Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 maj 1889

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla samman-
träde den 15 Maj 1889.

Närvarande:samtl.ledamöter utom Herr C.A.
Strengbohm som med hos ordf.anmäldt och af
fullm.godkändt förhinder dock infann sig under
sammanträdets lopp.

§.63.
Upplästes Kon:s Befallningshafvandes i Lä-
net resolution af den 29 April 1889 (Bil.1)på stads-
fullmäktiges ansökan om restitution af 30% utaf
den erlagda grundskatten för Säby och Söderby
hemman för åren 1887-89.

Af handlingarna framgick,att staden är berätti-
gad att genom laga ombud i Landtränteriet upp-
bära och qvittera 30% af ofvannämda grundskatt
med 763 kronor 56 öre.

Utskottet,som haft att yttra sig angående hu-
ru förfaras bör med de medel,som sålunda åt
staden återvunnits,hemstälde,att,sedan kostna-
den för klagomålens utförande afdragits,medlen
skulle på jordinnehafvarne fördelas efter
hvars och ens andel i samfälda grundskatte-
beloppet.Denna utskottets hemställan blef
af fullm.bifallen.

§.64.
H:r Komm.Sjöström anmälde,att han,som nu in-
nehafver förordnande att vara vice pastor i försam-
lingarna,omöjligen kunde tjenstgöra såsom Stadsfull:s
Ordförande åtminstone under närmaste Tiden och
begärde derför,att ledighet från ordförandebefatt-
ningen måtte honom beviljas till nästa Juni månads
utgång,hvilket ock af fullm.bifölls.

[MARG Utdrag]

§.65.
Till svar å stadsfullm:s enl. §.59 gjorda förfrågan
Hade H:r Rådman Hård af Segerstad meddelat följan-
de:

"H.Herr Pastor G.Sjöström
Torshälla.

I anledning af framställningen i ärade skrif-
velsen af den 1 dennes får jag vördsamt meddela,
{att} staden ingalunda äfventyrar sin rätt
till donationsjorden genom att låta frågan
derom hvila under de närmaste 10 åren,men att det
kan vara vanskligt att bedöma,huru en uppgörelse
kan ordnas flera år härefter mot hvad nu skulle
blifva fallet,samt
{att} enligt min uppfattning staten ,om den ock
egde rätt att återkalla donationen på grund af
underlåtet uppfyllande af donationsvilkoren dock
icke kommer att begagna denna rätt.
För meddelande af denna min uppfattning be-
gäres ingen ersättning.

Med sann högaktning
/A.Hård af Segerstad/

Stockholm den 7 Maj 1889."

Skrifvelsen såväl som det i §.59 omförmälda ut-
låtandet öfverlemnades till utskottet.
Vice ordf. ledde behandlingen af såväl detta som
följande ärenden.

[MARG:Bil.18]

§.66.
Upplästes byggnadsnämndens skrifvelse angåen-
de erbjudet utbyte af mark mellan staden och
Nyby Bruks Aktie-Bolag såsom egare af Holmen.
Vid tillfället företedd karta belyste,huru utbytet
ifrågasattes.Ärendet remitterades till utskottet.

[MARG:Bil.19]

§.67.
Vid fullm:s senaste sammanträde hade Komm.
Sjöström anmält,att han vid sitt förut omförmäl-
da besök i Stockholm för stadens angelägenheter
erhållit kännedom om en för staden synnerligen
vigtig angelägenhet,som emellertid ej kunde för
närv.offentligen omtalas,och hade derför anhållit,
att fullm.måtte utse några personer att med honom
rådgöra huru stadens bästa skulle i detta ärende
lämpligast iakttagas,hvarefter ärendet skulle till
fullm.öfverlemnas.Då emellertid detta förslag mött
motstånd,hade Komm.Sjöström återtagit förslaget,hvil-
ket dock upptagits af H:r C.Höglund,som tillika
förband sig att förskottera det belopp,som kunde för
ärendets utredning erfordras.Genom votering biföllo
fullm.H:r Höglunds förslag och utsågo H:rr Borg-
mästaren Sventzer,K.E.Andersson,C.Höglund och
L.F.Berglund att i detta ärende rådgöra med
Komm.Sjöström.

