Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 oktober 1890

Anmärkning

den 13 October 1890


Närvarande samtlige
ledamöter förutom Herrar
G.A.Kindgren och F.E.Lars-
son.

{§.201.}
Att jemte Ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herrar C.A:Andersson och
J.E.Juhlin och och skulle justering ske idag
kl.10 f.m. hvarefter protokollet enligt anslag
kommer kl. 11 f.m att offentligen upp-
läsas.

§202.
I enlighet med hvad i §.175 nämnes
hade nu Utskottet aflemnat dess omnäm-
de skrifvelseförslag och beslöts nu att an-
taga detta förlag till Stadsfullmäktiges
förklaring med anledning af de af Herrar Ax.West-
man,F.Lindqvister,C.A.Andersson med
flere anförda besvären.

Mot detta beslut anförde Herr C.A.An-
dersson sin skriftliga reser-
vation,hvilken reservation enligt Stadsfullmäktiges be-
slut af den 8 mars 1888 bland bilagorna för-
varas.

Widare beslöto Stadsfullmäktige att
lemna sin Ordförande Fabrikören Herr K.E.
Andersson i uppdrag att uppsätta och å
Stadsfullmäktiges vägnar underteckna den
nu antagna förklaringen till Konungen.

[MARG: Mag 13/10]

§.203.
Af de frånvarande skulle Herr G.A.
Kindgren påföras böter för utevaro.

In fidem
/K,E.Andersson/

Justeradt den 13 October 1890.
/C.A.Andersson/
/J.E.Julin/

offentligen uppläst den 13 october 1890, be-
tyga
/Carl Höglund/
/G.Jacobsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 13 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107523.

Personrelationer