Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 juni 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 juni 1864

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Stadsfullmäktige sammanträdes
den 18 Juni 1864.

Sedan 17 af Fullmäktige samlade voro
företogs följande frågor till behand-
ling.


{§1.}
Sedan Konungens befallningshaf
vandes från Magistraten remiterade
skrifvelse af den 22 sistl: Februari
blifvit uppläst företogs i lagaord-
ning till Landtingman som
utföll så att f:d: Rådman P:Th:
Sundholm erhöll mer än hälften
af de afgifna rösterne, hvarom Ko-
nungens Befallningshafvande och den
sålunda valde Landtingsmannen skul-
le genom utdrag af protokollet un
derrättas.

{§2.}
Då staden är i behof af 2:ne
tillsyningsmän dels för att tillse det
icke försvarslöse personer må sig i
staden uppehålla,och dels för att
å stadens vägnar vara närvaran-
de och tillse att icke obehörige perso-
ner må blifva i staden skrifne
blef efter val med slutne sedlar utse-
da,Rådmannen J;M; Widegren och
Målaren L Lindblom att såsom tillsy-
ningsmän för staden tjenstgöra ett
års tid från den dag de derom ge
nom utdrag af Protokollet blifvit un
derrättade,Och bör bemälde tillsynins
män vid utöfningen af det dem lem
nade förtroende,ställa sig till efter-
rättelse dels Kongl Majt:ts Nådiga Stad
ga angående försvarslösa och till allmänt
arbete förfallne Personer gifven Stockholms
Slott den 29 Maj 1846,dels och Kongl
Maj:ts Nådiga Förordning angående Man
lats och skattskrifningars förrättande
gifver Stockhols Slott den 20 Juli
1861.

{§3.}
Till stadens ombud vid bolags-
stämma med Rekarne Lazarett samt
Eskilstuna och Thorshälla städers Cur-
hus inrättning valdes f:d: Rådman
nen Herr P.Th Sundholm som för ofvan
berörde ändamål har att infinna sig
i Tingshuset i Eskilstuna den 6, Juli
kl 10:f:m: och skulle utdrag af proto
kollet gälla så som fullmakt

{§4.}
För det besvär och kostnad som för
Rådman Sundholm uppkommer ge-
nom inställelse som stadens om-
bud vid Rekarne Lazarets Bolags
stämma den 6:te nästkommande
Juli äger han utur StadsCassan
emot qvitterad räkning erhålla
betalning till det belopp han
sjelf anser lämpligt att bestäm-
ma.

{§5.}
Upplästes Kongl Kammar
Rättens utslag på Fullmäkti
ges besvär emot Taxering af
Eskilstuna CanalBolag som

var af fölljande lydelse-
"Kongl Majt:ts och Rikets Kam
mar Rätts Utslag upp på besvär,
Thorshälla Stadsfullmäktige an
fört deröfver, att sedan Stadens
Taxerings Komité för nästlidne år
1863.upskattat Eskilstuna Kanal
såsom fast egendom till ett värde
af 62.714, riksdaler och påfört Ka-
nalbolaget bevillning för in
komst af 3763 riksdaler, samt
Direktionen för nämnde bolag
hos Södermanlands läns Pröf-
nings Komité öfverklagat berör
de taxeringsåtgärder,under yrkan-
de dels att Kanalen såsom icke va-
rande fast egendom måtte från
det åsatte fastighetsvärdet och från
utgörande af derför belöpande bewill
ning befrias, dels och att då ändamå
let med denna Kanal uteslutande
varit att kunna idka sjöfart på
Eskilstuna hvarest bolagets rö
relse förnämligast drifves,och hvari
genom bolaget äfven har sin styrel-
se enär samtlige ledamöterne i
Diriktionen voro derstädes man
talsskrifne och jemväl bosatte,kanal
bolaget måtte i Eskilstuna Debi-
teras bevillning för den inkomst
af rörelse,bolaget kunde anses åt
njuta;Så har Pröfnings Komitén
enligt beslutet den 18 September 1863.
af anförde skäl ej mindre förklarat,
att sjelfva kanalen skulle från bevill-
ning såsom fastighet befrias samt alle-
nast slussinspektorens och brovak-
tens hus åsättas värde af 2000 riks
daler än äfven under åberopande af
9 § bevillingsförordningen den 17
Maj 1861 förordnat att bolaget borde i
Eskilstuna påföras bevillning för in-
komst,beräknadt till enahanda be-
lopp som af Thorshälla Taxerings
Komite blifvit bestämdt eller 3763.
riksdaler riksmynt,hvaremot
den i sistnämnde stad bolaget
debiterade bevillningsafgift kom-
me att utgå;Öfver hvilka besvär
Derektionen för Eskilstuna Ka-
nalbolag och Eskilstuna Stads-
fullmäktige sig förklarat,äfven
som Landskamereraren J Lager-
bjelke i egenskap af Krono
ombud,sig yttrat och Konun
gens Befallningshafvande i
länet utlåtande meddelat;
Gifvit i Stockholm den 4 April
1864.

