Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 april 1864

Anmärkning

Protokoll hållet med
Stadsfullmäktige i Thors-
hälla den 2 April 1864.
Sedan 18 af Stadens
20 Fullmäktige voro
forsamlade företogs
följande frågor till
behandling.

{§1.}
Ledamoten i bland Stadsfullmäktige
A,Andersson som vid sista samman
trädet blef att till StadsCassan
böta 2 r:dr rmt [riksdaler riksmynt] derföre att han för sent
anländt till ett föregående sammanträde
anförde, att han för närvarande ej ha-
de lägligt samma böter erlägga, hvar
före beslöts att Andersson skulle er-
hålla en månads anstånd inom hvil
ken tid berörde 2 r:dr bör till Stads
Cassan inbetalas.

{§2.}
Wid sednaste Protokolls Justering
hade Herr A. Berglund väkt motion
derom,att en Jordägare och en icke
Jordägare alltid bör Justera Protokol
len, men då Herr Berglund nu var från
varande, så beslöts att till nässta sam
manträde uppskjuta denna fråga, på
det att Herr Berglund må komma
i tillfälle förklara orsaken till den
gjorda framställningen äfven som hvad
inverkan en sådan åtgärd kunde haf-
va på Protokollens Justering.

{§3.}
Upplästes den af undertecknad på
fullmäktiges wägnar anförde skrif-
velse till Konundens Befallningshaf
vande, innehållande utdrag af Pro-
tokollet för den 4 Februari 1864, och
derefter uplästes Magistratens öfver
sistnämnde skrifvelse afgifne förkla-
ring som var af följande innehåll:

"Till Konungens Befallnings
hafvande i Nyköping!

Extraderas till Herrar Stadsfull
mäktige i Thorshälla hvilka må om
de dertill finna sig befogade, med vi
dare yttrande till Konungens Befall
ningshafvande inkomma, då dessa
handlingar jemväl böra återställas.
Nyköping i Landskansliet som ofvan.
/G Lagerbjelke/
/C, Warenius/

Med anledning af Konungens Be-
fallningshafvandes härmed återgå
ende remiss på Stadsfullmäktiges
härstädes hemställan om annan be
skattning af den under Stadens ju-
risdiktion lydande jord får Magis-
traten ödmjukast afgifva följande
förklaring.

Hvad först angår tillkomsten af
beslutet uti Stadsfullmäktiges Proto-
koll för den 4. sistlidne Februari, synes
denna vara temmeligen invecklad enär
enligt närlaggde i styrkt afskrift befoga-
de intyg af 5 ledamöter hos Stadsfull
mäktige, något beslut då icke inför
Stadsfullmäktige fattats angående jord-
dens beskattning till Staden med 2, Riks
daler 50 öre, eller att hemställan derom
skulle hos Konungens Befallningshaf-
vande göras, hvarföre således Stadsfull-
mäktiges ordförande Fabriksidkaren Ther-
maenius med dem som Justeradt Proto-
kollet för dagen måste sjelfva hafva väkt
hemställan om en dylik beskattning
af jorden ett tilltag som för framtiden
kan hafwa menliga följder, derest ic-
ke Stadsfullmäktige sjelfva förstå
att mota en dylik djerfhet.

Beträffande sedermera sjelfva sa-
ken så efter hvad äldre handlingar
gifva vid handen synes det att framfar-
ne Regenter till Staden donerat jord
hvilken under tidernes lopp kommit att
öfvergå i enskild mans hand. Huru
härvid tillgått är för Magistraten
helt och hållet obekant enär Faste-
bref redan från äldre tider å sådan jord
af Rådstufvu Rätten utfärdats hvil-
ket stadsfullmäktige likaväl som
Magistraten känner. Då nu således
serskilde personer hafva laga fasta
å denna stadsjord har Magistra-
ten ansedt någon annan beskattning
än den hitintils vanliga icke skä-
ligen kunna ifrågakomma förr än
lagligen blifwit visadt att innehaf-
varne icke äro rätta ägare
till sin jord derföre det icke till-
kommer Magistraten att yttra sig

