Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1891

Anmärkning

{den 18 Dec.1891.}
Närvarande samtlige leda-
möter förutom Herrar G.A.
Kindgren och Sven Win-
kvist.

§. 177.
Att jemte Ordföranden justera
dagens protokoll utsågos Herrar
C.F Zakrisson och F.E. Larsson
och skulle justering ske Tisdagen
den 29 Dec. 1891 Kl. 1 middagen.

§. 178.
Företogs val af fyra ledamöter i
komiten för försäkring af fast egen-
dom och invaldes enhälligt härtill Herrar
F.O. Hyfvén, Axel Westman, Sven Win-
kvist och C. Höglund.

[MARG: 5 ex.]

§ 179.
Utskottet hade nu afgifvit förslag
till befäl vid stadens brandkår och in-
valdes i enlighet dermed:

Till Brandchef: Slagtaren A.J. Hagström
Till vice brandchef Skolläraren J.W. Hallenius.
Till Chef vid Sprutan N:r 1. Fabr. C.A. Andersson
Till Chef vid Sprutan N:r 2 Slagt. J. E. Julin
Till Chef vid Sprutan N:r 3 Fabr. C.A. Pettersson
Till Chef vid Sprutan N:r 4 Fabr. P.J. Pettersson
Till Chef vid Sprutan N:r 5 Gårdseg.C.J. Andersson

Till Chef vid Uppfordringsverket vid Kvarn
Förmannen Gust. Pettersson

Till Rotmästare vid Sprutan N:o 1. Handl. C.A. Nilsson
Till Rotmästare vid Sprutan N:o 2. Handl F. Engqvist.
Till Rotmästare vid Sprutan N:o 3. Skomakare F.H. Stenkvist
Till Rotmästare vid Sprutan N:o 4. Byggmäst. C.O. Hellqvist
Till Rotmästare vid Sprutan N:o 5. Gårdseg J.P. Engström
Till Rotmästare vid Uppfordringsverket vid Kvarn
Kvarnarbetaren Wilh. Åker.

§ 180.
Företogs val till återbesättande af vid
årets slut inträffande ledigheter i de
kommunala styrelserna; Och valdes
till:

a) Revisorer af Torshälla Spritbolags
räkenskaper för sednaste räkenskaps
året: Kominister G. Sjöström och
Fabrikör K.E. Andersson,

b) Revisorer för den kommunala
räkenskapen: Postmästare F. Lind-
qvister, Fabrikör K.E. Andersson samt
Skolläraren J.W. Hellenius, sedan
Stadsfullmäktige på yrkande af Herr
C.A. Andersson beslutat att dessa
revisorer skola vara tre till antalet,

c) Ledamöter i Drätselkammaren Fabri-
kör F.E. Larsson och Groshandlare C.
Höglund

d) Suppleant i Drätselkammaren
Gårdsegare C.F. Zakrisson

[MARG: 3 ex.]

§ 181.
I ingifvet yttrande föreslås Ut-
skottet att Hundskatt må jemväl
under nästa år upptagas och till Samma
belopp samt användas till samma än-
damål som förut varit fallet,
Stadsfullmäktige beslöto ock att
Hundskatt skall här i staden intill-
dess annorlunda bestämmes upp-
tagas med 5,Kronor för hvarje hund-
kreatur, samt att dessa medel skola
användas för trädplanteringars an-
bringande och vård.

Väckte förslag såväl om Hundskat-
tens höjande till 8. Kronor, som ock
föreslagen bestämmelse "att nu beslutadt
belopp må utgå endast under tre år" afslogos
af fullmäktige.

§. 182.
Wid fortsatt behandling af, i §.
166 omnämde, Enkefru Mathilda
Lilius hos Konungens Befallnings-
hafvande den 21 sistlidne October
gjorde ansökan att få under egan-
de firma "Sigfrid Lilius" uti
diversehandeln i gården N:r 19 här
i staden i minut saluhålla krut
och dynamit, så beslöto Stadsfull-
mäktige, på förslag af Utskottet,
att tillstyrka bifall härtill, förut-
satt att de Kungl. Förordningar
och kungörelser som härför gälla
fullgjorts och efterföljas.

