Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1886

Anmärkning

{1886 den 9 September.}

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Ordföranden Herr Doktor Theofr. Munktell med godkända förfall.
ledamoten Herr T. Engström med godkända förfall.
ledamoten Herr A.F. Dahlström med godkända förfall.
ledamoten Herr P. Liljequist med godkända förfall.
ledamoten Herr A. Falk, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Herr vice Ordföranden intog Ordförandeplatsen.

{§.2.}
Herr A. Hellstedt hade väckt motion angående Stadens
tjenstelokaler, men denna motion blef af Herr
Hellstedt återtagen.

{§.3.}
Upplästes Utskottets utlåtande i anledning af Drät-
selkammarens framställning, angående delvis förän-
dring af nuvarande tjenstelokaler i Stadshuset
å N:o 137 och om inrättande af nya sådana
derstädes; och hemstälde Utskottet på andragne
skäl att Stadsfullmäktige måtte fatta följande
beslut:

(1:o Borgmästarens och Magistrats Sekreterarens expe-
ditioner bibehållas der de nu äro;

(2:o Salen i mellanvåningen och rummet der innanför
(nuvarande förmaket) anslås åt de Kommunala
myndigheterna; - det senare rummet reserveradt
för behof, som framdeles kan yppas.

(3:o Stadsingeniören får tjensterum invid salen till
venster, åt torget till;

(4:o Rummet där utanför (nuvarande köket) blifver
Drätselkammarens och Byggnadsnämndens arkiv-
och väntrum, hvarest Stadsingeniören äfven kan
hålla sina aflöningar.

(5:o Stadsfogden får tjensterum, der han nu hyrer,
på nedra botten;

Hvarjemte Utskottet vidare hemställt:

(6:o att ett anslag å högst 1000 Kronor lemnas för
erforderliga arbeten och möbler, deri jemväl
inräknadt möbler till Stadsfogdens tjensterum.
Stadsfullmäktige biföllo Utskottets
hemställan, med tillägg, att det i 2:dra punkten
omnämnda rummet innanför salen kommer till
användning på sådant sätt, att de Stadsfullmäk-
tiges handlingar, hvilka, efter förr fattadt
beslut, skulle till påseende framläggas på
Poliskontoret, blifva istället uti samma
rum framlagda; och med anledning häraf
fick Drätselkammaren i uppdrag att ordna
om den tillsyn öfver handlingarne, hvilken
erfordras.

[MARG: 166.]

{§.4.}
I fråga om den förklaring, som Länsstyrelsen från
Stadsfullmäktige infordrat öfver de besvär P. Holm-
berg m.fl. anfört öfver Helsovårds Nämndens
beslut den 12 sistlidne Maj, hvarigenom klagandene
blifvit ålagde att hvar för sin del, och gemensamt med
Gevärsfaktoriet, igenfylla ett emellan faktoriets
mark och gårdarne N:ris 287 - 299 befintligt dike samt
att genom öppna trärännor eller på annat sätt bereda
vattnet nödigt aflopp, emedan diket vore uppfyldt
af orenlighet och stillastående vatten samt derigenom
i sanitärt hänseende vådligt, hade Utskottet
i det afgifna, nu föredragna, utlåtandet ansett att
i förklaringen borde omförmälas att Stads-
fullmäktige på den i besvären vidrörda sär-
skilda framställningen till Stadsfullmäktige, angående
förordnande för behörig person om syns verkstäl-
lande och föreskrifters meddelande, beslutat, att
icke för närvarande taga befattning med den saken;
hvarefter Utskottet anfört:
"Emellertid och då {dels} Byggnads Nämnden, i af-
gifna utlåtandet öfver sist berörda framställning
anfört att "den från Carl Gustafs stad gevärsfak-
toris sida vidtagna sjelfrådiga åtgärden att af-
stänga afloppet till diket, hvarom fråga är fram-
kallat ett tillstånd, som i synnerhet i sanitärt hän-
seende kräfver ett skyndsamt inskridande", och
"att sökandene såsom jordegare sjelfve ega rätt att
fordra aflopp för det dike, som berör deras tomter",
{dels} Helsovårds Nämnden, i sin förklaring öfver besvären,
medgifvit sanningsenligheten af klagandenes upp-
gifter såväl derom att det ifrågavarande diket
upptager rännstensvattnet från Bruks- och Tullga-
torna, som att det anordnade nya afloppet i
sin början ligger högre än diket, och att deraf
stagnation af vatten i diket blifvit en följd; kunde
Utskottet ej finna annat än att, som den olägenhet
om diket, hvilken Helsovårds Nämnden behandlat,
framkallats genom gevärsfaktoriets åtgärd, samt
diket tjenade till aflopp för vattnet jemväl från
annan del af Staden, Helsovårds Nämndens åläggande
för de intill diket belägna tomternas egare drabbat
dem i vidsträcktare mån, än dem tillkommit, och
icke heller varit rättvist"; med anledning hvar af
Utskottet föreslagit:

"att Stadsfullmäktige måtte hemställa att
Helsovårdsnämndens öfverklagade beslut må i
dess närvarande skick undanrödjas."

Helsovårds Nämnden hade i sin förklaring hem-
ställt att besvären lemnas utan afseende och att
Nämndens beslut må lända till efterrättelse.
Under öfverläggningen yrkades:

(1:o {af Herr H. Åkerstein med flere:} att Stadsfullmäk-
tige måtte instämma uti Helsovårds Nämndens
förklaring.

(2:o {af Herr A. Nilsson:} att Stadsfullmäktige väl måtte
instämma uti Helsovårds Nämndens förklaring;
men att Staden måtte ombesörja vattenafled-
ningen från gatorna, så att vatten derifrån
ej behöfde afföras i det ifrågavarande diket.

(3:o {af Herrar A. Karlsson och E.A. Lundblad:} att
Stadsfullmäktige måtte bifalla berednings Ut-
skottets hemställan;

(4:o {af Herr C.A. Ström:} att Staden i saken ej må
vidtaga någon åtgärd.

Sedan diskussionen förklarats slutad blef
det i {första} punkten upptagna yrkandet, eller instäm-
mande i Helsovårds Nämndens förklaring, bifallet
med 17 röster mot 5 röster, hvilka senare afgåfvos
för Utskottets förslag. 3 röster nedlades.

Herr E.A. Lundblad reserverade sig mot beslu-
tet på de skäl Utskottet i ämnet anfört.

[MARG: 150.]

{§.5.}
Den af C. Pettersson med flere gårdsegare gjorde ansökan
om gasbelysnings anbringande vid Ruddams- och
Kyrkogårds gatorna var af Utskottet afstyrkt,
emedan förut beslutad gasbelysning ännu ej hunnit kom-
ma till stånd, t.ex. å Gränsgatan, samt för närva-
rande ovisst vore hvilket belysnings sätt skulle blifva
gällande för Stadens gator, så att olämpligt vore att
nu besluta utgifter, de der snart nog kunde
varda ändamålslösa.

Då detta ärende nu företogs, samt efter upp-
läsning af Utskottets utlåtande, förmälde Herr
A.W. Koraen, att Gaslysnings aktiebolaget skulle
vara benäget att åt Staden hålla belysning med
gas-olje[la]lyktor, så att belysning kunde åstadkommas
utan tillökning i gasrör ledning; och föreslog Herr
Koraen att Drätselkammaren måtte erhålla
uppdrag att hos Gaslysnings aktiebolaget requirera
tvenne gasoljelyktor, att tillsvidare användas och plasseras, den ena
å Ruddamsgatan vid Djurgårdsvägen och den
andra i hörnet af Ruddams- och Kyrkogårds-
gatorna; upplysande för öfrigt Herr Koraen att
Gaslysnings bolaget, genom Herr Sandahl, för-
klarat att om Staden anbringar stolpar och
lyktor, ville bolaget hålla lyset för ett pris
af 3 öre p:r timma p:r lykta.

Stadsfullmäktige biföllo Herr Koraens
förslag och ingingo å nämnda vilkor för
anordningen och betalningen.

[MARG: 168.]

{§.6.}
Herr Joh. Engström väckte muntligen motion
att Staden må hålla en gasoljelykta å
Eskilsgatan, der blifvande Malmgatan skulle
utmynna; och denna motion remitterades
för beredning till Utskottet.