Upplysningsvis får Magistraten
dock äran nämna att den {lilla fattig}
{kosten} icke är så liten som af Pro-
tokollet will synas enär densamma
uppgår i wärde till omkring 400 R:dr
men fattigkosten af gården och rörelse
endast utgör 950 R:dr att 20 Borga-
re uppehålla Staden än en osanning
hvarpå Stadsdebetsedlarne för året äro
alt för färska och talande bevis.
Thorshälla den 8 Mars 1864. På Ma-
gistratens wägnar
/K. Svensson/

samt dervid fogadt så lydande
bevis.

Något beslut som §7. i fullmäk
tiges protokoll af den 4. sistlidne
Februari innehåller, angående jordens
beskattning till Staden af 2 R:dr 50 öre
per Tunnland, kan jag med {"Ed"} styrka
af stadsfullmäktige ej blifvit fattadt
Thorshälla den 27 Februari 1864.
/J.G. Haglundh/
/J.W, Arfström/
/P G Hulin/
/A J Carlsson/
/C;A; Söderström./
Rätteligen afskrifvit, betygar
Ex Officio
/K Svensson/

och en af underteknad ingif
ven så lydande skrifvelse.

Af Magistratens skrifvelse till Konun
gens Befallningshafvande af den 8 Mars
vill det synas, som de fem Ledamöter ibland
Stadsfullmäktige hvilka under Edelig förbin
delse intygadt, att på sammanträdet den
4 sistlidne Februari något beslut icke då
blifvit fattat om Stadsjordens beskattning
å 2 R:dr 50 öre Tunnlandet till staden troli
gen försummat för Magistraten uppgifwa,
att underteknad blef med samma öfvervigt
i röste antal i enlighet med 6§: i samma
Protokoll utsedd att utan vidare föredrag
ning på fullmäktiges wägnar författa
och till Konungens Befallningshafvan
der insända handlingarne, ty om Ma-
gistraten derom fått kännedom så
hade väl de emot mig och de som
Justeradt Protokollet uteblifvit och
var samma § af följande lydelse

"§6. Upplästes Stadens Donations
bref af den 24 Juli 1644., Landtmä
tarens And. Mörns Kartebeskrifning
af den 15 April 1742, samt den af full-
mäktige till Magistraten ingifne skrif-
velse af den 30.December 1863. angående
begärde upplysningar om Stadsjor-
dens beskattning, samt derefter Magi
stratens svar på sistnämnde skrifvel-
se af den 11 Januari 1864. och då Ma-
gistratens skrifvelse icke innefattade
svar på alla de frågor som af fullmäk
tige blifvit framställde, och således ut
gjorde ett hinder att nu Kunna fatta
någott beslut, så beslöts med elfva
röster emot 4. att samma ärende
skulle hos wederbörande i laga
ordning fullföljas, och hvarvid
genom särskild röstning och med
lika öfvervigt i röstantalet beslöts
att Fullmäktiges ordföranden skulle
utan vidare föredragning å fullmäk-
tiges vägnar besvären fullförja och
skrifvelsen derom i Protokollboken
intaga och hvarom följande § kom
mer att afhandlas.
justeradt
och ricktigt befunnit.
Thorshälla den 8 Februari 1864.
/L Lindblom/
/O, Setterlund/
Rättiligen utdraget betygar
På fullmäktiges wägnar
/Joh Thermaenius/

Af nyss anförde § följer att jag
å fullmäktiges wägnar egde anföra
de skäl och föreslå den beskattning
som jag ansåg vara lämplig, och då
jag tror mig kunna visa att mitt
förslag hvilar på en rättvis grund och
skrifvelsen endast innefattar ett förslag
och en förfrågan hvad fullmäktige
har att ställa sig till efterrättelse och
jag 2:ne ggr förut på lika sätt haft
uppdrag att utföra skrifvelser till Sta-
dens försvar, så vet jag mig icke eller
nu i något afseende öfverskridit
mitt uppdrag. Att intaga skrifvelsen
i Protokollet ansåg jag oundvikligt
ty i annat fall skulle nyss anförde §:
varit affattad i form af Fullmakt och
i sådant fall särskildt åtföljdt hand-
lingarne till Konungens Befallningshaf-
vande.

