Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juni 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stads-
fullmäktiges i Torshälla
sammanträde den 19 Juni 1889.

Närvarande:samtlige ledamöter utom H:r Komm.
G.Sjöström,som af sjukdom och embetsgöromål
var hindrad närvara.Hans förhinder blef af
fullm.godkändt.

§.91.
Att jemte v.Ordföranden justera dagens proto-
koll utsågos H:rr C.A.Strengbohm och F.E.Larsson;
och skulle detta ske torsdagen den 20 dennes kl. 7 f.m.

§.92.
Företogs till förnyad behandling det under §.86
upptagna ärende,angående af Magistraten ä-
skadt utlåtande öfver inkomna tvenne anbud-det
ena afgifvet af H:rr F.Lindqvister m.fl.,lydande å
7.000 kronor,det andra af H:rr C.Höglund m.fl. å
6.500 kr.,att för hvarje försäljningsår-till öfvertagan-
de af utskänknings-och utminuteringsrättigheter-
na här i staden under nästföljande treårsperiod.

Vid dagens sammanträde upplästes dels ånyo
berörda ansökningar jemte tillhörande handlingar,
dels ock beredningsutskottets infordrade ytt-
rande i ämnet.Utskottet hemställer,med trenne
röster mot två,det stadsfullm.måtte tillstyrka
antagandet af det lägre anbudet å 6.500 kr.,eme-
dan dess stadgar vore fullständigare och för sam-
hället mera betryggande.

Under den derpå följande disskussionen upptogs
utskottets förslag af H:r C.Höglund,som således
yrkade,att stadsfullm.måtte tillstyrka det lägre
anbudets å kr 6.500 antagande,hvaremot H:r
C.A.Andersson yrkade,att det högre å kr.7000
borde af fullm.hos Magistraten förordas,såsom
varande för staden i ekonomiskt hänseende fördel-
aktigast.Sedan öfverläggningen förklarats slu-
tad,och ordf. gifvit proposition å gjorda yrkan-
den samt dervid förklarat sin mening vara,att
H:r C.A.Anderssons framställning vun-
nit fullm:s bifall,begärdes votering;sedan deref-
ter voteringspropositionen blifvit justerad,be-
slöto fullm.med 10 af 15 afgifna röster
för sin del hos Magistraten tillstyrka antagandet af det utaf
H:rr F.Lindqvister,C.A.Andersson och N.A.
Bergrensson ingifna anbudet å 7.000 kr.
till öfvertagande af utskänknings och utminute-
ringsrättigheterna här i staden under nästfölj.
treårsperiod.

§.93.
Hemstälde H:r C.Höglund,att Stadsfullm. måtte
bemyndiga sin v.Ordf.att å stadsfullm:s vägnar hos
Kongl.Medicinalstyrelsens sekreterare H:r D:r Bru-
zelius framställa spörsmål ang.,huru lämpligast bör
förfaras med frågan om inrättande af apotek här i
staden,för åstadkommande af en snar lösning af näm-
da för samhället vigtiga angelägenhet.I anl.af H:r
Höglunds motion uppdrogs åt v.ordf. att å stf:s
vägnar med H:r D:r Bruzelius träda i skriftlig förbin-
delse till vinnande af nödiga upplysningar.

In fidem,
/K.E.Andersson/

Justeradt den 20 Juni 1889.
/C.A.Strengbohm/
/F,E,Larsson/

Offentligen uppläst den 20 Juni 1889;betyga:
/C;A;Strengbohm/
/John Valter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 19 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107562.

Personrelationer