Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 januari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 januari 1863

Anmärkning

Protocoll hållet vid Stadsfullmäktiges
sammanträde i Thorshälla den 16 Jannuari 1863
Alla Ledamöter voro närvarande utom J; A; Juhlin
som enligt hvad upplystes var af Sjukdom hindrad
att sig infinna.

Då ännu icke något reglemente blifvit för Drät-
selkammaren utfärdat ock en del angelägenheter så
som förslag till Comministergårds anskaffande
Skogshygge, och Höförsäljning m,m, icke medgifva
att medelst öfverläggningar och förslag längre anstå
utan bör bringas till verkställlighet, och med afseen
de derpå att Drättselkammaren utan reglemente
ej har skyldighet att något åträtte, så hafva full
mäktige ansedt lämpligast att härmed till Magistraten
Remittera de förslag som på sammanträdet blifvit
väckta och hilka äro följande:

{§.1} Som på Sockenstämma den 22 sistl, December
är beslutat, att omkring 600 Tunnor Sand skall
på aldra första slädföre framskaffas till Fyll
ning på nya Begrafningsplatsen, så föreslås
att Drättselkammaren i samråd med de för tillsyn
öfver arbetet förut utsedde Rådman Sundholm
och Fabrikören Bergström böra låta värkställa
samma Sandkörning på Stads - Cassans be-
kostnad.

§ 2, Föreslås att anmoda Drättselkammaren, vid
nu snart blifvande auction å Stenbergska går-
den densamma inropa för 5000 Rdr Riksmynt
att för Stadens Räkning användas till Com-
munister gård. Endast Herr P. Fagerström
reserverade häremot, att anbudet vore för högt
och att dett ännu är god tid, att annan lokal som
han likväl icke nu kunde anvisa, till billigare
pris skulle kunna anskaffas.

{§ 3} Till följe af Fabrikör Bergströms iråka-
de sjukdom, utsågs Skepparen C. F. Blomberg
till Supleant i Drättselkammaren

§ 4 Som dett vore oundvikligt anskaffa ett lån
för stadens räkning, till högst 6000 Rd:r R:mt [Riksdaler Riksmynt]
dels för anskaffande af Comminister gård
och dels till andra oundvikliga störe utgifter
så föreslogs att utse en Comitté af 5 personer
för att i mån af behof på Stadens alla skatt-
skyldiges garanti. och skulle i händelse icke an-
nan utväg genom inkomst af Stadsskogen eller
andra besparingar, skulle finnas till Skuldens
betalande, Liqvid skulle ske genom uttaxering
och utsågs till Committerade Rådmänen Sund-
holm och Widegren, Handlanden Lindström
Källarmästar Törngren och Fabrikören Thermaenius
Återbetalningstiden bestämdes till 2 år
efter den tid lånet vore lyftadt.

{§ 5} Enär vattnet i Strömmen och dervaran-
de Fisklägen och värkar, icke kan vara
staden afhändt eller försålt till enskilta perso-
ner, så föreslogs att nedannämde personer
emedan de innehafva följande,
borde för Fiskverkar debiteras
Fru Ståhle för 1 verke- 2 Rd:r R:mt
L Andersson för 1 verke- 3 Rd:r R:mt
P Fagerström för 2 verke- 7 Rd:r R:mt
Sörberg för 1 verke- 2 Rd:r R:mt
samt att Fiskvattnet nedom Andbäck
bron som nu innehafves af Skeppar
Blomberg för 15 Rd:r R:mt måtte på auc-
tion uplåtas äfven som Fiskvattnet utan-
för A Berglunds tomt i gården n:o 100
samt de sålunda influtne medlen till
Stads Cassan ingå

{§ 6} Drättselkammarens Ledamöter skulle af
Ordföranden Thermaenius underättas om
att de voro utsedde, samt äfven Sammankallas
för att ibland sig utse en ordförande.

{§ 7} På Stadskogen föreslås att genom Drättselkam-
marens försorg nu låta upphugga 130 famnar ved
hvarav 100 Famnar skulle kunna försäljas
och 30 Famnar användas till Comminister
Klockare och fattighuset äfven bör förslag till
Drättselkammaren framställas att inkomma med
förslag öfver hvad som vid Stadsskogsodlingen bör
göras nästkommande wår jemte förslag öfver
kostnader. Det på Stadskogen i dervarande ladan
liggande Hö borde jemväl genom Drättselkam-
marens försorg på Auction eller under
hand försäljas sednast inom Mars Månads utgång
detta år.

{§ 8} Att en Hamnfogde måtte anskaffas
och tillsättas.