Emedlertid anser jag mig nu böra för
klara hvarföre jag anser den föreslagne
beskattningen af 2.50 öre Per Tunnland.
stå i förening med billighet och rättvisa.

Att denna fråga om ökad Commu
nal skatt för Stadsjorden uppkommit
derigenom att jordägarne wägrat på-
grund af 57.§ Communallagen att
hädanefter som hittils betala Commu
nalskatt till lika belopp i förhållan
de till värdet som gårdsägare, derom
upplyser hufwudskriften och på det-
ta sätt skulle bemälde lag nu komma
att utgöra ett skydd för den i äldre ti
der staden frånsålde Krono och Dona-
tionsjorden. En gårdsägare som uthyr
sin gård har visserligen icke i netto
behållning mer än 5%. på sine pen-
ningar sedan skatter af alla slag och
underhållskostnader blifvit afdragne,
och en Jordägare som utarrenderar
ett Tunnland jord som är uppskattadt
till 250.R:dr Rmt får i arrende minst
15 R:dr då Arrendatoren dessutom full-
gör alla onera till Kronan och Commu
nen. Då nu 5%. afdrages från den be
hållning ett Tunnland jord lämnar
så återstår 2,50 som jag ansedt rätt-
vist för att få lika beskattning å jord
och gårdar som det förr varit.

Det är icke min mening att föreslå
något orimligt och jag vill derföre så vidt
möjligt icke förorda något ingrepp i jord
ägarnes äganderätt ehuru jag tror att i
synnerhet fastor å norra Stadsjorden
skulle medföra föga Kraft i händelse nå-
gon åtgärd dermed skulle vidtagas.

Att som nu är händelsen Staden i
längden icke kan åtnöija sig med ett
bidrag af endast 74 R:dr 59 öre från
158,514. R:dr jordvärde och att för detta
obetydliga belopp underhålla en del
tjenstemän samt ensamt underhålla
Prestgårdarne det tror jag icke; hvar-
af följer att Stadsjorden för närvaran-
de i stället för understöd utgör ett O-
nus för Staden, ty i så fall vore det
lyckligare att Staden upphörde att va
ra Stad då äfven Jordinnehafvarne
blefve direkt taxerade på landet.

Emedlertid är min tanka den att
isynnerhet Jordägarne äro lyckli-
gast så länge staden sammanhålles,
ty om den upplöses så återtager
Kongl Maj:st och Kronan sin jord
på det sätt att en måhända lika
dryg skatt pålägges all jord som nu
är händelsen med Säby och Söderby
hemman.
Thorshälla d. 2 Aprill 1864.
/Joh, Thermaenius/

Der-
Derefter granskades huru vida den
af Magistraten uppgifne fattigkost
som från Stadsjorden blifvit uppgifven
att utgöra 400 R:dr Rmt vore med rät-
ta förhållandet öfverensstämmande
hvarvid upplystes och af de bland
fullmäktige som innehafva Stadsjord
jemväl erkändes, att den fattigkost
i natura som för året af 3 tunnland
stadsjord utgjordes bistod af följande
varor hvars värde nu uppskattades

för 1/2 Lispund Rågmjöl-; 75 öre
för 1 Skålpund kött- ; 25 öre
för 1 Kappe Potatis- ; 18 öre
för 1/8 kanna ärter- ; 8 öre
Rmt R:dr 1,26 öre

och då Stadsjorden består af 634.
enkla tunland och för hvardera er-
lägges 1/3 del, af ofvanberörde qvantum
varor så uppgick total wärdet deraf
till 266,19 öre rmt, men som i händelse
af högre warupriser antogs utgöra
högst 300, R:dr Rmt hvaraf således
följer att då Magistraten för detta
ändamål uppgifvit 400 R:dr så inhäm
tas att minst 25%. för högt be
lopp blifvit uppgifvit.

