Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 augusti 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 augusti 1866

Anmärkning

Protokoll,fördt vid samman
trädet med Stadsfullmäktige i
Thorshälla den 14 Aug:1866.

{S.D.} Sedan 16 ledamöter samlade voro och
protokollet för den 17 Juli blifvit uppläst
företogs följande ärender till behandling

§1.
Från Magistraten hade en så
Lydande skrifvelse ankommit:"Till
Statsfullmäktige i Thorshälla!Som
Konungens Befallningshafvande i Länet
uti skrifvelse den 3:dje i denna månad
förklarat sig icke kunnat godkän-
na Magistratens aftal med Handlan-
den P.Th.Sundholm och E.Lindström
Provisoren H Gesén och Källarmästaren
J,M,Törngren om öfvertagande af ut-
skänknings och utminuteringsrättigheterne
härstädes för ett år ifrån den 1:ste
nästa Oktober emot en afgift af 4000
Rd[riksdaler]Rmt[riksmynt],har Magistraten denna dag
beslutat att rättigheterne skola vid
offentlig aucktion den 20 i denna månad
klockan XI. f.m. å Rådhuset försäljas;
i följd hvaraf magistraten får anmoda
Stadsfullmäktige att före denna dag
till Magistraten inkomma med yttrande
huruvida Stadsfullmäktige anse att
flera rättigheter skola utbjudas
samfäldt i ett utrop eller hvarje
rättighet serskildt Thorshälla den 8:de
Augusti 1866,på Magistratens vägnar
/K.Svensson/"

som upplästes och hvarefter Fullmäk-
tige ansåg lämpligast föreslå,att,
såväl rättigheten til minuthandel
som utskänkning af Bränvin,borde
i ett utrop samfält på auktion
utbjudas,och då Ett minuteringsstäl-
le och Tre utskänkningsställen äro be-
slutade men skatten icke är lika
för minutering och utskänkning,så
torde 1/4 del af det kannebelopp hvar
till högsta anbudet kommeratt uppgå
i beställning kunna hänföras till minu-
tering,och 3/4 delar till sådan skatt
som för utskänkning bör erläggas
sedan denna åsigt af alla leda-
möterne utom Herr Törngren gjort sig gällande;yttrade
Herr J.M.Törngren;"jag anför re-
serfvation"

[MARG:Skrifvelse från
Magistraten ang.auk-
tion å bränvinsut-
skänkn.rättigheterne,
samt fullm. beslut
med anl.deraf.]

§2.
Från Magistraten hade en så lydan
de skrifvelse ankommit;"Till Stadsfull-
mäktige i Thorshälla! Som Kongl Maj:st
Nådiga Riksdagordning icke omnämner,hvar-
ifrån kostnaden för electors resa der sådan
erfordras,kommer att utgå,och vid valet
af sådan elector för Thorshälla det väl
synes vara nödigt att veta huruvida
ersättningen i första hand får erhållas
ur stadskassan till belopp efter skjuts
för en Häst och dagtraktamente åt Kronoräken-
skapsföraren;har jag ansett nödigt
derom erhålla Stadsfullmäktiges utlåtande
för att vid snart blifvande electorsval
tillkännagifvas de valde Thorshälla
den 13 Augusti 1886 /K Svensson/"

som upplästes- Tillfölje häraf beslöts
att de electorer som härifrån
komma att utses för val af Riksdag
man skulle i enlighet med hvad
Magistraten föreslaget erhålla ersättning
för skjuts efter en Häst och tre
Rd R:mt om dagen i dagtraktamente,
hvardera

[MARG:Skrifvelse från
Magistraten ang.
ersättning för
skjuts och dagtrak-
tamente åt elek-
torer för val af riks-
dagsman.Beslut]

§3.
Ytterligare hade en så lydande
skrifvelse från Magistraten ankommit
"Till Stadsfullmäktige i Thorshälla!
Som Rättens Arkif numera är flyt-
tadt samt alltför stor obeqvämlig-
het såväl i ena som andra hän-
seendet förefinnes att begagna rum
till arrest öfver Rådhussalen,hvilken
nu kommer att undergå reparation,
får jag hos stadsfullmäktige hem-
ställa huruvida de icke skulle
vara mer tjenligt samt på fram-
tiden tillskynda samhället en penning-
besparing om öfra våningen af
Rådhuset inreda till bostad åt Wakt-
mästaren.Till arrest tror jag
det icke skulle vara svårt
inreda 2:ne rum under Rådstufvan
i gamla Spruthuset.Jag är fullt
förvissad att om en Kommitée
tillsattes för att kostnads
förslag skulle deraf framgå att räntan
å kostnader härföre icke skulle uppgå
till det belopp sammhället årligen måste
utgifva i hyra för bostad till Vaktmä-
staren,hvarförutan förmåner i öfrigt
bererdes Thorshälla den 13 Augusti
1866./K.Svensson/"- och hvar-
efter beslöts att ärendet borde komma
under pröfning och derföre utsågs en
Komité af Fyra ledamöter Herrar
Hulin,Lindblom,Barklind och
Thermaenius,som skulle bese loka
len och till Fullmäktige inkomma
med kostnadsförslag och eget utlåtan
de i frågan.

