Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 januari 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid stadsfull-
mäktiges i Torshälla samman-
träde den 15 Januari 1889.

Närvarande: samtlige ledamöter utom H:rr
C.Höglund och C.A.Strengbohm; den för-
res förhinder godkändes, den senare skul-
le påföras böter.

{§. 3.}
Företogs val till vice Ordförande under
innevarande år, hvarvid Herrar K.E.Anders-
son erhöll 11 röster, C. Höglund 4 och C.A.
Andersson 2 röster, och hade sålunda full-
mäktige till vice Ordförande utsett Herr
K.E.Andersson.

{§. 4.}
Företogs val till sekreterare hos full-
mäktige under innevarande år, hvartill
utsågs, med alla afgifna röster, Folk-
skolläraren John Valter.

{§. 5.}
Beslöts, att äfven under innevarande
år skulle tillsättas ett utskott för bered-
ning af de ärenden, hvilka hos fullmäk-
tige föredragas, samt att utskottsleda-
mötenas antal skulle,liksom förra året, utgö-
ra fem. Sedan fullmäktige beslutat,att de
fem, hvilka vid förestående val erhölle de
flesta rösterna, skulle ingå såsom ledamöter
i utskottet, och de två, hvilka undfinge de
flesta röster närmast efter den sista ledamoten,
skulle utses till suppleanter, företogs valet,
hvarvid till ledamöter utsågos: Herrar K.E.
Andersson, L.F.Berglund, C.Höglund, J.E.Julin
och C.A.Andersson, samt till suppleanter:
Herrar C.F.Berglund och A.G.Hagström.

{§. 6.}
Rådman J.M.Widegren hade genom skrifvel-
se af den 2:de dennes för fullmäktige tillkänna-
gifvit, det han vore förhindrad mottaga upp-
draget att vara ledamot i komitén för ut-
redning af frågan om tillsättande af läkare
och anskaffande af apotek eller medika-
mentsförråd här på platsen.

Att i stället för Rådman Widegren inträda så-
som ledamot i omförmälda komite utsågs
Herr L.F.Berglund.

[MARG:Bil.1]

{§. 7.]
Herr A.G.Forsman hemstälde, att fullmäk-
tige måtte medgifva, det å staden skrifne rese-
handlanden C.O.Garbom får för innevaran-
de år mantalsskrifvas hos Stadsvaktmä-
staren A. Petersson, enligt dem emellan träf-
fadt aftal. Såsom skäl till denna begäran
anfördes, att Garbom blott genom ett sådant
medgifvande kan sättas i stånd att sig sjelf
försörja. Enär det tillika upplystes, att ären-
det kräfde skyndsamt afgörande, remitte-
rades det till beredningsutskottet med begäran
om skyndsam handläggning, hvarefter stads-
fullmäktiges sammanträde ajournerades på
15 minuter

Vid fortsatt sammanträde upplästes ut-
skottets yttrande i anledning af Herr Fors-
mans motion, och blef enligt utskottets
hemställan motionen af fullmäktige bi-
fallen.

[MARG:Bil.2.]

{§. 8}
På yrkande af Ordföranden beslöts,
att i stadens fattighus intagna hjon skola
nästa måndag den 21 Januari, H.M. Konung-
ens födelsedag, genom fattigvårdsstyrelsens
försorg erhålla extra förplägning på sätt
fattigvårdsstyrelsen lämpligast pröfvar.
Kostnaden bestrides af fattigvårdsstyrelsens an-
slag till oförutsedda utgifter.

{§. 9.}
Att jemte Ordföranden justera dagens.
protokoll utsågos H:rr F.E.Larsson och N.A.
Berggrensson, och skall detta ske å kom-
munalrummet nästa fredag kl.1 e.m.

In fidem:
/Georg Sjöström/
n v. Ordförande

Justeradt:
/N;A;Berggrenson/
/F,E,Larsson/

Offentligen uppläst den 18 Januari 1889 betyga
/N;A;Berggrenson/
/John Valter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107534.

Personrelationer