Härefter diskuterades dem af un-
derteknad hos Konungens Befallnings-
hafvande föreslagne beskattning af
Stadsjorden till 2,50 öre per Tunland
hvarvid underteknad föreslog huruvida det
icke vore lämpligast, att hvar och en af
fullmäktige afgåfvo sin särskilda mening
och förslag att i Protokollet inflyta och
i sådan form till Konungens Befallnings
hafvandes pröfning insändas. detta för
slag gillades och derefter afgafs följande
yttranden-
Af 7. Ledamöter att 2,50 öre per tunland
borde bibehållas
Af 5- ledamöter att 1.00. rmt vore tillräk
ligt
Af 6. Ledamöter att Jordbruket borde
till staden beskattas i likhet
som det i äldre tider varit, och icke den
nedsättning tillämpas som 2 Art: Bevill
ningsstadgan för Jordbruksfastighet be
stämmer.

{§4.}
Föredrogs och Upplästes SkiftesProtokollet öfver
Rågången mellan Thorshälla qvarn och
Staden med det hörande handlingar,
och förevisanes den af Landtmätaren
Flodin i Strängnäs öfver Rågången upp
rättade Charta och derefter upplästes en
från Konungens Befallningshafvande till
Fullmäktige Remiterad besvärsskrift af
följande innehåll.

"Till Konungens Befallningshaf.
i Nyköping!

Communiceras Ordföranden hos
Stadsfullmäktige i Thorshälla som an
modas att häröfver infordra Stads-
fullmäktiges förklaring samt att
densamma jemte dessa handlingar
till Konungens Befallningshafvande
skyndsamligen insända. Nyköping
i LandsCanceliet som ofvan
/G Lagerbjelke:/
/C Warenius-/

Då oaktadt de framställningar
underteknade medlemmar af samhäl-
let gjort hos Stadsfullmäktige om
nedläggandet af rättegången emot
Thorshälla qvarnägare om rätt till
andel i vattnet uti Thorshälla ån,
detta likväl icke haft åsyftad verkan,
våga vi på den grund att frågan är
alt för betydlig, att af några få afgöras
i största ödmjukhet hos Konungens
Befallningshafvande söka rättelse u-
ti Stadsfullmäktiges beslut. Enligt
Kongl Maj:ts Nådiga bref den 18 Novem
ber 1610. har staden väl erhållit rät-
tighet att bygga sågqvarnar uti Thors-
hälla å, så många de behagade dock
med uttryckligt förständigande att Kongl
Maj:ts och Kronans Rätt icke derigenom
finge skadas. Då nu Thorshälla qvarn
är äldre än Staden samt existeradt re-
dan uti 11. seklet såsom Klosteregendom
och sedermera ända till Sednare tider om
råtts af Kongl Maj:st och Kronan, kan
det således icke vara annat än klart
att Thorshälla nu varande qvarnegare
hafva till vattnet samma rätt som
Kongl Maj:st och Kronan, förut haft,
då några förbehåll icke blifwit af Kongl
Maj:st och Kronan vid qvarnens försälj-
ning gjorde. Winsten för Staden af rät-
tegången är således enligt all sanno-
likhet ingen, och vi behöfva altför väl
penningar till annat än inlåta oss
uti ovissa rättegångar. Om uti gran-
Staden Eskilstuna andra förhållanden
existera kan dessa svårligen lämpas
hit. Säkert emedlertid är det att Sta-
dens nytta af wattnet äfven om rät
tegången i en aflägsnare Framtid
skulle vinnas, blefve ringa eller in-
gen, dessutom kan ju Staden utan att
ligga och gräla anlägga huru mån
ga sågqvarnar eller verk härstädes
som hälst endast att äldres bättre
rätt icke förnärmas och längre lärer
väl icke Stadsfullmäktige komma med
rättegången hvilken nu redan endast
i Underrätt der saken icke afgjordts än
nu kostat 100 R:dr

