Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1893

Anmärkning

{Den 18 December 1893.}

Närvarande: H:rr C.A.Andersson,
C.J.Andersson, Ståhle, Frigge, J.Ols-
son, Hagström, P.J.Pettersson, Hög-
lund, Kling, Julin, Hallenius,
Trollén, Larsson, Kollén, Berglund,
Nilsson,P.E.Pettersson och Ordfö-
randen H:r K.E.Andersson.

{§:183}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
H:rr Trollén och Larsson.

{§:184}
Åt utskottet uppdrogs att till nästa sammanträde
inkomma till Stadsfullmäktige med valförslag till Ord-
förande i Fattigvårdsstyrelsen.

{§: 185}
Företogs val till revisorer af den kommunala räken-
skapen för år 1893; och befanns efter valförättningens
slut,att

Skolläraren J.V.Hellenius undfått 16 röster
f.Rådmannen J.M.Widegren undfått 16 röster
Fabrikören K.E.Andersson undfått 15 röster
samt Fabrikören C.A.Andersson undfått 1 röst,

hvadan H:rr J.V.Hallenius, J.M.Widegren och K.E.Anders-
son blifvit valde till revisorer af Torshälla stads kom-
munala räkenskaper för år 1893.

{§: 186}
Företogs val till revisorer af Torshälla Nya Utskänk-
ningsbolags räkenskaper och förvaltning under försälj-
ningsåret 1/10 1892-30/9 1893; valet utföll så,att

Komminister G.Sjöström bekom 15 röster

{Den 18 Dec.1893.}

H:r C.A.Andersson bekom 10 röster,
H. J.V.Hallenius bekom 4 röster och
H:r Borgmästaren A.Edsberg bekom 1 röster,
hvadan Komminister G.Sjöström och Fabriksidka-
ren C.A.Andersson blifvit till ifrågavarande
befattning valde.

{§: 187.}
Företogs till förnyad behandling det under §: 157
antecknade ärende, innefattande H:r K.E.Anderssons
motion angående förslag till hamnafgift för ar-
tiklarne torfströ och torfmull; öfver hvilken motion
Hamndirektionen har afgifvit infordradt betän-
kande, (Bil.45) som nu upplästes. Drätselkammaren i egen-
skap af Hamndirektion anmäler,att en bal torf-
strö eller torfmull är såväl i rymd som pris
jemförlig med 100 st. murtegel, för hvilket gods er-
lägges hamnafgift med ett öre; på grund häraf,
och då i Eskilstuna tages hamnafgift med ett
öre för bal torfströ eller torfmull, hemställer
Drätselkammaren, att samma hamn-afgift må äfven
här påföras nämnda artiklar. Hvad Drätsel-
kammaren sålunda hemställt,blef af stads-
fullmäktige bifallet.

{§: 188}
Enligt hvad under §: 158 finnes antecknadt,
hade H:r K.E.Andersson yrkat, att Stadsfullmäk-
tige måtte besluta, att afgift,som i gällande
taxa å hamnafgifter till Torshälla stad är be-
stämd för en del uppgifna varor vid deras
utförsel, ej utgår för sådan vara, som dessför-
innan vid införsel blifvit påförd hamnum-
gälder härstädes och i oförändradt skick utföres.

{Den 18 Dec. 1893}

Uti infordradt betänkande (Bil.45) förmäler Hamndir-
rektionen, att den finner det vara oegentligt, att man
beviljar ifrågavarande befrielse från hamnafgift, eme-
dan det ej kan antagas,att säljaren vid utförsel sjö-
ledes beräknar mindre vinst å varorna, än om
han på annan väg afyttrar desamma. Efter ta-
gen kännedom häraf beslöto Stadsfullmäktige,
att H:r K.E.Anderssons förevarande motion på
det sätt bifalles, att Drätselkammaren bemyn-
digas att, efter pröfning af de i hvarje fall före-
kommande omständigheter, om och när sådant
synes Kammaren skäligt, på ansökan medgif-
va lindring i hamnafgift för utförsel af så-
dan vara,som dessförinnan vid införsel blifvit
påförd hamnumgälder och i oförändradt skick
utföres.

