Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1874

Anmärkning

{1874 den 9 November.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herr J. P. Nord-
lund, utan anmäldt förfall. -

{§.1.}
Under öfverläggning om det förslag till ny Byggnads-
Ordning här i staden, som utsedde Komiterade fått i upp-
drag att afgifva, hafva desse, enligt nu gjordt tillkänna-
gifvande, kommit till den åsigt, att frågan om
gatuhållet vore af beskaffenhet att böra, före
förslagets uppgörande i denna del, genom särskildt
beslut på förhand lösas, till undvikande af
Byggnads Ordningens i annat fall sannolika upp-
rifvande inom kort tid, enär Komiterade funnit
föga belåtenhet inom samhället med nuvarande
stadganden om gatuhållet, samt dessutom kände,
hurusom redan för mera än tio år tillbaks förslag
varit å bane för förändringar både i grunden
och sättet för utgörandet af ifrågavarande fastig-
hetsonus, utan att likväl då leda till något
resultat; Och då Komiterade funnit största bil-
lighet och rättvisa deri, att gatuhållet härstä-
des, såsom i flere andra städer, öfvertogs af
Kommunen genom aflösning, som årligen utgifves
från egare till fastighet och gård inom stadens område,
hade Komiterade utarbetat och till Stadsfull-
mäktige aflemnat ett förslag derom. -

Detta förslag upplästes, hvarefter beslöts,
att förslaget skulle öfverlemnas till Magi-
straten, med anhållan, att deröfver höra egarne
till fastighet och jord inom stadens område
samt att med protokoll öfver sammanträdet
med dem, med förslagets återställande, till
Stadsfullmäktige inkomma; derefter
Stadsfullmäktige ville i saken besluta. -

[MARG: 104.]

{§.2.}
Af Komiterade utarbetad ny Brandordning
för Staden, i öfverensstämmelse med Nådiga
Brandstadgan den 8 sistlidne Maj, blef nu af Stads-
fullmäktige antagen, och skulle vidare hän-
skjutas till Kongl. Maj:ts Befh:des fastställelse;
dock som Brand Ordningen skulle gälla för vissa
delar af Klosters och Fors' socknar intill
Staden och för Carl Gustafs Stads Gevärsfak-
tori, ville Stadsfullmäktige under hand
infordra yttranden af Kommunal Nämnderna
i dessa socknar, jemte Styresmannen vid Gevärs-
faktoriet, öfver Brand Ordningen och bilägga
desamma då Brand Ordningen insändes till
Kongl. Maj:ts Befh:de, hvarigenom större tids-
besparing vinnes.

[MARG: 93.]

{§.3.}
I enlighet med Berednings Utskottets utlåtande,
afslogs Stadsläkaren V. Mossbergs, af Sundhets
Nämnden aflemnade, förslag om
aflöning åt 2:ne Stadsbarnmorskor;
men då den till alla Barnmorskorna förut bestämda ersättning af
Staden för fattigpraktiken möjligen vore för låg,
och jemväl sådan torde böra utgå för andra
förrättningar än förlossningar, återremitterades
ärendet till Sundhets Nämnden med anhållan,
att Nämnden, efter Stadsläkarens hörande, må
inkomma med förslag till taxa å de Barnmor-
skeförrättningar i fattiga hus, som anses
böra af Staden betalas.

[MARG: 92.]

{§.4.}
Stadsfullmäktige beviljade betalning af Stadens
medel af 11 rd [riksdaler] 40 öre för Poliskonstapeln
A. Bäckgrens vård å lasarettet, för honom
under tjensteutöfning tillfogad kroppsskada.

[MARG: 96.]

{§.5.}
Genom votering med 15 röster mot 12 röster,
beslöts att Poliskonstapeln C. J. Hillersberg
skulle ur Stadskassan bekomma 5 rd
för det han under tjensteutöfning fått en
rock skadad af en person, som saknat till-
gångar att skadan ersätta. -

[MARG: 97.]

{§.6.}
Stadsfullmäktige godkände den borgesförbin-
delse af Herrar E. A. Lundblad och O. Olsson
på Skiftinge, som Källarmästaren C. R. Alexan-
dersson aflemnat för uppfyllandet af
hans den 1 sistl. Augusti ingångna gästgif-
verikontrakt. -

[MARG: 100.]