§. 183.
Drätselkammarens i §. 169 om-
nämde anhållan förestogs nu
ånyo och sedan Kammarens Ordfö-
rande meddelat att den härför åsam-
kande utgiften icke öfversteg 100. Kro-
nor godkände Fullmäktige densamma.

[MARG: 1 ex]

§ 184.
Wid fortsatt behandling af magi-
stratens förslag till Utgifts - och In-
komststat för nästa år och sedan Utskottets
utlåtande upplästs beslöto Full-
mäktige följande ändringar i staten

{A.Inkomsterna:}

{att} som ingående behållning äfven
upptaga från fjolåret reserverde be-
hållning af till "Torget" uttaxerade
medel Kronor 370.-

{att} upptaga stadens andel af
brännvinsförsäljningsmedlen till Kr. 3493.

{att} höja posten "för upplag" till
Kronor 4, Kronor enär Torshälla
Ångslupsbolag ock skulle påföras
sådan afgift med 2. Kronor.

{att} upptaga de medel hvilka
årligen utanordnas.från Nyköping
under benämning "Tullfrihetsmedel,"
och hvilka enligt vunna upplys-
ningar af Herr Landskamrer Ploman
utanordnas att tillfalla Stadskassan
till Kronor 50.-

{B.Utgifterna:}

{att}, på grund af Stadsfullmäktiges
beslut enligt § 173 i år, uppöka ansla-
get till polispersonalen med 25. Kronor,

{att} föreslagne hyresmedel till apo-
theket upptages såsom förslagsanslag -

{att} anslaget till Stadsfullmäktige upp
ökas med 50. Kronor.

{att} anslaget till Byggnadsnämden ned-
sättes till 50. Kronor, samt återstående
af det härtill föreslagne beloppet ut-
går. {endast} till den beslutade un-
dersökningen för kloaks anläggning
vid stora gatan.

{att} det upptagne beloppet till un-
derhåll af stadens byggnader nedsättes
till 300. Kronor

{att} anslaget till trädplanteringarne
nedsättes med 15. Kronor.

{att} anslaget till Torgets planering
nedsättes med 130. Kronor.

{att} upptagen aflöning till sekretera-
ren i Drätselkammaren, på grund af
ordalydelsen i Stadsfullmäktiges be-
slut vid densammas tillsättande,
utgår -,

{samt att} anslaget til extra och
oförutsedda utgifter nedsättes med
300. Kronor.

Sedan samtlige dessa förän-
dringar nu vidtagits återstår för
bestridande af Utgifterna en summa
af Kronor 10,052,50 hvilken summa
Stadsfullmäktige beslöto skall
genom uttaxering under året upp-
tagas, hvarefter den nu faststälde
staten får följande utseende:

Inkomst - och Utgiftsstat i Torshälla
för år 1892.

{Inkomster}

1 Kassabehållning från år 1891. 570 -
2 Räntor af F.H.Stenkvist samt Upp-, af & Deposit. 70 -
3.Stadsskogen: beräknad behållning 1000 -
4 Hamnen: beräknad inkomst 500 -
5 Marknaden beräknad inkomst 350 -
6 Bränvinsmedel beräknad inkomst 3493 -

{Hyresmedel och arrenden}

7 af Landsförsamlingen för Flickskolan 50 -
8 af f.d Borgmästarens löningsjord 356 -
9 af Stadens fiskvatten 10 -
10 af den s.k. sågtomten 15 -
11 af Torshälla ångslupsbolag (bropengar) 30 - 461 -

{Tomtören}

12 af 100 stadstomter 75 -
13 af Fabriksidkaren C.A Anders-
son för Alifors vattenverk enl.
Stadsfullmäktiges beslut 150 - 225 -

{Platspenningar} (enl. D.K. förslag)

14 För magasiner 28 -
15 För tomter å stadens Östra omr-
råde m.fl. 154 - 182 -
16 Rotmästarepenningar 96 -
Transport 6947

(Inkomster) Transport 6947 -
17 Hundskatt 75 -
18 Båtsmansvakans och Åkerskatt 150 -
19 Sotarelönens uttaxering 300 -
20 Bötesmedel 10 -
21 För Upplag 4 -
22 Tullfrihetsmedel 50 -
23 Brist som uttaxeras 10052 50
Kronor 17588 50

[MARG:7536
x)
obs!
se Stads-
fullmäkti
ges beslut
af 29/12 91.]

