Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 mars 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 mars 1865

Anmärkning

Protokoll fört vid Stadsfull
mäktiges sammanträde i
Thorshälla den 22 Mars 1865.

Sedan 15- Ledamöter samlade voro
företogs följande ärender till behandling

{§1.}
Efter förut lemnadt updrag inkom
Drätselkammaren med en så lydande
Skrifvelse-"Utdrag af Protokollet fördt
vid Drätselkammarens sammanträde
i Thorshälla den 22 Februari 1865,
{§1.} Med anledning af upskjutna frå-
gan angående anbringandet af 3:ne
bryggor vid stadens gränder, har Drät-
selkammaren denna dag företaget
detta ärende samt å föreslagna platsen
utsedt om dessa bryggor kunna med
någon fördel för staden iordningställas
men finner Drätselkammaren att
förenämnde bryggor ej äro behöfliga
eller ens låter sig göras, att med
nytta användas hvarföre förenämn-
de förslag afstyrkes. På Drätselkam
marens vägnar /P:Th:Sundholm/"

detta Drätselkammarens förslag gil-
lades och beslöts att ingen åtgärd
för de ifråga varande bryggorna
skulle vid tagas.

{§2}
Från aflidne Inspektoren Anderssons
Enka inkom en så lydande skrifvels:" Till
Thorshälla Stads Fullmäktige ! Sedan jag
blifvit kallad att afgifva svaromål huru
vida jag vill behålla hållskjutsen efter min
aflidne man Johan Andersson får jag här
hos afgifva följande : I anledning att jag tän-
ker behålla påstskjutsen, önskar jag äfven
kunna få behålla hållskjutsen för Thorshälla Stad
på samma vilkor som min aflidne man
i lifstiden den innehade Thorshälla den
22 Mars 1865, /M,C,C, Andersson/"- och
beslöts att Enkan M,C,C: Andersson skul-
le med hållskjutsen för staden fortfara emot
samma vilkor som med hennes man va-
rit öfverenskommit, likväl med det för-
behåll att tiden för skjutsens fullgöran
de beräknas endast till innevaranade
års slut.

{§3.}
Ordföranden väckte förslag derom
att hästarnes antal för skjutsens utgö
rande bord till följe af de resandes
fåtalighet förminskas, och skulle vi
dare härom förekomma 4 månader
före December månads slut då jem
väl Enkan Andersson skulle från
skjutsen uppsägas och skjutsen på auc-
tion till den minst bjudande upplåtas

{§4.}
Åt Drätselkammaren uppdrogs att
med första låta på Auction eller an-
norledes på förmånligaste sätt försäl-
ja det hö och halm som finnes på
Stadsskogen.

{§5.}
Källarmästaren Törngren hade på
kallelsen till sammanträdet tecknadt
att han var bosatt i Köping, men som
detta förhållande icke var hos fullmäk
tige styrkt så kunde nu icke något
afseende fästas vid den å budnings
listan gjorda anteckningen hvarföre
Törngren ålades att jemnlikt 40§-
Communalförfattningen till Stads-
Cassan böta för uteblifvande 2 R:dr [Rikdaler riksmynt]
Rmt som honom altså åligger att
till berörde Cassa ofördröjligen inbe
tala hvarom utdrag af protocoll skulle
meddelas-

{§6.}
På derom gjord framställning upplystes,
att grinden med stuga vid Östratullen ännu ic
ke vore liqviderad till StadsCassan och skulle
Revisorerne anmodas att efterse detta
förhållande för att kunna ibland
anmärkningarne upptaga denna post
i händelse den är obetalt - Till upplys
ning härom meddelas att jordegarne öfver
tog grinden vid Wallborgmässo Rådstugan
sammanträde våren 1861 . eller 1862, och
att lösningspriset var 30 R:dr Rmt, samt
att liqvid blifvit erlagd för Norra grin
den den 20. Maj 1862. är Östra grinden
icke betalt något år efter sistnämnde
tid så är liqviden säkerligen icke verk-
stäld.

{§7.}
Till Protokollets Justering utså
gos Herrar E Lindström och
O, Setterlund, samt till Supleant
Herr E,W,M Lindell.

Dag Som ofvan
på fullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

Upläst och riktigt befunnit
Thorshälla den 27 Mars 1865
/O,Setterlund,/
/E,Lindström/

1865, mars 27, är till Waktmästaren Malmsten utlämnadt
att tillställa Magistraten Utdrag af innehållet ur 2,4. och 6.§.§.
samt af 5§ att lemna till J:M, Törngren, 6 §: för Revisoerne af
Stadsräkenskaperne, 4§ för Drätselkammaren. Samt af 2 § att
lämna Enkan Andersson.
sednast förestående Protokoll är
ofentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla den 14. Juni 1865
/C,J.Pettersson/
/J;F;Skogsberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 mars 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107581.

Personrelationer