Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 maj 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfullmäk-
tiges i Torshälla sammmanträde den
1 Maj 1889.

Närvarande: samtl. ledamöter utom H:rr Kindgren,Hell-
qvist och Vinqvist.H:rr Kindgren och Hellqvist hade hos
ordf. anmält förhinder som af fullm. godkändes, hvare-
mot H:r Vinqvist skulle påföras böter för förfallo-
lös frånvaro.H:r Strengbohm deltog icke i behand-
lingen af det under §.58 upptagna ärende.

§. 58.
Vid fortsatt behandling af det under §.54 upptagna
ärende upplästes utskottets infordrade yttrande, och
beslöto fullm. i enlighet med utskottets hemställan,
att genom bifall till Herr Komm.Sjöströms yrkande be-
myndiga D.K:n dels betala hans föreliggande reseräk-
ning, slutande på ett belopp af 62 kr.25 öre,och dels
mot interimsqvitto af Komm. Sjöström för räkning
H:r Rådman Hård af Segerstad i Stockholm utbetala
ett belopp af 100 kr. såsom fordrad godtgörelse
för af honom lemnadt utlåtande i fråga om stadens
donationsjord. Vice ordf. ledde behandlingen af detta ärende.

[MARG:{Mag.
DK.}]

§. 59.
Uppläste H:r Komm. Sjöström H:r Rådman Hårds
af Segerstad ofvannämda utlåtande så lydande:

"H.Herr Komminister Georg Sjöström.

I enlighet med Eder uttalade önskan, har jag
genomläst den samling af Torshälla stads
privilegier och andra staden rörande hand-
lingar, som finnas i afskrifter intagna i den
bok, Ni i mitt förvar qvarlemnat och som härhos
återställes.

Denna dokumentsamling är alltför ofull-
ständig, för att på densamma skulle kunna grundas
en exakt uppfattning om förhållandet med stadens
jord eller ett tillförlitligt omdöme, rörande utsigten
för att till staden kunna återförvärfa större el-
ler mindre del af den jord, som för närvarande är un-
der enskildes disposition och i private personers ego.

Det vill emellertid synas, som om den till staden
donerade jord, utom andelen i Råbyhed, utgjordes af
2 hemman Tofta, af Hertig Karl upplåtna den 12 Au-
gusti 1593, 2 hemman Söderby, nuvarande Sadelma-
kare-och Cancellärshemmanen, af Kronan do-
nerade den 4 Juli 1605 och ett hemman Säby, som
gifvits staden den 29 Mars 1647, jemte trenne kro-
novretar.

Huru med den staden sålunda donerade jord
under gångna tider hushållats, upplysa icke de
mig tillstälda handlingar. Men förhållandet
lärer hafva varit, att en del af jorden fordom
varit indelad i kronolotter, som af borgerskapets
medlemmar brukats efter ålder och tur, medan en
annan del åter varit fördelad på gårdarne i sta-
den; hvarförutom en ringa återstod såsom ännu
är fallet, upplåtits åt stadens tjenstemän på lön.
Emelltid befinnes nu nästan all jorden vara
kommen under enskild possession samt gå i
arf och köp, utan att handlingarne visa eller
gifva ringaste antydan om huru jorden kommit
ifrån staden.

Sannolikt är visserligen att denna aboliene-
ring, såsom enligt upplåtelsebref och författning-
ar otillåten, ej försiggått i laga ordning; men
visshet derom likasom beträffande naturen af
stadens jord i allmänhet kan icke vinnas utan
en fullständig granskning af alla tillgängliga
handlingar, jordransakningar, skatte-och skriftes hand-
lingar jemte möjligen verkstälde fördelningar, som
röra jorden i fråga

Ehuru jag icke betviflar att staden eger god
utsigt att kunna återförvärfva en betydlig del
af det område, som bildar den nuvarande stads-
jorden, hvarken kan eller vill jag, med den ringa
kännedom om förhållandena, som jag för närva-
rande eger,afgifva något bestämdt omdöme eller
bindande yttrande i den fråga, som H:r Kommini-
stern underställt min pröfning. Jag tillstyrker der-
för att en fullständig utredning af jordfrågan verk-
ställes, innan något beslut fattas att med lagens
tillhjelp åstadkomma en ändring i de beståen-
de förhållandena.

Stockholm den 25 April 1889.