Hvad särskildt angår det sätt på
hvilket Fabriksidkaren Thermaenius
utan alt fog tillåtit sig utfara emot
mig Svensson, anser jag det icke löna
mödan svara derpå, mig wetterligen
har jag icke tillskyndat samhället nå
gon förlust utan får Thermaenius ta-
ga detta åt sig sjelf, ty hade han så-
som ordförande i Bevillningsberednin
gen på rättsenligt sätt taxerat Eskils-
tuna Canalbolag, så skulle Staden icke så
som nu skedt miste af minst 40.
Riksdaler årligen, enligt all sannolik
het för everdeliga tider, för öfrigt tor-
de Herr Thermaenii nit för samhället
efter loppet af några år bära ganska
bittra frukter om flertalet af Stadsfull
mäktige icke bättre än hitintills,
veta att uppfatta vigten af det förtro
ende samhället på dem upplåtit,
men eger icke eller rättighet att for-
dra något utaf Personer, som hvar-
ken äga {fri vilja eller egen öfverty-
gelse}. Wi wåga derföre hoppas att
Konungens Befallningshafvande med
stöd af gällande Kongl Maj:ts Nådiga
författning om Kommunal styrelse
i Stad förvägrar att ifrågavarande
rättegång hvilken efter hvad vi haf-
va oss bekant för närvarande fort-
går emot de flestes i samhället ön-
skan, må af Stadsfullmäktige fort
sättas. Thorshälla den 2 Mars 1864.
/K. Svensson/
/I:G: Haglundh/
/A Berglund/
/L Lindblom/
/A:J: Carlsson/
/Anders Andersson/
/A Julin/

hvarpå följde en af undertek
nad ingifven så lydande Skrifvelse.

Till följe af Borgmästaren K:
Svenssons med flera hos Konungens
Befallningshafvande under den 2 sist-
lidne Mars anförde besvär emot Stads
fullmäktiges beslut af den 4 sistl: Febr:
angående Rågångstvist emellan Sta
den och ägarne till Thorshälla qvarn
får jag i hufvudsaken åberopa hvad
som blifvit anfördt i min Skrifvelse till
Protokollet nyssnämnde dag och dervid
tillägga följande.

Det är werkligen märkvärdigt
att Klaganderne finna lämpligt anföra be
svär emot en sak som förut 2:ne gånger
är i laga ordning beslutad, hvartill
kommer den fullmakt som Stads-
fullmäktige i protokollet af den 6:
Maij förlidet år för underteknad ut
färdat, att rågångstwisten fullfölja
och som var af följande innehåll:

"Då Herr Borgmästaren Svensson
mot all förmodan afsagdt sig det ho-
nom lemnade förtroende att jemte un
derteknad å Stadens vägnar fullföl
ja rättegången emot Nyby Qvarnäga
re angående stadens delaktighet i
vattenfallet vid Thorshälla qvarn, hvil
ket mål förekommer vid Wester Re-
karne Härads Rätt den 26 inneva-
rande Maij månad så blef nu Fa-
briksidkaren Johan Thermaenius
anmodad, att ensam i detta mål
föra stadens talan med rättighet
för honom att derest han så nö-
digt anser, tillkalla Juridiskt el-
ler annat biträde, och förklarade
sig fullmäktige nöjde med hvad
Thermaenius med eller utan biträ-
de härutinnan gör och låter och hvar
om utdrag af Protokollet skulle
gälla såsom fullmakt. Justeradt
och riktigt befunnit betygar.
Thorshälla
den 8 Maij 1863-
/J:W: Arfström/
/P:G: Hulin/

Rätteligen utdraget betygar
På Stadsfullmäktiges wägnar
/Joh Thermaenius-/

Af här fogade skifteshandlin
gar inhämtas derjemte, att den för
ra sågtomten redan för flera år se-
dan är af förra innehafvaren
Brukspatron Zethelius afstådd och
år 1849. den 5 November öfvertogs af
Rådmannen W.G. Collijn som seder-
mera afstått sin nyttjande rätt der
af till Byggmästaren J.P. Benslin
och Fabrikören P. Fagerström för
anläggande af qvarnverk och der
vid påräknadt det till sågläget
hörande vattenfall, hvarförutan be
rörde anläggning icke kan komma
till stånd förr än rågången vid
Wattenfallet blifvit faststäld. Att
en qvarn är fördelaktig både för
dess ägare och för staden torde vara
öfverflödigt att nämna.