{§.7.}
Drätselkammarens framställning om antagande af
ny strandlinie för åns norra sida från Nybron
till dammarne, derom Byggnads Nämnden sig förut
utlåtit, var nu beredd äfven af Utskottet,
som - enär Drätselkammarens strandlinie synts
vara förlagd väl långt ut i ån och Byggnads-
Nämndens, ehuru belägen längre in, förekommit
vara mindre vacker - framställt på den afgifna
kartan en tredje med grön färg uppritad linie, den der afsåg mindre
inkräktning af ån, och hvilken senare linie
Utskottet föreslog Stadsfullmäktige att godkänna.

Efter föredragning häraf yrkades:
(1:o {af Herr K. Söderblom:} att Drätselkammarens förslag
måtte antagas.

(2:o {af Herr E.A. Lundblad:} att handlingarne må öfver-
lemnas till vederbörande med uppdrag att i
ämnet inhemta Stadsingeniörens yttrande.

(3:o {af Herr C.A. Ström:} att förslagen må ytterligare om-
pröfvas, till undvikande af att något antages, som
icke vore lämpligt.

(4:o {af Herr H. Åkerstein:} att Utskottets förslag måtte
antagas.

Stadsfullmäktige biföllo Utskottets strandregle-
ringsförslag med 15 röster mot 9, hvilka senare
tillföllo Herr Lundblads yrkande.

Herr K. Söderblom reserverar sig emot beslutet
på den grund att med en så skarpt indragen strandlinie,
som den af Utskottet föreslagna, enligt Herr Söder-
bloms mening, komme att medföra uppslamning
och gynna vextlighet å denna del af ån, utan
att i någon mån nedsätta arbetskostnaden.

Herr Joh. Engström reserverade sig på den grund
att den nu af Stadsfullmäktige antagna strandlinien
blifver längre och dyrare.

(Och skulle det antecknas att Herr C.F. Lund-
ström, som efter ärendets föredragning begärt och
erhållit en half timmas permission, sålunda
uti ärendets afgörande ej heller deltagit.-)

[MARG FRAMFÖR PARENTES: skrifves ej.]

[MARG: 125.]

{§.8.}
Sedan Byggnads Nämnden för sin del tillstyrkt den
af Fabriksidkaren J.A. Eilitz hos Stadsfullmäk-
tige gjorda hemställan att få uppföra boningshus
å sin tomt N:o 250 med fasad och fönster mot
Stadens tomt N:o 249 efter det denna blifvit
förklarad för öppen plats, hvilken tillstyrkan
dock gifvits under förutsättning att jemväl
den midt emot tomten N:o 249 vid Jernvägsplan
belägna, äfvenledes Staden tillhöriga, tomten N:o 248
blefve förklarad för öppen plats, hade
Utskottet, på de af Nämnden anförda skäl
att dessa tomter hade motsvarande lägen
och i förening med Jernvägsplanen en större från
byggnader fri plats skulle erhållas, samt anledning
förefunnes att angränsande tomtegare skulle
mot de öppna platserna uppföra prydligare
byggnader, än annars blefve fallet, i sitt
utlåtande hemställt:

(1:o att Stadsfullmäktige måtte besluta
den förändring i Stadsplanen för Eskils-
tuna, att Stadens tomter N:ris 248 och 249
förklaras för öppna platser, hvilka ej
finge bebyggas.
(2:o att beslutet, såsom afseende blott en
ringa jemkning, må underställas Konungens
Befallningshafvandes pröfning, med aflemnande
af karta, som åskådliggör förhållandet.
Under öfverläggningen härom yrkades både
bifall till Utskottets hemställan och afslag
å saken, hvarefter Stadsfullmäktige beslutade
såsom Utskottet hemställt.

( Herr Lundström kom tillstädes under ärendets behandling )

[MARG: 156.]

{§.9.}
Till ledamöter i Komitén för brandförsäkring af
lös egendom i Städernas bolag under instundande
försäkringsår återvaldes på Utskottets förslag:

Fabriksidkaren G.E. Svahnbäck,
Handlanden C.A. Lundberg d.y.,
Apothekaren A.W. Koraen,
Handlanden Carl Andberg och
Rådmannen C.G. Granberg

[MARG: 170.]

{§.10.}
Uti förnyadt utlåtande af den 19 sistlidne Au-
gusti hade Utskottet hemställt att till någon
Stadsfullmäktiges åtgärd ej må föranleda den
motion, som Herr Ade Falk väckt angående
Magistratens åtgärd att tillsätta Magistrats Sekre-
teraretjensten på förordnande under det be-
fattningen var vakant, hvilket utlåtande grunda-
des på de upplysningar Utskottet
erhållit.

