Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 10 februari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 10 februari 1865

Anmärkning

Protokoll fördt
vid Stadsfullmäktiges samman
träde i Thorshälla den 10. Febru
ari 1865

{§1.}
Sedan 15 Ledamöter samlade voro företogs
följande ärende till behandling

{§2.}
Till följe af Kongl Majst Nådiga Re-
miss af den 24 Mars 1863, jemte Rikets
ständers dervid fogade skrifvelse N:o 34.
angående förändrad Lagstiftning i afseen-
de på bouptecknings arvode m:m: och för
att från Staden bereda Magistraten ersätt-
ning för den förlust som genom indrag
ning af ifråga varande Sportler skul-
le uppkomma, så har Stadsfullmäktige
för behandling af denna viktiga fråga
och för att icke afgifva ett förhastadt
eller mindre tillförlitligt förslag haft 3:ne
särskildta Sammanträden, och sedan Ma-
gistraten af den 6. i denna månad till
fullmäktige inkommit med nöjacktige
upplysningar i ämnet, så få Fullmäk
tige till svar på Kongl: Maj:ts Nådiga
Remiss underdånigst anföra följande:

Från Magistraten hade en Skrifvelse
ankommit som uplästes och var af följan
de innehåll " Till Stadsfullmäktige i
Thorshälla! För att närmare bestämma
de inkomster som influtit till Magistraten
under de sednare åren i och för hållne
boupteckningar här i staden har Magistra
ten upgjordt följande schema öfver.

{Boupteckningsprovision på 5 år.}
för år 1858 - 87,65
1859 - 96,28-
1860 - 130,51.
1861 - 144,40
1862 - 179,53.
Summa R:mt 638R:r 37 öre [Riksmynt Riksdaler]

för år 1860. - 130,51
1861 - 144,40
1862 - 179,53.
1863 - 140.27,
1864 - 470,37.
Summa R:mt 1065,08 öre hvilket be
lopp delas i fem delar deraf Borgmästaren
tillkommer 2 och Rådmännen återstående
3 delar; hvarförutan Borgmästaren ensamt
behållit arfskiftesprocenten som för de sista
5 åren upgått till 205 R:d 66 öre eller för år
41 R:d 13. öre,

Arfskiftes provisionen för 1860. kan ej
för närvarande till siffran bestämmas; men
då Borgmästaren för tiden 1860 - 1864 -
pr medium om året upburit i boupteknings
och arfskiftes provision 126, R:d 33 öre och.
hvarje Rådman 42 R:d 60 öre samt härtill kom
mer att under nästförflutne åren från 1854-1858-
Magistraten af endast två boupteckningar och
ett arfskifte upburit 2115 R:d Rmt i provision
afstår Magistraten icke ifrån ifrågavarande
boupteknings och Arfskiftesprovision med
mindre än att Borgmästaren i ersättning
derför tillförsäkras Etthundrade Femtio
R:dr och hvarje Rådman Sjuttiofem R:d Rmt
årligen att utgå från StadsCassan på enehanda
sätt som öfrige tjenstemäns lön i öfrigt; hvarom
Stadsfullmäktige underrättas. Svar härå jemte
det nådiga missivet återförväntas med det
snaraste. Thorshälla den 6:te Februari 1865
På Magistratens vägnar K. Svensson
W G Collijn, J.M:Widegren, Fr Kullander, -

Härefter kom frågan under öfverlägg
ning och hvarvid erinrades att Rikets Stän-
der i sin skrifvelse till Kongl Maj:ts anfört
att Städernes Magistrater till en vesäntlig
del hafva sina inkomster af de ifråga
varande sportlerne - Detta förhållande
anser jemväl fullmäktige vara så till vida
ricktigt, att det kan tillämpas på större
och medelstora Städer, men kan deremot
nu med Magistratens egen uppgift visas
att i denna obetydliga småstad förhål
landet är alldeles motsatt och efter hvad
uplyst är och med Stadsräkenskaperne
styrkas kan, så var det denna omstän
dighet som föranledde Staden att från
och med den 1.Juli 1862 öka Borg
mästarens lön med Fyra Hundra riks
daler Rmt hvarjemte utredt är att hvarje
rådman härstädes har Trettio riksdaler hög-
re lön än Rådmännen i granstaden Eskils
tuna, hvarjemte må anföras att Magistratens
göromål till följe af Stadsfullmäktige, blifvit
mycket förminskade; Oaktadt Stadsfullmäk
tige af Magistraten icke infordrat uppgift
för ifråga varande Sportler för annantid
än den som innefattas i Kongl Maj:ts Nå-
diga Remiss nemligen åren 1858,1859,1860.
1861.-1862. så har likväl Magistraten med
sammanblandning af 3:ne af dessa år i
samma skrifvelse upgjordt en annan 5
års tariff som utvisande ett högre belopp
som tillkommit genom händelser, som
sällan här inträffar; vid denna sednare
tariff lika som hvad Magistraten i
öfrigt anfört angående skiftes provisionen
m:m: fästades icke något afseende.

