Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1889

Anmärkning

{1889 den 9 Maj}

{Närvarande}: Samtelige herrar Stadsfullmäktige med
undantag af
Herr E.A. Lundblad med godkändt förfall.

{§.1.}

I enlighet med Utskottets utlåtande
antogo Stadsfullmäktige drätselkammarens förslag
med anledning af Herr Albin Hellstedts
mundtligen väckta motion om anbringande af plåtar
med gatunamn och gårdenummer afgifna
förslag att i nya Byggnadsordningen måtte intaga
bestämmelse derom, att det ålåge hvarje gårds-
egare att å hus anbringa, inåt gården tomtens
grundnummer och utåt gata adressnummer efter
Stadsingeniörens anvisning, äfvensom att på Stadens
bekostnad gatunamn skulle anbringas i alla
gatukorsningar.

[MARG: 33]

{§.2.}
Med anledning af Herr A. Aulins motion om utverkan-
de af ändrad afgångstid för tåg å Oxelösunds - Flens -
Westmanlands jernväg hade Utskottet hemstält,
att Stadsfullmäktige ville hos Trafikstyrelsen
för nämnda jernväg göra framställning derom
att ett dagligt postförande tåg måtte hela året
om emellan Eskilstuna och Flens station anordnas,
hvilket tåg borde afgå från Eskilstuna samma
tid som det nu hvarje Lördag i gång varande
s.k. torgtåget och omedelbart efter ankomsten
till Flen återvända till Eskilstuna eller att,
derest sådan framställning icke kunde vinna
Trafikstyrelsens bifall, Styrelsen måtte, i sam-
manhang med bebådad förändring i trafiken
å banan söka anordna en för Staden fördelaktigare
postgång än den nuvarande.

Stadsfullmäktige biföll Utskottets hemställan.

[MARG: 30]

{§.3.}
I enlighet ned Utskottets utlåtande i ämnet beslöts
Stadsfullmäktige lemna bifall till af Ordföranden väckt
motion derom att till Redaktionskomitén för
"Tidskrift för Sveriges Landsting, Städer och Hushållnings-
sällskap" årligen i Maj månad måtte införas redogörelse
för det af Stadens fullmäktige under det sednast nästförflutna
året fattade beslut jemte Stadens budget för det
löpande året samt att för nästinstundande fem
år, fyratio exemplar af nämnda tidskrift måtte
med femton procent rabatt å boklådepriset till utdel-
ning bland Stadens fullmäktige, öfriga myndigheter
och bibliotek inlösas.

[MARG: 31]

{§.4.}
Stadsfullmäktige biföllo en af Gevärssmeden O. Norr-
man till Stadsfullmäktige stäld och af Herr C.J. Andberg
såsom för hans motion uptagen ansökan om befrielse
för erläggande af Kommunalutskylder till staden
för år 1888.

[MARG: 32]

{§.5.}
Föredrogs Kongl.Kammarrättens utslag den 1 April detta
år, hvarigenom Kammarrätten faststält Konungens Befall-
ningshafvande i länet utslag den 19 Februari 1889, hvarigenom
förordnats att aflidne Fabriksidkaren C.O. Öbergs omyndiga barn
skola uteslutas
ur sistlidna års mantalslängd för Eskilstuna stad och i stället
upptagas i samma års mantalslängd för Fors socken, af hvilket
förstberörda utslag
Stadsfullmäktige den 30 nästlidne April erhållet del;

Stadsfullmäktige beslöto öfverklaga utslaget.

