Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt vid Sammanträde
med Stadsfullmäktige i Eskilstuna
den 9 November 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr L. F. Österwall, med godkändt förfall.

{§.1.}
Med godkännande af Drätselkammarens derom
meddelade utlåtande, blefvo Stads vaktmästaren
V. Lundquist på lön åtnjutna hyresmedel för
innevarande år förhöjda till 50 rd; [riksdaler] hvadan och
då Lundquist efter äldre Staten åtnjuter 22 rd 50 öre
i hyresmedel, han altså för detta år eger att
uppbära ett tillskott af 27 rd 50 öre; men hans
ansökning om förhöjning för framtiden beviljades
icke.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: 262]

{§.2.}
Föredrogs en ansökning af Herr E. A. Naesman
om tillägg i vilkoren för det af honom arrenderade
vattenfallet emellan Sliphusen; och remitterades
densamma för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 263]

{§.3.}
Upplästes en ansökning af nattpolismännen derom
att deras aflöning måtte förhöjas till 75 öre för
hvarje tjenstgöringsnatt samt att de hvardera dessutom
må erhålla 50 öre för hvarje månad i skopenningar.

Remitterades för beredning till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[MARG: 264]

{§.4.}
Föredrogs en så lydande ansökning:

"Till Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna!
Wid den fest, som den 16 April detta år firades
till minne af hundrade årsdagen af Eskils-
tuna Fristadsinrättning, beslöt de Komiterade,
som dels hrr Stadsfullmäktige, dels skarpskytte
och Arbetareföreningarne härstädes utsett för
anordnandet af densamma, att, för att
fästa ett varaktigare minne vid denna
dag, söka åstadkomma bildandet af en fond
med ändamål att genom årliga understöd
åt yngre manufakturarbetare befordra
deras utbildning inom deras yrke.

Sedan en grundplåt erhållits till en sådan
fond, dels genom inkomsten af en för ända-
målet gifven konsert, dels genom frivilliga
bidrag af åtskilliga Stadens
medborgare, sammankommo ofvannämnda
Komiterade med några af de herrar, som
för denna sak ådagalagt största intresse,
samt konstituerade sig till en Komité
för förvaltningen af fonden af den 16 April
1871.

I enlighet med väckt förslag beslöts vid
samma tillfälle att Komiterade, för fondens
förstärkande genom ytterligare frivilliga
gåfvor, skulle utfärda en adress derom till
allmänheten samt till Jernkontorets styrelse
framställning skulle göras huruvida Jern-
kontoret skulle vilja med något anslag för-
öka den bildade fonden.

I skrifvelse från Jernkontorets styrelse
den 7 derpå följande Juni erhölls det svar
härå, att Brukssocieteten funnit för godt
berättiga styrelsen att, sedan reglemente för
förvaltningen af ifrågavarande fond blifvit
upprättadt och styrelsen, efter erhållen del
af detta reglemente, icke funnit något vid
detsamma att erinra, såsom bidrag till fonden
af Jernkontorets medel anvisa en summa af
Fem Tusen riksdaler.

I anledning häraf upprättade Komiterade
och insände till Jernkontoret ett förslag till
Reglemente för fonden af den 16 April 1871,
mot hvilket förslag Styrelsen för bemälda
Kontor i skrifvelse den 5 Oktober förkla-
rade sig hafva intet att erinra; tillkänna-
gifvande styrelsen tillika att den, så snart
den fått mottaga underrättelse att de för
till fonden särskildt insamlade medel uppgå
till åtminstone 1000 rd rmt, skulle till Drätsel-
kammaren härstädes utanordna ock öfver-
sända omförmälde af Brukssocieteten bevil-
jade bidrag.

Då, enligt det af Jernkontoret sålunda
fastställda Reglemente för fonden af den 16 april
1871, §.§.1 och 2, fonden tillhör Eskilstuna Stad,
står under inseende af Stadsfullmäktige och förval-
tas af Drätselkammaren, få vi, hittillsvarande
komiterade för fondens förvaltning, härmed anhålla
att Herrar Stadsfullmäktige behagade taga densamma
under sitt inseende, samt uppdragande åt
Drätselkammaren förvaltningen deraf och
för framtiden öfvervakande efterlefvandet
af det antagna Reglementet. Derjemte
önska Komiterade, alldenstund de genom
deras försorg insamlade medel öfverstiga
den fastställda summan af 1000 rd rmt,
att blifva befriade från vidare bestyr
med fonden och få öfverlemna omsorgen om
densammas förvaltning till Stadens myndigheter.

