Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 februari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 februari 1893

Anmärkning

{Den 15 Februari 1893}

Närvarande: samtlige ledamöter
förutom H:rr Winqvist, Mälberg
Lindqvister och Nilsson.

{§:26}
Att jemte Ordföranden justera dagens proto-
koll utsågos H:rr Berglund och P. E. Petersson.

{§:27}
Sedan utskottet nu inkommit med förslag
till ledamöter och suppleanter i årets Bevill-
ningsberedning för Torshälla stad, utsågos
genom val med slutna sedlar till ledamöter.
H:rr C. A. Andersson, J. E. Julin och L. F. Berg-
lund samt till suppleanter i samma bered-
ning H:rr G. Sjöström och C. W. Ståhle i nu
nämnd ordning.

[MARG:Val till Bevillnings-
beredning]

{§:28}
Företogs till förnyad behandling det under
§:18 antecknade ärende, innefattande Fattig-
vårdsstyrelsens framställning om åtgärder till
beredande af arbetsförtjenst åt arbetslöse inom
stadens mantalsskrifna befolkning, angående
hvilket ärende Drätselkammaren nu inkommit
till Stadsfullmäktige med begärd utredning
(Bil. 6.). Denna utredning, som nu upplästes,
förmenades vara otillfredsställande såväl genom
ärendets uppfattning från oriktig synpunkt
som ock genom sin ofullständighet, hvarför,
ock då flera nu närvarande ledamöter af Drät-
selkammaren, under bestridande af mot ut-
redningen gjorda anmärkningar, förklarade,

{Den 15 Februari 1893.}

att ifrågasatt återremiss till Drätselkammaren
ej skulle medföra afsedd nytta, Stadsfullmäktige
beslöto öfverlemna ärendets utredning jemte
afgifvande af
förslag i ämnet åt en kommitté, bestående
af 3 ledamöter med 1 suppleant. Genom val
med slutna sedlar utsågos till ledamöter i
denna kommitté H:rr C. A. Andersson, J. E.
Julin och G. Sjöström samt till suppleant H:r
J. J. Trollén. Kommitterade böra om möjligt före
nästa månadssammanträde inkomma till Stads-
fullmäktige med yttrande och förslag
i ämnet.

{§:29}
Upplästes en från v. Häradshöfding G.
Fahlcrantz till Stadsfullmäktiges Ordförande
inkommen skrifvelse (Bil. 7.), berörande H:r
C. A. Anderssons under §:11 antecknade fram-
ställning. Handlingen bordlades till ett blif-
vande extra sammanträde.

[MARG: Fahlcrantz skrifvelse]

{§:30}
H:r Zachrisson påminte, att Stadsfullmäk-
tige för flera år sedan uppdragit åt Drätsel-
kammaren att ombesörja uppförandet af en
klappbrygga invid gränden mellan gårdarne
N:ris 29 och 30; detta uppdrag hade ännu ej för-
anledt åtgärd och lärer vara för nuvarande
Drätselkammaren obekant. I anledning här-
af hemstälde H:r Zachrisson, att Drätselkam-
maren måtte genom nytt utdrag af
ifrågavarande protokoll underrättas om Stads-
fullmäktiges nämnda beslut och anmodas
skyndsamt låta detsamma komma till verk-

{Den 15 Februari 1893}

ställighet, hvilket yrkande bifölls.

[MARG:Klappbrygga
vid N:ris 29 o 30.]

{§:31.}
H:r Julin påpekade, att den redan beslutade
klappbryggan vore till nytta endast för befolk-
ningen i den norra delen af staden och att
den södra stadsdelen, med innefattande af
lägenheterna Öster om ån, fortfarande vore i
behof af klappbrygga. I anledning häraf yrka-
de H:r Julin, att Stadsfullmäktige må upp-
draga åt Drätselkammaren ombesörja upp-
förandet af ytterligare en klappbrygga vid
lämplig plats ofvanför bron, helst å Östra
sidan af bassinen. Begärd remiss till ut-
skottet beviljades.

[MARG:Klappbrygga vid
Stadsparken]

{§:32.}
H:r C. A. Nilsson, som utan anmäldt
förhinder uteblifvit från detta sammanträ-
de, skall påföras böter jemlikt §:40 af Kongl.
Förordningen om kommunalstyrelse i stad.
Öfriga frånvarandes förhinder godkändes.

[MARG:Nilssons böter]

In fidem
/K, E, Andersson/

Justeradt
/F. Berglund/
/P, E, Pettersson/

Offentligen uppläst den 21 Febr. 1893, betyga
/F, Berglund/
/Gustaf Svärd./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 15 februari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107533.

Personrelationer