Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 september 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 september 1866

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Stads-
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträde den 18:de Sep-
tember 1866.

S.D. Sedan 15 ledamöter voro samlade,
och föregående sammanträdes protokoll, för
den 22:dra sistl Augusti blifvit uppläst, före-
togos följande ärender till behandling.

§.1.
En från Magistraten remitterad skrifvelse
upplästes, så lydande: "Till Magistra-
t i Thorshälla. -Denna skrifvelse re-
mitteras till Stadsfullmäktige för behörig
åtgärd. Thorshälla den 10 September 1866.
Ex Officio /K.Svensson./"

"På derom gjord ansökning har Lands-
höfdinge Embetet i Södermanlands Län
den 14:de dennes meddelat mig förordnan-
de att afväga vattenfallet nedom Thors-
hälla qvarn och att lemna utlåtande
angående tillämnad vattenverksanlägg-
ning derstädes. Till följe deraf, får jag
härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för allmänt ombud, att, vid sam-
manträde i Thorshälla Rådhus Tisdagen
den 25 nästkommande September kl.
19 f.m., och framdeles om så erfordras,
bevaka Thorshälla Stads häraf möj-
ligen beroende rätt. Strengnäs den 28
Augusti 1866.
På Embetets vägnar.
/A.G.Flodin/";

hvarefter, sedan beslutadt blifvit att om-
bud skulle väljas att vid det utsatta
sammanträdet, den 25:te dennes kl. 10 f.
m., bevaka Stadens rätt, blef genom
val med slutna sedlar, efter lottning
med ordföranden som erhållit lika an-
tal röster, dertill utsedd Landtbrukaren
Herr A.Barklind, som alltså har att
vid ofvan anförde tillfälle föra Stadens
talan i öfverensstämmelse med fullmäk-
tiges beslut af den 16:de Sistledne Mars, och
hvarom utdrag af protokollet skulle
gälla såsom fullmakt.

[MARG: Sktifvelse från
Landtm. Flodin ang.
val af Stadsombud
att vara närvande
vid afvägn. af fal-
let nedom qvarnen.
Beslut.]

§.2.
Med anledning af härefter företagen gransk-
ning af Herr J.M.Törngrens vid samman-
trädet den 22 dennes ingifne skrifvelse
fattades följande beslut:

Whad Herr Törngren anfördt om sitt
förhinder att vara ledamot såväl ibland
Stadsfullmäktige som i Drätselkammaren, så
kunde dervid icke fästas något afseende,
helst alla öfriga ledamöter i Drätselkam-
maren jemväl äro ledamöter ibland Stads-
fullmäktige, och det derjemte aldrig visat
sig att sammanträden varit å båda stäl-
lena samtidigt hållne, hvadan således
hans ansökning om befrielse från endera
befattningen icke kunde till någon åt-
gärd föranleda.

Hvad Herr Törngren vidare anfört att
opasslighet varit orsaken till att han i
förtid aflägsnat sig från sammanträ-
det den 14:de dennes så anmärktes,
att han icke vid aflägsnandet eller
kort derefter gifvit någon opasslighet
tillkänna, utan först 8 dagar efteråt
derom gjordt anmälan, hvarjemte han
icke i någon mån styrkt sin föregif-
na opasslighet. -Då emellertid menin-
gen bland fullmäktige var delad om
huruvida de Herr Törngren ådömde bö-
terna skulle utgå eller ej, så företogs
omröstning, hvarvid med 10 ja mot 5 nej
beslöts; att fullmäktiges beslut i denna
sak af den 14:de dennes skulle stå
fast.

[MARG: Beslut med anl. af
Törngrens skrifvelse
(Seföreg. prot.)]

§.3.
Kongl. Maj:ts dom i Skiftesfrågan
på Östra Stadsjorden upplästes och var
af följande innehåll:

"Carl, med Guds nåde, Sveriges, Norges
Götes och Wendes Konung.

Wår ynnest och Nådiga benägenhet med Gud
allsmägtig.!

Hos oss hafva Fabriksidkarne Joh.Thermae-
nius och J.P.Bergström efter uppgift å Thors-
hälla Stads vägnar i underdånighet anfört
besvär deröfver att, sedan vice kommis-
sions Landtmätaren C.F.Spangenberg den
14 September 1861 afslutat laga skifte å
den så kallade östra jorden Till Thorshälla
Stad, samt Magistraten i
Thorshälla genom utslag den 25 October 1865,
med undanrödjande af den utaf Landt-
mätaren och gode männen verkställda
Skiftesläggningen samt de efter densam-
ma tillkomna eller deraf beroende åtgär-
der, hänvisat parterna att vid vederbörlig
domstol anhängiggöra tvist om bättre rätt
till en del af den i skiftet ingångne jor-
den, hvaremellertid skiftesförrättningen skul-
le hvila intilldess eganderättstvisten blif-
vit genom laga kraftvunnen dom afgjord;
så och då efter det Thermaenius och Berg-
ström hos Eder fört klagan öfver detta
Magistratens beslut, hafven I genom utslag
den 24 Januari innevarande år förklarat
Eder finna skäl icke vara anfördt som
kunde leda till ändring i öfverklagade ut-
slaget; deruti ändring blifvit i underdånighet sökt.

