Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juli 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juli 1866

Anmärkning

Protokoll fördt vid
Stadsfullmäktiges i
Thorshälla Sam-
manträde den 17 juli 1866.

S.D. Sedan 15 ledamöter sam-
lade voro och Protokollet för den
29:de blifvet uppläst företogs följan-
de ärender till behandling

§1.
Från Förste Bataljonsläkaren
i Kongl. Maj:ts Flotta wid Stockholm
station Herr Doctor Axel Sjöberg
hade en så lydande ansökning in-
kommit

"Till Stadsfullmäktige i Thorshälla
Bifogande i afskrift styrkta betyg
och meritförteckningar får under-
tecknad anmäla sig som sökande
till den ledigförklarade Stadsläkar-
tjensten. Stockholm den 8 Juli 1866
/Axel Sjöberg/" -som upplästes
Hvarefter fattades det beslut, att
sökanden antogs till Stadsläkare
härstädes emot ett årligt arf-
vode af Fyrahundrafemtio Riksdaler
Riksmynt räknadt från den dag tjen-
sten tillträdes och äger Herr Doctor
Sjöberg att qvartals vis utbekomma
arfvodet i andra månaden af hvarje
qvartal efter derom hos Drät-
selkammaren gjord anmälan, och
hvarom utdrag af Protokollet skulle
Herr Doctorn tillställas.

[MARG: Ansökning om
Stadsläkaretjen-
sten. Stads-
fullmäktiges
Beslut.]

§2
Landtbrukaren Herr A Backlind
utsågs till ledamot i Drätselkammaren,
Och hvarom han genom utdrag af proto-
kollet skulle meddelas

[MARG: Backlind
vald till le-
dam. i Drät-
seln.]

§3.
Som Stadspaedagogen Herr Gust.
Lindberg afsagt sig att vara ledamot bland
Stadsfullmäktige och Herr A.Berglund
blifvit Rådman, så får Fullmäktige
härmed hos Magistraten anhålla att fyllnadsvall an-
ställes för att välja 2:ne ledamöter
till Stadsfullmäktige

[MARG: Anhållan
till Magistra-
ten om fyll-
nadsval af
2:ne ledam.]

§4.
Beslöts att Drätselkammaren
skulle före detta års utgång på
auction till den minstbjudande för
nästkommande år upplåta öfvertagande
af Hållskjutssen - Någon förändring
i hästarnes antal emot hvad som nu
gäller eller öfriga vilkor emellan
Entreprenören och staden blef icke ifråga
satt

[MARG: Beslut om
auktions hål-
lande för håll-
skjutsens ut-
görande.]

§5
Som Herr J.M.Törngren
utan kändt eller anmält förfall
från sammanträdet uteblef, så beslöts
att han jemlikt 40§ kommunal-
lagen skulle till StadsKassan böta
2 Rd R:mt [Riksdaler Riksmynt]

[MARG: Törngren
bötfälld.]

§6.
Herrar Sundholm och Fagerström
utsågs att justera Protokollet och
Herr Arfström till Supleant

[MARG: Justerare]

År och Dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/
justeradt:
/P,Th,Sundholm./
/J,W,Arfström/
-Lemnat utdrag af prot: §2 till Backlind
af c.s.
lemnat till Waktmästaren för utdeln:
Till Magistraten af § §1.2.3.4.och 5.
Till Drätselkammaren af § §2 och 4.
Till Herr j.m.Törngren af §5
emottaget ofvanst: den 19/7
/P;Malmsten/

Anmälan till Kongl. SundhetsKollegium
om Herr Dokt. Sjöbergs antagande till
Stadsläkare afsändes den 9:de November.
Offentligen uppläst i Rådhuset
den 12 Dec 1866 betyga
/C G Scheler/
/P,Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 juli 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107547.

Personrelationer