{Utgifter:}

{Ordinarie löner}
1 Till Magistraten 2950 -
2 Till Stadsbokhållaren 450 -
3 Till Stadsfiskalen 400 -
4 Till Stadsexekutorn 100 -
5 Till Stadsläkaren 1000 -
6 Till Hamnfogden 50 -
7 Till Stadsvaktmästaren 270 -
8 Till Polis - Nattpolispersonalen 750 -
9 Till Drätselkammarens räkenskapsför. 75 -
10 Till Barnmorskan 150 -
11 Till Skorstensfejaren 300 - 6495 -

{Hyresmedel}

12 Till Komminister 250 -
13 Till Stadsläkaren 500 -
14 Till (Barnmorskan) Fru Lundberg 100 -
Transport 850 - 6495 -
(Hyresmedel) Transport 850 - 6495 -
15 Till Stadsvaktmästaren 60 -
16 För marknadstånden 40 - 950

{Låneamorteringar och räntor}

17 Till Jernvägslånet 540 -
18 Till Fattighusbyggnadslånet 425 - 965 -

{Stadsfullmäkt. och nämders exp.}

19 Till Stadsfullmäktige 150 -
20 Till Helsovårdsnämden 60 -
21 Till Byggnadsnämden 50 -
22 Till Undersökning för kloak-
ledning vid Stora Gatan 100 -

Diverse utgifter: (förslagsvis)

23 Till underhåll af Stadens byggnader 300 -
24 Till Brandstadsafgifter - års - & extra 138 -
25 Åkerskatt och båtsmansvakans 150 -
26 Trädplanteringarne 75 -
27 Rådhusurets skötsel 36 -
28 Kontrollurets skötsel 20 -
29 Gatubelysning 250 -
30 Renhållning af stadens allm.plats 60 -
31 Torgets planering 370 -
32 Brandsyn 25 -
33 Wägsyn 5 -
34 Hamnarbeten 100 -
35 Post - & Inrikes Tidning 18 -
36 1 Eskilstuna Tidning 6 -
Transport 1913 - 8410

[MARG:1913 00]

(Diverse Ugifter) Transport 1913 - 8410 -

37 Till Inbindn. af Dombok & författn.saml. 25 -
38 Stadens annonser 75
39 Statskalendern 6 - 2019

{Förslagsanslag:}

40 Till hyresmedel åt apothekare 500 -
41 Till Brandattiralj 200 - 700 -
42 Afkortningar - 275 -
43 Oförutsedda utgifter 1000 -

{Fattigvården}
44 Enligt Styrelsens förslag
2350 -
{Enligt kyrkostämmabeslut 14/10 1891.}
45 Till ränta och amortering på
kyrkobyggnadslånet 827 50
46 Till kyrko - & skolkassan (i öfrigt) 2007 - 2834 50

Kronor 17588 50


Emot upptagandet af i rad 13 i
Inkomsterna uppsatte belopp anförde
Herr C.A. Andersson reservation eme-
dan han ansåg åtgärden olaglig.

Herr P. Fagerström reseverade sig
ock emot denna åtgärd under an-
förande af samma skäl som den
föregående reservanten.

§. 185.
Stadsfullmäktige uppdrogo åt sin
nuvarande Ordförande Fabrikören
Herr K.E. Andersson att i början af
nästa år sammankalla Stadsfullmäktige
för val af Ordförande.

§ 186.
Wid fortsatt behandling af i §. 167
omnämde Stadsvaktmästarens ansökan
om löneförhöjning uppdrogs ånyo åt Drätsel-
kammaren att efterhöra huru stort
belopp Stadsvaktmästaren fordrade
{i ett för allt} för alla kallersers kring-
börande, öfrige i skrifvelsen omnäm-
de göromål, samt ock, till rummens
städning hörande, skurning, innan-
fönsters isättning m.m. dylikt hvarå
hitils särskilda räkningar inlemnats.

