Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1898

Anmärkning

{1898, den 9 Juni.}

Närvarande: Samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Frieman,
Hallström,
Hellstedt,
Johnson,
Lagerbäck,
Lundberg,
Silén,
Stenman och
Öberg, alla med anmälda och god-
kända förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar v. Krusenstjerna och Landström.


{§2.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stadsfull-
mäktige att då något ytterligare bevis för rättmätig-
heten af stadens anspråk utöfver dem, som redan användts,
icke kunde anskaffas, med K. Kammarrättens utslag
den 15 Mars 1898 i fråga om beskattningen år 1896 af O.F.W:s
jernvägsaktiebolags inkomster i Eskilstuna åtnöjas.
[MARG: 177/1896 226/1897.]


{§3.}
Jemlikt Utskottets hemställan beslöto Stadsfullmäk-
tige att med återställande till Magistraten af
KM:ts nåd (bref) den 15 April 1898 rörande fastställelse å
nytt reglemente för Eskilstuna stad m.m, tillika hos
Magistraten göra framställning att, då det låge vigt
uppå , att Borgmästaren och nye lagfarne Rådmannen
och Polismästaren samtidigt tillträdde sina befattnin-
gar, på det att det nya reglementet skulle kunna
på samma gång börja tillämpas för hela Magistra-
ten och Rådstufvu Rätten, samt för de öfriga stadens
tjenstemän, för hvilka detsamma vore gällande,
med kungörande till ansökning af den nya lag-
farne Rådmanstjensten måtte få anstå, till dess
valet af Borgmästare egt rum och vunnit laga
kraft, samt att ansökningstiden för rådmanstjen-
sten måtte lämpas så, att valet af denne tjensteman
måtte kunna företagas ungefär vid samma tid, då
utnämning af Borgmästare i Eskilstuna kunde
vara att förvänta. [MARG: 136/1897.]


{§4.}
I enlighet med utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige, att, med anledning af Herr Stenmans mo-
tion i ärendet och med återkallande af det Byggnads-
nämnden i detta hänseende förut lemnade uppdrag,
för utarbetande af förslag till ny byggnadsordning
för Eskilstuna stad på sätt lämpligast kunde fin-
nas och ur alla de synpunkter, der ett omarbetande
syntes behöfligt, tillsätta en komité af fem personer;
och utsågos till komiterande t.f. Borgmästaren von
Friesendorff, Direktören m.m. Aug Stålberg, Stadsarki-
tekten G. Hallberg samt Fabriksidkarne K. Söderblom och
Aug. Stenman med Direktören Stålberg såsom samman-
kallande. [MARG: 27.]


{§5.}
I enlighet med hvad revisorerna i afgifven berättelse
öfver verkstäld granskning af Eskilstuna stads räken-
skaper och förvaltning år 1897 hemstält, beviljade Stads-
fullmäktige samtlige redovisningsskyldige full ansvars-
frihet för förvaltningen under samma år. [MARG: 28.]


{§6.}
Ett af revisorerne, med anledning af framställning
från nuvarande siffergranskaren C.A. Svensson,
framstäldt förslag om höjande af arvodet för siffer-
granskaren af stadens räkenskaper från 150 till 250
kronor, remitterades till Utskottet för beredning.
[MARG: 29. res.]


{§7.}
Hos Stadsfullmäktige hade Drätselkammaren, un-
der framhållande deraf att, då efter stadshusets upp-
förande det gamla rådhuset blifvit för staden obe-
höfligt, en uppgörelse med Kongl. Maj:t och Kronan
rörande Kronans och stadens inbördes rätt med afse-
ende å kronohäktet och den i sammanhang härmed
uppbyggda rådhuslokalen lämpligen nu borde
komma till stånd, föreslagit Stadsfullmäktige
att till Kongl. Fångvårdsstyrelsen aflåta en skrif-
velse i ärendet i enlighet med ett af Dk:n öfverlem-
nadt förslag härtill.