[MARG:Skrifvelse från
Magistraten ang.
förändring af
gamla arrester-
na och anbrin-
gande af nya
samt fullmäk-
tiges beslut om.
anl.deraf.]


§4.
Magistraten har in-
lemnat en så lydande skrifvelse
"Till Wällofl.Magistraten i Thorshälla!
Handlingen öfverlemnas till Stadsfullmäk
tige i Thorshälla den 13 Augusti 1866
ex officio
/K.Svensson/
Med Anledning af bifogade utdrag
af Stadsfullmäktiges Protokoll den
22 Dec 1865 får upplysas att jag
1864 icke försåldt något Hö till
Kapten Holm förmodligen har Stads
fullmäktige lemnat någon person
uppdrag att försälja Hö nämde
år men som jag aldrig deltagit
i Stadsfullmäktiges öfverläggningar
och beslut kan jag derom lemna
någon upplysning,Herr Thermaenius
som köpte mycket Hö 1864 torde
kunde upplysa af hvilken han köpte?


Hvad meningen är med att till
Stadsfullmäktige infordra skriftlig
förklaring huruvida Hö till Kapten
blifvit afyttrat kan jag icke rätt
förstå ,ej heller hvilket åliggande
Stadsfullmäktige åberopar,medan
hvilken som hälst af Stadsfullmäk
tige som kan läsa skrifvet och
vill göra sig besvär att genomse
Stadens räkenskaper kan finna
att nämde Hö finnes i räkenska
perne upptaget,äfven får jag
härmed anhålla att Stadsfullmäk-
tige en annan gång icke sätter
tro till Herr P.Th.Sundholms
obestyrkta uppgifter och derige-
nom ålägger mig onödiga besvär
och Kostnader Thorshälla den

13 Aug:1866,J.M.Törngren"
som upplästes- Då nu Herr Törn
gren i sin skrifvelse icke erkänt
att han till Kapten Holm försålt
det ifrågavarande Höet,men upp-
lyst blef att han i Holms koncurs
bevakat samma fordran ,så
beslöts att anmoda Rådman P.
Th Sundholm att på Stadens be-
kostnad från Holms concursmassa
infordra bevis deröfver,att Herr
Törngren bevakat statens
fordran för Hö till ett belopp
af 126 Rd Rmt hvarom Protokollet
för den 22 Dec 1865 närmare upp-
lyser Herr Sundholm åtog sig
fullgöra uppdraget, och hvarom
utdrag af Protokollet skulle meddelas

[MARG:En från Magi-
straten remitterad
skrifvelse från Törn-
gren angående för-
såldt hö till Kapt.
Holm.Beslut.]

§5.
Sedan Herr J.M.Törngren
en half timmas tid vid sammanträdets
början varit närvarande,tog han
godtyckligt afträde,utan att upp-
gifva någon orsak,och hvarefter
göromålen fordrade att fortsätta
sammanträdet En timmas tid,och
då kallelsen upplyste att flera
frågor,som icke kunde å kal-
lelsen uppgifvas,skulle föredragas,
så beslöts att Herr Törngren skulle
jemlikt 40 § Kommunallagen
för detta sin oanmälda och förtidiga
aflägsnande till Stadskassan böta
2 Rd Rmt

[MARG:Törngren bötfälld]


§6.Herrar Stenholm och Setter-
lund utsågs att justera protokol
let och Herr Hulin till supleant.

[MARG:Justerare]

§7
Härefter upplyste ordföranden
att Borgmästaren lemnat nyckeln
till Arkifvet jemte anmodan
att Fullmäktige borde taga
detsamma i betracktande
och för att besluta i afseende
på försäljning af gammalt koppar
som der skulle finnas;Härefter
lemnades nyckeln till Arkifvet åt
Herr Sundholm,hvarefter Full-
mäktige tog rummet och dess
innehåll i betracktande,och
beslöt att Drätselkammaren skul
le låta öppna en der befintlig
kista och hos Fullmäktige an-
mäla hvad den innehåller,och
skulle om kopparns användande
på nästa sammanträde beslutas

[MARG:Om besök i ar-
kifvet,samt beslut
dervid]

År och dag som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenius/

justerat och rigtigt befunit
/E.Stenholm/
/O,Setterlund,/

den 17 Aug. lemnat till Magistraten utdrag af
1.2.& 5 §§ af S:r
20 Aug till Sundholm af 4&7 §§
till Törngren af 5

Offentligen upplest i Rådhuset
den 12 Dec, 1866 betyga
/C;G;Scheler/
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 augusti 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107527.

Personrelationer