På grund häraf hafva Komiterade
för förvaltningen af fonden af den 16 April
1871 äran att till Herrar Stadsfullmäktige
öfverlemna, dels en motbok med Sparbanken
i Eskilstuna under N:o 4628, utvisande att för
fonden af den 16 April 1871 Ett Tusen Fyratio
Riksdaler 94 öre äro i Sparbanken innsatte;
dels bestyrkta afskrifter af såväl de vid
Komiterades sammanträden d. 28 April, 3 Juli
och 27 October förda protokoll, som Jernkon-
torets skrifvelser den 7 Juni och 5 October
allt detta år; dels okh slutligen 2:ne exemplar
af det för fondens förvaltning gällande
reglemente.

Eskilstuna den 4:de November 1871.

/Joh. Svengren./
/S. A. Hallström/
/H. Dahlberg./
/Joh. Hedlund./
/C. A. Ström./
/Alfr. Norrman./
/C. G. Granberg./
/Gust. Bothén./
/C. O. Öberg./
/C. Jernbergh./
/C. F. Wikman./
/Anders Flodman./
/C. A. Johansson./"

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 265]

Wid denna ansökning åtföljde deri omförmälae hand-
lingar samt kontrabok med Eskilstuna Sparbank,
utvisande, att för fonden af den 16 April 1871 deri blifvit
insatt den uppgifna summan 1040 rd 94 öre; varande
Reglementet för fonden af följande lydelse:

" {Reglemente}
{för Fonden af 16 April 1871.}

{1.}
Fonden af den 16 April 1871, stiftat till minne af hundrade
årsdagen af Eskilstuna Fristadsinrättning, tillhör
Eskilstuna Stad och har till ändamål att genom
årliga understöd åt yngre manufakturarbetare
befordra, deras utbildning inom deras yrke.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.2}
Fonden står under inseende af Stadsfullmäktige i
Eskilstuna samt förvaltas på mest fruktbärande sätt
af Drätselkammaren, under samma ansvar och redovis-
ningsskyldighet som Stadens öfriga kassor.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.3.}
Årliga Afkomsten af denna fond utdelas i April månad
såsom understöd åt en eller flere yngre manufakturarbe-
tare, som önska vinna ytterligare utbildning i deras yrken,
vare sig genom studier vid Tekniskt läroverk, genom
resor i fremmande länder eller genom anställning vid större
industriella etablessement inom landet.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.4.}
Ansökningar att komma i åtnjutande af nämnda understöd,
åtföljda af intyg öfver anlag, flit och skicklighet samt
innehållande
fullständig plan för medlens användande, skola före Januari
månads
utgång inlemnas till Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.5.}
Uti December månad hvarje år tillsätta Eskilstuna Stadsfull-
mäktige en Komité af fem personer, af hvilka minst en bör hafva
genomgått högre tekniskt läroverk samt två vara
manufakturidkare
inom samhället, hvilken Komité, efter inhemtande af
ansökningarna
och den vidfogade betyg, utdelar understödet och bestämmer
tillika,
på grund af sig företeende omständigheter, huruvida understödet
skall utbetalas på en gång eller å vissa bestämda terminer.
öfver Komiténs beslut, äfvensom motion dertill, föres proto-
koll, hvilket delgifves Stadsfullmäktige. Dock kan icke
beslutet
öfverklagas.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.6.}
Samma person kan, efter hvarje år förnyad ansökning, så åtnjuta
understödet högst trenne år. De nya ansökningarna skola vara
åt-
följda af intyg från läroanstalt, arbetsgifvare eller
verkstadsföre-
ståndare derom, att ifrågavarande person af det gifna
understödet dragit
den nytta, som dermed varit afsedd; Komiterade dock obetaget
att
fordra särskild redogörelse derom af stipendiitagaren sjelf.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 258]

{§.7.}
Skulle Komiterade något år anse ingen af de sökande värdig att
erhålla understö-
det, reserveras räntan till användning ett följande år.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.8.}
Fonden skall uppgå till minst 6000 rd rmt, innan utdelning
deraf sker.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.9.}
Förändring af detta reglemente får ej ega rum utan att
Jernkontorets styrelse sådan bifaller."

Efter föredragning häraf åtogo Stadsfullmäktige
sig inseendet öfver denna Eskilstuna Stad tillhöriga
fond och uppdrago förvaltningen deraf åt Stadens
Drätselkammare.

[ÄRENDEORD: Saknas]

{§.5.}
Att bevaka församlingens rätt och talan vid in-
stundande mantalsskrifvning, dertill utsågs Fabrikören
Johan Walén; hvarefter Handlanden C. J. Andberg
valdes att vid mantalskrifningen å Kommunal-
styrelsens vägnar lemna betyg angående dem, hvilka
för fattigdom eller sjuklighet böra från mantals-
penningar befrias.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.6.}
Sedan kostnadsförslag nu anskaffats för ifrågasatt plantering
å Norr, så uppdrogs åt Herr ordföranden att under-
skrifva den derom beslutade framställningen till Ut-
skänkningsbolaget.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

Samma dag Justeradt

/Joh. Walén/
/E, A, Lundblad/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 november 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107487.

Personrelationer