Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1892

Anmärkning

{1892, den 9 Juni.}

Närvarande: samtlige Herrar Fullmäktige med undan-
tag af Herrar

Liljeqvist och
Pettersson, båda med anmälda och godkända förfall.

{§1}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar Th. Engström och H. Lundberg.

{§2.}
Föredrogs revisorernes berättelse öfver verkstäld gransk-
ning af stadens räkenskaper och förvaltning under
sistförflutna år; och blef, i enlighet med revisorernes
hemställan, full ansvarsfrihet beviljad såväl Drätsel-
kammaren som samtliga redovisningsskyldige tjenste-
män för deras förvaltning under år 1891.

[MARG: 5 st. 92.]

{§3.}
Till ledamöter i länets landsting för Eskilstuna
stad under en tid af två år, räknade från och med den
1 nästkommande September, valdes med
sluten omröstning

Herrar Provinsialläkaren Doktor Victor Mossberg med 32 röster
Herrar Rådmannen m.m. Erik Albert Lundblad med 22 röster
och Fabriksidkaren Arvid Nilsson med 17 röster

Vid härefter företaget val af tre landstingsmanna-
suppleanter erhöllo följande personer de flesta rösterna, näml.

Herrar Fabriksidkaren Knut Söderblom 26 röster,
Apotekaren A. W. Koraen 12 röster och
Fabriksidkaren Aug. Stålberg 9 röster

samt förklarades af Ordföranden sålunda valde
till landstingsmanssuppleanter för Eskilstuna stad
under ofvannämnda valperiod.

[MARG: 6 ex.]

{§4.}
Enär Läroverkskollegan Ade Falk, hvilken den 11
Juni 1891 blifvit för tiden intill den 1 September 1893 vald
till landstingsman för Eskilstuna stad, numera aflidit
anstäldes val af en ledamot i landstinget för den åter-
stående delen af valperioden; och blef, sedan
Fil. D:r Th. Munktell, hvilken erhöll de flesta rösterna,
afsagt sig uppdraget på grund deraf, att han under
mera än fyra år tjenstgjort som landstingsman, vid
ny omröstning till ledamot af landstinget för Eskils-
tuna stad under förenämnda tid utsedd

Rektoren Axel Karlsson med 23 röster.

{§5.}
Föredrogs utskottets utlåtande öfver den af Magi-
straten väckta motionen, det Stadsfullmäktige ville, efter
inhemtande af vederbörandes åsigt rörande Eskils-
tuna stads lämplighet såsom plats för tillernad
underbefälsskola för Södermanlands Regemente och
möjligen äfven för Lifregementets Grenadierkår, samt
de fordringar på bidrag från samhällets sida, som
kunde för ifrågavarande ändamål erfordras, taga
nämnda fråga under ompröfning samt, om den vun-
ne Stadsfullmäktiges godkännande, vidtaga de åt-
gärder och anslå de medel, som för företagets brin-
gande till stånd kunde blifva erforderliga.

Efter föredragning af de till ärendet hörande hand-
lingarne samt Utskottets ofvanberörda utlåtande,
hvari Utskottet på anförda skäl funnit de med
företaget förenade kostnader vara altför stora för
att motväga de fördelar för staden, som af en dylik
anläggning kunde beräknas eller möjligen vinnas, och
förty hemstält det motionen i fråga {för närvarande}
icke måtte föranleda till någon Stadsfullmäktiges
åtgärd, och sedan härjemte yrkanden framstälts {dels}
af Herr Hallström att motionen för en omsorgsfullare
och utförligare beredning måtte öfverlemnas till en ko-
mité af fem personer, {dels ock} af Herr Åkerstein att
motionen måtte tills vidare bordläggas och dess
framtida återupptagande göras beroende af anmälan,
blef Utskottets hemställan af Stadsfullmäktige god-
kändt.

[MARG: 77.]