[MARG: 1 ex.]

§ 187.
Uppdrogs åt Drätselkammaren att
hos resp. Tidningsexpeditioner i
Eskilstuna efterhöra huruvida icke
större rabattgodtgörelse kunde lemnas
än hitils å Stadens annonser.

[MARG: 1 ex.]

§ 188.
Herr C.E. Liden föreslår att, enär
det ansetts önskvärdt om någon för
likning kunde åstadkommas emellan
staden å ena sidan och Herr C.A. An-
dersson å den andra sidan ifråga
om de uppkomne tvisterna angående
vattenrätt i strömmen midtför tomten
N:r 24, Stadsfullmäktige nu måtte utse
trenne ombud åt hvilka det uppdra-
ges att tillsammans med Herr C.A.
Andersson, eller den han utser, ut-
arbeta ett förlikningsförslag hvilket
sedan understäldes Stadsfullmäktiges
pröfning.

Med bifall härtill utsågo Stadsfull-
mäktige Herrar Fabrikör K.E. Anders-
son, e Pastor G. Sjöström och Fabrikör
F.E. Larsson, åt hvilka sådant upp-
drag lemnades, med särskild anhål-
lan att uppdraget må fullgöras
före den 11 nästa Januari då målet
förekommer ånyo vid Rådstufvu
Rätten härstädes.

Herr K.E. Andersson utsågs till
sammankallande.

§. 189.
Herr C. Höglund föreslog att den
af honom väckte motionen, om dam-
anläggning längre ned i ån, måtte
upptagas till förnyad behandling.

Sedan det påvisats att Stadsfull-
mäktige förut beslutat att Hög-
lunds motion skulle hvila tilldess
tvisten med Herr C.A. Andersson
blifvit afgjord och sedan Herr C.A.
Andersson nu erbjudit Staden att
bygga den dam hvarå han
ingifvit ritning så läto Stadsfull-
mäktige vid det skedda bero.

§ 190.
Herr F. Berglund anhöll få blifva
befriad från det uppdraget att
vara Stadens Ombud uti vatten-
rättstvisten med Herr C.A. Anders-
son.

I afvaktan på den ifrågasatta för-
likningen läto Stadsfullmäktige vid
den gjorda afsägelsen bero.

§. 191.
Herr P. Fagerström ingaf en skrif-
else deri anföres att sedan nu
Jernvägsfrågan nu blifvit slutligt af-
gjord Staden må gå i författning
om att erhålla eget Hamnområde.

Denna frågas vidare behandling upp-
sköts till nästa år.

§ 192.
I från Styrelsen för Norra Söder-
manlands jernväg hade följande
skrifvelse anländt:

"Södertelge den 6 Dec, 1891.
Till Herr Ordföranden för Herrar Stads-
fullmäktige i Torhälla.

Jemlikt fattade beslut vid
Norra Södermanlands Jernvägs ABolags
sednaste styrelsesammanträde har
jag härigenom äran meddela, det Sty-
relsen ansett sig icke kunna acceptera
de af Herrar Stadsfullmäktige i Torhälla
för stadens teckning af aktier i Jern-
vägsbolaget uppställda vilkor.

Högaktningsfullt å Jernvägstyrelsens
vägnar: /Otto Ekenberg/ v. Ordf.

Skrifvelsen lades till handlingarne.

§. 193.
Ordföranden hade nedsändt de
uppgjorda ritningarne till Torgets
planering till Trädgårdsdirektören Herr
Agathon Sundius i Linköping hvil-
ken tillstyrker anlägandet af det
af Byggmästaren Herr Eric Andersson
upprättade förslaget med någon
liten ändring.

Detta ärendes fortsatta handlägg-
ning uppsköts till ett kommande
sammanträde.

§ 194.
af de frånvarande skulle Herr Sv.
Winkvist påföras stadgade böter
med 2. Kronor

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt:
/F,E,Larsson/
/Carl Zachrisson/

Offentligen uppläst den 2 Januari 1892 betyga:
/F.Berglund/
/J.P.Engström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 18 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107552.

Personrelationer