Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 april 1893

Anmärkning

{Den 14 April 1893}


Närvarande: samtliga ledamöter
förutom H:rr Mälberg,Trollén,Lind-
qvister,Zachrisson,Winqvist och
Hellqvist.

{§:52.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos H:rr Hagström och Olsson.

{§:53.}
Till Ordföranden hade idag aflemnats Mantals-
längd i Torshälla stad för år 1893 jemte dels pastors
vid granskning af längden gjorda skriftliga anmärk-
ningar mot densamma och dels intyg från stads-
bokhållaren,att under föresatt tid från allmänhetens
sida ingen anmärkning mot längden anmälts hos
stadsbokhållaren; å pastors skrifvelse var af stadsbok-
hållaren antecknadt,att anmärkningarne för anledt
rättelse i längden,dock hade kyrkoskrifna L.G.Lund-
qvist med familj i N:o 34 och K.J.Hellgren i N:o 87 ej upp-
tagits i längden,enär de,efter hvad stadsbokhållaren
hade sig bekant,afflyttat till annan ort före man-
talsskrifningen sistlidne höst.

På derom gjord framställning beslöto Stadsfull-
mäktige,att ifrågavarande L.G.Lundqvist med fa-
milj och C.J.Hellgren äfvensom f. Pigan Emma
Ch.Andersdotter f. 1861,senast mantalsskrifven på staden
men enligt uppgift ej i Husförhörsboken derstädes an-
tecknad,skola samtliga upptagas i mantal här-
städes för år 1893,hvarom anteckning bör göras i
längden.

Derjemte beslöts,att följande personer,i mantals-
längden upptagna,må på grund af fattigdom befri-

{Den 14 April 1893}

as från kommunalutskylders utgörande:

Gården N:o 5: Mamsell M.Unger:
Gården N:o 21½: A.W.Bäcklin,Torborg Bäcklin och
Gården N:o 34: f. Gårdsegaren A.Berglund;
Gården N:o 35: A: Enkan Amalia Larsson;
Gården N:o 47 :f. Pigan M.C.Karlsson och dotter Tekla;
Gården N:o 52: Enkan A.Sörberg;
Gården N:o 64; D: f. Arbetaren Bergman med hustru;
Gården N:o 76 ½: f. Pigan Anna Ask;
Gården N:o 77: Enkan E.G.Boberg;
Gården N:o 87: f. Pigan Anna Nyberg,f. Krogförestånderskan
M.Nilsson och dottern Ida,f.Pigan Sofia
Palmgren och Mamsell J.W.Nyqvist;
Gården N:o 92: Enkan C.L.Ericsson;
Gården N:o 96 Tvätterskan Ida Frost;
Gården N:o 115: Mamsell M.Kihlström;
Gården N:o 128: Sonen Erik Malmqvist;

På staden: Enkan C.Schäl och f. Arbetaren J.Olsson.

Den sålunda fullständigade längden blef af
Stadsfullmäktige godkänd,hvarom Ordföranden
och de till justeringsmän af detta protokoll utsedde
ledamöterna hafva att å längden teckna bevis.

[MARG:Granskning
af mantals-
längden]

{§:54}
Herr C.Zachrisson anmäler i skrifvelse af den-
na dag (Bil.11) för stadsfullmäktige,att han i
följd af skedd afflyttning från stadfen afsäger sig upp-
draget att vara stadsfullmäktige,i anledning
hvaraf,och då Herrar S.Winqvist och C.O.Hellqvist
afträtt all sin egendom till sina borgenärer och
sålunda jemllikt 28 § K.Förordningen om kom-
munstyrelse i stad den 21 Mars 1862 ej kunns tills-

{Den 14 April 1893}

vidare vara Stadsfullmäktige beslöts att med an-
mälan härom begära hos Magistraten föran-
staltande af val till 3 Stadsfullmäktige efter af-
gångne H:r Zachrisson,Winqvist och Hellqvist,hvil-
kas valperiod utgår: Winqvists vid slutet af år 1893 och
de båda öfriges vid slutet af år 1895.

[MARG:C.Zachrisson af-
går ss.stadsfullm.
C.Winqvist och
C.O.Hellqvist upp-
höra i samma
befattning.]

{§:55}
Genom utdrag af sitt protokoll den 6 Juli,den 9 Juli
den 12 Nov. 1892,den 15 Febr. och den 24 Febr. 1893 (Bil.12)
underrättar Byggnadsnämnden om sin handlägg-
ning af det till nämnden d.17 Juni 1892 remitterade
ärendet angående torgets planerande och iordning-
ställande. Nämnden anmäler,att de till nämnden
från Stadsfullmäktige remitterade förslagsritningar
icke befunnits tilltalande,hufvudsakligen emedan en-
ligt dem torgets planyta blefve för liten,hvarför H:r
S.Winqvist enligt nämndens uppdrag och anvis-
ning utarbetat ny förslagsritning med tillhöran-
de kostnadsförslag. Efter granskning af dessa hand-
lingar har nämnden icke funnit något att anmär-
ka mot ritningen men på i protokollet för den 24
Febr. 1893 anförda skäl gjort nedsättning i kostnads-
förslaget,så att det slutar på en summa af 2.400
Kr.- Ritning och kostnadsförslag företeddes nu,
men beslöts att ärendet med hänsyn till dess vigt
skulle bordläggas för att vid nästa sammanträde
företagas till behandling. Herr Borgmästarens
erbjudande,att ifrågavarande ritning och tillhöran-
de handlingar skulle under tiden få vara å hans
expeditionsrum och expeditionstimmar för intres-
serade tillgängliga för påseende,blef af Stadsfull-
mäktige tacksamt antaget.