Konglige Kammarrätten har handlingar
ne i detta mål sig föreläsas låtit; Och
som 71 §. af bevillningsförordningen den
17 Maj 1861 ej medgifver,att besvär öfver Ko-
mites beslut må anföras af annan än af
Kronans ombud eller af den skattskyldige,men
Thorshälla Stadsfullmäktige icke i någottdera
hänseendet ega behörighet för sin förda kl-
agan,finner Kongl Kammar Rätten densam
ma icke kunna till Pröfning uptagas.

Den som med detta utslag icke åtnöjes
äger att deruti hos Kongl Maj:ts i underdånighet
söka ändring genom besvär,hvilka böra sist
före Kl Tolf å Sextionde dagen från
delfåendet häraf den dagen likväl oräknad
till Kongl Maj:t Finans Departementets Expedition
ingifvas tillika med dervid fogadt,behörigen
styrkt bevis,hvilken dag del af utslaget und-
fången är,Men försummas det,skall klagan-
den hafva förlorat sin talan och besvären kom
ma ej under pröfning.År och som före
skrifvit står,På Kongl Maj:ts och Rikets Kam
mar Rätts vägnar.
/Carl G Mörner/
[ Kongl Kammar
Rättens Sigill]


/Axel Carl von Printzensköld/

och beslöts med anledning deraf att be
svären icke vidare skulle fullföljas.

{§6.}
Angående revisionsberättelsen
öfver förra årets räkenskaper så
var densamma något ofullständig
men gillades,och skulle nästa gång
Revisorer utses närmare upplysas
hvad Revisorerne i detta afseende
kan hafva att iaktaga;

{§7.}
Drätselkammaren hade full-
gjordt sitt uppdrag att werkstäl-
la de åt den åt dem anvisade bygg-
nader och reparationer och inlemnade
ett skriftligt anförande angående under-
hållet av Stora bron,och dervid fö-
reslagit att brons öfverbeklädnad
hädanefter som hittils borde under-
hållas med 2 tums plank hvilket
förslag af Fullmäktige gillades

{§8.}
I ett skriftligt anförande anmäl-
de jemväl Drätselkammaren
att genom särskildta byggnader af
spruthus och grafkor samt inköp
af marknadsstånd en penninge
brist i StadsCassan nu uppstå
af icke mindre än 1663 R:dr[riksdaler] 61 öre
Rmt[riksmynt] samt begär nu att fullmäktige
bör vidtaga åtgärder till afhjelpan
de af denna förlägenhet och då
det icke lagligen låter sig göra
att förr än i början af nästa år
af stadens innevånare uttaxera hvad
som för staden kan fordras till
behofvens fyllande,och fullmäk-
tige icke har några penningetran-
sationer för Stadens räkning om
hand,så få fullmäktige härmed
vördsamt och vänligen anmoda
Drätselkammaren att för fyllande
af de oundgängligaste behofven
på stadens garanti och för dess
räkning upptaga lån,ställda på
den betalningstid Drätselkamma-
ren finner lämplig dock bör berörde
betalningstid inskränkas inom 2:ne år;
Om sädesskörden å Stadsskogen utfal
ler gynsamt och mot årets slut rea-
liseras så hoppas fullmäktige att
återbetalning af hvad som behöfver
upplånas åtminstone till en del bör
kunna vid årets slut återbetalas.
och skulle utdrag af
protokollet härom Drät
sel Kammaren tillställas

Till justering af Protokollet
utsågos Herrar Fagerström och
J;W;Arfström, och till Supleant
Herr A,Andersson.

Dag som ofvan
på Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

Uppläst och riktigt befunnit betyga

Thorshälla den 20 Juni 1864-
/P.Fagerström/
/J,W,Arfström/

den 20 Juni blef utdrag af andra § af förestå
ende Protokoll af Ordföranden för Stadsfullmäktige egen
händigt aflemnadt till Rådman Widegren samt ett lika
utdrag af samma § aflemnadt till Herr L Lindblom
af J;F; Skogsberg-

den 21 Juni blef utdrag af 1.4.5. och 8.§:§: i före
stående Protokoll till Magistraten aflemnadt af J;F;
Skogsberg-

Offentligt efter pålysning uppläst i Rådhuset
Thorshälla 6 Juli 1864
betyga:
/J;F;Skogsberg/
/P;Malmsten./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 juni 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107554.

Personrelationer