Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juni 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juni 1890

Anmärkning

{Den 17 Juni 1890.}

Närvarande samtlige ledamö-
ter förutom Herrar C.O.Hellqvist
och G.A.Kindgren.

§.115.
Att justera protokollet utsågos Herrar F.H.
Stenkvist och C.J.Andersson och skulle detta
ske den 18 d:s kl. 8 e.m.

§.116.
Upplästes revisorernas berättelse öfver
granskningen af 1889 års kommunala rä-
kenskaper.

Stadfullmäktige förklarade sig gilla
Drätselkammarens åtgärd att i 1889 års
ingående balanc icke upptaga i 1888 års
utgående balanc, orätt angifne och såsom
stadens skuld upptagne kronor 1683,88 till
hamnkassan och kronor 178.88 till Trädplan-
teringskassan.

Emot hamnfogden hade framställts den an-
märkningen att kronor 4,52,hamnafgift
för ångaren "Enigheten", icke influtit; Drätselkam-
maren hade härom hemstält att anstånd
torde meddelas Hamnfogden med indrifvan-
det af "Enighetens" skuld Kronor 4.48 {icke 4,52}
till den 1 augusti detta år hvilken hem-
ställan af fullmäktige bifölls.

Revisorerna förmena " att det kan
under ogynnsamma sjukdomsförhållanden
inom staden blifva högst rådligt att
den till epidemisjukhus afsedda s.k.
"sjukstugan" är upplåten åt hyresgäst"
yttrande revisorna bland annat " att en så
hastig afflyttning knappast kan ske som
under vissa förhållanden kunde behöfvas" och
hemställa att hyresgästen förständigas
att så skyndsamt som möjligt afflytta från
lägenheten.

Åt Utskottet uppdrogs
att yttra sig öfver denna revisorernas
hemställan.
Revisorerna tala ock om att "Stora bron"
{dels} icke är upptagen bland stadens tillgångar
{dels} icke är brandförsäkrad.

Sedan det upplysts att Drätselkamma-
ren redan förut anmält hos fullmäktige
att " Stora bron kanske borde brandförsäkras
uppdrogs åt Utskottet att yttra sig häröfver.

Angående revisorernas erinran att
Stadens pump vid kvarnen borde istånd-
sättas, så beslöto fullmäktige att till Gros-
handlare L.L.Liberg framställa en vörd-
sam anhållan huruvida icke på
Torshälla kvarnegares bekostnad vattnet
kunde ånyo inledas till pumpen då genom
den täta träränna som nu bygts vattnets
tillopp till pumpen förhindradts.

Mot Fattigvårdens räkenskaper hade
revisorerna anmärkt.
{Att} räntorna från Skepparkassan, Ny-
bohmska och Ruthska fonderna icke blifvit
uppförde i kassans debet, ehuru af dessa
medel vekstälde utdelningar upptagits i Fat-
tigkassans kredit.
{Att} hospitalkostnad orätt utbetalts
åt sjökaptenen A. Ehrlin med 40. Kronor
och yrkas att detta belopp må av
kassaförvaltaren återbetalas och rättelse
göras i räkenskaperna, då vid sådant för-
hållande Fattigvårdens räkenskaper skola ega
vid 1889 års utgång en behållning af kronor
352.25 icke blott såsom uppgifvits 106. Kro-
nor 75 öre.

Fattigvårdsstyrelsens förklaring hade på
grund häraf infordrats af magistraten och
upplästes nu.

Räkenskaperna hade, enligt
Styrelsens beslut af 11 Juni, blifvit ändrade
i enlighet med revisorernas begäran.

På grund af hvad sålunda af revisorerna
blifvit anfördt hemstälde de:

1:o att hamnfogden ålägges skyndsamt
indrifva resterande hamnafgift af ångbåten
Enigheten:s rederi.

2:o Att Drätselkammaren erhåller full an-
svarsfrihet för räkenskaper och förvaltning
under år 1889.

3:o Att Fattigvårdstyrelsen erhåller ansvars-
frihet först sedan i följd af revisorer-
nas anmärkningar nödiga rättelser blifvit
i räkenskaperna vidtagna eller ock nöjaktig
förkaring afgifven.

Med anledning af denna hemställan
beslöto fullmäktige ajournera samman-
trädet på 10 minuter och öfverlemnade åt
Utskottet att yttra sig huruvida.

1:o ansvarsfrihet skulle beviljas Drätsel-
kammaren.

2:o Om Fattigvårdsstyrelsens ändring af
räkenskaperna i enlighet med det af revisorerna gjorda
yrkandet skett samt om ansvarsfrihet i så fall skulle
beviljas Fattigvårdsstyrelsen för 1889 års
räkenskaper och förvaltning.

Sedan vid fortsatt sammanträde
Utskottets yttrande upplästs, beslöto
Stadsfullmäktige i enlighet dermed.

-Att lemna full ansvarsfrihet
åt Drätselkammaren för 1889 års räken-
skaper och förvaltning.

- Att, sedan Fattigvårdsstyrelsen nu
i Kassa-boken i Novo-Konto uppfört den
rätta kassabehållningen Kronor 352.25,
lemna samma Styrelse full ansvarsfrihet för förvalt-
ningen och skötseln af 1889 års räkenskaper,

- hvarjemte tillika beslöts att betyga
revisorerna tacksamhet för det nit och
den noggrannhet som de visat
vid granskningen af det gångna årets kom-
munala räkenskaper.

§.117.
Herr A.G.Forsman inlemnade en skrift-
lig anmälan {Bil.38.} att han tillfölje
afflyttning till annan ort icke längre
kunde vara medlem af Stadsfullmäktige
I Torshälla.

Skrifvelsen lades till handlingarne och
skulle anmälan om nytt val ske till
Magistraten sedan detta sammanträ-
des beslut vunnit laga kraft.

§.118.
Samtlige de frånvarandes förhinder
godkännes.

In fidem
/K,A.Andersson/

Justeradt:
/F,H,Stenqvist/
/C,J, Andersson/

Offentligen uppläst den 19 Juni 1890,
betyga:
/P,Joh. Petterson/
/F,H, Stenqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juni 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107548.

Personrelationer