Komm.Sjöström upplyste vid dagens sammanträde
om detta ärendes beskaffenhet.Man hade under se-
nare tid varit inom fullm.betänkt på att söka
upplysningar,huruvida frågan om öfverflyttande
af Säby och Söderby hemman,Torshälla qvarn,Hol-
mens brukslägenhet och ett laxfiske ännu blifvit
i nåder afgjord.Derför hade Komm.Sjöström vid förut
nämda besök i Stockholm söka vinna upplysningar
om sakens läge.Efter icke ringa besvär hade hand-
lingarne påträffats hos Kongl.Kammarkollegium.
Vederbörande tjensteman lemnade den upplysning,att
Kollegiet redan den 15 sistl.Mars beslutit i under-
dånighet hemställa,att föreslagna öfverflyttning
af Söderby och Säby hemman måtte i nåder bevil-
jas,men att öfverflyttning af Torshälla qvarn,Hol-
mens brukslägenhet och laxfisket ej måtte i nåder
bifallas,enär både Torshälla socken och Nyby Bruks
Aktie-Bolag,de sista såsom egare,protesterat mot
öfverflyttningen samt för öfrigt Torshälla stad
ej visat något synnerligt intresse för den af Kom-
mitén för reglering af vissa administrativa,judici-
ela,ecklesiastika och kamerala oregelbundenhe-
ter i riket föreslagna öfverflyttningen,som dock i
underdåniga utlåtanden blifvit tillstyrkt af Fögde-
riförvaltningen,Domhafvanden i häradet och Ko-
nungens Bef.h. i Länet.

Komm.Sjöström hade derefter fått visa nämde tjen-
steman,huru det nuv.förh.utgör ej blott en geogra-
fisk oegentlighet utan äfven en administrativ o-
villighet mot Torshälla stad,som för båda dessa lä-
genheter måste vidkännas uppoffringar,utan att de
direkt bidraga till stadens skatter.Dessa industriela
verk åtnjuta alla förmåner lika med stadens invå-
nare:af gator,gatubelysning,brandredskap,nattbe-
vakning äfvensom polisbevakning,ehuru ovisst vo-
re,huruvida stadens polis kan häkta eftersatt person,
som tager sin tillflykt in på dessa områden.Dertill
kommer,att dessa verk icke ega å respektive platser
bostäder för sina arbetare,hvilka derför bo och
skrifvas i staden,som vid behof måste lemna fattigun-
derstöd.Den protest Nyby Bruks Aktiebolag afgifvit
kunde ej förtjena något afseende,alldenstund Bolaget
då ej egde Holmens brukslägenhet,och hvad angår
protesten mot öfverflyttning af Torshälla qvarn
och laxfisket,så har K.M:JT i ett fullt
liknande mål genom resolution af den 19 April 1872
förklarat sådan protest ej böra utgöra hinder för en
föreslagen reglering.

Vederbörande tjensteman i Kongl.Kammarkollegium
lofvade,då han fått dessa upplysningar,{dels} att
för Presidenten i Kollegiet anmäla,hvad sålunda
blifvit yttradt;med framställning tillika,att
justeringen af Kollegiets beslut måtte få uppskju-
tas till slutet af Maj månad,{dels} att mottaga så-
väl karta öfver de omförmälda platsernas läge
som utdrag af vederbörliga fyrktalslängder,utvisan-
de,att Nyby Bruks AktieBolag ej vid protestens
utfärdande egt rätt föra talan för Holmen,och
dessutom de öfriga handlingar,som kunna styrka,
att den föreslagna öfverflyttningen är för staden af
synnerlig vigt,{dels} ock att,derest Kollegiet ej skul-
le finna skäligt att vid justeringen ändra sitt förut
den 15 sistl.Mars fattade beslut,söka utverka det beslu-
tet formuleras sålunda,att Kongl.Kammarkollegium
ej för närvarande finner skäl anförda att kunna i
underdånighet tillstyrka nådigt bifall till den före-
slagna öfverflyttningen,och skulle,derest beslutet så
formuleras,stadsfullm.derigenom blifva oförhindrade
att,sedan saken i sitt nuv.skick förfallit,upptaga
ärendet till ny behandling.