{§: 189.}
Då nu förekom till förnyad handläggning
H:r K.E.Anderssons under §: 165 antecknade fram-
ställning om upphörandet af nuvarande aftal
angående arrende af stadens fiskvatten med nä-
sta års början äfvensom angående utverkande
af förbud för allt fiske i Torshälla å, undan-
tagandes krokfiske med spö, under en tid af
tre år från nästa års början,upplästes Drätsel-
kammarens infordrade betänkande Bil.45 i ämnet och
befanns dervid, att Kammaren ej biträder H:r
Anderssons mening, emedan ett ifrågasatt fiske-
förbud ej skulle kunna hållas i kraft utan
anställande af en kontrollant, och dessutom kan
starkt betviflas, att genom fiskens fridlysning
fisket skulle efter en treårsperiod i nämnvärd

{Den 18 December 1893}

mån befinnas upphjelpt, under det att genom
ett ifrågasatt bifall till H:r K.E.Anderssons mo-
tion staden går under tiden förlustig en inkomst.

Under öfverläggningen angående detta ärende
ändrade H:r Andersson sin motion till följande
lydelse: att Stadsfullmäktige må besluta

1:o) att i nästa års inkomststat ej upptages po-
sten arrendet af fiskvattnet - K:r 10:- ;och
2:o) att med behandlingen af H:r Anderssons
motion i öfrigt får tillsvidare anstå.

Sedan öfverläggningen förklarats afslutad
och Ordf. gifvit proposition på bifall dels till
Drätselkammarens hemställan och dels till
H:r K.E.Anderssons numera ändrade motion,
företogs på begäran omröstning, som förättades
efter justerad proposition och utföll så, att Stads-
fullmäktige med 11 röster mot 5 enligt Drät-
selkammarens hemställan afslogo H:r K.E.
Anderssons förevarande framställning och så-
lunda hade beslutat, att i nästa års inkomst-
stat skall upptagas posten: arrendet af fiskvattnet
- K:r 10:-.

Enär emelltid nuvarande arrendatorn
af fiskvattnet; H:r P.J.Pettersson, under behandlin-
gen af detta ärende förklarat sig medgifva, att med
nästa års början nuvarande arrendeaftal må
utan hinder från hans sida upphöra att gälla,
beslöto Stadsfullmäktige infordra utskottets be-
tänkande öfver H:r Petterssons förevarande an-
bud äfvensom utskottets förslag till åtgärder
i händelse samma anbud blir af Stadsfull-
mäktige antaget.

{Den 18 December 1893}

{§: 190}
Öfver H:r K.E.Anderssons under §: 166 antecknade
framställning, angående nedsättning i beloppet
platspenningar, som enligt förslaget till inkomst-
stat under nästa år böra erläggas af F.Thierfelder
med 2 Kr hade Drätselkammaren inkommit med
betänkande, (Bil.45), som upplästes och befanns afstyrka
H:r K.E.Anderssons förevarande framställning,
på den grund att med ifrågavarande område
jemförliga tomter och platser draga en afgift till
staden af 2 Kr, På af Drätselkammaren åberopadt
skäl blef H:r K.E.Anderssons förevarande fram-
ställning afslagen af Stadsfullmäktige

{§: 191}
Genom utdrag af sitt protokoll den 8 dennes (Bil.46.)
underrättar Fattigvårdsstyrelsen, att i anledning
af Stadsfullmäktiges beslut att till Styrelsen
remittera H:r K.E.Anderssons motion angående
förslag till för sjuksköterske-kallet lämplig och
till genomgående af derför nödig utbildnings-
kurs villig qvinna samt angående vilkoren för
hennes framtida anställning här i staden, Sty-
relsen oaktadt utfärdad kungörelse i ämnet
ej mottagit någon ansökan till sådan utbild-
ningskurs och sålunda ej heller kan afgifva
förslag till instruktion för sjuksköterska här i
staden.