{§.6.}
Föredrogs till behandling ärendet rörande af Magistraten
begärdt yttrande om af bolag gjorda anbud å
utöfvandet under nästkommande treårsperiod af all den
minuthandel med och utskänkning
af spirituosa drycker här i staden, som kunde aflåtas,
dervid till en början skulle antecknas, att sådana
anbud inkommit från {dels} Eskilstuna Utskänkningsbo-
lag {dels} ett bolag, bestående af

"Theofron Munktell,
H. Åkerstein,
Carl Silén,
O. Aspelin,
P. Liljequist,
Aug. Stålberg,
Aug. Stenman,
A.Th. Broms,
P. Åhlen,
Ernst Hellstedt,
Herm. Lundberg,
Knut Söderblom,
Erik Anton Berg och
Axel Karlsson", hvilket sist-
berörda bolag, enligt handlingarne bifogade Stadgar,
benämndes "Eskilstuna Spritförsäljningsbolag".

Härefter föredrogs Utskottets i Ärendet in-
fordrade utlåtande, deri Utskottet hemstält
att stadsfullmäktige måtte förorda till antagande
det af "Eskilstuna Spritförsäljningsbolag" gjorda
anbud.

Inom Utskottet hade Herr A. Falk reserverat sig
mot Utskottets beslut om afgifvande af förestående
hemställan samt för sin del ansett Utskottet
böra hemställa, det Stadsfullmäktige ville till anta-
gande förorda det af Eskilstuna Utskänkningsbolag
gjorda anbud men derjemte hos detta bolag uttrycka
önskan att bolaget måtte rekonstruera sig.

Wid derpå företagen votering antogo Stads-
fullmäktige Herr Falks reservation med 15 röster mot
14 röster, som afgåfvos för Utskottets utlåtande, hvadan
det af Eskilstuna Utskänkningsbolag gjorda anbud
skulle af Stadsfullmäktige till antagande förordas,
men Stadsfullmäktige tillika för Utskänkningsbolaget
tillkännagifva, det önskligt vore att bolaget rekonstrue-
rade sig.

Mot detta Stadsfullmäktiges beslut anmäldes reservationer af:

a.) Herr Knut Söderblom, hvilken ansåg, att, då Konungens
Befallningshafvande i
länet, i enlighet med Stadsfullmäktiges och Magistratens
förslag, beslutat att endast
åtta utskänkningsrättigheter skulle utbjudas, men Eskilstuna
Utskänkningsbolag inkom-
mit med anbud å nio sådana rättigheter, detta bolag gjort anbud
å flera rättigheter än hvad
vederbörande beslutat skola finnas, och dess anbud fördenskull
icke bort vinna Stadsfull-
mäktiges förord.

I denna reservation instämde Herrar
A. Karlsson,
A. Nilsson,
Th. Boberg,
P Liljequist,
O. Aspelin samt H. Åkerstein, hvilken sistnämnde derjemte såsom
ytterligare skäl för
sin reservation anförde {dels} att Utskänkningsbolaget till
stor
del bestode af personer,
som icke tillhörde Eskilstuna stad, {dels} att Stadsfullmäktige
beslutas förorda det lägre
af Eskilstuna Utskänkningsbolag gjorda anbud utan att angifva
skäl, hvarför det
högre anbud, hvarmed Eskilstuna Spritförsäljningsbolag
inkommit, icke kunna vinna
Stadsfullmäktiges förordande.

b.) Herr Aug Stålberg, som anförde att, i och med det
Stadsfullmäktige,på samma gång
förordande af Eskilstuna Utskänkningsbolags anbud beslutats,
hvilka funnit sig böra för detta
bolag uttrycka önskan att detsamma borde reconstruera sig,
Stadsfullmäktige förordat
ett bolag, hvilket Stadsfullmäktige ej ansett lämpligt, vid
hvilket förhållande ju
dylikt förordande icke bort af Stadsfullmäktige lemnas.

c.) Herr Ordföranden, hvilken instämde i samteliga af öfriga
reservanter anförda grunder
med tillägg, att Stadsfullmäktiges beslut syntes så mycket mera
motiveradt, som i för-
ordnandet af Eskilstuna Utskänkningsbolag endast inginge
uttryckt önskan men
icke vilken af en sådan nödvändig ansedd rekonstruction på
grund af det ringa fåtalet
af i staden qvarboende delegare, deraf flere icke vore
vederhäftige.