{§ 9} Att det för omkring ett år sedan af Rådman
Sundholm, Skeppar Blomberg och Thermaenius
upprättade, och då till Magistraten ingifne förslag till
Hamntaxa måtte med första fullmäktige till-
ställas för att genomses, i ändamål att derefter
till Kongl. Maj:st för fastställelse befor-
drass

{§ 10} Akord om Hamnpengar till vist belopp
årligen för Ångbåtar föreslås att upphöra så
att Ångbåtar hädanefter betalar efter taxa
för hvarje resa

{§ 11} Ackord med Herr A Berglundh om vist
belopp till Staden för hamnpenningar borde
upphöra och han underkastas lika afgift som
vid Stadens Bryggor Äfven framställes huru
vida Nyby Bruks acord om 50 Rd:r R:mt för
allt borde upphöra och Nyby Bruk i detta
afseende behandlas på lika sätt som nu är
föreslaget för Herr Berglund.

"I detta sednare afseende hvad Nyby
beträffar får Ordföranden upplysa att efter
hvad troligt är gränssen emellan Stadens ägor
och Roxnäs hemman som lyda under Nyby bruk
icke lärer vara bestämd och att Rättegång der-
om förevarit som blifvit medlagd och icke full-
följd till slutligt afgörande och vill dett så-
ledes synas som de 50 Rd:r Nyby nu betalar
till hvidare innefattar någon slags förlikning
detta förhållande torde förtjena närmare
utredning innan Acordet med Nyby upphäfves"

§ 12 Oaktadt dett upplystes at Thermaenius
egendom Holmen vore belägen på landet och
der skattlagd ansåg alla Ledamöterna utom
Magistrats ombudet, att Thermaenius bord till
staden betala Hamnpengar för de varor som
lossas och lastas vid å nämde egendom belägne
Lastbrygga hvarvid dock Thermaenius förbe-
höll sig att få anföra följande {Reservation}

"Dett synes i sanning något förhastadt af Herrar
Fullmäktige att vilja utan anfördt skäl [sträka]
sitt välde utom gränsen af Stadens område
och skulle detta göra sig gällande så skulle
ju äfven Eskilstuna Stad kunna åläggas
betala Hamnpengar i Thorshälla och då
jag för Lägenheten i Communalt hänseende
Lagligen Lyder under Communalstyrelsen
på Landet, så lärer väl icke stadens Commu
nallag på mig där kunna tilllämpas med
mindre än denna egendom skulle på en-
gång behandlas efter 2:ne i flere afseenden
olika Communal författningar Thorshälla
den 18 Jannuari 1863 /Joh, Thermaenius/"

§ 13 Ordföranden blef anmodad att i skrifvel-
se till Communal styrelsen på Landet
framställa huruvida icke gemensam Syn borde
hållas vid Kyrkoherde bostället å såväl
landets som stadens hus därstädes
och att man derefter borde med Stöd af
B,B,26, cap,3 § kunna förständiga Kyrkoherden att
sjelf underhålla Prestgården, sedan svar
ingått skulle ärendet ånyo hos Fullmäktige
föredragas.

{§ 14} Hundskatten föreslogs med 5 Rd:r R:mt
för hvarje hund att användas till uppmunt-
ran för Stadens Skarpskyttar

§ 15 Angående stora Brons vidmakthål-
lande så borde Drättselkammanen höras
huruvida öfverslaget bör som hittils förses
med Fyllning, stensättes eller rengöras för att
omedelbart slita på öfre Planklagret äfven
som hvilketdera af dessa ultermatefver, anses
hafva längsta bestånd, jemte kostnads förslag
öfver åtgärdena hvar för sig.

{§ 16} Fullmäktiges Handlingar skulle hos ord-
föränden förvaras.

§ 17 Som dett under fullmäktiges sammanträden
kan fordra biträde med budskickning eller watten-
hämtning så framställes huruvida icke fullmäk-
tige må kunna anmoda vacktmästaren att vid
sammanträden vara närvarande äfven som att ringning
i Rådstuguklockan må få förrättas vid hvarje
sammanträdens början

§ 18 Gränden emellan gårdarna N:o 33 & 34 är för-
fallen och bör på vederbörandes bekostnad i stånd
sättas-

§ 19 Justering häraf skulle ske Onsdagen
den 21:sta dennes kl: 5 em. och utsågs Hand-
landen Lindström och Kopparslagaren Arfström
att dervid vara närvarande och riktigheten
med sine underskrifter styrka

{§ 20} Som dett är mycket angeläget att kunna
fatta beslut dels om anbud å Comminister
gården och dels om Skogshygget så anhölles
om Magistratens yttrande häröfver sednast
inom den 4 nästkommande Februari Datum
som ofvan

På Fullmäktiges Vägnar
/Joh, Thermaenius/
uppläst och riktigt befunnet
betyga
Thorshälla den 21 Jan. 1863.
/E, Lindström/
/J,W, Arfström/
Utdrag af.
förestående Protokoll är till Herr Borg
mästaren K Svensson egenhändigt af
lämnadt, betygas, Thorshälla den 22 Jan 1863

/J: F: Skogsberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 16 januari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107539.

Personrelationer