Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 maj 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 maj 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Stadsfull-
mäktiges i Torshälla sammanträde den
1:sta Maj 1888.

Närvarande: Samtliga ledamöter,utom Herr S.Winqvist,hvilken
anmäldt förfall som af Fullmäktige godkändes.

{§58.}
Mantals och Skattskrifningslängden i Torshälla Stad,hvilken,
enligt å Stadens anslagstafla uppspikad Kungörelse,varit för gransk-
ning tillgänglig å Stadsbokhållare Kontoret under tiden den 16.
till och med den 30 April,företeddes nu;de af Pastor i läng-
den antecknade anmärkningar hade af utskottet blifvit granskade
och blefvo nu godkända,i anledning hvaraf och då inga andra
anmärkningar mot längden blifvit framstälda,blef längden af
fullmäktige godkänd.

{§59.}
Wid fortsatt behandling af det under § 54. upptagna ärende,
upplästes ånyo såväl byggnadsnämndens omförmälde skrifvelse
som ock utskottets utlåtande öfver dem och beslöts,på af
Byggnadsnämndens anförda skäl,att ny karta skall af landtmä-
tare upprättas,äfvensom råstenar mellan tomterna å marken
utsättas.Derjemte hade Byggnadsnämnden föreslagit,att de ga-
tor som äro bestämda att finnas å nu ifrågavarande område,
såväl afvägas som ock till sin Sträckning och bredd å marken
noga utmärkas;Utskottet hade hemställt,att detta förslag ej
måtte föranleda till någon Stadsfullmäktiges åtgärd,men på yrkan-
de af herr C.A.Andersson och genom votering bifölls Fullmäktige
Byggnadsnämndens förslag. Deremot afslogs i enlighet med
utskottets hemställan Byggnadsnämndens framställning om rät-
ning af vägen från Slussbron till närheten af staden.

Byggnadsnämndens förslag att fullmäktige måtte bestämma
skyldighet för tomtegarne i Östra lägenheterna,att hvar fram för
sin tomt planera gatan afslogs-likaledes,enär förslaget inne-
fattade ett ämne som ligger utom Stadsfullmäktiges befogenhet.

{§60.}
Herrar J E. Fagerström och C.A.Strengbohm,utsågos att jem-
te Ordföranden justera detta protokoll,hvilket skulle ske å Rådhu-
set,nästa Fredag den 4 i denna månad,kl 1 eftermiddagen.

In fidem
/Georg Sjöström/
n.v.Ordförande

Justeradt
/J,E Fagerström/
/C,A,Strengbohm/

1888 den 7 Maj offentligen uppläst å Rådhuset,härstädes,
betygas af
/F;O,Hyvén/
/A,Pettersson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Torshälla, 1 maj 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107505.

Personrelationer