[MARG: 33]

{§.7.}
För förklarings afgifvande föredrogs Rektor G. Elm-
qvists hos Konungens Befallningshafvande gjorda anhållan
att Konungens Befallningshafvande måtte med upphäfvande
af Rektor Elmqvists och hans husfolks mantalsskrifning här i
staden förklara Stockholm Stad vara för Rektor
Elmqvist rätt mantalsskrifningsort från och med den 1 Janu-
ari år 1889; och remitterades ärendet till Utskottets
beredning.
Härefter ajournerades Stadsfullmäktiges sammanträde,
medan Utskottet hade sammanträde i ärendet; Och
då sammanträdet åter vidtog,afgaf Utskottet följande
förslag till förklaring, som af Stadsfullmäktige godkändes:

"Till Konungens Befallningshafvande i Södermanlands län.
I anledning af Rektorn G.Elmqvists anhållan
att Konungens Befallningshafvande behagade, med
uphäfvande af Elmqvists och hans husfolks
mantalsskrifning i Eskilstuna stad för inneva-
rande år, förklara Stockholms Stad vara för Elm-
qvist rätt mantalsskrifningsort från och med
den 1 Januari 1889, få Stadsfullmäktige
såsom sin förklaring i målet anföra att,
som enligt gällande mantalsskrifningsförord-
ningen en person kan endast vara i ett ställe
mantalsskrifven, samt Elmqvist innan
han uttog utflyttningsbetyg till Stockholm,
redan blifvit här i Staden för år 1889 lagligen
mantalsskrifven, Stadsfullmäktige för sin
del anse Elmqvists anhållan böra lemnas
utan afseende".

[MARG: Exp.]

{§.8.}
Upstod Herr C.J. Andberg och anhöll om tillstånd att lemna
sammanträdet, hvilket bifölls.

{§.9.}
Då om till behandling företogs frågan angående ombygg-
nad af Sliphuset N:o 46 föredrogs till en början Konungens
Befallningshafvandes i länet af Magistraten för delgifning
öfverlemnade utslag den 8 nästlidna April på de
besvär, Fabriksidkaren Hadar Hallström anfört
öfver Stadsfullmäktiges beslut den 14 Februari
detta år ifråga om upförande af nytt Fabrikshus
i Sliphusets N:o 46 ställe, å hvilket Utslag Konungens
Befallningshafvande lemnat besvären utan afseende.
Derefter uplästes Wattenverkskomitén i anledning af Herr
Falks motion om ändring i Stadsfullmäktiges ofvanberörda
beslut angående läget af vattenverkshuset m.m.
afgifna utlåtande, hvilket lydde sålunda:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna
Sedan Herr Ade Falk såsom sin motion inför
Stadsfullmäktige framlagt ett af Ingeniören
Hadar Hellström upprättat förslag till lös-
ning af frågan angående nybyggnad
af sliphuset N:o 46 samt för sin del an-
hållit att Stadsfullmäktige med frångåen-
de af deras beslut den 14 sistlidna Februari
i hvad detsamma angingo läget för ny-
byggnaden å Sliphustomten N:o 46, måtte be-
sluta:

1:o att afflytta Strandlinien utanför Sliphu-
sen N:o 46 och 47 i rät vinkel mot gatan på
sätt motionen bifogad karta närmare utvisa-
de;

2:o att det nya fabrikshuset skulle upfö-
ras rätvinkligt till en bredd af 50 fot och
så långt som utrymmet mellan Hamnga-
tan och vattenrännan till räckhammaren
N:o 48 medgåfvo samt paralellt med och
på ett afstånd af 20 fot från den nya
Strandlinien, och för öfrigt inredes enligt
kommiterades afgifna och antagna förslag, allt
under förutsättning att det hela läte sig
verkställas för en kostnad af 50,000 eller
högst 53,000 kronor;

