Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1889

Anmärkning

{1889 den 9 September.}

{Närvarande:} samtlige Stadsfullmäktige, med
undantag af:

Herr A. W. Koraen
Herr Hj. Åkerstein
Herr Th. Engström
Herr A. F. Dahlström med godkända förfall.

Herr E. A. Berg utan anmäldt förfall.

{§1.}
I skrifvelse den 4 innevarande September
månad hade Wattenledningsstyrelsen, med
anmälan att Klosters sockens taxeringsnämnd
för innevarande år påfört Staden bevillning
för vattenledningens fastighet, hvilken af
bemälde nämnd upskattats till 101,000 Kronor,
samt med förmälan att Styrelsen beslutat
öfverklaga taxeringsåtgärden, anhållit
om Stadsfullmäktiges bemyndigande
att i nu omförmälda ärende klagan föra;
Och beslöts att, med bifall till den gjorda
framställningen, det begärda bemyndigandet
skulle Wattenlednings Styrelsen lemnas.

[MARG: 60]

{§2.}
Såsom egen motion ingaf Herr Ade Falk en
så lydande skrifvelse:

Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

Då undertecknad den 1 December 1887 öfvertog
på arrende stadens gård N:o 58, gjorde jag
det i den förhoppning att min verksamhet
der skulle få fortgå efter samma grunder
som gälde vid öfvertagandet. Med anledning häraf
vidtog jag, såsom Stadsfullmäktige väl veta, åt-
skilliga förbättringar, i afseende på nybyggnaden
och gårdens planering och plantering. Då jag [nu] af
skäl som jag ej behöfver anföra, afträdt ifråga-
varande arrende, vågar jag hoppas att
Stadsfullmäktige finna det med rättvisa och
billighet förenadt, att jag beredes åtminstone
någon ersättning, för de kostnader, jag nedlagt
på förbättrandet af egendomen i fråga. För den
skull vågar jag hemställa, att Stadsfullmäk-
tige måtte öfvertaga de byggnader jag upfört
och jag till Staden öfverlemna egendomen
i nu befintligt yttre skick mot en löse-
summa af kronor Tretusen /3,000/, hvilken
icke utgör ens hälften af hvad de gjorda
förbättringarne kosta mig.
Eskilstuna den 9 Sept. 1889.
/E. G. [Ringdahl]/

Ärendet skulle till Utskottet för beredning
remitteras.

[MARG: 55]

§3.
Att jemte Herr ordföranden justera dagens
protokoll utsågos Herr C. J. Andberg
och A. Falk.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Ade Falk/
/Carl Andberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107495.

Personrelationer