Då nu nyttjande rätten tillsam
ma plats för flere år sedan blifvit
af Brukspatron Zethelius utan ersätt
ning öfvergifven och de till staden in
betalade obetydlige tomtören äfven blif-
vit för flera år sedan af honom upp-
sagde och då sågläget blifvitt staden
förunnadt 135 år före den tid qvar
nen försåldes från Krono till Skatte
enligt hvad vidfogade handling sidan
7,8 utvisar, och i qvarnköpet enligt
nyssnämnde handling icke omnämnes
hvarken damfästen i gårdstomten
N:o 21 eller något till qvarnen hörande
tomtområde och ingen Karta deröf-
ver kunnat vid Landtmäteri förrätt
ningen företes så lärer väl icke här-
af kunna dragas den slutsats att
Kongl:Maj:st och Kronan i Köpet in
begripit det så lång tid förut till Sta-
den bortgifne sågläget då derom ic
ke finnes något i Köpet omnämndt
och har väl Köparen Petter Gerdes ic
ke kunnat få eller behöfva vidsträk
tare rätt till wattnet än för Kongl:
Maj:st och Kronan ansetts vara tillräk-
lige för Qvarnen och Laxfisket under
den föregående tiden hvadan qvarnens
ålder således icke bör kunna hafva nå
gon inverkan på en rågång emellan
stad och land; Att en rågång på detta
ställe är behöflig och för stadens fram
tid nyttig visar sig bäst genom den
stora ovilja som Brukspatron C:
Zethelius och hans meddelägare ådaga
lagdt vid målets fortgång hälst han
vid första Tinget i egenskap af Dis-
ponent kunnat ingå i svaromål och
icke såsom nu skedt än den ena och
än den andra af delägarne bötat för
uteblifvande och staden fått betala extra
domare af det skäl som i min för-
ra skrifvelse är anfördt. (Att i Es-
kilstuna 5/8 mil härifrån bevaka saken
då ordinarie domhafvande han hand-
lägga målet kostar ej mycket) Att
nu nedlägga berörde rågångstvist
skulle för staden medföra en evärde
lig förlust och jag kan icke rätt upp
fatta orsaken hvarföre missnöije öfver
sakens fortgång uppkommit äfven som
det förekommer mig besynnerligt att
på samma gång som qvarnägarnes
motvilja för sakens utredande gifvit sig
tillkänna har Borgmästarens nit för
dess nedläggande tilltagit. Hvad kost
naderne beträffar så får jag upplysa
att af de sex af stadens innevånare
som med honom i besvären deltagit
tillsamman skatta för endast 38,63 öre
tal då jag ensamt betalar för 61.40 be
skattningsbara öretal och således en
sam får till detta ändamål liksom
alt annat betala nära dubbelt mer
än dessa tillsamman och 1/10. del af
hvad hela samhället kommer att bi-
draga, och är det således för samhäl-
lets wäl och icke egennytta som jag
beifrar saken.

Herr Borgmästaren Svensson har
i besvärskriften särskildt angående
mig enskildt yttrat att det icke lönar
mödan svara på de af mig emot ho-
nom i Protokollet anförde anmärk
ningar, Det kan icke nekas. att det är
klokast icke svara på hvad man ic-
ke kan styrka och oriktigt anfördt
och jag frångår icke ett enda ord af
hvad jag yttrat, och om man jemför
Klagoskriften med den skrifvelse som
i skifteshandlingen sidan N:o 3 fin-
nes intagen och då man finner
Herr Borgmästarens namn under
båda, så torde man väl kunna
säga att dubbelhet i åsigter och syft-
ning gifver sig tillkänna.