3:o att sagda arbete i sin helhet eller del-
vis utbjudes på entreprenad;
så hafva Stadsfullmäktige genom resolu-
tion den 14 nästlidna Mars; i enlighet med
Herr Falks anhållan, remitterat motionen
till Wattenverkskomiténs beredning; Och
får Komitén nu efter tagen del af hand-
lingarne, i frågan antaga följande:

Motionären har grundat sin hemstäl-
lan på ett af Ingeniören Hadar Hallström
upprättadt förslag, hvadan Komitén som icke
för sin del kan finna motionen böra till
ändring af Stadsfullmäktiges i ämnet re-
dan fattade beslut, ansett sig böra bemöta,
hvad i oftanämnda förslag blifvit fram-
lagdt.

Ingeniören Hellström har funnit det af
Komitén uppgjorda och af Stadsfullmäktige
antagna förslag ega åtskilliga brister, der-
af de mest påfallande enligt Ingeniören
Hallströms åsigt äro:

"1:o att fabrikshuset kommer alltför nära -
endast 7½ fot - från byggnaden på Räck-
hammartomten N:o 48 för att ej blifva utsatt
för allt för stor fara i händelse af elds-
våda.

2:o att den dager, som det kan få på den si-
dan blir dålig 0ch ändå sämre om fabriks-
huset N:o 48 tillbygges på längden och höjden.

3:o att det nya fabrikshuset för att med sina
yttersidor följa gatans och Strandens i spetsig
vinkel mot hvarandra gående längdriktnin-
gar erhållit en för ögat motbjudande yttre
form och dermed följande för en fabrik hö-
geligen otjenliga spetsvinkliga arbetsrum.

4:o att detta förslag till påbörjad reglering af sta-
dens sliphus ej synes vara uppgjord med till-
räckligt afseende
fäst på ett för en kom-
mande reglering af sliphuset N:o 47 vinna
så fördelaktigt resultat som möjligt.

Beträffande nu förmenade brister får Komi-
tén anföra:

1:o någon eldfara mer än hvad eljes i städer före-
finnas kan komitén icke finna medföras af det
läge, som det beslutade fabrikshuset enligt Ko-
miténs förslag skulle komma att erhålla; och har
vid detta läge, bestämmande Byggnadsstadgans
föreskrifter blifvit så vidt möjligt iakttagna;

2:o enligt den af Komitén för fabrikshuset på
platsen utstakade plan får huset ett sådant läge,
att, då inga andra hus stöta till fabrikshuset
och f.d. Räckhammaren N:o 48, dagern fritt och
i tillräcklig mängd kan inströmma från fabriks-
husets fria sidor;

3:o hvad det nya fabrikshusets yttre form beträf-
far, får Komitén hänvisa till hvad Komitén der-
om i förut afgifvet betänkande yttrat; angående
åter de i fabrikshuset blifvande arbetslokaler kan
husets form icke i anseende till dessas inredning
medföra några olägenheter;

4:o om Komiténs förslag följes torde fullt tillräcklig
plats, förefinnas för uppförande stället för Slip-
huset N:o 47, af både fabrikshus och uthus, motsva-
rande den vattenkraft, somför nämnda hus finnes
att tillgå.

Oafsedt ofvan berörda olägenheters större eller
mindre verkighet och betydelse torde det vidare va-
ra af vigt att tillse, huruhvida de kostnader,
som med motionärens förslag äro förenade, motsvaras af
de fördelar, som utlofvats och hvilka fördelar skulle
icke större afstånd från f.d. Räckhammaren N:o 48 och
denna följande bättre dageljus, en regelbunden, rät-
vinklig plan för Sliphuset N:o 46 och ett förökadt
tomtutrymme för Sliphuset N:o 47

Den första omständighet, som härvidlag mö-
ter är att det af Ingeniören Hallström uprättade
kostnadsförslag, slutande å endast 6000 kronor är
alldeles otillräckligt och för lågt tilltaget. På
anmodan af Komitén har t.f. Stadsingeiören Åke
Carlsson upprättat ett kostnadsförslag till den
ifrågasatta strandregleringen, hvilket lyder så-
lunda:

" I kostnadsförslag till strandregleringen vid södra
sliphusen.