Efter sin hemkomst hade emellertid Komm.Sjöström
varit oviss,huruvida dels de handlingar som vore i
fråga att insändas skulle afgå såsom hans privata
skrifvelser eller såsom stadsfullm:s inlagor,dels huru-
vida i dem fingo antydas kännedom om vederbörande
myndigheters infordrade utlåtande i ärendet,dels
ock huruvida vederbörande tjensteman skulle löpa
någon risk för sin person om det likaledes antyd-
des den tjenstvillighet har bevisat.Skriftlig
förfrågan härom hade vid fullm:s senaste samman-
träde afgått,men svar ej då anländt.Detta vore
skälet hvarför saken då måste hemlighållas.Nu gifna
upplysningar borde tillräckligt klart visa,att de li-
kaledes var nödigt,att ärendet bereddes i hemlighet,in-
nan det afgjordes af fullm.Emellertid hade nu svar
ankommit med underrättelse,att Kongl.Kammar-
Kollegii beslut ofördröjligen skulle justeras,och med
råd att staden borde med Torshälla socken och de
respektive egarne träffa vänlig öfverenskommelse
om godtgörelse åt desse för deras förluster vid ifråga-
satt öfverflyttning,hvarefter fullm.kunde ingå till
Kongl.M:JT med förnyad underdånig hemställan i
ämnet.Det ligger nära till hands tro det,att någon,
som varit intresserad af frågans fall,har i Kongl.
Kammarkollegium gjort framställning hos Kolle-
giets President,att beslutet af den 15 sistl.Mars
måtte ofördröjligen justeras.

Emellertid hade komiterade anskaffat såväl karta
som det nämda utdraget af fyrktalslängderna för
Torshälla socken.Komiterade för sin del biträda ej
den mening,att frågan bör anses nu fallen utan vilja
komiterade i stället hemställa:

{att} fullmäktige måtte med snaraste till Konungen in-
gifva underdånig hemställan om nådigt bifall till det
förslag som Komitén för reglering af oregelbunden-
heter i riket afgifvit rörande öfverflyttning af
Torshälla qvarn,Holmens brukslägenhet och ett lax-
fiske och att Kongl.M:JT måtte i nåder dervid stadga såsom vilkor:

{att} staden åligger,att årligen från det öfverflytt-
ningen trädde i verkställighet efter behörig beräk-
ning utbetala

{dels},så länge inom Torshälla socken afbetal-
ning å nu lagligen upptagna amorteringslån
fortfar,till ordf. i Torshälla sockens kommunalnämnd hvad
till sådan afbetalning å de derifrån öfverflyttade lägenheter
efter deras nuv.fyrktal i förh. till det öfriga fyrktalet in-
om församlingen skola belöpa sig,derest öfverflyttningen
ej skett,och vilket belopp de staden tillagde lägenheten sko-
la till stadskassan erlägga,hvaremot de befrias från allt
deltagande i afbetalningen å nu lagligen upptagna a-
morteringslån,för hvilka Torshälla stad häfdar,

{dels} under en tid af tjugu år till Torshälla socken det
belopp,hvartill,i händelse den nu föreslagna reglering-
en ej egt rum,inom Torshälla socken kommunalut-
skylderna för lägenheterna skulle hafva efter deras nu-
varande fyrktal,jemfördt med kommunens öfriga,upp-
gått;hvarjemte staden tillförbindes att under näm-
de tjugu år af de Torshälla socken frånskilda lä-
genheterna ej utkräfva högre kommunalutgifer
per bevillningskrona,än de nu till nämda socken er-
lägga pr.bevillningskrona,reducerad från fyrk.

{att} lägenheternas förläggande till staden ej må medföra
någon förändring i afs.på de enl.gällande bestämmelser
till presterskapet utgående afgifter;dock att uppbörden af
de för lägenheterna faststälda afgifter skall af stadsför-
samlingens uppbördsman ombesörjas.

Ärendet,som enl.stadsfullm:s beslut behandlades inom
slutna dörrar,öfverlemnades härpå till utskottet,
som har att med sig förena kompetent persons biträ-
de för skrifvelsens uppsättande,hvarjemte beslöts att
möjliga kostnader för sådant ändamål skulle bestri-
das af stadskassan.

§.68.
På H:r Komm.Sjöströms förslag beslöts att juste-
ringsmän af stadsfullmäktiges protokoll skul-
le utses bland ledamöterna för hvarje gång i den ordning de i ka-
lelselistan äro upptagna,och blefvo derför
till justeringsmän af detta protokoll jemte v. Ordföran-
den utsedde H:r F.H.Stenqvist och A.G.Forsman.
Justeringen skulle ske nästa fredag den 17 dennes
kl. 7 e.m.

In fidem:
/K.E.Andersson/

Justeradt:
/F,H;Stenqvist./
/A,G,Forsman/

Offentligen uppläst den 17 Maj 1889;betyga:
/F,H,Stenqvist/
/John Valter./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107535.

Personrelationer