Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 juni 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 juni 1867

Anmärkning

Protocoll fördt vid Stadsfullmäktiges i Thors
hälla sammanträde d. 25:te junii 1867.

S.D. Sedan protocollet sedan föregående sam
manträde blifvit uppläst företogs följande ären
der till behandling.

§1
Ifrån Magistraten hade inkommit en så lydande
skrifvelse: "Utdrag af protocollet hållet inför Magistraten
i Thorshälla å Rådstufva härstädes d. 3:die Juni 1867.

S.D. Ansåg Magistraten för sin del att uti staden för
nästa försäljningstid borde finnas Stadskällare med
dermed förenadt gästgifveri och bränvinsutskänknings
rättighet, jemte två serskilda dylika rättigheter samt
en bränvinsutminuteringsrättighet; och torde resa
rättigheter på auction för 3:ne år upplåtas; hvaröfver
Stadsfullmäktiges tanka skulle inhemtas- Som ofvan
På Magistratens vägnar
/K. Svensson./"

I afseende å ofvanstående skrifvelse an-
märkte Stadsfullmäktige, att något Gästgifveri ej
finnes i Thorshälla, utan att enskild person åta-
git sig fortskaffa dem, som tillfälligtvis önska
skjuts- Hvad rättigheternas antal be-
träffar; Så ansågo sig Stadsfullmäktige böra be-
trakta denna del af Magistratens skrifvelse så-
som ett föregående moment, och då Magistratens
förslag och åsigt i nämnde hänseende till fullo
såsom fördelaktigast och lämpligast delades; så be-
träddes äfven sednare afdelningen af samma
förslag nämnligen i afseende å auction och tiden
för rättigheternas försäljning med den rätt, som
Stadsfullmäktige i nämnde hänseende tillkommer;
dock fästades serskildt förbehåll vid, att auctions
uppropen jemte fördelning måtte försiggå i likhet
med föregående år nämligen, att såväl rättigheten
till minuthandel som utskänkning af bränvin borde i
ett utrop samfälldt på auction utbjudas,
Och då ett minuterings och Tre utskänkningsställen
äro beslutade, men skatten icke är lika för minute-
ring och utskänkning; så skulle 1/4: del af det kanne-
belopp, hvartill högsta anbudet kommer att uppgå
i beskattning, kunna hänföras till minutering och 3/4: delar
till sådan skatt, som för utskänkning bör erläggas.

§2
I afseende å från Magistraten remitterad skrif-
velse å nyuppfunna gas-lampor för förbättrad gatu-
belysning och i anledning af deraf framställd propo-
position, huruvida inköpandet af dylika lampor kunde
vara fördelaktigt; så remitterades frågan till Drät
selkammaren för ärendets beredande.

§3
Med anledning af inkommen skrif-
velse om val af befullmäktigadt ombud, för att
bevista ordinarie bolagsstämma med Rekarnes
och Häraders samt Eskilstuna och Thorshälla stä-
ders-Kurhus intressenter å Tingshuset i Eskilstuna
Onsdagen d. 3:die nästinstundande Juli 1867:
kl:10 f.m.; så utsågs såsom ombud för Thors-
hälla Stad Kronofogden Herr S. N. Levin.

§4
I händelse af att Kronofogden Levin
skulle vara förhindrad att såsom ombud
för Thorshälla Stad bevista det i Eskilstuna
med intressenter ordinarie sammanträde
Onsdagen d. 3 nästinstundande Juli 1867 kl: 10 f.m.;
så utsågs såsom Suppleant Källarmästaren
Herr J; M; Törngren.

§5.
Herr C. Ericsson, som från nästföregående
sammanträde uteblifvit och för sin frånvaro
ej kunde förete laga förfall, skulle i likhet
med 40§ af Kommunallagen till Stads-cassan
böta 2 Rd R:mt [Riksdaler Riksmynt]

§6
Till justerare af Protocollet utsågos
Herrar J; M; Törngren och P. Bergström
Och till Suppleant Herr P. Fagerström

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Gustaf Lindberg./

Uppläst och riktigt befunnit intyga
/J, M, Törngren/
/P. Fagerström/

Offentligen uppläst å Rådhuset
den 1:sta Julii 1867.
/E. H. Blomquist/
/P; Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 25 juni 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107600.

Personrelationer