Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 november 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 november 1890

Anmärkning

den 18 November 1890

Närvarande samtlige
Herrar ledamöter.

§ 215.
Underrättelse hade ingått att vid
det under gårdagen förättade valet af en
Stadsfullmäktig, efter Herr L. Lilius,
Gårdsegaren Herr C. W. Ståhle erhållit
de flesta rösterna hvadan Herr Ståhle
till detta sammanträde inkallats och
äfven infunnit sig.

§ 216.
Att jemte ordföranden justera
dagens protokoll utsågos Herrar G.A. Kind-
gren och F. E. Larsson och skulle justering
ske Fredagen den 21 dennes kl. 1 e.m. då detsamma
ock kommer att offentligen uppläsas.

§ 217.
Ifrån Fattigvårdsstyrelsen hade
medelst utdrag af dess protokoll af den 11
dennes skrifvelse ankommit med an-
hållan det Stadsfullmäktige måtte till
Konungens Befallningshafvande i Länet
aflåta ansökan om utbekommande
ur Malmö Barnhusfond af bidrag till
kostnaderna för döfstumme gossen
Reinhold Oscar David Rundströms, härifrån
staden, vård och underhåll å Döfstumme-
institutet Manilla, hvilka kostnader af
staden ensamt bestridas och under
detta år utgått med kronor 150.-

I anledning häraf beslöto Stads-
fullmäktige bifalla denna Fattigvårdsstyrel-
sens anhållan och uppdrogo åt Fattigvårds-
styrelsens Ordförande Herr C. Höglund att å
Stadsfullmäktiges vägnar uppsätta, under-
teckna och ingifva berörde ansökan.

§ 218
Företogs val till Stadens ombud vid
mantals - och skattskrifningen med Torshälla
stad för år 1891.

Wid valet tillföllo åt Herr Fabrikör
F. Berglund 9 röster samt åt Fabrikör C. A.
Andersson 8 röster, hvadan till Stadens ombud
vid blifvande Mantals - och skattskrifning
utsetts Herr Fabrikör F. Berglund.

§ 219.
Till förnyad behandling företogs
nu frågan om rätning af gatorna som be-
rörde tomterna N:ris 5, 6, 7 & 8.

Hvad då vidkommer gatan emellan
N:r 1 och ned till hörnet vid N:r 6 så skulle an-
tecknas att denna reglering vore af Kongl.
Maj:ts anbefald men att densamma {nu} endast
gälde räkning midt för tomterna N:ris 5 och 6.

Stadsfullmäktige, som härom inhem-
tat Utskottets yttrande beslöto nu lemna
Herr Hagström rättighet att hädanefter af-
giftsfritt få innehafva den mark på ofri grund
hvarför Herr Hagström hittills betalt årligt tomt-
öre mot det att Herr Hagström till Staden
afstår mark till gatans rätning midt för tom-
terna N:ris 5 och 6 enligt föreskrift

Hvad åter vidkommer den af Bygg-
nadsnämnden föreslagna rätningen af gatan
förbi tomterna N:ris 6, 7 och 8 framemot Små-
skolehuset så hade Utskottet avstyrkt
detta förslag på den grund att detsamma
icke lemnade någon avsevärd fördel för
staden.

Stadsfullmäktige beslöto ock att
för närvarande icke detta Byggnadsnämndens
förslag skulle till någon Stadsfullmäktiges
åtgärd föranleda.

§ 220
Utskottet hade nu hemställt
att i komitén för omhändertagande
af löneregleringsfrågan för Magistraten
måtte inväljas Herrar t.f Borgmästaren
G. Åkesson, K E. Andersson, C. Höglund,
F. Berglund och Rådmannen F. O. Hyvén.

Sedan emellertid Herr Borgmästa-
ren Åkesson undanbedt sig detta uppdrag,
men välvilligt lofvat tillhandagå komitén
med äskade upplysningar föreslogs att i
stället invälja Herr C. A. Andersson

Wid härefter företaget val ut-
sågs till ledamöter, uti ifrågavarande
komité Herrar F. O. Hyvén, K. E. Andersson,
C. A. Andersson, C Höglund och F. Berglund
hvarjemte Herr K. E. Andersson utsågs
till sammankallande ledamot.

§ 221.
Utskottet hade nu afgifvit
förslag till Befäl vid stadens brandkår.
Sedan nu detta förslag upplästs inval-
des i enlighet dermed:

till Brandchef: Herr C. A. Andersson
till vice Brandchef: Ingeniör A. Ingelson
till Chefer vid Sprutorna : N:o 1 Herr A. J. Hagström
N:o 2 Herr J. E. Juhlin
N:o 3 Herr A. J. Zetterström
N:o 4 Herr P. Joh. Pettersson
N:o 5 Herr C. J. Andersson

till Chef vid Uppfordringspumpen: Herr G. Pettersson vid Qvarn
till Rotmästare vid Sprutorna: N:o 1 Herr C. A. Nilsson
N:o 2 Herr F. Engqvist
N:o 3 Herr F H Stenqvist
N:o 4 Herr C. O. Hellqvist
N:o 5 Herr P. J. Engström

§ 222.
Fattigvårdstyrelsens ordförande anmälde
att vid detta års utgång föjande val måste
af Fullmäktige företagas till nämnde styrelse:

af ordförande, af en ordinarie ledamot efter
Herr L. G. Mählberg samt af tre suppleanter
efter Herrar C. J. Andersson, F. E. Larsson
och C. Fr. Berglund.