Efter det I den 20 sistlidne Juni
inkommit med vederbörandes förklaring
och eget infordradt underdånigt utlå-
tande i ämnet samt klaganderne der-
efter fått afgifva underdåniga påmin-
nelser i målet, hafva Wi nu låtit det-
ta besvärsmål oss föredragas; och då
Thermaenius och Bergström icke, emot
förklarandernes bestridande, visat sig
ega uppdrag att å Thorshälla Stads
vägnar hos oss fullfölja talan i målet,
utan det fastmer af Stadsfullmäktiges
protokoll för den 8. nästlidne Juni sy-
nes, att sådant uppdrag icke blifvit
klaganderne meddeladt, hafva Wi fun-
nit de anförda besvären icke kunna
till pröfning upptagas. Hvilket vi Eder
till svar och vederbörandes förständigan-
de härmed i nåder gifva Eder tillkänna.

De af Eder insända äldre hand-
lingar i målet varda Eder härhos
återställda. Och Wi befalla Eder Gud
allsmäktig Nådeligen. Stockholms slott
den 20 Juli 1866.

Under Kongl. Maj:ts
Wår allernådigaste Konungs och Herres frånvaro
Dess tillförordnade Regering.
/L.Manderström/
/G.Lagerstråle/
/C.J.Malmsten/
/M.Thulstrup/
/Alb.Lindhagen/

Ang.J.Thermenii och J.P.Bergströms
underdåniga besvär rörande laga skifte
å Thorshälla Stads östra ägor.
Vidimeras
Ex officio
/C E.Stålhös./
Rätteligen afskrifvet, betygar
Ex officio.
/K.Svensson./"

Derpå upplästes slutmeningen i den
Särskilda Magistratens icke upphäfda dom
i denna fråga, så lydande: "alltså pröf-
var Magistraten skäligt, med undanrödjan-
de af den utaf Landtmätaren och gode
männen verkställa skiftesläggningen, samt
de efter densamma tillkomna eller deraf
beroende åtgärder; hänvisa parterna vid
vederbörlig domstol anhängiggöra tvist
om bättre rätt till meranämnde jord; kom-
mande skiftesförrättningen att hvila
intill dess äganderätts tvisten blifvit
genom laga kraftvunnen dom afgjord."

Efter åtskilliga öfverläggningar i ämnet
beslöts att med frågan låta tills vidare
bero för att utröna om jordegarne erna
inkomma med förslag till tvistens bi-
läggande; fullmäktige dock obetaget att
frågan åter i laga ordning upptaga
i händelse biläggning ej kommer till
stånd.

[MARG: Kongl. Maj:ts
dom i skiftesfrå-
gan m.m.]

§4.
Herrar Lindblom och Barklind
väckte fråga derom, att, -emedan det o-
bestridligen vore tjenligare för såväl
köpare som säljare, att de personer
som på torget hålla varor till salu
anvisas plats på torgets öfre och slä-
ta del i närheten af de fasta mark-
nadsstånden, samt nämnde Herrar dess-
utom trodde sig veta, att personer som
afyttra mjöl och kött vore hugade att
under den tid af året som stånden
icke af marknadssökande begagnas, få
mot hyra begagna en del af desamma,
-torghandeln borde förläggas till torgets
öfre del. Till följe af denna framställ-
ning beslöts att hos Magistraten göra
anhållan derom, att torgbesökande genom
polisbetjeningen blifva anmodade att pla-
cera sig på torgets öfre och släta del och att
denna åtgärd kunde få taga sin början
kort efter nu snart blifvande marknad.

Om ståndens uthyrande till kött- och
mjölhandlare skulle på nästa samman-
träde beslutas.

[MARG: Förslag om Torg-
handelns flytt-
ning af Lindblom
och Barklind.]

§.5.
På derom af Herr Nyström gjord
framställning beslöts att ordföranden oför-
dröjligen skulle på Stadens bekostnad
i Aftonbladet ock Fäderneslandet låta
annonsera att marknaden i October
månad här fortfarande kommer att ega
rum.

[MARG: Beslut om an-
nonsering ang.
marknaden.]

§.6.
Att efter anmälan af ordföranden
justera detta protokoll utsågs Herrar
Lindström och Stenholm. Till suppleant
utsågs Herr Setterlund.

[MARG: Justerare]

År och Dag som ofvan.
På Stadsfullmäktiges wägnar:
/Joh.Thermaenius/
Uppläst och rigtigt befunnet betyga:
Thorshälla den 22 Sept. 1866.
/O,Setterlund,/
/E,Lindström/
Sept 27: lemnat till Majistraten Utdrag af
prot: den 22 Aug §3 §18 Sept § §
1.2.4. och 5 af Scheler
Offentligen uppläst i Rådhuset
den 12 Dec 1866
/C.G. Scheler/
/P;.Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 september 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107556.

Personrelationer