Efter tagen kännedom häraf och under öfver-
läggningen angående detta ärende yrkade
H:r K.E.Andersson, att med slutlig handlägg-
ning af detta ärende måtte anstå till nästa
ordinarie sammanträde, emedan han trodde

{Den 18 December 1893}

sig kunna då föreslå qvinna, som vore för
sjuksköterske-kallet lämplig och till genomgå-
ende af derför nödig utbidningskurs villig.
H:r Doktor Trollen ansåg, att det ej funnes stor
förhoppning att erhålla lämplig sjuksköterske-
elev härifrån staden,innan Stadsfullmäktige
anvisat tillräcklig lön åt den sjuksköterska,
som tilläfventyrs antages; med kännedom om
de flesta hems oförmåga att vid sjukdoms-
fall sjelfva lemna en sjuksköterska full er-
sättning för hennes arbete,ansåg Doktor Trol-
lén att stadens lön åt en sjuksköterska ej kan
sättas lägre än 150 Kr. På grund af hvad han
sålunda anfört,yrkade Doktor Trollén,att Stads-
fullmäktige må bevilja ett årligt arvode af 150
Kr. åt en sjuksköterska här i staden,äfvensom
att ärendet måtte remitteras till utskottet
med anmodan om dess betänkande i ämnet
till nästa sammanträde.H:r Höglund yrkade,
att, enär man egde skäl till större förhoppning om erhål-
lande af sökande till ifrågavarande kurs, derest
Stadsfullmäktige nu bestämde i enlighet med Dok-
tor Trolléns förutnämnda yrkande,
sammanträdet måtte,sedan öfriga
å föredragningslistan upptagna ärenden blifvit
behandlade,på kort stund ajourneras och ären-
det remitteras till utskottet för inhämtande af
dess yttrande.

Efter slutad öfverläggning beslöto Stadsfullmäk-
tige att, med afslag å H:r Höglunds nämnda
yrkande om sammanträdets ajournering,för
närvarande ej fatta slutligt afgörande i ämnet

{Den 18 December 1893}

utan till utskottet remittera Doktor Trolléns angifna yr-
kande på särskildt anslag åt sjuksköterska samt vid
nästa ordinarie månadssammanträde, då utskottet bör
hafva afgifvit sitt betänkande,slutbehandla detta ärende.

{§: 192}
Företogs till förnyad behandling det under §:
137 antecknade ärende, innefattande Drätselkamma-
rens anmälan, att H:r C.A.Andersson begär med
räkning ersättning af Torshälla stadskassa för
halfva kostnaden för rättegång angående ifrågasatt
turbinanläggning vid Torshälla kvarn.Utskottet,
som anmäler, att vid förnyad granskning af räk-
ningen icke förekommit skäl till anmärkning mot
de särskilda posternas befogenhet och riktighet,hem-
ställer,att Stadsfullmäktige med godkännande af
samma räkning,må anmoda Drätselkammaren
att till H:r C.A.Andersson mot qvitto utbetala
fordrade 120 Kr.50 öre. Hvad utskottet sålunda
hemställt blef af Stadsfullmäktige bifallit.

{§: 193}
Från Utskottet hade nu inkommit begärdt betän-
kande öfver Drätselkammarens under §: 171 an-
tecknade framställning om beviljandet af ett anslag
af 50 Kr. ur hamnkassan till arvode åt drätselkam-
marens sekreterare för att han må uppställa och
afsluta samma kassas räkenskaper för detta år.
Utskottet anför,att,enär hamnområdet icke är lag-
ligen bestämdt till sina gränser och enär man ej
känner,huruvida hamnkassan har för året några
inkomster,utskottet hemställer,att Drätselkammarens
förevarande framställning ej må för närvarande
till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.Under

{Den 18 December 1893.}

öfverläggningen framhölls,att det vore af vigt,det hamn-
kassans räkenskaper för detta år sättas i tillbörligt
skick,emedan numera,för första gången i år,sam-
ma räkenskaper skola officiellt redogöras på nog-
grannare sätt,än hittills egt rum,äfvensom att
kassan haft under året sådana inkomster,att den
utan olägenhet kan gälda ifrågasatta arvodet,hvil-
ket för öfrigt måste anses billigt.

