Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 januari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 januari 1890

Anmärkning

den 17 Janu 1890

Närvarande samtliga Herrar Ledamö
ter med undantag af C O Hellqvist
F Berglund S Lilius


§6
Att jemte Ordf justera dagens protokoll
utsågos Herrar G A Kindgren och C A Andersson
och skulle detta ske Tisdagen den 21. dennes
kl 1 e.m. då såväl detta protokoll som
ock det af 7 Janu: kommer att offentligen
uppläsas

§7.
Företogs med slutna sedlar val till vice
Ordf för innevarande år och utsågs härtill
med 11 röster Herr C A Andersson

§8
Med anledning af punkt 2,å föredragnings
listan hade Fullmäktige att afgöra huru med
Sekreterare & Waktmästarebefattningen för året
till Fullmäktige skulle förfaras,och beslö
to Fulm: lemna Ordf i uppdrag att om
bestyra såväl Protokollsförningen som och
att anskaffa lämplig person för skötande
af Waktmästarebefattningen hos Fullmäktige

§9.
Med anledning af punkt 3 å föredragnings
listan skulle idag bestämmas huruvida
ett BeredningsUtskott skulle tillsättas
och beslöto Fullmäktige tillsättande af ett
sådant äfven i år ock skulle detsamma
inväljas 5 ordn ledamöter och 2 suppleanter
Wid härefter företaget val utsågos till ledamöter
i detta Berednings Utskottet Herrar C.A.
Andersson och J E Julin C Höglund
F Berglund och L G Mählberg
Till suppleanter utsågos Herrar A Hagström
och F E Larsson

§10.
I § 2 omnämde ifrån Helsovårdsnämdens
Ordf: ingångna anmälan (Bil 2.) om att val
till 4 ledamöter i Nämden måtte af Fullm
företagas föredrogs ånyo,och remitte-
rades till Utskottet

§11.
I § 3 omnämde ifrån Borgmästare Ernst
Swentzer ingången skrifvelse (Bil 3) före
drogs nu ånyo remitterades till
Utskottet

Tillika beslöts att ingå till Magistra
ten med begäran om Protokollsutdrag
af det Magistrats eller annan myndighets beslut
då denna så kallade Egodelningsrätt till-
sattes och hvarigenom bestämdes dag för dess
sammanträde.

§12.
Enär i punkt 6 i föredragningslistan
upptagits,för besluts vinnande,huruvida
i år Hundskatt skulle utgå
här i staden så hänsköts nu
denna fråga till Utskottet för be
redning,medan Stadsf: ajournerade sitt
sammanträde på 10 min

Wid fortsatt sammanträde beslöts
i enl med Utskottets förslag att Hund
skatt skulle för året utgå med 5 Kron:
pr.hundkreatur,att denna inkomst skulle
användas till planteringars anbringande och vård
samt uppdrogs åt Drätselkammaren att för
rätta uppbörden

§13.
Upplästes ifrån Magistraten anlände skrif
velse (Bil 5) af innehåll det Kungl Medecinal
Styrelsen den 10 Jan d.å. på ansökan,förord
ade Med.Lic.Herr Jacob Frollén att under
ledigheten tillsvidare,dock icke längre än
högst 4 mån:bestrida StadsLäkarebefatt
ningen i Torshälla,mot den ersättning han
med Stadsf: i nämde stad träffat aflat.
Skrifvelsen lades till handlingarne

§14.
Upplästes Utdrag af Drätselkammarens
protokoll af den 16 ds,delgifvande att inom
Kammaren samma dag,förrättats följande
val. Till Ordf Herr K E Andersson,
till vice Ordf Herr C Höglund
till Kassaförvaltare H:r C Höglund.
Skrifvelsen lades till handlingarne

§15.
Beslutades,med ändring af förut bestäm
da,att ordn: sammanträdena i år skulle hål
las sista {Fre}dagen i hvarje månad å
tid som af Ordf: bestämmes

§16
Af de frånvarande skulle C O Hellqvist och
F Berglund befrias från bötes erläggande,men
skulle H:r S Lilius,som icke anmält förfall,påfö
ras stadgade 2 Kronors böter

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt den 21 Jan. 1890.
/C,A,Andersson/
/G A Kindgren/

Offentligen uppläst den 21 Jan. 1890, betyga
/C.A.Andersson/
/F,E,Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 17 januari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107546.

Personrelationer