Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 januari 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 januari 1867

Anmärkning

Protokoll fördt vid Stads
fullmäktiges i Thorshälla
sammanträdet den 16 Jan 1867.

S.D. Sedan 16 ledamöter samlade voro
företogs val med slutna sedlar till
Ordförande och vice Ordförande,som
utföll så att Joh Thermaenius blef
Ordförande och Herr P.Th.Sundholm
vice ordförande,Härefter upplästes
protokollet af den 29 Dec.1866 hvarvid
gjordes den erinran att i afseende
på afgift till fattigkassan,förslaget
upptager 3 öre pr bevillningsriksdaler
som innefattar ett skriffel emedan
samma afgift rätteligen bör vara 30 öre
pr bevillningsriksdaler och hvarom Magistra-
ten skulle underrättas.

§1.
Med afseende på den i protokollet
af den 29 sistl Dec,2 § till Drätselkam-
maren gjorda framställning att godt-
göra Stadskassans ränta för reserffonden
så upplyste Drätselkammarens Ordförande
Herr P.Th.Sundholm,att Drätselkammaren
har sina Ordinarie sammankomster sista
Onsdagen i hvarje månad,och skulle
frågan på Drätselkammarens nästa sam-
manträde i denna månad behandlas
och hvarefter fullmäktige enligt 11 §
Drätselkammarens Reglemente bör af
Drätselkammaren erhålla skriftligt
yttrande i frågan

§2.
Drätselkammarens ordförande
upplyste jemväl,att vedhuggning å
Stadsskogen redan vore på-
börjad och skulle till obestämt
qvantum vidare fortsättas,för att
sålunda åstadkomma nödig
röjdning på sådane ställen der
skogen utgorde hinder för nödiga
vägar m:m:

§3.
Angående försäljning af Hö på
skogen så beslöts att Drätselkam-
maren inom eller utom Sig skulle
antaga en auktionist som emot
9% provision skulle förrätta för
säljningen.Auktion skulle
hållas i Mars månad,betalnings
tiden utsättas till första Okt:
och Redovisningstiden till 1 febr 1868
och skulle behållningen af auktionen
beloppet upptagas såsom tillgång
i det förslag för inkomster och
utgifter som af Drätselkammaren vid
detta års slut kommer att till Ma-
gistraten ingifvas skulle Drätselkam
maren anse att försäljningspriset på hö
blifver altför lågt så skulle varan
icke afyttras,och hvarom utdrag af
protokollet skulle Drätselkammaren
tillställas

§4.
Herr P.Th.Sundholm väckte
förslag derom at en extra brandvakt
borde antagas och erhålla någon
aflöning för att emot serskild be-
talning kunna anmodas att tjenstgöra
vid förefallande behof- Frågan
skulle på nästa sammanträde
afgöras

§5.
Från Magistraten hade en
så lydande skrifvelse ankommit
som skulle i protokollet intagas

"Till Stadsfullmäktige i Thorshälla
Närlagde afskrift af Konungens Befall
ningshafvandes skrifvelse den 4 i denna
månad angående underhållsskyldighe-
ten af Thorshälla strömbro får
jag till efterrättelse och Wederbörandes
förständigande öfverlemna Thors
hälla den 11:te Januari 1867
på Magistratens Wägnar
/K Svensson/

"Till Magistraten i Thorshälla
Wid föredragning af de besvär
Thorshällas Stadsfullmäktige i
underdånighet anfört öfver Kongl.
Kammar Kollegii den 22 September
1865 medelades Utslag angående
skyldigheten att underhålla nämde
Stads strömbro,har Kongl:Maj:st
enligt nådigt bref till Kongl:
Kollegium af den 16 nästlidne
November,funnit skäl icke vara
anfört,som kunnat föranleda
ändring i berörde utslag,hvilket
nådiga beslut,hvarom nådig resolu
tion för Klaganderna utfärdats
Konungens Befallningshafvandes skolat
Magistraten till efterrättelse och
vederbörandes förständigande
härigenom medela.Nyköping i
Landskansliet den 4 Januari 1867
/G.Lagerbjelke/
/C.E.Warenius/

Rätt afskrifvet; betygar
Ex officio
/K;Svensson/


§6.
Kongliga Kommersse Kollegium be-
rättelse om Manufaktur tillverkningarne
och sjöfarten i riket företeddes,och
underrättades ledamöterna att dessa
handlingar hållas tillgängliga hos
Ordföranden för den af Fullmäktige
som deraf önskar taga kännedom

§7.
Waktmästar Malmsten inlemnade
en så lydande skrifvelse

Till Herrar Stadsfullmäktige
Får undertecknad ödmjukast anhålla
det jag 1864 erhölt Mössa Wäst
Rock och Byxor,hvar tredje
år i mon som jag är i behof af
Wäst och Byxor så får jag fram
ställa der min begäran till ofvan
nämde Herrar Thorshälla den 1 6

Januari 1867./P;Malmsten/
och skulle denna fråga på
nästa sammanträde afgöras

§8
Beslöts att Herr J M
Törngren som utan anmält hinder
från sammanträdet uteblef skulle,
enligt 40 § Kommunallagen till
Stadskassan böta 2 Rd [riksdaler] R:mt[riksmynt]

§9.
Herrar Arfström och Hulin
utsågs att justera protokollet och
Herr E Lindström till Supleant

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges Wägnar
/Joh.Thermaenius/

Upläst och rigtigt befunnit betyga
/E,Lindström/
/J,W,Arfström/

Utdrag af Prot: 1 § och 8 lemnat till
Magistraten af 1 & 3 till Drätselkammaren
den 21 Jan 67 af
/Scheler/

Ofentligt uppläst å Rådhuset
den 19 Mars 1867
/L,E,Olsson/
/P,Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 januari 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107540.

Personrelationer