Dam för vattenlänsning - 927,20 kronor

Wattenlänsning för del af
arbetet, som kommer att ligga
6 fot under vattenytan i Slip-
husviken. - 350:-

Upprensning af botten för mur-
grunderna och nedsättande af
spåntvägg bakom. - 757:50

Stenfyllning för undergrund och
kallmurning af 7350 kbf. mur. - 735:-

90 fot ränna i bruk
Botten 5600 kbf.a 40 öre - 2240
Sidorna 5760 kbf.a 35 öre - 2016
Hvalf 2160 kbf.a 40 öre - 864. 5,120

Strandbård 130 löpfot/ den gamla
rifves och flyttas jemte annan der
befintlig sten - a 2.50 325:-

Damlucka med ramar smiden
& grindar - 675:-

Fyllning bör kunna erhållas från
grundgräfningar & dyligt från
staden och en del vid upprens-
ningar på platsen - 500:-

Skydd för kloakröret är be-
räknad i murningen - - -

Ersättning för ångkraft åt
Sliphuset N:o 48 under arbetets gång 500:- 9,889
samt 15% af ofanstående sum-
ma för oförutsedda utgifter - i afjemnadt tal 1,483.
11370 kr.
Eskilstuna den 30 Mars 1889.

/Å. Carlsson/."

Den enligt detta kostnadsförslag, hvilket icke torde
vara för högt, upgående ganska dryga kostnad anser
komitén för sin del ingen mån motsvara de för-
delar, som möjligen komma upstå genom företaget;
Och bärer på möjligheten att genom utfyllningar i ån,
förvärfva mark fortfarande stå staden öppen.

Den af Ingeniören Hallström uttalade förhopp-
ning att, då kostnaden för nya fabrikshuset, beräk-
nad till 50,000 kronor, vore så högt tilltagen sanno-
likhet skulle förefinnas att, om hela arbetet med
strandreglering och fabrikshus utbjödes på entre-
prenad det borde komma erhållas för 50,000 kronor,
är ej att fästa afseende vid, alldenstund den af
fackmän beräknade kostnaden för uppförande af
fabrikshuset i Sliphusets N:o 46 ställe, 50,000 kronor,
icke all är för hög, allrahelst i betraktande
af arbetslöners och prisers stigande.

Då nu motionärens framställning blifvit
gjord under förutsättning att" det hela läte sig
verkställas för en kostnad af 50,000 kronor eller
högst 53,000 kronor, " men kostnaden, för den
händelse de i motionen yrkade åtgärder vunne
bifall, skulle enligt fullt tillförlitliga kostnads-
förslag, upgå till mer än 60,000 kronor, bör väl,
endast på sådan grund, motionen lemnas u-
tan afseende.
Ett par andra omständigheter, hvilka torde förtjena
upmärksamhet, tillkommaäfven, nemligen {dels} att det före-
slagna tillvägagåendet komma att fördyra grundläggning
för ett blifvande fabrikshus i Sliphusets N:o 47 ställe {dels}
att
vid omläggning af dammen, den till kloakledningen hörande
plåttub, hvilken ligger högre än rännans till f.d. Räckhammaren
N:o 48. botten, skulle bliva inbyggd i den nya dammen, så att
vid
blifvande utbyte af plåttub, kostnaderna för ett sådand utbyte
blifva behjälpligt ökade.

