Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 mars 1891

Anmärkning

den 25 mars 1891.


Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herr C.
Höglund.

§.58.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar F.Berglund och
F.E.Larsson och skulle detta ske Freda-
gen den 26 dennes.


§59.
Komiterades,för reglering af magi-
stratens löner, utlåtande Bil.16 upplästes och
inhemtades deraf:

{Att} det anses önskvärdt att nu få den
Magistraten, enligt ärfdabalken 9 kap.
1 §., tillerkända rätt ifråga om upp-
teckning och värdering af dödsbo afläst,
och att af Magistraten, i dess skrifvelse af
den 8 December 1890, förslagsvis uppgifvit
vederlag, 700 Kronor af komiterade ansågs
utgöra rättvis ersätttning för omför-
mälde rättigheten.

Med anledning häraf beslöto Stadsfull-
mäktige aflåta skrifvelse till Magistraten
med förfrågan huruvida Magistraten
är villig att mot uppgifvet vederlag
700.Kronor för år afstå sin här anförda
rätt och,skulle i sammanhang härmed
för Magistraten anmälas att Stadsfullmäk-
tige skola nästa Tisdag den 31 mars slut-
ligen behandla detta ärende och då i
sammanhang med förfrågan om lönereglering
åt Magistraten.

[MARG: {Mag} ]

§60.
I Komiterades,för reglering af Magistra-
tens löner,utlåtande anföres vidare:

{att} lönen till Borgmästaren nu
utgår med ifrån Stadskassan Kronor
1,620 hvarjemte ersättning åtnjutes för
utarrenderade jordar med Kronor 290.-

{att} löningsjorden bör efter ifrågasatt
reglering af Staden öfvertagas och ut-
arrenderas.

{att} Kontanta årliga lönen till en
Borgmästare bör utgå med ett belopp
af 2500 Kronor

{att} såsom bidrag till en sådan lön
kunna påräknas ofvan nämde arren-
desumma för jordarne beräknat till
270. Kronor,samt

{att}, derest lönen kommer att faststäl-
las till 2,500 Kronor,sålunda skulle
af Stadskassan till Borgmästaren kom-
ma att utgå ifrågasatte vederlaget
350.Kronor samt ett anslag af 260
Kronor.

Komiterade anföra vidare,att då
en Borgmästare onekligen kan genom
sitt insigtsfulla ingifvande i stadens
allmänna ärenden i hög grad befor-
dra samhällets utveckling,det bör an-
ses önskvärdt att om möjligt binda
denne tjenstemans intresse vid stadens
utveckling, det då också måste anses
rättvist att vid samhällets framtida ök-
ning i välmåga och folkmängd Borgmästa-
rens löneförmåner utgå till högre belopp
än som i Komiterades förslag blifvit fast-
stäldt med hänsyn till samhällets nuva-
rande skatteförmåga, hvarför komiterade
föreslå:" att den af komiterade föreslagna
lönen betraktas såsom minimilön,
som vid samhällets utveckling uppökas,
hvadan nu skulle bestämmas,att då summan
af de stadens skattskyldige innevånare
påförda bevillningskronor uppgår till 2,000
lönetillägg tillerkännes Borgmästaren med
500. Kronor,till hvilket förslag
komiterade foga det yttrande att
ett sådant sätt för framtida påökning
kan anses både rättvist och önskvärdt
derest stadens skatteförhållanden iöfrigt
sådant medgifva och ömsesidig belåtenhet
dertill ger anledning,hvaremot komiterade an-
se att sålunda erhållna lönetillägg böra
frånträdas derest minskning i bevillnings-
kronorna antas tilläfventyrs åter skulle komma att ske.

Widkommande ifrågasatt förändring
af den till Stadens båda Rådmän ut-
gående aflöningen anmäla kommiterade:

{att} lönen nu utgår med 100. kronor,samt

{att}enligt ofvan omförmälde beräkning
rådmännens andel i bouppteknings- och
arfsskiftesprovisionen utgår 350. Kronor,och
hemställes att, då minskning i dessa löne-
förmåner ej under nuvarande Rådmännens
tjenstetid kan ifrågasättas och det anses att
bifall ej kan vinnas till att sådan minskning
framdeles göres, lönen till hvardera af de
två rådmännen bestämmes till 225.
Kronor, förutsatt bifall till den önskade
aflöningen af boupptecknings och arfskif-
tes provisionen.

Sedan komiterade visat {att} den nu
utgående lönen til Magistraten medför
pr. bevillningskrona af 1.16,

{att} den föreslagna lönen skulle drabba
hvarje bevillningskrona med 1,99,

{att} härifrån bör afdragas blifvande
inkomst af jordarne, uppgående till nå-
got mera än 18 öre pr bevillningskrona.
samt påvisat fördelen af den önskade aflösningen
tillstyrkas Stadsfullmäktige att bevilja
sålunda föreslagen lönereglering åt
Magistraten härstädes.

Sedan komiterades förslag punkt för
punkt ånyo genomgåtts bordlades ären-
det till ordinarie sammanträdet den
31 mars.

§.61.Herr Komminister G.Sjöström hade lå-
tit delgifva Fullmäktige att Konungens Befall-
ningshafvande i länet, genom Utslag af
den 17 dennes,befriat Sjöström från
det honom lemnade uppdraget att vara
ledamot i Torshälla stads Drätselkammare
och beslöto Stadsfullmäktige att vid ett kom-
mande sammanträde afgöra huruvida de
skola låta härvid bero.

Åt Utskottet uppdrogs att derest Stads-
fullmäktige vid ett kommande samman-
träde skulle besluta låta sig nöjas
med detta Konungens Befallningshafvandes
utslag, tills dess afgifva förslag
å hvem som anses böra till ledamot i
Drätselkammaren inväljas,efter Herr Kommi-
nister Sjöström.

[MARG:Ut:et]

§.62.
Fattigvårdsstyrelsens Ordförande anmälde
att enligt Styrelsens beslut det begärdes
Stadsfullmäktiges yttrande och medgifvande huruvida
af stadens kassa må bestridas
kostnaden för mu-
rare Sköldins hitforslande ifrån Norr-
landd, der det sports att han vistas
för att taga vård om sin hustru och
sina barn,åt hvilken Fattigunderstöd nu
måst lemnas.

Det remitterades till Utskottet att in-
komma med yttrande häröfver.

[MARG Ut:et]

§63.
Herr F.E.Larsson inlemnade som sin
motion en af Stadens Barnmorska un-
dertecknad skrifvelse Bil.18 hvari på anförda skäl
anhölls att ett årligt hyresbidrag af Etthundra Kronor måtte bevil-
jas åt Barnmorskan,att utgå från och
med den 1 nästa October.

Motionen remitterades till Drätselkammaren
för dess yttrande.

[MARG: {Dk}]

§64.
Herr C.Höglund skulle för förfallolös u-
tevaro från sammanträdet böta 2 Kronor.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/F,Berglund/
/F,E,Larsson/

Offentligen uppläst den 2 april 1891 betyga:
/J W Lundqvist/
/B.W.Wahlström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107601.

Personrelationer