Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1880

Anmärkning

{1880 den 9 september}

Närvarande: af nuvarande 28 Stadsfullmäktige, samtelige
med undantag af:

Herr Oscar Svalling
Herr P. Liljequist
Herr C. W. Dahlgren
Herr C. A. Johansson
Herr S. Palmgren hvilkas anmäldta förfall godkändes.

Herr Arvid Nilsson, hvars förhinder pröfvas vid nästa
sammanträde.

Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall
(A. Lindblad och C. O. Öberg aflidna.)

{§.1.}
Föredrogs ett af utsedde Komiterade, C. J. Jernbergh,
Axel Karlsson och A. W. Koraen, afgifvet betänkande
i afseende å ett blifvande Tekniskt Skolhus
här i Staden, hvarmed följde kostnadsförslag å och
förslagsritning till huset, det förstnämnda uppgående
till 62000 kr.

Ärendet remitterades, för beredning, till
Drätselkammaren.

[MARG: 104.]

{§.2.}
På Drätselkammarens framställning, beviljades
afskrifning i räkenskapen af Kommunalutskylder
enligt från Stadsfogden bekomna afkortnings-
längder, med af Drätselkammaren föreslagna undan-
tag; och utgjorde afskrifningsbeloppen:

{För år 1877:}
enligt längd af den 1 Juli 1880 - Kr. 1083,21.
enligt längd af den 14 Aug. 1880 - 57,26. 1140,47
efter afdrag af medel, hvilka införas i rest.
liggaren, till belopp Kr. 103,54.
så att för år 1877 afskrifvas Kr.1036,93.


Enligt längd den 1 Juli 1880 -Kr. 3908,89.
Enligt längd den 14 Augusti 1880 - 500,16.
-Kr. 4409,05.
efter afdrag af i Liggaren införande
medel 157,32
jemte anmäldta inbetaldta 8. 165,32. 4243,73
sammanlagdt kronor 5280,66.

[MARG: 242.]

{§.3.}
Till handlingarne lades Byggnads Nämndens
meddelande om verkställd tomtindelning å stadens
egoområde N:o 108.

[MARG: 243.]

{§.4.}
Till ledamöter i Komitén för försäkring i Städer-
nas bolag af lösegendom under kommande
brandstodsåret återvaldes:

Rådmannen C. G. Granberg
Handlanden C. J. Andberg
Handlanden C. A. Lundberg d.y.
Apothekaren A. W. Koraen och
Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck.

[MARG: 204]

{§.5.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning,
en af Stadsfogden gjord och med Magistratens,
remiss öfverlemnad framställning om löne-
anslag till ett exekutionsbiträde.

[MARG: 245.]

[§.6.]
Herr F A Stenman pliktar för uteblifvandet
denne dag 2 Kr.

{§.7.}
I protokollet antecknades att sedan
sednaste sammanträdet, hade Stadsfullmäk-
tige-ledamoten C. O. Öberg med döden afgått,
och att derförinnan äfven ledamoten A.
Lindblad aflidit.

Med anmälan härom till Magistraten skulle
anstå, intilldess anmälan närmare årets slut
afgifves å dem af Stadsfullmäktige, hvilka
äro i tur att afgå.

Emot detta beslut anmälde Herr Lundblad
reservation, anseende Stadsfullmäktige icke
berättigade att fatta beslut
om uppskof med anmälan om afliden ledamot,
och begärde ändring i beslutet; men Stadsfull-
mäktige vidblefvo detsamma.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/G E Svahnbäck/
/C. A. Lundberg/

År 1880 den 15 oktober å Rådhus offentligen uppläst

/O, Svengren/
/C, F, Hedin/

[MARG: oläsligt]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107496.

Personrelationer