Utlåtandet bifölls.

[MARG: 117.]

{§.11.}
Öfver Herr C.W. Dahlgrens motion om åstadkom-
mande af bättre vattentillgång för vattenverken genom
minskad vattenframsläppning från Hyndevad under nät-
terna samt sön- och helgedagar, men ökad sådan under
Söcknedagar, hade Drätselkammaren afgifvit utlå-
tande med anmälan: {att} genom medverkan af
vattenverksegare och medgifvande af Dammästaren
vid Hyndevad, tappningen varit inskränkt under
3 Söndagar; {att} detta befunnits nyttigt och verk-
samt, men {att} Drätselkammaren icke visste
huruvida vattenverksegarne ville för framtiden
ingå på en sådan anordning utan afgift eller
ens mot betalning, samt slutligen {att} öfverens-
kommelse om minskad tappning under nätterna
i veckan ej kunnat åvägabringas; hvarjemte
Drätselkammaren, angående ifrågastäldt beifrande
af stadens rätt mot Hjelmare Sänknings bolaget, derest
sådant erfordrades, åberopade ett tidigare
utlåtande.

Efter tagen del häraf lades motionen och
utlåtandet till handlingarne.

[MARG: 159.]

{§.12.}
Drätselkammarens framställning om afskrifning
af Kommunalutskylder remitterades, för bered-
ning, till Utskottet.

[MARG: 171.]

{§.13.}
Stadsfullmäktige biföllo Drätselkammarens
framställning att till städerskan i Stadshuset måtte
få uthyras det rum i förra lärohuset vid
Rinmanstorg, som vore beläget rakt fram i första
förstugan på nedra botten, samt att en jernspis
der insättes.

[MARG: 178.]

{§.14.}
Till Utskottets beredning remitterades en ansökning
af Faktoriarbetaren E.E. Flodquist om efterskänkan-
de af hans Kommunalutskylder för år 1885,
uppgående till 16 Kronor 55 öre.

[MARG: 172.]

{§.15.}
Till Utskottet remitterades för beredning en fram-
ställning af Fattigvårds Styrelsen att Stadsfullmäk-
tige må besluta att Eskilstuna Stad icke be-
kostar någon fattigvård till på Westermarken
boende personer, räknadt från innevarande
års utgång.

[MARG: 173.]

{§.16.}
En till Magistraten från Kongl. Armé. förvaltnin-
gens Artilleri Departement aflåten och Stads-
fullmäktige meddelad skrifvelse, angående sökt
tillstånd att framdraga ett afloppsrör öfver mark,
tillhörig Carl Gustafs Stads gevärsfaktori, remittera-
des till Wattenlednings Komitén, för afgifvande
af utlåtande.

[MARG: 174.]

{§.17.}
Upplästes en motion af Herr Carl Andberg, an-
gående Hamnparkens underhåll och vård på
Stadens bekostnad.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[MARG: 175.]

{§.18.}
Hamndirektionen begärde uti ingifven skrift att
få fortsätta med kajmursanläggning vid Nybro-
hamnen cirka 50 fot i riktning mot Nybron under
åren 1886 och 1887 för den tillgång direktionen
dertill beräknat i Hamnkassan.

Ärendet remitterades till Utskottet, för beredning.

[MARG: 176.]

{§.19.}
Till Utskottets beredning remitterades äfven
en framställning af Hamn direktionen angående
hamnafgifter för ångslupen Lärkan, som
lade till vid en brygga å Carl Gustafs Stads
område.

[MARG: 177.]

{§.20.}
Herrar E.A. Lundblad och H. Åkerstein val-
des att jemte Herr v. Ordföranden justera
dagens protokoll i morgon kl. 10 före
middagen å Stadskamrerarekontoret.

{§.21.}
Herr Ade Falk pliktar för uteblifvandet i dag
2 Kronor.

1886 September 10. Uppläst och Justeradt.

/Joh. Svengren/
/E,A, Lundblad/
/H. Åkerstein./

År 1886 den 13 September å Rådhuset offent-
ligen uppläst; betyga

/M,G, Ljunggren/
/C,J, Eriksson/

[MARG: 179.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107497.

Personrelationer