Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 september 1893

Anmärkning

{Den 13 September 1893}


Närvarande: samtliga le-
damöter förutom H:r Mäl-
berg,Hagström,P.J.Peters-
son och Nilsson.


{§:123.}
Genom utdrag af sitt protokoll den 21 sistl.
Augusti (Bil.32) anmäler Kyrkorådet,att församlin-
garnes Pastor kommer att under Oktober och
November månader hvarje Fredag mellan kl.
11:30 f.m. och 1 e.m. hålla expedition i staden i
tjenlig lokal,och begäres,att stadsfullmäktige
måtte upplåta lokal för angifna ändamål.

Enär Stadsfullmäktige på förekommen anledning
hafva medgifvit,att kommunalrummet må
af vederbörande disponeras för hållande af hus-
förhör äfvensom för konfirmandundervisning,be-
slöto Stadsfullmäktige lemna sitt bifall till Kyr-
korådets förevarande framställning på det sätt,att
Kommunalrummet å angifna tider ställes till
Pastors förfogande. Åt Drätselkammaren upp-
drogs ombesörja,att lokalen hålles å samma
tider uppvärmd och städad.

{§:124}
Genom utdrag af sitt protokoll den 30 sistl.
Augusti (Bil.33) anmäler Drätselkammaren,att Krono-
jägaren S.P.Andersson skriftligen och muntligen
underrättat Kammaren derom,att stadens skog
tager betydlig skada,derest nu gällande och år
1864 upprättade afverkningsplan fortfarande
följes,hvarför ny afverkningsplan bör med

{Den 13 Sept.1893}

snaraste upprättas;kostnaden för sådan plan
har af Jägmästaren de Broen beräknats till 100
Kr.utom för handtlangning.

Stadsfullmäktige beslöto remittera ärendet
till Drätselkammaren med begäran om
såväl noggrann uppgift om kostnaden för
ifrågasatta arbetet med ny afverkningsplan
som ock eget betänkande angående nyttan
och nödvändigheten af samma arbete.

{§:125}
Företogs till förnyad behandling det under
§:118 antecknade ärende,innefattande Landshöf-
dingeembetets i länet resolution af den 8 Aug.,
hvarigenom infordras förklaring af Stadsfullmäk-
tige i anledning af Sven Svenssons,C.E.Hell-
bergs m.fl. underdåniga besvär emot K.B.:s i
Södermanlands län utslag den 11 juli 1893 angående
utsträckt utskänkningstid för Torshälla nya
utskänkningsbolag. Utskottet,hvars yttrande
stadsfullmäktige infordrat,föreslår,att Stads-
fullmäktige må underdånigst anföra

att,då klagandenas besvär grunda sig på
dels missuppfattning af hvad K.F. den 21
Mars 1862 om kommunalstyrelse i stad §:36
förstår med ärendes utredning och dels obe-
kantskap med §:26 mom.4 af K.F den 31 Dec.
1891 angående vilkoren för försäljning af brän-
vin och andra spirituösa drycker

Stadsfullmäktige underdånigst anhålla
att E.K.m. i nåder behagade förklara,att
Sven Svenssons m.fl förevarande underdå-
niga besvär ej föranleda ändring i öfver

{Den 13 Sept 1893}

klagade utslaget.

Hvad utskottet sålunda föreslagit,blef af
Stadsfullmäktige gilladt och antaget till för
klaring i målet.

{§:126}
Vid förnyad behandling af Magistratens
under §:120 antecknade skrifvelse angående vår-
den af stadens äldre handlingar,upplästes
Utskottets infordrade betänkande i ämnet.I enlig-
het med utskottets hemställan beslöto stadsfull-
mäktige förklara,det staden under nuvarande
förhållanden,och enär stadsarkivet ej är förvaradt
i mot eldfara någorlunda tryggadt hus,icke
har något att erinra mot ifrågasatt öfverlem-
nande till statens vård af stadens i Råd-
stufvu Rättens arkiv eller annorledes förvarade
äldre handlingar till det omfång,som Magi-
straten pröfvar skäligt.

{§:127}
H:rr Hagström,P.J.Petersson och C.A.Nilsson,
hvilka från detta sammanträde uteblifvit utan
att hafva uppgifvit laga förhinder,skola påfö-
ras böter för denna sin försummelse.H:r Mäl-
bergs förhinder godkändes.

{§:128}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll
utsågos H:rr Olsson och Höglund

In fidem
/K.E.Andersson/

Justeradt
/Carl Höglund/
Joh.Olsson/

Offentligen uppläst d.14 Sept.1893 betyga

/Carl Höglund/
/J.Viktor Hallenius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107525.

Personrelationer