Det är aldrig min sak att ofent
ligt eller enskildt göra anmärknin
gar mot någon, men då jag genom
obehörige tillmälen blifwer angripen
och sålunda utmanad till försvar
så skulle det på mig falla en skug-
ga och ett erkännande om jag icke
lämnade någon förklaring.

Herr Borgmästaren har nu ansedt
passande att hvad anmärkningar mot
mig beträffar gå utom sakens områ-
de och i brist på annat föremål an
gripa de i Bevillningsstadgan frid-
lyste Bevillningsberedningens åtgär-
der och derigenom vill kasta skug-
ga icke allenast på mig utan äfven
på dom som i samma göromål
med mig deltagit och för jag härom
upplysa att beredningens förslag grun
dade sig på Eskilstuna CanalBo-
lags uppgifter jemnfördt med sam
ma års bevillningsstadga, och då
Herr Borgmästaren var ordförande
i samma års taxeringsCommité,
så hade det tillkommit honom
att föreslå och åvägabringa den änd-
ring som anses nödig och är det så-
ledes egentligen Herr Borgmästarens
fel om förhållandet blifver en lång
varig förlust för staden af 40 R:dr
om året hvadan Herr Borgmäs-
taren får taga detta misstag på
sig sjelf.

Då det jemväl är ifråga
satt att mitt nit för samhället
framdeles kan komma att bära bitt-
ra frukter, så får jag derå svara att
denna bitterhet blifver riktad
endast emot oordningar.

I anledning häraf torde jag få med-
dela att det var genom min werksam-
het som inkomsten af Stadsskogen
Råbyhed förflyttades från gårdarne
till StadsCassan och att jag i sista
stund försvarade staden för många
hundrade R:dr:s utgift för fattigun
derstöd åt Hattmakare Gesällen Boman
och hans efterlämnade barn som jemväl
finnes omnämndt i slutet af Protokol-
let för den 4. Febr: jag får dervid upp-
lysa att det ålegat Herr Borgmästa
ren att samma försvar i egenskap af
Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen ut
föra, men då staden var i Hofrätten
dömd att betala och endast något öf
ver 40 timmar återstod af den 60 da
gar långa besvärstiden så blef hand-
lingarne från honom afhämtade besvärskriften af
mig författad och
afsänd hvarefter
dom föll till sta-
dens fördel- och
det var med största möda och för-
enadt med extra Kostnader att en
timme före fatalje tidens slut få
handlingarne till Ecleciastik Dapar
tementet inlemnade. denna omstän-
dighet hade jemväl den följd att
Herr Borgmästaren troligen ej mera
blifver anlitad att i fattigvårdssty-
relsens göromål deltaga hälst Herr
Borgmästaren sedan detta års början
icke tillhör fattigvårdsstyrelsen.

Om Herr Borgmästaren hade
godheten infinna sig vid fullmäkti
ges sammanträden och i öfverlägg
ningar deltaga så kunde många
klagomål och besvär derigenom un
danröjas, och Herr Borgmästaren
blefve då i tillfälle att bibringa
fullmäktige den {fria vilja} och
{egna öfvertygelse} som han nu på
står hos dem saknas.

Klaganderne anföra bland annat
att Staden utan att ligga och gräla med
andra, kan härstädes anlägga så mån
ga sågqvarnar och verk som hälst
utan att förnärma äldres rätt, mig
vetterligt finnes likväl inga lediga
vattenfall för sådant ändamål.
att använda annat än det nu i frå
ga varande-

Klaganderne uppgifwa äfven
att de flesta i samhället önska tvis-
tens nedläggande, men det visade sig
likväl icke så då saken på all-
mänt sammanträde den 20 Jan 1862,
afgjordes och hvarom skrifteshandlin
gen sidan N:o 14. närmare upplysa

