Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 april 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 april 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid stadsfullmäk-
tiges i Torshälla sammanträde den 24:de
April 1888.

Närvarande: Samtlige ledamöter, utom Herr C. A. Strengbohm.

{§50.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos Herrar
C. Höglund och K. E. Andersson.

{§.51.}
Företogs till fortsatt behandling det från §33 uppskjutna ären-
de, hvilket under tiden varit öfverlemnadt till utskottet för
beredning. Utskottets yttrande i dess protokoll §8. upplästes
och beslöts på af utskottet anförda skäl och på dess hemställan:

1:mo. Att Magistratens föreliggande förslag till Reglemente för
Drätselkammaren i Torshälla ej af fullmäktige godkännes, samt

2:do. att fullmäktige med anmälan härom hemställa, det Ma-
gistraten behagade så skyndsamt som möjligt inkomma med
nytt förslag i ämnet.

I sammanhang härmed och i hufvudsaklig öfverensstämmel-
se med hvad utskottet föreslagit, beslöts, att fullmäktige vid
ärendets remiss till Magistraten skola såsom sin önskan uttala,
att i det nya förslag som förväntas intagas äfven följande bestäm-
melser:

1:mo Drätselkammarens ordinarie sammanträden förläggas till andra
Onsdagen i månaden;

2:do Drätselkammaren är äfven hamndirektion samt har myndig-
het öfver hamnfogde och Skogvaktare, hvilka antagas af fullmäk-
tige.

3:o Uppbörden förrättas af Drätselkammaren genom tvenne dess
dertill utsedde ledamöter, men annotation såväl i Uppbördsboken
som å debetsedlarne förrättas af Stadsbokhållaren. Uppburne medel
förvaras af Drätselkammaren.

4:o Utbetalningar böra verkställas den första helgfria dagen i veckan
och antecknas i dagbok, som med tillhörande verifikationer vid
nästa månadssammanträde granskas af Drätselkammaren, och der-
efter införas i Kassaboken, som i Kassa kistan förvaras.

Ingen räkning godkännes till betalning med mindre den
är försedd med attest af ordföranden. Penningreqvisitioner
verkställas den sista helgfria dagen i veckan och böra dessa såväl
som qvittenser undertecknas af Ordföranden och Kassaförvaltaren.

5:o Reglementet bör bestämma hvem som eger rätt att för fattig-
dom göra afkortning å debiterad utskyld, äfvensom om påföljd
för den, som vid första uppbördsstämman underlåter betalning
af det skattebelopp, som då bort erläggas. Den som afflyttat
till annan ort och ej fortfarande besitter fast egendom inom sam-
hället bör vid första uppbördsstämman betala hela skattebeloppet

6:o Drätselkammaren bör förbjudas att utan Stadsfullmäktiges bi-
fall upptaga lån.

7:o Drätselkammarens kassor och värdehandlingar böra inom Janu-
ari månad hvarje år inventeras i närvaro af Ombud för Magi-
straten och för Stadsfullmäktige. Sådan inventering förrättas äfven
å andra tider på yrkande af någon Kammarens ledamot.

8:o Stadsfullmäktige böra tillerkännas rätt att för hvarje år be-
stämma intill hvilket belopp Drätselkammaren må utan Fullmäk-
tiges
hörande bestrida kostnaden för Sådana Stadens arbeten, som
kräfva Så skyndsamt utförande, att fullmäktiges bifall till åtgär-
den ej hinner i tid anskaffas.

9:o Reglementet bör Stadga om protokolls förande och justering,
äfvensom att alla skrifvelser från Drätselkammaren böra under-
tecknas af Ordföranden och Kassaförvaltaren.

10:o Drätselkammaren bör ega rätt att till sammanträde kalla
Stadsbokhållaren för att lemna erforderliga upplysningar.

{§52.}
Vid fortsatt behandling af det under §46. upptagna
ärende beslöts i enlighet med utskottets hemställan:

att Herr Grosshandlaren P. Wahlstedts anbud till Staden
ej föranleder till någon Stadsfullmäktiges åtgärd.

{§53.}
Anmäldes, att till utskottet hade aflemnats den vid full-
mäktiges Senaste sammanträde §47 bebådade ansökning från
herr Verkmästaren J. Berglund om upplåtelse mot tomtöre af
byggnadsplats. I anledning häraf, och enär Byggnadsnämn-
den begärt, att fullmäktige måtte vidtaga åtgärder till upp-
rättande af ny karta öfver de östra lägenheterna, till hvil-
ka den begärda byggnadsplatsen är att hänföra, hade utskottet
hemställt:

det fullmäktige besluta att med afgörande af ifråga varande
ansökning får anstå tills vidare. Och blef denna hemställan
af fullmäktige bifallen.

{§54.}
Företeddes tvenne från Magistraten inkomna Byggnads-
nämndens skrifvelser, med begäran det fullmäktige måtte på
anförda skäl besluta dels om åtgärder till upprättande af ny
karta öfver Stadens Östra lägenheter dels om åläggande för veder-
börande tomtegare att, sedan karta upprättats och afvägning skett,
hvar för sin tomt planera gatan framför tomten.

Ärendet remitterades till utskottet, som har att till nästa
sammanträde inkomma med yttrande i ämnet.

Derjemte uppdrogs åt Byggnadsnämnden, att sätta sig i
förbindelse med vederbörande landtmätare för att höra dennes
anspråk på ersättning för såväl nämnda kartläggning jemte
utsättande af råstenar mellan tomterna som ock utstakning
af gränsen mellan Roxnäs hemman och Stadens hamnområde
samt strandreglering i Torshälla å.

{§55.}
Anmäldes af Herr Julin behofvet af åtgärder till afledande
af vattnet å landsvägen mellan å ena sidan lägenheten
N:o 101 och Stadens plantering och å andra sidan lägenheterna
N:o 102, 103 och 104. -Ärendet remitterades till utskottet.

{§56.}
Herr C. A. Strengbohm, som utan anmäldt förfall uteblif
vit från detta sammanträde, skulle med anledning deraf böta
två kronor, till Stadens kassa.

[MARG:Böter]

{§57.}
Till sammanträde den 1:ste nästa Maj, klockan fem eftermidda-
gen kallades nu muntligen herrar fullmäktige, hvilken kallelse
godkändes såsom lika giltig som en skriftlig sådan.


In fidem
/Georg Sjöström/

Justeradt
/Carl Höglund/
/K, E, Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 24 april 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107587.

Personrelationer