Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1875

Anmärkning

{1875 den 9 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar C. F. Sjöberg, C. E. Stenman, S. Palmgren,
Gust. Björkman, A. Hellstedt med godkända förfall
för frånvaro, samt Herr A. Lindblad utan
anmäldt förfall; hvadan han pliktfälldes till
2 kronor.

{§. 1.}
Sedan Landshöfdinge Embetet i Länet genom reso-
lution den 30 Juni detta år förklarat laglig befo-
genhet icke kunna tillerkännas Stadsfullmäkti-
ges förslag i §. 8 och §. 10. mom. 2 af ny Byggnads-
ordning för Eskilstuna Stad, angående lösnings-
rätt till tomtdel och kontroll å tomternas
bibehållande vid sina lagliga gränser - hvadan
Landshöfdinge Embetet funnet sig ej böra det under-
ställda byggnadsordningsförslaget till efterrättelse
fastställa-; samt Stadsfullmäktige, vid erhållen
del af denna resolution, anmodat stadens Bygg-
nadsnämnd att afgifva det förnyade förslag,
hvartill resolutionen gaf anledning; så och efter
det Byggnadsnämnden i ämnet inkommit med
yttrande, blefvo nu handlingarne i detta ämne
föredragne.

Härvid godkändes Byggnadsnämndens förslag:

1:o att, som lösningsrättsfrågan regleras af allmän
författning, samt Byggnadsstadgan icke gifver an-
ledning till införande i Byggnadsordning af hän-
visning till densamma, -

den derom i förr afgifna förslaget hand-
lande §. 8. skulle helt och hållet utgå
och nummereringen å efterföljande
§. §. i följd deraf ändras;

och 2:o att - då Kongl. Majt:s numera utkomna
Nådiga förordning angående lagfart å fång till fast
egendom, den 16 sislidne Juni, hvilken skall lända
till efterrättelse från den 1 Januari 1876, innehåller
i 9 §. att den, som söker lagfart å gård eller tomt i
stad, är pligtig att visa; hvilket qvarter och vid
hvilka gator tomten är belägen samt tomtens yt-
innehåll och längden af dess särskilda sidor;
samt genom denna bevisning, jemte Nämndens
öfvervakande, den afsedda och i Byggnadsstadgans
21 §. till införande i Byggnadsordning föreskrifna kontrollen å
tomterna
synes kunna tillförlitligen erhållas, -
förslagets 10 §. 2 mom. (som, efter hvad
1:sta punkten här ofvan innehåller, skulle
blifva 9 §. 2 mom.) skulle erhålla följande
lydelse:

"Byggnadstomternas bibehållande vid
sina lagligen bestämda gränser kontrol-
leras dels genom den bevisning om
tomtinnehållet, som vid lagfart, enligt
derom gällande författning, erfordras
dels ock af Byggnadsnämnden på sätt
den finner lämpligt."

hvarå Kongl. Majt:s Befallningshafvandes fast-
ställelse skulle sökas.

[MARG: 105.]

{§. 2.}
Drätselkammaren hade tillkännagifvit att
efter annonsering i tidningarne, enligt Stadsfull-
mäktiges beslut den 12 sistl. Juni, icke något
anbud inkommit på öfvertagande af Stång-
jernshammarefallet, samt hemställt:

1:o att Stångjernshammaren måtte på ytterligare
ett år från den 1 instundande Oktober utarren-
deras genom prolongation af nuvarande
arrendekontrakt; derom arrendatorerne
öfver gjort framställning;

2:o att Stadsfullmäktige för det längre arrendet,
hvilket sålunda skulle vidtaga först den 1
Oktober 1876, måtte fastställa vilkor, sådana
dessa förut blifvit af Drätselkammaren före-
slagna och nu hos Stadsfullmäktige efter
sedermera skedd beredning föreligga.

Efter slutad öfverläggning blef Drätselkam-
marens förslag i 1:sta punkten bifallet, samt
2:dra punkten till Utskottet, för vidare beredning,
remitterad.

[MARG: 128.]

{§.3.}
Till Ledamöter i Komitén för brandförsäkring af
lös egendom i städernas bolag återvaldes Råd-
männen C. G. Söderholm och C. G. Granberg, Handlanderne
Carl Andberg och C. A. Lundberg d.y. samt Fabri-
kören G. E. Svahnbäck.

[MARG: 153]

{§. 4.}
Helsovårdsnämnden anmälte att ingen sökande
inom den bestämda tiden anmält sig för tillsyn
och bortforsling af afträdesämnen och orenlighet
från gårdar, genom tillhandahållande af manskap,
hästar och åkdon, m m., mot erhållande af
stadgad årlig lön 300 kronor och 50 öre lasset, men att
Trädgårds-
arkitekten Emil Kihlström erbjudit sig att
befattningen öfvertaga mot 400 kronor och 50 öre lasset för ett
år;
anhållande Nämnden att Stadsfullmäktige ville
bifalla lönens höjande till 400 kronor samt
anvisa plats för upplag af orenlighetsämnen.

Då Stadsfullmäktige, dels af denna fram-
ställning, dels ock af Nämndens kungörelse i
ämnet, inhemtat, att Nämnden icke utbjudit
ifrågavarande befattning i full öfverensstäm-
melse med Stadsfullmäktiges den 15 sistl.
Juni derom meddelade beslut; ansågo Stads-
fullmäktige berörda framställning
icke kunna till någon åtgärd
föranleda.

{§. 5.}
Herr C. O. Öbergs nu ingifna motion om plan-
tering vid Djurgården remitterades för beredning
till Drätselkammaren.

[MARG: 154.]

{§. 6.}
Herr Theofron Boberg väckte muntlig motion derom,
att han måtte på 25 år från det nuvarande
arrende tilländalöper få arrendera Stadens
intill Strandgatan å Norr liggande obebygg-
da, men till blifvande Expositionslokals
uppförande derå afsedda tomt N:o 314,
då det vore Herr Bobergs afsigt att
använda tomten till trädgårdsanlägg-
ningar.

Denna motion remitterades för
beredning till Byggnadsnämnden.

{§. 7.}
Herr C. A. Ström pliktar för senkommande
denna dag 2 Kronor, och herr A. Lindblad
2 Kronor för uteblifvande utan anmäldt
förfall

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell./
/Joh. Svengren/
/Theofr: Boberg/
/Joh. Walén./

1876 den 3 Januari på rådhussalen offent-
ligen uppläst, betyga

/John Törnblom/
/G. A. Lundin/

[MARG: 167.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 september 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107494.

Personrelationer