Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1882

Anmärkning

{1882 den 9 Mars.}

Närvarande:
Samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr E.A. Lundblad med godkändt förfall
Herr A. Falk, utan anmäldt godkändt förfall.

{§.1.}
Herr A. Falk pliktar för uteblifvandet från dagens
sammanträde 2 Kronor -

{§.2.}
Uti nu föredragen skrifvelse af den 20 sistlidne
Februari, begärde Magistraten anslag af medel för bere-
dande af lokal åt Byggnads Nämnden, hvars nu-
varande lokal icke finge begagnas längre än till
den 1 instundande Oktober.

Ärendet remitterades, för beredning, till Drätsel-
Kammaren.

[MARG: 94.]

{§.2.}
Upplästes en framställning af Byggnads Nämnden,
om åtgärder för indragning till erforderliga delar
af ej mindre Gasverkets två tomter N:ris 277
och 278, än af Stadens egna två tomter N:ris
283 och 285, till beredande af plats för Hamngatan
efter Stadsplanen; hvarefter beslöts att detta
ärende skulle behandlas i sammanhang med Utskot-
tets inkomna utlåtande öfver Byggnads Nämn-
dens tidigare framställning, rörande expropriation
af en del af tomten N:o 277.

I anledning häraf upplästes samma utlå-
tande, hvari hemstäldes: (1:o {att} beslut fattas om
förvärfvande för Stadens räkning af de delar utaf
Gasverkets tomter N:ris 277 och 278, som erfordrades
för Hamngatans framdragande efter Stadsplanen;
(2:o {att} Stadsfullmäktige måtte {dels} hos Styrelsen
för Gaslysnings aktiebolaget begära det intressenterne
å bolagsstämma blifva i tillfälle att fatta beslut
om det pris, för hvilket tomtdelarne erbjudas
Staden, {dels} lemna uppdrag åt Drätselkammaren
att, derest vidare underhandling blefve af nöden
densamma ombesörja å Stadens vägnar, med för-
behåll, att Stadsfullmäktige sjelfve få i ämnet
besluta; och (3:o {att} förvärfvandet må ske genom
laga expropriation, derest det ej på annat sätt kunde
åstadkommas;

sammanfallande således Utskottets förslag i första
punkten med Nämndens hemställan i första afdel-
ningen.

För vidare beredning remitterades båda ärendena
till Drätselkammaren, dock med förklaring att Stads-
fullmäktige nu bifalla Byggnads Nämndens senadste
framställning i 2:dra punkten: att från Stadens
egna tomter N:o 283 och 285 skall afstås hvad
för Hamngatans utläggning erfordras samt det
i vägen å N:o 285 stående brygghuset i följd
der af flyttas. ( Herr Axel Karlsson reserverade sig emot att nu ej beslu-
tats att expropriation skulle ske af ifrågasatta delar af N:ris 277 och 278;
hvari Herr Ström instämde.-

[MARG: 93.]

{§.3.}
Med godkännande af Drätselkammarens
afgifna utlåtanden i anledning af Herrar
Theofron Bobergs, E.A. Lundblads och C.A. Ströms
hvar för sig afgifna motioner, angående gatube-
lysningens utsträckning, beslöts:
(1:o att den gaslykta, som nu finnes å Södra
Munktellsgatan, utan att Staden velat bekosta
densammas lyse, skall flyttas till samma gatas
utmynning i Gränsgatan och der hållas lysande
på Stadens bekostnad;
(2:o att två ytterligare lyktor å Storgatan må
anbringas, nemligen {en} i korset vid Norra Drott-
ninggatan och {en} i korset vid Norra Bruksgatan,
under förbehåll, att lyktan på sednare stället
kommer före den andra, derest de ej begge
kunna anbringas samtidigt inom det kostnads-
belopp, hvartill Gasverket vore skyldigt att utföra
gasledning utan ersättning;
3:o att Herr C.A. Ströms motion, om förslags af-
gifvande till gatubelysningens utsträckning äfven
i andra delar af Staden, ej skulle till åtgärd
föranleda.

[MARG: 95.]

