Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 juni 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 juni 1890

Anmärkning

Närvarande samtlige Herrar
Ledamöter förutom C.O.Hell-
qvist,A.G.Forsman och Sigfr
Lilius hvilka anmält förfall.


§112.
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar F.Berglund och
J.P.Engström och skulle detta ske Mån-
dagen den 16 innevarande Juni kl.9 f.m.
då det ock kommer att offentligen uppläsas.

§113.
Herr K.E.Anderson:s i §.110 intag-
ne förslag hade då remmitterats till
Utskottet hvilket i nu afgifvet yttrande
hemställer att Stadsfullmäktige måtte bi-
falla det af Herr Andersson föreslagne.

Sedan såväl hvad i fråga om Löne-
förmåner åt en blifvande Stadsläkare
härstädes förut beslutats som ock det
nu föreliggande ändringsförslaget ånyo upp-
lästs beslöto Stadsfullmäktige

{att} ändra sitt beslut af 30 april
1889,§.53 så tillvida att den enligt
§.§. 43 och 53 för år 1889 beslutade lönen
af 1000 Kronor och hyresbidraget af 500
Kronor skall,{oberoende af inrättande af
apothek}, utgå till Stadsläkaren från
och med den dag han inträder i ordina-
rie tjenstgörning.

{att} Stadsläkaretjensten härstädes skall
besättas med ordinarie innehafvare från
den 1 September detta år, samt

{att} hos Magistraten anhålla
det Magistraten måtte på af Stadsfullmäk-
tige beslutade vilkor kungöra Stadsläkare
tjensten i Torshälla ledig till ansökan
under 30 dagar räknadt från och med
den 20 innevarande Juni månad.

vice Ordföranden ledde behandlingen af
detta ärende.

§.114.
Samtlige de frånvarandes förhinder
ansågs för laga.

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 16 Juni 1890.

/F,Berglund/
/J.P.Engström/

Offentligen uppläst den 16 Juni 1890,
betyga

/J,M,Samuelsson/
/F,Berglund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 juni 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107542.

Personrelationer