Motionären har slutligen föreslagit, att arbetet i sin helhet
eller delvis utbjudes på entrepenad, men anser Komitén att
Stadsfullmäktige icke böra frångå sitt redan fattade beslut om
sättet för uppförandet af det nya fabrikshuset utan låta det
bero
å framställningar från Drätselkammaren, huruvida dylika för-
ändringar komma att vidtagas. Komitén får således på ofvan an-
förda grunder hemställa.

det den af Herr Falk väckta motionen icke måtte till nå-
gon ändring uti Stadsfullmäktiges i ärendet redan
fattade beslut föranleda.

Under Komiténs nu pågåfnde arbeten har Ingeiören Hadar Hall-
ström, hvilken hos Länsstyrelsen anfört besvär över
Stadsfullmäkti-
ges den 14 Februari 1889 fattade beslut angående upförande af
ett fabriks-
hus i stället för gamla sliphuset N:o 46, hemställt huruhvida
icke Komitén
ville hos Stadsfullmäktige göra framställning om antagande af
Ingeniör-
en Hallström företagna öfverenskommelse, enligt hvilken
Hallström skul-
le återkalla sina ofvanberörda besvär och icke vidare genom
någon
som helst åtgärd från hans sida lägga hinder i vägen för verk-
ställande af Stadsfullmäktiges nämnda beslut mot det att {dels}
Sta-
den åtog sig att till den af Hallström arrenderade f.d.
Räckham-
maren N:o 48 lägga en ränna af sten med minst samma di-
mensioner, som nuvarande träränna och sträcka sig
från gamla stenrännan samt så långt gafveln af det be-
slutande nya fabrikshuset räckte, detta mot en ersättning af
500 kronor att af Hallström, så snart rännan blifvit
färdig
till stadens kassa öfverlemnas samt mot att Hallström
förbinde sig att, under det arbetet påginge i en månads
tid, utan godtgörelse afstå från vattenrännan till f.d.
Räckhammaren N:o 48 {dels} den i Komiténs förslag
till ombyggnad af sliphuset N:o 46 upptagna bro up-
fördes så bred att den komme att sträcka sig ända
fram till gränsen för f.d. Räckhammaren N:o 48
och att staden utlofvade att den
emellan det beslutade fabrikshuset och Räckham-
maren N:o 48 uppkommande plats icke under den
tid nuvarande arrendekontrakt för f.d. Räck-
hammaren N:o 48 gällde finge bebyggas utan för-
blefva öppen samt medgåfve Hallström rätt att in-
stänga norra hälften af nämnda plats
Genom denna öfverenskommelse skulle
dock icke någon ändring inträda i de bestäm-
melser, hvilka förefunnes i det mellan Sta-
den och Hallström gällande kontrakt om ar-
rende af f.d. Räckhammaren N:o 48.

Komitén kan icke annat finna än att
en sådan öfverenskommelse grundad på
nu omförmälda bestämmelse, vore för sta-
den antaglig och ej utan fördelar, hvadan Ko-
mitén får hemställa:

det Stadsfullmäktige ville antaga åberopade af Ingeniören
Hallström erbjudna vilkor samt
med Hallström derom uppgöra
särskildt kontrakt enligt bifogadt
förslag, hvilket af Komitén un-
derställas Stadsfullmäktiges pröf-
ning.

Eskilstuna 27 April 1889.

/Aug.Stålberg./
/Theofron Munktell./
/E.a. Lundblad./
/H. Åkerstein./
/G. Brakel./"

I enlighet med Komiténs utlåtande beslöto Stadsfullmäk-
tige att att den af Herr Falk väckta motionen icke
skulle ha någon ändring uti Stadsfullmäktiges den 14 Februari
detta år
fattade beslut angående upförande af ifrågavarande fabrikshus,
hvarjemte Stadsfullmäktige godkände det framlagda förslaget
till kontrakt med
Ingeniören Hallström, hvilket lydde sålunda.