Vid ärendets föredragning yrkade v. Ordföranden,
som i öfrigt förordade bifall till Drätselkammarens
förslag, en omarbetning af tvänne punkter i skrif-
velseförslaget i ändamål att mera positivt framhål-
la behofvet af fängelsebyggnadens fullständiga om-
byggnad; och sedan på derom framstäldt yrkande
Utskottet vid omedelbart sammanträde beredt ären-
det, biföllo Stadsfullmäktige framställningen om
aflåtande af en skrifvelse i ärendet till
Kongl. Fångvårdsstyrelsen i enlighet med det af Drätsel-
kammaren framstälda af Utskottet i vissa delar än-
drade förslag härtill som finnes infördt i Stadsfullmäk-
tiges brefbok för denna dag. [MARG: 31. skrifvelse. exp.]


{§8.}
På framställning af Drätselkammaren beslöto Stads-
fullmäktige att ur räkenskapen afskrifva kommunal-
utskylder till staden för år 1897 till belopp af 556 kr. 68 öre
enligt en af Stadskamreraren ingifven förteckning, hvari-
från af Dk:n undantagits

N:r 991 Bryggeriarbetaren E. Petré - kr. 21:62 och
N:r 1614 Smerglaren C.A. Sjöberg - 33:62
------
S:ma kr. 55:24.

varande öfriga å förteckningen upptagna utskyldsbelopp
icke till följd af de restfördes vistelse å obekant ort
möjliga att uttaga. [MARG: 35.]


{§9.}
Ordföranden afträdde under handläggningen af det
i nästföljande omförmälda ärende, och intogs hans
plats derunder af v. Ordföranden.


{§10.}
Med anledning af en utaf Fabriksidkaren m.m. Ar-
vid Nilsson gjord framställning om rätt att i Vestermarks-
gatan mellan O.F.V:s jernvägs område och gården N:r 244
få nedlägga en spårväg om 0.6 meters spårvidd i den
riktning å gatan, som angåfves af röd linie å en fram-
ställningen bilagd ritning samt på de vilkor, som af
Drätselkammaren bestämdes, hade Dk:n öfverlemnat
ärendet till Stadsfullmäktige under anhållan, att sö-
kanden måtte beviljas det begärda tillståndet under
följande vilkor:

1:o Spåret skall nedläggas på sätt den ärendet bilag-
da ritningen utvisar, i jemnhöjd med det blifvande
gatuplanet, samt infattas med dubbla rader tuktad
sten;

2:o Der spåret öfvergår rännsten skall läggas särskild
stenkant; och är sökanden skyldig att ej mindre, beträffande
vatten aflopp, undanröja och afhjelpa alla de olägenheter
som genom spårets nedläggande kunna uppstå, än äfven
sedan spåret nedlagts, återställa gatan i sådant skick,
att den kan af Drätselkammaren godkännas, äfvensom
afhjelpa alla bristfälligheter i gata och vattenaflopp, som
blifva en följd af det nedlagda spårets underhåll;

3:o Arbetet skall utföras på sätt Drätselkammaren bestämmer och,
sedan det fullbordats, vara underkastadt Drätselkam-
marens afsyning och godkännande, innan spåret får
användas;

4:o Gatan skall, på ett afstånd af cirka 15 meter å öm-
se sidor om spåret, planeras till sitt blifvande
skick;

5:o Om ytterligare spår behöfva framdragas eller andra
arbeten i gatan utföras, som beröra eller inkräkta
på området för det nedlagda spåret, skall sökanden
vara skyldig underkasta sig de bestämmelser för des-
sa, som af Drätselkammaren meddelas;

6:o Stadsfullmäktige förbehålla sig att, om ändra-
de trafikförhållanden eller andra omständigheter ur
synpunkter af allmänt intresse påkalla spårets
borttagande, besluta, att detsamma på sökandens
bekostnad skall inom viss af Stadsfullmäktige be-
stämd tid borttagas och gatan derefter af spårets
egare behörigen iordningsställas.

Till hvad Drätselkammaren sålunda hemstält
lemnade Stadsfullmäktige bifall. [MARG: 36.]