[MARG:Torgets
planering]

{Den 14 April 1893}

{§:56}
Genom utdrag af sitt protokoll den 29 sistlidne
Mars (Bil.14) anmäler Drätselkammaren,att
Stadsfullmäktige böra företaga val till en Supple-
ant i Kammaren efter H:r C.F.Zachrisson,som från
orten afflyttat.Ärendet remitterades till utskottet
för afgifvande af valförslag.

{§:57}
Genom utdrag af sitt protokoll den 12 dennes
(Bil.13) anmäler Drätselkammaren,att Kammaren
anskaffat kostnadsförslag å nödigt muddringsarbete
vid nedre hamnbryggan,hvilket förslag slutar på
en summa af 125 Kr dock utan förbindelse i hän-
delse större sten eller pålar anträffas vid arbetet.Enär
arbetet borde vara afslutadt före sjöfartens början i
år begär Kammaren,att Stadsfullmäktige må i
dag afgöra ärendet.Stadsfullmäktige beslöto,att
sedan alla å föredragningslistan upptagna ärenden
blifvit behandlade,sammanträdet på kort stund
ajourneras för att utskottet må afgifva betänkande
öfver Drätselkammarens förevarande framställning,
hvarefter Stadsfullmäktige vilja fatta beslut i äm-
net.

{§:58}
Uti skrifvelse af den 30 sistlidne Mars under-
rättar Magistraten Stadsfullmäktige (Bil.15) att Stads-
exekutorn G.Lindberg den 30 förut gångne Januari
anhållit om afsked från sin förenämnda befattning
hufvudsakligen emedan det ringa arvodet af 100
Kronor för år ej kunde utgöra rimlig ersättning
för det både ansvarsfulla och mödosamma kallet.
Magistraten som säger sig befara,att en lika duglig

{Den 14 April 1893}

och lämplig stadsexekutor som den nuvarande svårli-
gen kan erhållas mot det förutvarande arvodet,anhål-
ler derför,att stadsfullmäktige måtte höja lönen för
stadsexekutorn med 50 Kr,så att densamma hädanefter
och från den 1 innevarande April utgår med 150 Kronor
för år. Ärendet remitterades till utskottet.

{§:59}
Genom utdrag af sitt protokoll den 14 dennes (Bil.
16) underrättar Byggnadsnämnden att,sedan Herrar
S.Winqvist och C.O.Hellqvist blifvit i konkurstillstånd
försatte och på grund deraf icke äro behörige att,den
förre såsom ledamot och den senare såsom suppleant,
deltaga i nämndens arbete,stadsfullmäktige böra
företaga val till en ledamot i Byggnadsnämnden efter
H:r S.Winqvist och till en suppleant likaledes i nämn-
den efter H:r C.O.Hellqvist för hvardera återstående
valperiod. Ärendet remitterades till utskottet för
afgifvande af valförslag.

{§:60}
Genom utdrag af sitt protokoll den 20 sistl.mars
(Bil.17) anmäler Helsovårdsnämnden att dess leda-
möter N.A.Berggrensson och C.Zachrisson "afsagt
sig ledamotskapet",hvarvid begäres att Stadsfull-
mäktige måtte företaga fyllnadsval i de afgåendes
ställe. Ärendet remitterades till utskottet för
afgifvande af valförslag

{§:61}
Sedan alla å föredragningslistan upptagna
ärenden nu blifvit behandlade och samman-
trädet på kort stund ajournerats,företogs till handläggning ånyo
Drätselkammarens under §:57 härofvan anteck-
nade framställning,hvarvid upplästes utskottets

{Den 14 April 1893}

betänkande i ämnet. Utskottet vitsordar,att arbetet är
nödigt,och hemställer,att detsamma utlemnas icke på
ackord,såsom erbjudits,utan genom Hamndirektio-
nens försorg och under tillsyn af sakkunnig person
mot timpenning samt att kostnaden gäldas af Hamn-
kassan. På grund af hvad sedermera under ärendets
behandling upplystes,beslöto stadsfullmäktige bifalla
Drätselkammarens förevarande framställning om
muddringsarbete utanför nedre hamnbryggan,att
arbetet utlemnas på ackord och att kostnaden gäl-
das af Hamnkassan.

[MARG:Muddring
utanför hamn-
bryggan]

{§:62}
De frånvarandes förhinder godkändes.

In fidem
/K,E,Andersson/

Justeradt
/Joh.Olsson/
/A.J.Hagström/

Offentligen uppläst betyga den 17 April 1893
/Joh.Olsson/
/A.J.Hagström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 14 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107526.

Personrelationer