Emellan Stadsfullmäktige i Eskilstuna, å stadens
vägnar, och undertecknad, Hallström, är följande
öfverenskommelse träffad:

1:o Jag Hallström förbinder mig att åtnöjas med
KonungensBefallningshafvandes i länet den 8
April 1889 meddelade utslag å mina besvär öfver
Stadsfullmäktiges den 14 Februari 1889 fattade
beslut i fråga om uppförande af nytt fabriks-
hus i stället för gamla sliphuset N:o 46 samt att
icke vidare, hvarken på rättslig väg eller annorledes,
lägga något som helst hinder i vägen för nya fabriks-
husets uppförande på af Stadsfullmäktige enligt
beslut den 14 Februari 1889 bestämd plats;


2:o Eskilstuna stad åtager sig att till af Hallström ar-
renderade f.d. Räckhammaren N:o 48 lägga en ränna
af minst samma dimensioner som den
nuvarande trärännan och sträckande sig från gamla stenrän-
nan samt så långt gafveln å det beslutade nya fabrikshuset
kommer att räcka. I ersättning härför öfverlämnar jag,
Hallström,
så fort nämnda ränna blivit färdig, en summa af 500 kronor till
Stadens kassan hvarjemte jag, Hallström förbinder mig att,
under det
arbetet med rännan pågår, i en månads tid utan godtgörelse
afstå
från vattenrätten till f..d. Räckhammaren N:o 48.

3:o den bro, hvilken enligt det af Stadsfullmäktige antagna
för-
slag till uppförande af nytt fabrikshus i stället för nuvaran-
de Sliphuset N:o 46, skall läggas, skall upföras så bred att
den sträcker sig ända fram till gränsen för f.d. Räck-
hammaren N:o 48;

4:o den plats, hvilken uppkommer emellan det beslutade
fabrikshuset och f.d. Räckhammaren N:o 48, får icke
under den tid, det nuvarande arrendekontraktet
för f.d. Räckhammaren N:o 48 gäller, bebyg-
gas utan förblifva öppen; egande Hall-
ström rätt att instänga norra hälften af
nu omförmälda öppna plats.

5:o denna öfverenskommelse medförer
icke några förändringar i det emellan
Staden och Hallström redan upprättade ar-
rendekontrakt å f.d. Räckhammaren N:o 48.
Denna öfverenskommelse är upprättad
i två exemplar."

Och updrogs åt Herr Ordförande att med kontrasignation af
Sekre-
teraren, å Stadsfullmäktiges vägnar underskrifva Kontraktet.
Med anledning af häraf och i öfverenskommelse med
Stadsfullmäktige
den 14 sistlidne Februari fattade beslut
skulle underdånig framställning hos Kongl. Maj:t göras om
nådigt
bifall till den beslutade ombyggnaden af Sliphuset N:o 46 samt
derom
att det nya fabrikshuset måtte förklaras blifva Stadens
egendom.

[MARG: 139]

{§.10.}
I föredragen skrifelse hade Wattenverks Komitén
hemstält att som frågan huru hvad Sliphuset N:o 47 och f.d.
Piphammaren skulle efter arrendetidens nämnde [oläsligt] ut-
gång den 1 nästinstundande Oktober förfaras, icke torde
desförinnan hinna blifva
af Stadsfullmäktige definitivt afgjord och ändrad, Stadsfull-
mäktige måtte updraga åt Drätselkammaren att på ännu
ett års tid från den 1 Oktober detta år söka få dessa
verk utarrenderade.

Under öfverläggningen yrkade Herr E.A. Berg afslag å
framställningen samt Herr C.W. Dahlgren att Drätselkammaren
skulle bemyndigas utarrendera verken i fråga på tid, som
Drätselkammaren kunde finna lämpligt.

Wid anstäld votering afgåfvos 16 röster för Komiténs
hemställan samt 12 röster för Herr Dahlgrens förslag,
hvadan Watteenverkskomiténs hemställan blef af Stads-
fullmäktige i oförändradt skick bifallen.

