Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 februari 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 februari 1863

Anmärkning

Protokoll hållet med Stadsfullmäk-
tige i Thorshälla den 14. Februari
1863. hvarvid 17. Ledamöter voro när-
varande.

{S.D.}

{§1.} Herr Inspektor J. G. Haglundh beviljades
200 Rdr Rmt [riksdaler riksmynt] i årlig Lön för Stadsbokhållare-
befattningen och åtog han sig att emot samma
vilkor ytterligare ett år med denna befattning
fortfara

{§2.} Angående Sandkörning till nya begrafnings-
platsen beslöts att dermed skulle förfaras i en-
lighet med 1. §. i fullmäktiges protokoll af
den 16 sistl: Januari.

{§3.} Oaktadt Magistraten i sitt Protokoll af den
12:te i denna månad § 2 afstyrkt inköp af Stenberg-
ska gården till Comministergård, derföre att den
vore för stor och för dyr, och att behof af Commenis-
tergård icke nu vore för handen, så ansågo dock Full-
mäktige att gården till ifrågavarande behof vore
behöflig, och beslöts därföre att anbud skulle gö-
ras med 3500 Rdr eller obetydligt öfver det-
ta belopp Och uppdrogs åt Skepparen
C; F; Blomberg att berörde anbud för sta-
dens räkning afgifva, hvilket uppdrag han
äfven åtog sig fullgöra.

{§4.} Angående ifrågasatt behof att för stadens
räkning uptaga ett Lån af 6000. Rdr [riksdaler] så an-
sågs denna fråga för närvarande böra förfalla.

{§5.} Frågan om gårdsegarnes rättighet till begagnan-
det af Fiskverkar vid sina gårdar uppskjöts och
skulle vid nästa sammanträde till afgörande
förekomma .

{§6.} Beslöts att den Provisionela styrelse som
blifvit utsedd att förvalta Stadsskogen skul-
le dermed fortfara intill dess Drätselkamma-
ren erhållit reglemente.

{§7.} Magistraten hade i sitt protkoll upplyst
att Rulin icke afsagdt sig sin Hamnfogde-
befattning och således dermed fortfor.

{§8.} Angående afgift för Ångbåtarne så beslöts
att afgift efter taxa för hvarje resa skulle er-
läggas.

{§9.} Angående Hamnpengar från Nyby Bruk
så skulle det få bero vid den afgift som
bruket förut betalt intill dess utredas
kan, huruvida Thorshälla stad, eller Rox-
näs hemman vore ägare till stranden wid
Nyby Wedgård; och åtog sig Thermaenius
att vid något tillfälle under sommaren i Landt-
mäteri Contoret bese Roxnäs Charta för att
sålunda utröna hvar rätta gränsen är belä-
gen.

{§10.} Angående frågan om Thermaenii skyldighet
att till staden betala hamnpengar för sin å
lägenheten Holmen belägna brygga, så ansåg Ther-
maenius sig icke skyldig att upptaga frågor som
rörde egendomar på landet, och förklarade der-
jemte att stadens Communallag icke kunde tilläm-
pas utom gränsen af Stadens område och hemstäl-
de till fullmäktige att i ärendet widare upträda
om de dertill anse sig befogade.

{§11.} Som svar ej ännu ingått från Communal-
styrelsen på Landet angående Prestgårdsbyggnader
och Prestgårdens underhåll af Pastor, så kunde
denna fråga nu ej till afgörande föredragas.

{§12.} Angående Hundskatten så hade Magistraten af-
styrkt densamma på den grund att åtskilliga
sökt kringgå erläggandet deraf och att densam-
ma vore allt för ringa att i någon mohn kun-
na gagna; Att skattskyldige sökt kringgå erläg-
gandet af skatten ansågs icke kunna utgöra nå-
got skäl för dess upphäfvande och visade att
den som vederbort icke beifradt medlens indrif-
vande hvarföre fullmäktige efter votering med
11 röster mot 6. antogo att Hundskatten skulle utgå med
3 Rdr. för hvarje Hundkreatur och afgiften in-
betalas till StadsCasseuren som derefter skul-
le emot qvitto aflemna de sålunda influtne
medlen till Ordföranden för stadens Skarpskyt-
teförening att i samma föreningsCassa in-
flyta såsom gratification.

{§13.} Med undersökning och åtgärder å stora bron
skulle anstå tills Drätselkammaren erhållit Reg-
lemente äfvensom med iståndsättandet af grän-
den emellan gårdarne N:o 33. och 34.

{§14.} Som kändt är, att Jordägarne på Öster icke
ännu till StadsCassan inbetalt det belopp
som skulle erläggas för Svingrinden och vakt-
stugan öster om staden så anhålla fullmäk-
tige att af Magistraten erhålla
utdrag af det protokoll, då samma afgift blef
beslutad för att derefter kunna anmoda Drät-
selkammaren utdebitera detsamma

{§15.} Ordföranden erhöll uppdrag att hos Magi-
straten infordra sådana upplysningar som
för StadsCasseuren kunde vara behöfli-
ga i afseende på utbetalningar af Löner
till Stadens Embets och Tjenstemän, men då
StadsCassören Törngren upplyst att han
redan erhållit upplysningar i detta
afseende så är fullmäktige för närvaran-
de icke i behof af annan uppgift än
den som i 14 §. af detta protokoll om-
förmäles.

{§16.} Herrar Blomberg och Törngren er-
höllo uppdrag att utarrendera Stadens
sjöbod.

{§17.} Herrar Lindström och Hulin utsågs att
justera Protokollet då Ordföranden derom
anmäler.

uppläst och riktigt befunnit betyga
Thorshälla den 20 Februari 1863.

/E, Lindström/

/P, G, Hulin/

Sändt utdraget här af till Borg-
mästaren d. 21. med vaktmästarn.

Efter pålysning förlidne söndag är detta
protocoll å Rådhuset denna dag
ofentligen uppläst. hvarvid anmärkes
att ingen åhörare var tillstädes.

Thorshälla d. 3. Mars 1863.

/Joh, Thermaenius/ intygas

af /P, Malmström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 februari 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107528.

Personrelationer