{§.4.}
På Drätselkammarens framställning bevil-
jades afskrifning i räkenskapen af Kommunal-
utskylder: för år 1880 - 1233 Kr. 76 öre och för år
1879 - 536 Kr. 49 öre.

[MARG: 96.]

{§.5.}
På inbjudning af Stadsfullmäktige i Örebro, att
utse en Komité-ledamot för en, samtidigt med landtbruksmöte
år 1883 i Örebro, blifvande slöjd- och industri-
utställning, - och sedan Utskottet detta
ärende beredt, samt afgifvit utlåtande - utsågs
Herr Ingeniören och Riddaren Theofron Boberg
till ledamot i sagda komité.

[MARG: 97.]

{§.6.}
Jemlikt beslut å förra sammanträdet före-
togs nu åter till behandling bordlagda ärendet
angående lönestat för embets- och tjenstemän här
i Staden.

Sedan Stadsfullmäktige tagit del af ej mindre
Kongl. Brefvet den 2 Mars 1833, hvarigenom åt
borgmästaren af statsmedel anslagits 375 Kronor årligen
såsom löneförbättring, än Kongl. Brefvet den 29
September 1841; hvarmedelst åt honom af statsmedel
anslagits 500 Kronor årligen, såsom skälig ersättning för ökadt besvär
derigenom att Carl Gustafs Stad Krono Gevärs-
faktori genom Kongl. Brefvet den 19 April 1834
bifvit i afseende å polisärender och ordnings-
mål stäldt under Poliskammaren i Eskilstuna,
samt inhemtat, att dessa sednare blifvit af
Löneregleringskomitén föreslagne att i lönestaten
för honom upptagas såsom "extra inkomster"
förutom auktionsprovision och expeditionslösen,
yrkades, i fråga om Statens uppställning för {Borgmästaren}:

(1:o att densamma skulle upptaga både lön och
extra inkomster;

(2:o att den skulle upptaga endast lön;

(3:o att den skulle upptaga lön och extra inkomster,
dessa sistnämnda rubricerade.
Denna fråga afgjordes genom votering,då med
15 röster mot 13 beslöts bifall till första
förslaget här ofvan, och röstade minoriteten
för förslaget i 2:dra punkten.

Härefter förenade sig Stadsfullmäktige derom
att antaga borgmästarens extra inkomster
till mellan 3000 á 4000 Kronor.

I fråga om den ordinarie inkomsten yr-
kades:
(1:o att Staden måtte förbinda sig att såsom årlig lön
till borgmästaren betala utaf Stadskassan 3200 Kr.,
med afdrag af 600 Kronor så länge han har
boställsförmån, och med ytterligare afdrag af
375 Kr., så länge borgmästaren får uppbära denna
summa såsom löneförbättring enligt Kongl. Brefvet
den 2 Mars 1833;

[MARG:
{d}.v.s. 3200.
- 600
{- 375}
975
= 2225.
{+ 375}
= 2600.
utom boställe.]

(2:o att lön från Stadskassan må bestämmas
till 2225 Kronor årligen; och borgmästaren tillika
åtnjuta boställe, men, om bostället indragas, att
borgmästaren må åtnjuta hyres ersättning från
Stadskassan med 600 Kronor om året, samt
ytterligare 375 Kronor årligen; derest indragning sker
af nyssberörda statsanslag enligt Kongl. Brefvet
den 2 Mars 1833;

[MARG:
d.v.s. - 2225.
+ 600
{+ 375}
{975.}
=3200.
eller: 2225 + 375 = 2600.
utom boställe.]

(3:o att borgmästarelönen må bestämmas till 3000
Kronor om året, men att derifrån må afgå
600 Kronor så länge han åtnjuter boställsför-
mån.

[MARG:
d.v.s. 3000
{- 600}
=2400
utom boställe.]

Genom tvenne voteringar afgjordes frågan.
I den {första}, och med 16 röster mot 12, bestämdes
att förslaget i andra punkten skulle utgöra kon-
traproposition i hufvudvotering, och genom
{denna}, samt med 17 röster mot 11, bifölls det
i tredje punkten uppförda förslaget om 3000
Kronor lön, med afdrag af 600 Kronor för
boställe. Reservation mot beslutet anmältes af Herrar
Engström, Naesman, Hellstedt, Åbergh och Karlsson.