[MARG: N:o 34½.]

{§.11.]
För beredning remitterades till Utskottet:

1:o Drätselkammarems framställning om anslag af
till lön åt dess Sekreterare.

[MARG: 35]

2:o Drätselkammarens framställning angående för-
säljning af Stadens obligationer till belopp af 70,000
Kronor.

[MARG: 36]

{§.12.}
Föredrogs följande framställning:

" Till Stadsfullmäktige i Eskilstuna

I skrifvelse af den 11 April till Wattenlednings
styrelsen har Styresmannen för Carl Gustafs Stads
Gevärsfaktori Majoren och Ridd. Herr G. Blix
anhållit om upplysning, huruvida och hvilka på
vilkor Gevärsfaktoriet kunde medgifvas tillgång till
vatten från Eskilstuna Stads vattenledning genom
nedläggande af ett Servisrör i Tullgatans förläng-
ning till c:a. 25 meter från Qvarnbron, der det
skulle grena Sig till två vattenkastare, belägna
å faktoriets område på ömse sidor om nämnda
gata, samt tillika upgifvit att antalet verkstads-
rum vid faktoriet utgjorde 30 st. och rummen
i boningshusen x) 123 st., äfvensom att större
mängd vatten än som erfordrades för personliga
behof icke kommer att i någon af lägenheterna
användas.

Vid pröfning häraf beslöt Vattenledningsstyrelsen

1:o {att} för sin del medgifva Faktoriet
tillstånd att på sätt som upgifvits erhålla vatten
från vattenledningen och på vilkor att afgiften
för vattnet beräknas efter för staden gällande taxa
eller 3 kronor årligen för hvarje af
nämnde 123 rum äfvensom att Kontrakt
mellan Styrelsen och Gevärsfaktoriet
i vanlig ordning upprättas, som

2:o {att} då denna utsträckning af vatten-
ledningen ligger utom stadens område hos
Stadsfullmäktige göra framställning om
godkännande af beslutet.

Eskilstuna den 8 Maj 1889

Å Wattenledningsstyrelsens vägnar:
/Arvid Nilsson/"

Stadsfullmäktige godkände det af Watteledningsstyrelsen
fattade beslutet.

[MARG: 37.]

{§.13.}
Till Utskottet remitteras för beredning en af Herr E.A.
Berg väckta motion om att åt Drätselkammaren måtte
updragas att å drottninggatan vid dess norra ände samt: gatu-
korsningen vid Munktells- Norra bruks- och Strandgatorna
låta upsätta lämpliga (vattenkastare) i ändamål att bereda
de stadens arbetare, hvilka äro sysselsatta med arbete i
Stadens
vattenverk tillgång till driksvatten.

[MARG: 38]

{§.14.}
Uplästes protokoll, hållet vid sammanträde med Komitén
för fonden af den 16 April 1871 den 20 nästlidna April.


{§.15.}
I egenskap af brandchef väckte Herr C.W. Dahlgren
mundtligt förslag att Stadsfullmäktige ville bevilja
ett anslag af 200 kronor att användas till anskaffning
af vattenkärror för brandkåren.

Denna fråga remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 42.]

{§.16.}
Dagens protokoll skulle justeras nästkommande Torsdag den
16 i denna månad kl. på dagen i Sessionsrummet
i Stadshuset; Och updrogs åt Herrar
C.A: Lundberg och O.F. Larsson att
jemte Herr Ordföranden justera protokollet.

Justeradt d. 16 Maj 1889.

/Theofr Munktell/
/C.A. Lundberg/
/O.F. Larsson/

År 1889 den 20 Maj, å Rådhuset offentligen
uppläst betyga;

/A; Lindblom/
/Aug; Winbom/

[MARG: 37]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 maj 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107477.

Personrelationer