Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 mars 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 mars 1866

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Stadsfull-
mäktiges i Thorshälla samman-
träde den 16:de Mars 1866.

S.D. Sedan 15 ledamöter samlats,
företoges följande ärenden till behand-
ling.

§.1.
Fullmäktiges protokoll af den 27:de
sistl. Januari uplästes.

[MARG:Uppläsn af föreg.
sammantr. prot.]

§.2.
Öppet val af 2:ne ledamöter
i komitén för insamlande af upp-
lysningar till jordbruksstatistiken
företogs, och blefvo dertill utsed-
de Herrar G. Mälberg och A. Berg-
lund, hvilka genom utdrag af det-
ta protokoll skulle om valet un-
derrättas; och hafva bemälde le-
damöter att på kallelse af Komi-
téns ordförande, Herr P. Th. Sundholm,
inställa sig på tid och rum som
af honom uppgifves.

[MARG:Wal af ledam.
i Komitén för
jordbr. statistik.]

§.3.
Ordförande erhöll uppdrag att om-
besörja de af Forstmannen Lönnqvist
nu rättade Skogshushållningshandlin-
garnes insändande genom Magistraten
till Konungens Befallningshafvande,
för att å desamma anhålla om
fastställelse.

[MARG:Uppdrag åt ordf.
om att söka
fastställelse å
Skogshush. handl.]

§.4.
Brandvaktsfrågan skulle ytterli-
gare uppskjutas till dess det till Mag-
deburg efterskrifne kontrolluret hun-
nit anlända.

[MARG:Brandvaktsfrågan
uppskjuten.]

§.5.
På derom gjord framställning
beslöts, att den vid förra samman-
trädet väckte motionen om liqvideran-
det af numera aflidne Enkefru Ny-
ströms Apotheksräkning af Stadskassans medel skulle
bifallas, likväl icke till högre belopp
än högst 12 Rdr Rmt. [riksdaler riksmynt]

[MARG:Beslut om liqvi-
derande af Stadens
medel af Fru Nyströms
Apotheks räkning.]

§.6.
Det vid förra sammanträdet väck-
te förslaget om bidrag till Skarp-
skyttekåren af Stadens medel afslogs.

[MARG:Förslaget om under-
stöd åt Skarpsk. kåren
afslaget.]

§.7.
Angående den uppskjutne frågan
om Sekreterare hos fullmäktige, så an-
såg ordföranden, att berörde göromål
borde ersättas med 75 R:dr R:mt pr år,
hvilket dock af flertalet fullmäkti-
ge ansågs vara för hög betalning,
hvarjemte anmärktes, att fullmäkti-
ge nu vore oberedda att i hast an-
skaffa Sekreterare. Ordföranden åtog
sig derföre, att till den 1:sta nästk.
Juli med Sekreterarebefattningen fort-
fara emot lika arvode som han
hittills för berörde befattning uppbu-
rit.

[MARG:Beslut i den sedan
f. sammantr. upp-
skjutna frågan om
antagande af särskildt
Sekreterare hos fullm.]

§.8.
Efter öfverläggning om den af
Herrar Ericsson och Fagerström vid
förra sammanträdet ingifne ansök-
ningen om öfverlåtande på den af
Stadens rätt till vattenverks anlägg-
ning vid härvarande vattenfall be-
slöts, att fullmäktige, så vidt på
dem ankommer och laga hinder
ej möta, tillstyrka vattenverks an-
läggning vid sökandernes gårdar
N:ris 28 & 29 här i Staden.

[MARG:Svar på af H:rr
Ericsson och Fager-
ström ingifven an-
sökning ang. vatten
verks anläggn.]

§.9.
Herr P. G. Hulins sedan förra
sammanträdet hvilande förslag om
anbringande af ytterligare ett skåp
i rådhussalen för arkivets inrym-
mande, bifölls, att af Drätselkammaren
verkställas.

[MARG:Beslut om ytterli-
gare ett skåp i
Rådh. salen för ar-
kivet.]

§.10.
Herr J. M. Törngren hade på bud-
ningslistan till detta sammanträde
tecknat: {"delgifven o sjuk"}, hvilket
förhållande togs i öfvervägande,
hvarvid Herrar Julin och Lindblom
intygade, att de i dag sett Herr Törn-
gren utomhus i vanlig och full verk-
samhet, hvadan fullmäktige icke
godkände det uppgifna sjukdomshin-
dret utan beslöts, att Herr Törngren
skulle, jemlikt 40§ kommunallagen,
till Stadskassan böta 2 R:dr R:mt,
som ofördröjligen bör till samma kas-
sa erläggas, och hvarom utdrag af
protokollet skulle meddelas.

[MARG: Törngren bötfälld.]

§.11.
Att efter anmälan justera det-
ta protokoll utsågos Herrar L. Lind-
blom och A. Julin och till Suppleant
Herr J. P. Engström.

[MARG: Justerare]

Dag som ofvan.

På Stadsfullmäktiges vägnar:
/Joh. Thermaenius/

Uppläst och rigtigt befunnet betyga:
/L. Lindblom/
/A Julin/

Utlemnat till vaktmästaren för att utdelas d. 19/3 1866:
- Utdrag af §.2 till Herrar Mälberg, Berglund,
och Sundholm.
- Utdrag af §.9 till Drätselkammaren
- Utdrag af §.10 till Herr J. M. Törngren.
- Uppgift öfver dagens beslut i §.§. 2, 3, 5, 8 och 9
till Magistraten.

Emottaget ofvanstående betygar:
/P; Malmsten/

Den 20:de Mars 1866 utlemnades utdrag af §.5 till
Fru Nyströms Sterbhus och af §.8 till Herr Fagerström.

[MARG: H:r Fagerström
tog ny afskrift
af ofvanst. §.
8 den 18 Sept.
1866.]

Offentligen uppläst i Rådhuset den 13
Juli 1866 betyga
/C: G; Scheler/
/P, Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 mars 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107543.

Personrelationer