Fullmäktige har jemväl ansedt att
om än dett lagliga i nu varande sport-
ler försvinna; Magistraten likväl sedan
emot öfverenskommen provision är i
tillfälle förskaffa sig inkomst af Bo-
uptekningar och arfskiften-

Sedan frågan sålunda blifvit belyst och ut
vecklad så ansåg Fullmäktige enhälligt att föl-
jande underdåniga utlåtande borde till H.M.
Konungen afgifvas.

Då Magistratens upgift för åren 1858.
59,60,61. och 1862 omfattar den i Kongl
Remissen föreskrifne Tid och dertill kommer
den Lön förhöjning för Magistraten som
förut är anförd, så anser Stadsfullmäk
tige endast hafva att hålla sig till berör
de tid och det vara med rättvisa och bil-
lighet förenadt, att i händelse den af Eders
Maj:st och Rikets Ständer föreslagne för
ändring i lagstiftning, blifver beslutad
Staden bör årligen ersätta nu varande
Magistrat en femte del af det belopp
638 R:d 37 öre rmt som under sist omför
mälde år såsom sportlar till Magistraten
ingått, hvillket belopp och med någon till
ökning kommer, att utgöra Ett Hun-
dra trettio riksdaler riksmynt som
Magistraten äger att qvartalvis i sam-
manhagn med öfrige löne förmåner
utur StadsCassan utbekomma att sig
emellan fördelas,

{§3.}
Företeddes och uplästes en så lydande
skrifvelse " Till Magistraten i Thors-
hälla! Till Konungens Befallningshaf-
vande har Magistraten insändt utdrag
af Protokollet hållet hos Stadsfullmäk
tige i Thorshälla den 5 sistlidne October
innefattande Stadsfullmäktiges beslut att
hos Konungens Befallnings anhålla om tillå
tellse att på 30 års tid efter förutgången
Auction till den högst bjudande få utaren
dera Thorshälla Stads skog jemte derå be-
fintlige odlingar med förbehåll bland andra
vilkor att icke mera af den växande skogen
får afverkas, än som af Skogshushålla-
ren Lönnqvist blifvit beräknadt och
med skogens framtida bestånd är fören
ligt, men som den hushållsplan som en
ligt hvad stadsfullmäktige sålunda anfört va-
ra af Lönnqvist upgjord icke blifvit så
vidt Konungens Befallningshafvande har-
sig bekant i vederbörlig ordning fast-
stäld anser sig Konungens Befallnings
hafvande innan pröfning och godkän
nande af hushållsplanen föregått
hindrad att ingå i pröfning af frågan
om Skogens utarrendering, på längre
eller kortare tid- Nyköping i Lands-
kanceliet den 30 December 1864
/G Lagerbjelke/
/C,E,Varenius/
Widimeras
Ex officio
/K Svensson/

Härefter beslöts-
att underteknad Ordförande skulle hos.
Konungens Befallningshafvande å Full
mäktiges vägnar begära fastställelse
å den af Herr Lönqvist öfver Stads
Skogens trackthuggning upprättade
hushållsplan.

{§4}
StadsCassören J,M,Törngren som
utan anmäldt förhinder från samman-
trädet uteblef ålades med stöd af
40§. nu gällande Communallag att
till StadsCassan böta 2 R:dr Rmt som
Herr Törngren har att till berörde Cas-
sa ofördröjligen inbetala, och hvarom
utdrag af Protokollet skulle meddelas.

{§5.}
Till Justering af Protokollet ut-
sågs Herrarne Haglund, Hulin
och Nyström.
Dag som ofvan på Stads-
fullmäktiges vägnar
/Joh.Thermaenuis/

Uppläst och riktigt befunnit. Thorshälla den
11 Februari 1865.
/J,G,Haglundh/
/F.O.Nyström/

Ofentligt uppläst i Rådhuset betyga
Thorshälla den 22 Feb.1865,
/J:F;Skogsberg/
/P;Malmsten/

Waktmästaren Malmsten afhämtat för att
tillställa Borgmästaren Svensson-

Kongl Maj Resol ang ersättning för
Bouptecknings arfvode af den 23 Mars 1863-

Protokolls utdrag för den 10 Feb 1864, in-
nehållande svar på samma Resol -

Uppgift till Magistraten angående
fullmäktiges beslut 3§ af samma Resol

Utdrag af 4§ af samma Protokoll
att tillställa Källarmästaren Törngren-

Ofvanstånd handlingar har
jag denna dag emottagit som
ärkännis Thorshälla den 14/2 65
/P;Malmsten/

Till Waktmästaren Malmsten är ut
lämnat för att tillställa Magistraten i
Thorshälla följande handlingar-
Charta öfver Stadsskogen Råbyhed
Beskrifning öfver samma Charta-
Taxerings lista-
och Utdrag af Stadsfullmäktiges protokoll
af den 10. i denna månad - Thorshälla
den 24. Februari 1865,-

Ofvanstående handlingar erkännes såsom
emottagne.-
/P;Malmsten/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 10 februari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107510.

Personrelationer