{§6.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige bifalla den af Skolrådet gjorda an-
hållan, att den lokal i gamla skolhuset vid Rin-
manstorg, som skolrådet ännu icke disponerade, men
hvilken med nästa läsår vore för folkskolan behöflig,
måtte från den 1 nästkommande Oktober blifva stäld
till skolrådets disposition.

[MARG: {84.}]

{§7.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige till betalning ur Stadskassan godkänna
ett belopp af Trettionio kronor 92 öre såsom ersättning
till Ingeniören Th. Boberg för de med kartläggning
och uppmätning m.m. af tomterna N:ris 356, 358 och 389
förenade kostnader.

[MARG: 89.]

{§8.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige bevilja följande afskrifningar å be-
lopp af kommunalutskylder till Eskilstuna stad för
år 1891 på grund af inkomst af kapital och arbete,
påförda följande personer, nämligen:

aflidne Handlanden Ivar Blomqvist med en tredje-
del af utskyldssumman eller 60 kronor;

[MARG: 86.]

aflidne Folkskoleläraren Carl Olsson med hela
utskyldssumman eller 22 kronor 42 öre; samt

[MARG: 87.]

aflidne Handlanden J. Jonsson med två tredjedelar
af utskyldssumman eller 14 kronor.

[MARG: 88.]

{§9.}
Till Utskottets beredning och afgifvande af utlåtande
remitterades:

1:o Hamndirektionens förslag till ny hamntaxa här i staden;

[MARG: 93.]

2:o Styrelsens för Elementarläroverket för flickor anhållan
om ett årligt understöd för läroverkets behof af 1000 kr.
att utgå under tre års tid från och med år 1893; samt

[MARG: 94.]

3:o En af enkan Hedvig Henriksson gjord af Herr Aulin
såsom egen motion upptagen ansökning om efterskänkan-
de af kommunalutskylder för år 1891.

[MARG: 95]

{§10.}
Det af komiterade för uppgörande af ritning och kost-
nadsförslag till öfverbyggda klapphus här i staden nu
ingifna betänkande med tillhörande ritning och bi-
lagor remitterades till Drätselkammaren för skynd-
sam beredning och utlåtande.

[MARG: {44.}]

{§11.}
Till betalning ur stadskassan utanordnades
ett belopp af åttatio kronor 8 öre, utgörande kostnader
i och för upprättande af ritning med kostnadsberäk-
ning och förslagskontrakt till öfverbyggda klapphus
jemte skrifbiträde och postporto, utgifna af komi-
terade för berörda ändamål.

{§12.}
Till Fattigvårdsstyrelsen remitterades för utlåtande
ett af Herrar J. Wallin, J. Svensson, C. Hagberg, O. Sven-
gren och A. Aulin på grund af lemnadt uppdrag ut-
arbetadt förslag till förändradt bokföringssätt
vid Fattigvårdens och arbetsinrättningens räkenskaper.

[MARG: 96.]

{§13.}
I egenskap af ledamot i styrelsen för Oxelösund-
Flen-Vestmanlands jernvägsaktiebolag tillkänna-
gaf Herr Arv. Nilsson, att vid Styrelsens senaste sam-
manträde beslutats, att det bidrag af 2250 kronor, som,
under förutsättning att en lika stor summa af enskilda
personer inom staden tecknades, af staden anslagits
för bibehållande af det dagliga postförande morgon-
tåg, hvilket under sistlidet år å linien insatts och, hvilket
bidrag skulle till Styrelsen för jernvägen inbetalas den
1 nästkommande Juli, icke komme att af Styrelsen
infordras för längre tid än årets första sex månader
och sålunda icke utgå till högre belopp än 1125 kronor,
enär Styrelsen beslutat att utan vidare ersättning från
staden eller enskilda personer från nästkommande
Juli fortfarande bibehålla ifrågavarande mor-
gontåg.

[MARG: {66.}]

Justeradt 11 juni 1892

/Theofr Munktell/
/T. Engström./
/Herm, Lundberg/

År 1892 den 13 Juni å Rådhuset offentligen uppläst betyga.

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107475.

Personrelationer