Sedan öfverläggningen förklarats slutad och Ordf.
gifvit proposition på bifall dels till Drätselkamma-
rens framställning och dels till utskottets hemstäl-
lan samt förklarat den förstnämnda vara med öfver-
vägande ja besvarad, begärdes omröstning,som för-
rättades efter justerad proposition och utföll så,att
Stadsfullmäktige med 8 röster mot 6,som afgåf-
vos för utskottets hemställan,biföllo Drätselkam-
marens förevarande framställning och sålunda be-
slöto att af Hamnkassans medel anvisa ett belopp
af 50 Kr.till arvode åt den person som af Hamndirek-
tionen utses att uppställa och afsluta hamnkas-
sans räkenskaper för innevarande år.

{§: 194}
Sedan utskottet nu inkommit med valförslag,före-
togs val till suppleant i Fattigvårdstyrelsen efter H:r
Fabrikör F.E.Larsson och med tjenstgöringsskyldighet
intill utgången af år 1894. Valet utföll så,att Hyr-
kusken C.Pettersson i N:o 54 bekom 17 eller alla af-
gifna röster.

{§: 195}
Öfver Drätselkammarens framställning,att Stads-
fullmäktige måtte bevilja åt kammarens sekre-
terare en gratifikation af 25 Kr.för detta år(§: 170),hade

{Den 18 December 1893}

Utskottet afgifvit infordradt betänkande och dervid
hemställt,att Stadsfullmäktige må för innevarande
år bevilja åt Drätselkammarens sekreterare en grati-
fikation af Tjugu (20) Kronor.

Efter det öfverläggningen angående detta ärende för-
klarats slutad,gaf Ordf.proposition på bifall till
dels Drätselkammarens framställning och dels
utskottets hemställan och förklarade den förstnämnda
med öfvervägande ja besvarad. I anledning häraf be-
gärdes omröstning,som förättades efter justerad
proposition och utföll så, att Stadsfullmäktige
med 9 röster mot 8,som afgåfvos för Drätselkam-
marens framställning,beslöto i enlighet med
utskottets hemställan,att för innevarande år be-
vilja åt Drätselkammarens sekreterare en grati-
fikation af Tjugu Kronor.

{§: 196}
Företogs till behandling Magistratens "Inkomsts-
och Utgifts-Förslag i Torshälla stad för år 1894", som
upplästes jemte Utskottets infordrade betänkande
öfver detsamma; härvid genomgingos Drätselkam-
marens och Fattigvårdsstyrelsens special-förslag.

I enlighet med utskottets hemställan beslötos
följande ändringar i samma förslag:

1:o) Inkomster

a) "Afgift af Fru J.Lindström i gården N:o 1" Kr. 6:-
ändras till förut vanlig beteckning:
Platspenningar af Fru J.Lindström etc.
b) Afgift för Alifors vattenverk af C.A.Andersson Kr. 300:-
ändras till
Tomtöre för Alifors vattenverk Kr. 77:50.
c) platspenningar för Magaziner;enligt Drätselkamma-

{Den 18 December 1893.}

förslag Kr. 54.
bör tilläggas
för Lärkans kolbod Kr 2;
d) rubriken "af öfriga föremål" flyttas till den plats,som
i Drätselkammarens förslag anvisas eller närmast
före "brist som bör uttaxeras;"
e) Rotmästarepengar
af Charkuteridk.G.Andersson Kr. 12:-
bör utgå,emedan Andersson varit i följd af sjukdom
hindrad att under sesnare delen af året drifva sin affär.
Deremot bör tilläggas
af Fabrikören Carl Nyström Kr. 12:-