Det uppdrogs åt Utskottet att till
ett kommande sammanträde hafva af-
gifvit förslag till hvilka som böra i de
afgåendes ställe inväljas i Fattigvårdsstyrelsen.

§ 223.
Herr C. Höglund anmälde att
Stadsvaktmästaren, som hittills ombe-
sörjt kallelsernas utbärande för Fattig-
vårdssammanträdena mot en godtgörelse
af två kronor per år, förklarat sig hädan-
efter icke kunna ombesörja detta för nämnde
allt för låga arvode, och ansåg Herr Hög-
lund lämpligt att Staden anskaffade
en person som åtoge sig alla kallelsers
kringbärande för såväl Fattigvårdsstyrelsens,
Drätselkammarens, Stadsfullmäktiges som
ock Helsovårds - och Byggnadsnämndens
sammanträden.

Förslaget remitterades till Drätsel-
kammaren för utredning.

§ 224.
Herr A.J. Hagström anförde att
han vid närmare eftertänkande icke
kunde finna sig belåten med de vilkor
Stadsfullmäktige erbjudit honom för
aftående af mark för bestämd gatu-
reglering, utan yrkade att Stadsfullmäk-
tige måtte besluta att framdeles, då
lämpligt tillfälle yppas, låta erfaren
person uppmäta den mark Herr Hag-
ström afstått och föreslå tilldelande åt
Herr Hagström af annan, stadens mark,
hvartill tillgång finnes invid tomten
N:r 7, till lika värde som det afträdda
å hvilken mark Herr Hagström då
önskar gåfvobref af staden.

Detta sednare yrkande förklarades hvilande.

§ 225
Herr t.f. Borgmästaren G.Åkesson
anförde att det vid flere tillfällen vållat
rätt stora besvärligheter att RådstufvuRätten
icke hade direkt tillgånd till kartorna
öfver s.k. "Norra" och "Östra jorden" och
ansåg för denskull att staden, för afhjelpande
häraf kunde låta anskaffa kopior af dessa
kartor, för hvilka kostnaden icke borde
öfverstiga kronor 125 för hvardera, isynner-
het som ju Stadsfullmäktige sjelfva äfven
kunde hafva nytta af tillgång till dess
kartor på beqvämare sätt än som nu
är fallet.

§ 226.
Herr P.Fagerström anförde att
den föreslagne omändringen af stadens
torg nu icke borde längre uppskjutas
isynnerhet som staden till hjelp
härtill hade en rätt stor donation,
utan att åtgärder måtte snart vidtagas
för torgets iståndsättande.

Sedan t.f. Borgmästare Åkesson
framhållit att särskild vigt måtte
läggas vid torgets snara sättande i
anständigt skick och att Stadsfullmäk-
tige måtte göra allvarlig anhållan
hos de myndigheter som fått i upp-
drag häröfver afgifva förslag att inkomma
dermed så snart att Stadsfullmäktige
redan vid dess nästa sammanträde
kunde få ytterligare handlägga denna
fråga, isynnerhet som körslor och men
dylikt lämpligast kunde verkställas
under nu instundande vinter; och
beslöts att skrifvelse härom skulle afgå
till Byggnadsnämnden och
Drätselkammaren med infordrande af de be-
gärde förslagen till torgets ordnande.

§ 227
Herr C.A. Andersson tillkänngaf
att han blifvit af Styrelsen för Städernas
Allmänna Bolag utsedd till dess ombud
i härvarande komité för försäkring af
fastigheter.

§ 228.
Tillkännagafs att vid nästkom-
mande ordinarie sammanträde komma
följande val att förrättas:

af tvenne ordinarie ledamöter i Drätsel-
kammaren;

af en suppleant i Drätselkammaren;

af fyra ledamöter i komitén för försäkring
af fastigheter;

af tvenne revisorer för stadens kommunala
räkenskaper;

af tvenne revisorer för deltagande i revi-
sionen af Bränvinsbolagets räkenskaper
under gångna försäljningsåret;

af Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen;

af en ordinarie ledamot samt

af tre suppleanter i nämnde styrelse.

In fidem
/K,E, Andersson/

Justeradt den 21 nov. 1890
/G A Kindgren/
/F,E,Larsson/

Offentligen uppläst den 21 nov. 1890
betyga,
/F,E,Larsson/
/P,Fagerström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 november 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107555.

Personrelationer