{§11.}
Med skrifvelse den 1 innevarande Juni månad
hade Magistraten öfverlemnat ett af Magistraten
uppsatt förslag till stadga angående velociped-
åkning inom Eskilstuna stad under anhållan om
Stadsfullmäktiges godkännande deraf.

Ärendet blef på derom framstäldt yrkande
remitteradt till Utskottet för omedelbar beredning;
och beslutade Stadsfullmäktige, sedan ärendet sålunda,
medan Stadsfullmäktiges sammanträde under tiden ajor-
nerades, blifvit af Utskottet behandladt, i enlighet med
dess hemställan för sin del antaga och godkänna följande från
Magistratens förslag i ett fall något afvikande.


{Stadga för velocipedåkning inom Eskilstuna stad}

1:o Ingen får färdas med velociped på annan allmän
plats, än sådan, som är upplåten för körande eller ri-
dande;

2:o Den, som färdas på velociped, åligger:

{att} åka med långsam fart dels i gatuhörn och invid
gångbana, dels äfven der trängsel råder eller fara
för sammanstötning eljes kan uppstå; med långsam
fart förstås en hastighet, som ej är större, än att en
fullväxt man med rask gång kan följa med veloci-
peden;

{att} vid möte med åkdon eller ryttare hålla till venster;

{att} vid färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida,
föraren går;

{att} när fara för sammanstötning kan uppstå, gifva
signal med ringklocka;

{att} färdas varligt förbi hästar samt stiga af veloci-
peden vid möte med häst, som visar sig orolig, äf-
vensom då det eljes är af behofvet påkalladt för
undvikande af olyckshändelse; samt

{att} efter mörkrets inbrott medföra tändt ljus i lyk-
ta så anbragt, att skenet synes på afstånd;

3:o Flere än två velocipeder få ej framdrifvas å bredd;
och är jemväl förbjudet att vid färd på velociped onö-
digtvis eller för öfning åka annorledes än rakt fram;

4:o Det i §3 Ordningsstadgan för rikets städer gifna
förbud att å gata, torg eller annan allmän plats köra
ovarsamt samt att vid vändningar i gatuhörn eller vid
färd mellan gård och gata köra annorlunda än med stor
varsamhet skall ega tillämpning jemväl å velociped-
åkning;

5:o Öfverträdelse af ofvan meddelad föreskrift straffas med
böter från och med två till och med tjugo kronor.

-

Ett af Herr Fahstedt [Fahlstedt] framstäldt förslag att i stadgan
jemväl intaga föreskrift att hvarje velociped, som här
i staden begagnades, skulle registreras och hafva å den-
samma anbragt nummer med hvita siffror å röd botten,
funno sig Stadsfullmäktige icke för närvarande
kunna bifalla. [MARG: 30.]


{§12.}
Till ledamöter och suppleanter i länets Landsting
för en tid af två år, räknade från och med den 1 näst-
kommande September återvaldes:

till {ledamöter}: Fabriksidkaren m.m. Arvid Nilsson med 26 röster,
Provinsialläkaren m.m. D:r Victor Mossberg med 25 röster och
Rådmannen m.m. Erik Albert Lundblad med 21 röster; samt

till {suppleanter}: Fabriksidkaren Knut Söderblom med 25 röster,
Direktören m.m. Aug. Stålberg med 24 röster och
Apotekaren A.E. Koraen med 22 röster.
[MARG: 32.]


{§13.}
Till funktionärer i Arbetarinstitutet för tiden in-
till nästa styrelseval återvaldes, enligt Utskottets för-
slag, med beslutad öppen omröstning.

till {Ordförande och ledamot i Styrelsen}: Fabriksidkaren
m.m. Arvid Nilsson,

till {öfriga ledamöter i Styrelsen}:
Ingeniören Hadar Hallström och
Kollegan Fil. D:r Job Rodhe;

till {suppleant i styrelsen}: Direkören m.m. G. Fahlstedt;
till {revisor}: Direktören m.m. Aug. Stålberg och
till {revisorssuppleant}: Fabriksidkaren Aug. Stenman.
[MARG: 33.]


