Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 september 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 september 1889

Anmärkning

den 16 September. 1889

Närvarande samtlige Herrar Leda
möter med undantag af Herr C A
Strengbohm hvars förhinder godkändes

§127
Att justera dagens protokoll utsågs A G Fors
man och N A Bergrenson och skulle detta
ske måndagen den 23 Sept 1889 kl 1 middagen
då det ock kommer att offentligen upplä
sas.

§128.
I enl med Stadsf å d § 125 omnämda beslut
hade extra sammanträde utlysts för delgifvan
de af den öfver Stadens Östra område upp
rätade kartan med dithörande handlingar
hvilka nu ifrån Landtmätare Esséns anländt
och sedan såväl det af Kongl Maj:ts be-
fallningshafvande för Kommisionslandtmä
taren R Esséns utfärdade förordnandet som
ock alla de protokoll hvilka fördts vid
sammanträden med tomtinnehafvarne samt
ock Stadsf: likaledes ock Byggnadsordningen
§ 10 samt om promemoria uppläst af Landt
mätaren upplästes,beslöts att alla handlingar
skola öfverlemnas till utskottet för afgif-
vande af utlåtande huru vida några an
märkningar kunna mot de verkstälda åt-
gärderna vara att göra.

I sammanhang härmed yrkade Herr C A
Andersson,att Stadsf måtte besluta om an
sökans aflåtande till Kongl Maj:ts med
begäran att ifrågavarande område måtte för
läggas under Stadsplan och att denna mo
tion måtte hänskjutas till Utskottet för be-
redning hvilket yrkande Stadsf biföllo

Till protokollet skulle antecknas att handlingarne
öfverlemnats till Stadsf: Ordf: den 7 Sept hvari
från besvärstiden som är 60 dagar räknas

§129.
Sedan Herr K E Andersson till magistraten
inlemnadt ansökan om Klockbergets upplåtan
de i likhet med annan af Staden upplåten
mark upplösts,ock sedan Herr Andersson
upplyst att detta ärende omfattade detsamma
som redan förut väkts hos Stadsf:samt till
lagdt att han önskade området upplåtet
utan byggnadsskyldighet beslöts på yrkande af
Herr Andersson att ärendet öfverlemnas
till Utskottet

§130
Herr Forsman inlemnade en af Herr
L Frigge uppsatt skrifvelse hvilken skrifvelse Herr Fors
man förklarade vara sin motion ock yrkade
Herr Forsman att denna handling måtte af
Stadsf: tagas i öfvervägande i sammanhang
med Landmäterifrågan,samt att skrifvelsen
måtte öfverlemnas till Utskottet för afgif
vande af utlåtande

In fidem
/Ax,Westman/

Justeradt den 23 Sept 1889.
/N;A;Berggrenson/
/Gust,Forsman/

Offentligt Upläst intyga
/A.Pettersson/
/N;A;Berggrenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 september 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107545.

Personrelationer