Med sann högaktning
/A.Hård af Segerstad/"

Derjemte upplyste H:r Komm. Sjöström, att han hos
Rådman Hård af Segerstad förfrågat sig om dennes an-
språk på godtgörelse för en fullständig utredning
af frågan om stadens donationsjord. Bemälde
Rådman hade då erbjudit sig att verkställa ut-
redningen mot en ersättning af 900 kr.samt fria
resor och 25 kr. i dagtraktamente vid de besök,han
för utredningen tilläfventyrs nödgades göra i Tors-
hälla.

Komm. Sjöström anförde, att dessa kostnader utan
tvifvel förefölle fullm. alltför dryga i förh. till sta-
dens tillgångar och skatteförmåga, men att, om
det vore sant, hvad man sett uppgifvas i en tid-
ning, att stad,som ej inom tvenne år återförvärf-
vat sådan abolienerad,donationsjord som här är i ,
fråga, förlorar sin möjliga rätt mot innehafvarne
af jorden, men att vederbörande statsmyndigheter
derefter kommer att mot innehafvarne af sådan jord
väcka talan i syfte, att utan ersättning jorden må
återbördas till statsverket - då vore i sådant fall
nödigt för staden, att utan hänsyn till den stora kost-
naden föranstalta om fullständig utredning. Enär
man emellertid ej kunde tillmäta en tidingsnotis
tillförlitligt vitsord i en så vigtig sak, vore det
rådligast att från säker källa inhemta upplys-
ningar i detta afseende, och föreslog Komm.Sjö-
ström i anl. häraf, att fullm, måtte hos Rådman Hård
af Segerstad, som äfven i detta afseende torde var den
tillförlitligaste auktoriteten, förfråga sig, huruvi-
da den förut nämda tidningsnotisen vore grundad på
lag eller författningar.

Hvad Komm. Sjöström sålunda föreslagit blef af
fullm. bifallet. Vice ordf. ledde behandl. af detta ärende.

[MARG:Se lil.
17.]

§. 60.
Uti skrifvelse af denna dag hemstälde fattigv.st.,
att, enär utsigt funnes att kunna bereda åt snickaren
J.O. Runströms i N:ris 9 och 10 här i staden döfstumme son
Reinhold plats å döfstummeinstitutet Manilla mot
erläggande af halfårsafgift, stadsfullm. måtte, på af fattig-
vårdsst. anförda skäl, bemyndiga styrelse att före den
14 nästa Juni söka sådan plats för bemälde gosse.
Begärd remiss till utskottet bifölls.

[MARG:{Utsk}]

§. 61.
Ordf. anmälde, att vid sammanträde den 27 Mars
1888 hade fullm. på yrkande af H:r C.A. Andersson
beslutat vidtaga sådana årgärder,att Helsovårds-
och Byggnadsstadgan för rikets städer må tillämpas
å lägenheterna öster och vester om ån. Emellertid hade,
genom besvär öfver ett annat beslut, som af fullm. sam
ma dag fattats, yrkats bland annat, att hela pro-
tokollet vid detta sammanträde måtte förklaras
ogilligt,hvarigenom förstnämde beslut ej kunnat
bringas till verkställighet. Sedan emellertid de näm-
da besvären blifvit underkända, förelåge nu ej hinder
för beslutets verkställighet, men, enär fullm. föranstaltat
om uppmätning och kartläggning af det område å öster,
hvarest lägenheterna befinna sig, och då kartan en gång
blir färdig underdånig framställning sannolikt kom-
mer att göras det nämda område måtte förläggas
under stadsplan, och, i händelse af nådigt bifall här-
till, Helsovårds-och Byggnadstadgan för rikets
städer komma att i sammanhang dermed tilläm-
pas å nämda område, kunde det anses öfverflödigt
att nu vidtaga förut beslutade åtgärder; men lämpligaste
torde dock vara, att ärendet öfverl. till utskottet för
inhemtande af dess yttrande. - På grund af havd
sålunda blifvit anfördt, beslöto fullm. att remittera
ärendet till utskottet med begäran tillika, att
uskottet, derest snara åtgärder anses nödiga, vil-
le till nästa månadssammanträde afgifva för-
slag å skrifvelse i ämnet.

[MARG:{Utsk}]

§. 62.
Att jemte Ordf. justera dagens protokoll utsågos H:rr
C.A.Andersson och N.A.Berggrensson och skulle detta
ske måndagen den 6 Maj kl.12.45 e.m.


In fidem
/Georg Sjöström/

Justeradt:
/C A Andersson/
/N;A;Berggrenson/

offentligen uppläst den 6 Maj 1889, betyga:
/C.A.Andersson/
/N;A;Berggrenson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107506.

Personrelationer