{§.7.}
På derom af Eskilstuna Jernmanufaktur-
aktiebolag gjord begäran, tilläts innehaf-
varen av Tuna Kyrkoherdeboställe att för
all framtid få begagna lämplig väg öfver
Westermarken från den allmänna vägen utmed Prestvreten
och fram till en ega, som, nu tillhörande hem-
manet Fors', komme att genom byte tilläggas
Tuna boställe. -

[MARG: 101.]

{§.8.}
Stadskassören C. Jernbergh utsågs till Eskils-
tuna stad ombud vid en af Kommissions-
Landtmätaren C. A. Åkerstein till den 18 i den-
ne månad, kl. 10 f.m., utsatt förrättning, rö-
rande ägobyte mellan Tuna Pastorsboställe
och hemmanet Fors, hvilken förrättning
möjligen kunde komma att beröra den under
staden lydande så kallade Westermarken. -

{§.9.}
Herr Bruksegaren och Kommendören L. G. von
Celsing hade uti en till Magistraten inlemnad
och nu till Stadsfullmäktige remitterad skrift,
anhållit att få draga ett jernvägsspår genom
Staden, utefter Kyrkogatan, öfver Nygatan och
Kungsgatan, till sin vid härvarande Öfre hamn
belägna magasinsbyggnad; och sedan Stads-
fullmäktige af ett bilagdt Magistratsprotokoll
för den 28 sistlidne September inhemtat, att
gatuhållsskyldige, som af jernvägen skulle
beröras, blifvit i saken hörda,
funno Stadsfullmäktige i densamma sig icke kunna
yttra förr; än Sökanden tillika
aflemnar profil- och planritningar på den
ifrågasatta jernvägen.

[MARG: 102.]

{§.10.}
I enlighet med Magistratens tillstyrkan, bifölls
Under Exekutor S. Anderssons ansökning
att hans årliga lön må höjas från nu
utgående 400 rd till 600 rd, på skäl som
af Magistraten anförts. - Lönen räknas från
och med 1875 års början. -

[MARG: 102 1/2.]

{§.11.}
Efter föredragning af Drätselkammarens
utlåtande, bifölls i så måtto Stadskassören C.
Jernberghs ansökning om löneförbättring, att
hans lön, såsom Kommunens räkenskapsförare,
såsom Drätselkammarens Sekreterare och såsom
Stadskassör, från och med år 1875 blifver
Tre Tusen riksdaler om året, men från och med
år 1880, då han tjenat i ytterligare 5 år, förhöjas till
Tre Tusenfemhundra riksdaler om året;
hvilket beslut fattades efter votering, med
19 röster mot 8 röster.

[MARG: (1880)]

Minoriteten röstade för bifall till Drätsel-
kammarens förslag om lönens bestämmande
till 3000 rd, utan förhöjning år 1880.

[MARG: 98.]

{§.12.}
Till Magistraten skulle afgå tillkännagifvande
om de Stadsfullmäktigsledamöter, hvilka vid
detta års slut äro i ordningen att från dessa
befattningar afgå, samt med anhållan om
det val, som deraf påkallas.

{§.13.}
Till Drätselkammaren remitterades för bered-
ning, en ansökning af Byggmästaren Jean Asplund
att såsom byggnadsplats för magasinsbodar och
upplagsplats för materialier få erhålla tomten
N:o 279 midt för Gasverkets materialgård eller
ock att mot arrende efter 40 kronor p:r tunnland
få disponera tomten till dess att Staden sjelf
kunde behöfva densamma.

[MARG: 103.]

{§.14.}
Herr J. P. Nordlund, hvilken uteblifvit denne
dag utan anmäldt förfall, pliktar 2 rd. -

Samma dag uppläst och justeradt.

/Theofr Munktell/
/Joh. Walén/
/E, A, Lundblad./

Emedan åtskilliga siffror i 11 § här ofvan, till
följd af missskrifningar, blifvit ändrade, intyga
undertecknade justeringsmän, att slutet af
första meningen skall rätteligen lyda: "men
från och med år 1880, då han tjenat i ytterligare
5 år, förhöjas till Tre Tusen Femhundra riksdaler
om året, hvilket beslut" etc.

/E, A, Lundblad/
/Theofr Munktell/
/Joh. Walén/

År 1874 den 4 Dec är ofvanstående protokoll offent-
ligen å Rådhussalen uppläst betygas

/J. E. Janson./
/L, Stenqvist/

[MARG: 112.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107488.

Personrelationer