På förkommen anledning beslöto Stadsfullmäktige
tillika anmoda Drätselkammaren att till Stadsfullmäk-
tiges nästa sammanträde inkomma med

1:o) betänkande,huruvida H:r A.Vahlqvist,Gullängen,
och H:r E.Åselius,Eskilstuna anses böra erlägga rot-
mästarepengar,den förre såsom ny egare af jord-
bruksfastighet och den senare såsom egare af annan
fastighet;

2:o) specifikation af de till stadskassan inflytande ar-
rendeafgifterna från lägenheterna å Stadsskogen,på
det att den i inkomst-förslaget förekommande posten
"af naturapersedlar: nettovinst från stadsskogen Kr.
1,100" må kunna kontrolleras

3:o) uppgift å beloppet af resterande afgifter för s.k.
Sågtomten,hvilka afgifter H:r P.Fagerström förbundit
sig att den 1 nästa April erlägga och sålunda böra
bland inkomsterna under året upptagas;

4:o) upplysning,huruvida staden har någon fordran
af Säby och Söderby hemman,som likaledes bör
upptagas bland stadens inkomster under nästa
år; och

{Den 18 December 1893}

5:o) huruvida i förslaget till utgiftsstat förekommande
posten: "Skjuts vid vägsyn-K:r 5", tillförene förekom-
mit i staten och i så fall sedan hvilket år.

Utskottet hade i sitt betänkande hemställt,att
i förslaget till utgiftsstat förekommande posten:
Werk och inrättningar.
b) Stadsfullmäktiges och Nämnders expedition
Byggnadsnämnden Kr.50.

måtte utgå,emedan i samma stat upptagas diverse
medel för undersökning af allmänna arbeten och
ifrågavarande anslag,som ursprungligen tillkommit
för att sätta nämnden i tillfälle att bekosta biträde
af tekniskt bildad person,der sådant befinnes nö-
digt,kan anses under nästa år öfverflödigt.Emel-
lertid beslöto Stadsfullmäktige att med afslag
å Utskottets hemställan bevilja åt Byggnads-
nämnden det af Magistraten uppförda anslag.

Enär Stadsfullmäktige ej kunna för närva-
rande bestämma det belopp som bör af staden
uttaxeras till täckande af bristen å inkomstsidan
i budgeten,beslöts att med fastställande af In-
komsts-och Utgiftsstaten för Torshälla stad år 1894
skall anstå till nästa sammanträde.

{§ 197}
H:r Borgmästaren A.Edsberg såsom Ordförande
i Helsovårdsnämnden underrättade nu Stadsfull-
mäktige,att H:r C.W.Ståhle, Charles Andersson,
F.Engkvist och P.E.Pettersson äro berättigade att
vid detta års slut befrias från uppdraget att vara
ledamöter i Helsovårdsnämnden.Åt Utskottet
uppdrogs att till Stadsfullmäktiges nästa sam-
manträde inkomma med valförslag till fyra leda-

{Den 18 December 1893}

möter i Helsovårdsnämnden.

{§: 198}
H:r C.A.Andersson fäste uppmärksamheten derå,att
om Stadsfullmäktige anse sig böra fullfölja sitt vad
mot Vester-och Öster-Rekarne Häradsrätt utslag i
målet angående ifrågasatt turbinanläggning i Tors-
hälla qvarn,det är nödigt,att sådant beslut fattas
vid Stadsfullmäktiges nästa sammanträde och
att då äfven utses ombud för staden att i Hofrätt
utföra stadens talan.Ärendet remitterades till Drät-
selkammaren,som anmodas afgifva betänkande
i ämnet till Stadsfullmäktiges nästa samman-
träde.

{§: 199}
H:r T.Danielsson var från detta sammanträde
borta med anmäldt förhinder,som af Stadsfull-
mäktige godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/F,E,Larsson/
/J.J.Trollén./

Offentligen uppläst den 29 Dec.1893,betyga
/F,E,Larsson/
/C,A.Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107553.

Personrelationer