Till följe af hvad jag sålunda an
fördt med bifogade handlingar styrkt
och med afseende derpå, att klaganderne
i besvären icke kunnat såsom orsak
uppgifva något sådant skäl som för
besvärens anförande i 76§, Kongl Com-
munallagen föreskrifves, så wågar jag
hoppas och yrka, att Konungens Befall
ningshafvande med stöd af 77§ sam-
ma Kongl: förordning icke må finna
skäl att det i Laga ordning fatta-
de beslutets werkställighet förbjuda
och får jag derjemte såsom stöd för
mitt påstående yrka att då jag i
staden äger fastigheter och således är
delägare i f:d: sågläget och ingen
rågång på ifrågavarande ställe fin-
nes mellan staden och landet att
4 Cap: 7§: skriftesstadgan jemväl
måtte få göra sig gällande.
Thorshälla den 2 April 1864.
/Joh, Thermaenius/

I sammanhangn härmed förekom
nu den öfverklagade Rågångsfrågan
under diskusion hvarvid hvarken de
klagande eller någon annan anmärkte
att 6 af de besvärande som i egenskap
af Stadens medlemmar i besvären del-
taget jemväl äro ledamöter ibland
stadsfullmäktige och således kunnat
i denna fråga blifvit såsom parter
anseende hvilket likväl icke ifråga
sattes. Af desse voro 5, närvarande
hvaraf en på tillfrågan medgaf att
han väl underteknadt besvärs skrif-
ten och dervid blifvit underrättad att
den innehöll Protest emot rågån
gen men då skriften icke blifvit
af honom läst eller föreläst så
kunde han icke redogöra för
de i besvärsskriften anförde skäl
och hvarom de öfrige närvarande
icke ansågo sig skyldige medela nå-
gon detaljerad förklaring men öfver
tygades likväl derom att några le
dige Wattenfall för werks anläggan-
de icke finnas annat än det nu
omtvistade ehuru i klagoskriften der
om på ett indirekt sätt omnämnes.

Angående hvad besväranderne anfört
att de flesta i samhället önska rågångs-
tvistens nedläggande så förekom nu ingen
anledning att deröfver afgifva förklaring ty
då de besvärande
äro endast Borg-
mästaren och några
af fullmäktige så
har ingen opinions
yttring gifvit sig
tillkänna, och då
sammanträdet hölts för öppna dörrar och
således tillfälle för de i samhället miss-
nöjde att sig infinna men några sådana
besökande kom icke tillstädes.

Härefter föreslog Ordföranden röst
ning för att sålunda ytterligare utröna
fullmäktiges nu varande tankar om
denna förut i laga ordning afgjorde
sak hvarvid Fabrikören P: Fagerström
som vid föregående sammanträden rös
tat för Rågångstvistens fullföljande
förklarade det vara besynnerligt att
en sådan sak såsom förut i laga ord-
ning afgjord kunde af Konungens
Befallningshafvande åter remitteras
och nekade Fagerström nu att något
votum i saken afgifva, hvarföre ic
ke eller hans röst blef i rösträk
ningen upptagen.

De sedermera afgifne rösterne ut
föllo så att emot 8 nej beslöts med 9.
ja i hvad rågången rörer, det der-
om fattade beslutet skulle stå fast,
härvid må anmärkas att 5. af de 8
nej som afgofvas utgjorde af de
besvärandes röster.

{§5.}
Wid sammanträdet upplystes att
den bestämda afgiften 15 R:dr Rmt
som bör till StadsCassan ingå för den
till Byggmästaren J:P: Benselin
upplåtne f:d: sågtomten, samma af
gift icke är i uppbördslängden
upptagen hvarföre Magistraten der-
om skulle underrättas för att kun
na anmoda wederbörande om ut-
debitering och indrifning af ifrå
gavarande afgift.

{§6.}
Herr P: Fagerström åtog sig att e
mot ersättning renhålla stora bron

{§7.}
Protokollet skulle vid nästa sam
manträde Justeras. Dag som ofvan
/Joh, Thermaenius/
Uppläst och riktigt befunnet vid sammanträdet den
8 April 1864, betyga
/C,F, Blomborg/
/E, Lindström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 2 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107564.

Personrelationer