Utan votering beslöts vidare att af upp-
förda beloppet skulle 500 Kronor vara
tjenstgöringspenningar och öfverskottet lön.

[MARG:
{alltså:}
lön - 2500
tjenstgör.
pengar - {500}
3000
med afdrag af 600
för boställe.
{Extra inkomster:}
beräknad till mellan
3000 och 4000 Kronor.]

Öfvergående sedan till lönestaten i öfrigt,
beslutade Stadsfullmäktige följande belopp:

{för lagfarne rådmannen och Magistrats sekreteraren,
tillika Notarius Publikus:}
lön - Kr. 2000:-
tjenstgöringspenningar - {500} 2500:
{extra inkomster:} beräknade till cirka 1000 Kr.

{för två icke lagfarne rådmän:}
hvardera, lön - Kr. 500.
eller begge tillsammans - 1000.

{för Stadsfiskalen:} lön - Kr. 600:-

{för Stadskassören, tillika Drätselkassör och
Stadskamrerare:}
lön - Kr. 1500.
tjenstgöringspenningar - {1000.} 2500.
med två ålderstillägg i lönen, å 500 Kronor
hvardera, det första efter fem och det
andra efter tio års tjenstgöring;

{för Stadsfogden,} enligt Kongl. Brefvet den 13 Decem-
ber 1878, lön - Kr. 1000.
med vilkor, att derest han vill sig till biträde
använda exekutionsbetjente, dessa skola
af honom aflönas;

{Extra inkomst:} stämmoböterne på af
honom indrifna och redovisade resterande
Kommunalutskylder;
Hvarjemte godkändes ett:

{Särskildt stadgande:}
Embets- och tjensteman, i hvars tjenste åligganden
förändring sker, är skyldig att underkasta sig den
reglering af löneförmånerna vid tjensten
som framdeles kan blifva fastställd.

Och slutligen beslöts:
a.) i afseende å ett förslag af lönekomitén,
att äfven de nuvarande icke lagfarne råd-
männen skulle åtnjuta nya staten så snart
den blifvit faststäld, - att frågan derom
uppskjöts till dess staten blifvit faststäld;

b.) att den af Stadsfullmäktige beslutade löne-
staten skulle, utan bifogande af särskild moti-
vering för summorna, underställas pröfning
af Kongl. Maj:t.

[MARG: 68.]

{§.7.}
Ordföranden erhöll permission och vice Ordföranden intog hans plats.

{§.8.}
Upplästes revisionsberättelsen för härva-
rande Utskänkningsbolag och försäljningsåret
från 1 Oktober 1880 till samma tid 1881.

[MARG: 98.]

{§.9.}
På framställning af Herrar A. Falk och
T Engström beslutades förord hos Länssty-
relsen för Carolina Trosanders och Enkefru
Mathilda Freeses ansökningar om tillstånd
till bedrifvande af Värdshusrörelse med ut-
skänkning af spirituosa drycker under tiden
från och med 1 Maj till 1 Oktober detta år vid
de för Eskilstuna Stad anlagda Sommarluststäl-
lena Djurgården och Sommarro, med inskränkning
att bränvin endast utlemnas åt spisande gäster
samt att stängning sker Kl. 11 på aftnarna under
Juni och Juli månader samt Kl. 10 öfriga tiden

[MARG: 99, 100]

{§.10.}
För beredning remitterades till Drätselkammaren
en af Herr A. Hellstedt nu ingifven motion om
tillsättning af en Komité för utredning af frå-
gan om Stadens belysning med elektriskt ljus efter utgången af nu-
varande kontrakt med Gasverket.

[MARG: 101.]

{§.11.}
Herrar Åbergh, Engström, Ordföranden och Sekre-
teraren valdes att uppsätta den till Kongl. Maj:t
afgående expeditionen om lönestaten, hvilken
expedition sedan underskrifves af Ordföranden
å Stadsfullmäktiges vägnar.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Joh. Svengren/
/E A Naesman/
/T. Engström/

1882 den 13 Mars å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga:

/[Jak] Roth/
/Aug; Winbom/

[MARG: N:o 102]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 mars 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107483.

Personrelationer