Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 september 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 september 1889

Anmärkning

{den 24 Sept 1889}

Närvarande samtlige Herrar Le
damöter med undantag af Herrar
Hellqvist,Strengbohm och Winqvist
den sednare hade låtit anmäla att
han af tillfällig opasslighet icke
kunde infinna sig å sammanträdet
Hellqvist och Strengbohm hade icke
med kallelse anträffats.Hindren godkändes

§131.
Att justera dagens protokoll utsågos A Hag
ström och J P Engström och skulle detta
ske Fredagen den 27 Sept kl. 1 e.m. då det ock kommer
att offentligen uppläsas

§132.
Sedan i § 124. omnämde från magistraten in
fordrade underrättelse,angående tillsättandet
af Docktor W Mossberg i Eskilstuna för öfver-
vakande af sjukvården inom Staden,nu in
gått,delgafs denna,hvilket innefattades uti
allmänna Rådstugans protokoll af 11 Nov 1878
och sedan deraf inhämtats,att hvarken Staden
eller Dockt: Mossberg förbehållit sig någon
uppsägelsetid för aftalets upphörande,så
föreslog nu Herr K E Andersson,att det
måtte uppdragas åt Ordf:att förfråga sig
hos Dockt Mossberg huruvida han ansåge det
lämpligast att t.ex. den 1 Nov: upphöra med
dessa resor,då Herr D:r J Trollén erbjudit
sig att tillsvidare uppehålla Läkarevården i
Staden emot samma ackord som hittills ut
gått af StadsKassan till D:r Mossberg,dervid
framhållande den obestridlige fördelen för Sta
den af att hafva Läkare tillgänglig {hvarje} dag
Sedan öfver detta förslag diskussion uppstått
hvarunder {dels} Ordf: afsagdt sig föreslagne
uppdrag {dels} Herr C A Andersson yrkat att det
ta förslag måtte af Stadsf:afslås fullständigade
Herr K E Andersson framställningen så till vida
att innan sådan begäran afslåts till D:r Moss
berg Stadsf: måtte inhämta Utskottets yttrande
öfver det framstälde,samt att {då} Utskottet måt
te föreslå annan person att å Stadsf: vägnar
hos D:r Mossberg förfråga sig öfver föreslagne,
för händelse beslut komme att {fattas} att så
skulle ske,Herr C A Andersson yrkade fort
farande afslag af det hela hvarföre propositi
on framstäldes å båda yrkandene hvarefter
Ordf. tillkännagaf sin uppfattning vara att Stads
fullmäktige bifallit Herr C A Anderssons af
slagsyrkande,med anledning häraf begärdes
votering hvilken utföll så att Stadsf: med 10 röster mot 6,som
afgafs för afslag, beslöts att ärendet måtte hänskjutas till Utskot
tet för beredning i enl.med gjord framstäl
lan.

§133
Herr C Höglund framstälde förslag om att Stadsf:
måtte besluta ingå till Kongl Maj:t med under
dånig begäran om tillstånd för Stadsf. att
sjelfva tillsätta Stadsläkare och att detta förslag
måtte remitteras till Utskottet för bered
ning,samt att Stadsf: vid ansökans insän
dande måtte närsluta protokolls utdrag öfver sitt
beslut enl § 53 att lön vore anslagen till
Stadsläkare. Ärendet remitterades till Utskot
tet.

in fidem
/Ax Westman/

Justeradt den 27 Sept.1889

/A,J,Hagström/
/J.P.Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 september 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107593.

Personrelationer