Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 juli 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 juli 1865

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads-
fullmäktiges sammanträde i Thorshälla
den 22 Juli 1865-

Sedan 15 ledamöter samlade voro
företogs följande ärender till behand-
ling

{§1.}
Protokollet af den 28 Juni uplästes
och hvarefter frågan om reparation
å Rådhusrummen föredrogs,och för
att taga närmare kännedom om de
bristfälligheter som borde afhjelpas
så besåg fullmäktige Salen förmaket
och Skollärarinnans rum,hvarvid jem
väl den sednare var närvarande och
meddelade upplysning i saken.

{§2.}
Beslöts att Fotpanelen i Salen skulle
lagas medelst Rappning och påsättning af
papper samt äfven fyllningen under golf
vet förbättras,ihändelse Drätselkamma
ren under pågående reparation skulle fin
na sådant nödigt.Ofvanpå Salspanelen
skulle tillräckligt med sågspånsfyllning
anbringas och yttre taket å hela huset
lagas,så att takdropp som nu finns måt
te uphöra,Alla fönster i hela huset skul
le kring karmar och fönster foder tätas
för att sålunda förekomma drag.

{§3.}
I Förmaket igensättes och tätas
den trumma hvari Tornurets Lon
hafva sin bana,och derefter öfverdra-
ges samma trumma med Papper och
tjenlig öfverstrykning,Tröskelen i sam-
ma rum lagas.

{§4.}
Skollärarinnan Mansell Hultman
hemstälde att i de rum hon bebo få
följande ändringar och reparationer
verkställde
{I Köket.} Kokspis af jern,Spiseln
försedd med en tvärmur vid sidan emot
jernstöttan,Nya Tapeter,Mittelbandslis
ternas borttagande,Ett Kontor till vän-
ster innan för dörren,En öppning till
höger ofvanför muren igensatt-

{I Kammaren} Nya Tapeter Mittel-
bandslistornas borttagande,En Jernplåt
anbringad framför Kakelugnen;
{Häröfver resolverades},och beslöts,
Att staden icke beviljade anskaffande af
Kokspis,icke eller att Låta igenmura
i den ifråga satte öppningen i Spiseln
men att det stode Mansell Hultman fritt
att sjelf bekosta dessa förändringar och
vid afflyttning lämna kokspiseln o sam
ma skick den nu befinnes
Mittelbandslistorna skulle i båda rum-
men bibehållas,Tapeterna i båda rum-
men lagas och ett Kontor till vänster om
köksdörren uppföras från golf till tak
och den öpning emellan Muren och väg
gen på andra sidan om muren,så vidt
det sig göra låter,med en lucka på
gångjern i väggen apteras-

En järnplåt framför kakelugnen
i Sängkammaren skulle anbringas-

{§5}
Tapeterne i förstugan skulle lagas;
och skulle Drätselkammaren anmodas
att för stadens räkning låta verkställa
nu beslutade reparationer,hvarom
utdrag af Protokollet skulle med-
delas.

{§6.}
Härefter företedde ordföranden en
så lydande skrifvelse som upp-
lästes- "Den plats bestående af en
åker i den så kallade ludertäppan
på Thorshälla Stadsägor och som år
1853.blef invigd till så kallad kolera
Kyrkogård,och hvaruti Löflund blef be
grafven afstår jag härmed som gåfva
Till Torshälla Stad!Katrinelund å
Lidingö den 12 Juli 1865 Carolina Dahlström
Likheten med Originalet betyga /J;F;
Skogsberg/, /O:J:Wijkman/

härefter uplyste Herr P:Th: Sundholm att
den ifrågasatte platsen i köp åtföljdt den
öfrige jorden som Fru Dahlström till af-
lidne Comminister Stenberg försåldt
hvadan fullmäktige ansåg saken icke för-
tjena vidare fullföljd-

§7.
Som uplyst blef att Herr Kronofog-
den Levin väl på förmiddagen varit bort-
rest men före sammanträdets början va-
rit återkommen och derjemte icke an-
mält något förfall att från samman
trädet vara frånvarande,så ålades
Herr Kronofogden att jemlikt 40 § Com
munal-Lagen för förfallolöst uteblif-
vande böta 2 R:dr[riksdaler]R:mt[riksmynt] som med för-
sta bör till StadsCassan emot qvitto inbe-
talas,och hvarom utdrag af Protokol-
let skulle meddelas.

{§8.}
Herr J.M,Törngren var jemn
väl frånvarande men det uplystes att
han var bortrest,hvarföre han från bö
ter frikändes

§9.
Undertecknad Ordförande yrkade
ersättning af Två R:dr R:mt,för rese-
kostnad och tidspillan från Stockholm
till Lidingö för erhållande af de i 6.
§ af detta protokoll omnämnde upp-
lysningar angående Löflundska be-
grafningsplatsen,och beslöts genom röst
ning med 8. Ja emot 6, Nej att den
äskade ersättningen skulle till J
Thermaenius utbetalas.

{§10.}
Herrar Engström och Arfström
utsågs att Justera Protokollet och
Herr Lindell till Supleant

Dag som ofvan
På Fullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

Justeradt och ricktigt befunnit
Torshälla den 24 Juli 1865
/E,W,M,Lindell/
/J,W,Arfström/

Ofentligt Upläst i Rådhuset betyga
Torshälla den 2 aug 1865

/J:F:Skogsberg/
/L,G,Mälberg/
/C:J:Pettersson/

den 24 Juli lemnat till Drätselkammarens
ordförande utdrag af de §:§: i förestående
Protokoll som den samma rörer
27. Lemnadt till vaktm:Malmsten för beford Utd

Af- 7. § till Borgmäst Levin
Af- 4. § Mansell Hultman
Samt till Magistraten underrättelse att fullmäk
tige beslutat reparera rummen i Rådhuset.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 22 juli 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107580.

Personrelationer