{§14.}
Till revisorer af Eskilstuna spritförsäljningbolags räkenska-
per och förvaltning under nu löpande försäljningsår
utsågos medels beslutad öppen omröstning, sedan Herr Olsson
undanbedt sig att till återval förekomma, på Utskot-
tets förslag:
Provinsialläkaren m.m. D:r V. Mossberg och
Bankkamreraren Fr. Grönberg.
[MARG: 34.]


{§15.}
Med en till Stadsfullmäktige stäld skrifvelse hade
Stadshuskomiterade öfverlemnat redogörelser för det
dem lemnade uppdrag, jemte protokoll, kontakt och
besigtningsutlåtanden samt syneprotokoll, inbundna
i ett band, öfriga anbud inneliggande handlingar och
bref förvarade i särskilda konvolut, samt inventa-
rieförteckningar dels å de möbler och öfriga lösören
i stadshuset hvilka tillhöra staden, men äro stälda
under vård och tillsyn af Källarmästaren å stads-
hotellets lokaler, dels ock å de möbler och inventa-
rier, hvilka i sammanhang med uppförandet och in-
redandet af stadshuset inköpts för stadens expedi-
tioners räkning.

Samtliga dessa handlingar öfverlemnades för gransk-
ning till de ledamöter och suppleanter i utskottet,
hvilka icke varit ledamöter i stadshuskomitén; och
skulle D:r Mossberg ega att detta utskott sammankalla.
[MARG: 37. res.]


{§16.}
I sammanhang med ett af Magistraten lemnadt skriftligt meddelande,
att Magistraten den 6 innevarande månad på derom
gjord framställning lemnat åkaren F.O. Larsson till-
stånd att tills vidare å anvisad plats å öfre delen af
Rinmanstorg här i staden tillhandahålla allmän-
heten häst och åkdon för personbefordran, hade Ma-
gistraten, då berörda torg för närvarande vore af
Stadsfullmäktige afsedt att användas till saluplats,
anhållit om yttrande, huruvida Stadsfullmäktige
hade något att erinra deremot, att å öfre delen af
Rinmanstorg upplätes plats till åkarestation.

Under förklaring, det Stadsfullmäktige för när-
varande icke hade något att häremot erinra öfverlem-
nades ärendet till Drätselkammaren för utlåtande
ang. de åtgärder och försigtighetsmått, som härvid borde vid-
tagas, samt i öfrigt afgifva förslag i ärendet.
[MARG: 38. res.]


{§17.}
En af v. Häradshöfdingen D:r O.J. Hultgren i Stockholm
gjord anhållan, det Stadsfullmäktige ville inlösa minst
tio exemplar á 1 kr. af den granskning af Kongl. Kam-
markollegii utlåtande den 30 December 1897 ang. städer-
nas donationsjord, hvilken han ämnade från trycket
utgifva, remitterades till Utskottet för beredning och
utlåtande. [MARG: 39. res.]


{§18.}
Till Drätselkammaren för utredning och utlåtande
remitterades ett af Helsovårdsnämnden framstäldt
förslag till ordnande af renhållningsväsendet här
i staden. [MARG: 40. res.]


{§19.}
Till Utskottet för beredning och utlåtande, sedan
Stadsfullmäktige beslutat upptaga ärendet till be-
handling, remitterades en af Sysslomannen vid fattig-
vården Gustaf Sahlins enka Elsa Sahlin gjord an-
hållan om pension. [MARG: 41. res.]


{§20.}
Protokolljustering skulle ega rum å Stadshuset
Måndagen den 13 innevarande månad kl. 1 på dagen.
[MARG: {reg.}]


Justeradt den 13 Juni 1898.
/Arvid, Nilsson/ /Gust. Landström/
/F:v. Krusenstjerna/

År 1898 den 13 Juni å Stadshuset offentligen uppläst betygga:
/Joh, Aug, Larsson/ /L, Aug, Sköld./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107476.

Personrelationer