Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 mars 1890

Anmärkning

den 19 Mars 1890


Närvarande samtlige
Herrar Ledamöter med
undantag af Herrar Hell
qvist Kindgren och Lilius

§54.
Att jemte Ordföranden justera protokol
let utsågos Herrar L G Mählberg och
L Frigge och skulle detta ske Fre
dagen den 21 Mars Kl 1 e m då det ock
kommer att offentligen uppläsas

§55.
Magistraten hade i resolution af 3:ds
infordrat Stadsfullmäktiges förklaring öfver
af Stadsfullmäktige i Eskilstuna hos Kon Befall
ningshafvande i Länet gjordt yrkande att
Pigan Anna Fredrika Eriksson måtte uteslu
tas ur mantalslängden för Eskilstuna Stad
och i stället upptagas i mantalslängden
för Torshälla stad

När ärendet den 15 dennes föredrogs inför
Stadsfullmäktige remitterades detsamma till
Utskottet för yttrandes afgifvande.

Utskottet hade sedan detsamma inhem
tat ofvannämde Anna Fredrika Erik
sons yttrande hemstält att Stadsfullmäktige
nu besluta att för sin del afgifva den
förklaring att de icke hade något emot
det framstälda yrkandet att erinra .Denna
hemställan biföllo Stadsfullmäktige.

§56
I resolution af den 3 dennes hade Magi
straten infordrat förklaring öfver af Stadsfullmäk
i Eskilstuna hos Konungens Befallningshaf i Länet framstäldt
yrkande att pigan Emalia Wilhelmina Anders
dotter måtte uteslutas ur mantalslängden
för Eskilstuna Stad och i stället upptagas
i mantalslängden för Torshälla Stad

Ärendet hade af Stadsfullmäktige vid sam
manträdet den 15 dennes remitterats till
Utskottet för yttrandes afgifvande

Sedan detta yttrande nu upplästs beslöto
Stadsfullmäktige i enl dermed att afgifva
den förklaring att de icke hade något emot
den gjorda ansökan att erinra

§57.
Herr C Höglunds i § 41. omnämde motion hade
då remitterats till Utskottet och tillstyrker nu
Utskottet i afgifvet yttrande Stadsfullmäktige att
bifalla Herr Höglunds motion.

Sedan Ordföranden upplyst att Docktor Trollén
förklarat sig villig emottaga ytterligare förord
nande att här uppehålla Läkarevården emot
den lön som förut bestämdts och att derå
aflemna skriftlig förbindelse så beslöto nu
Stadsfullmäktige att aflåta skrifvelse till Ma
gistraten med anhållan att Magistraten måt
te till Kongl Medicinalstyrelsen ingifva ansö
kan om att förordnande måtte meddelas Med
Lic.J.Jacob Trollén att här uppehålla Läka
revården äfven efter utgången af nu medde
lat förordnande,under den tid som Medici
nalstyrelsen kan finna skäligt,och att rättig
het måtte lemnas Herr Frollén att härför
räkna tjensteår

§58
Till Utskottet hade enl § 191. för förlidet
år remitterats afgifvande af förslag huru
hög räntan skulle beräknas vid omplacering
af de medel som C Fr Berglund och F E
Larsson innehafva ur SkepparKassan hvilka
äro till inbetalning uppsagda och sedan Utskottets
förslag upplästs beslöts i enl dermed att be-
myndiga Drätselkammaren att omplacera medlen
emot den ränta som kan komma att af Drätsel
kammaren bestämmas dock lägst 5 procent

§59
Herr P Fagerström inlemnade som sin
motion en af P Andersson undertecknad
skrifvelse (Bil 22) hvari yrkas att nämde
P Andersson tillhörige tomt N:o 125 måtte
till gränserna bestämmas i likhet med Krono
jägare S Anderssons karta hvaremot sedan
Fagerström upplyst att å den upprättade
kartan tomten N:o 125 förminskats rätt betydligt
det yrkades Etthundra Kronor skadestånd der
est detta ej sker.

Ärendet remitterades till Utskottet att
behandlas i sammanhang med andra ärenden
angående tomtefördelningen å Östra

§60
Herr K E Andersson föreslog att Stadsfullmäk
tige måtte för att kunna på möjligast bästa sätt
lösa de tvistefrågor som uppkommit angående
den verkstälda tomtefördelningen å öster utse
en komite bestående af inom Stadsfullmäktige valde
3 personer,hvilka icke böra vara tomtinne
hafvare å Öster,hvarjemte sökes att erhålla
biträde af 2. utom Stadsfullmäktige stående
ojäfvige män,och att åt denna Komité upp
drages att sammankalla samtlige tomtinne
hafvare,granska deras upplåtelsehandlin
gar och erhållna tomtkartor,inhämta deras
anmärkningar emot tomtfördelningen,samt
sedan upprätta utlåtande till Stadsfullm
huru uppkomna tvister anses rättvisligen
kunna lösas.

Till medlemmar i denna Komite före
slog Herr Andersson att Stadsfullmäktige
måtte inom sig välja Herrar S Winqvist
L G Mählberg och F Berglund,samt såsom
utom stående söka erhålla tilträde af Ingeniör
Åke Carlson i Eskilstuna samt Hemmans
egaren O Erikson i Solby,hvarjemte Herr
Andersson uttalade som sin önskan att få
vara närvarande vid Komiteéns samman
träden,dock icke som beslutande medlem
Widare yrkades att det måtte hänskjutas
till Utskottet att afgifva yttrande öfver
förslagets lämpligheter,samt öfver lämplighe
ten af de föreslagnas:
För sådant yttrandes afgifvande remitterades
ärendet till Utskottet

§61.
Af de frånvarande skulle Herr G A Kind
gren ock S Lilius påföras böter för ute
varo med 2 Kronor hvardera

In fidem
/K,E.Andersson/

Justerat den 21 mars 1890.

/L,G:Mälberg/
/L:Frigge/

Offentligen uppläst den 21 mars 1890,
betyga
/F,E,Larsson/
/C.Fr.Berglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107563.

Personrelationer