Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1887

Anmärkning

{1887 den 9 Juni.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Ordföranden Herr Doktor Theofr. Munktell
samt Herr E. G. Åbergh
Herr Theofr. Boberg
Herr Knut Söderblom
Herr C. A. Ström
med godkända förfall.

{§. 1.}
I ordförandens frånvaro, intogs ordförandeplatsen af
Herr vice Ordföranden.

{§. 2}
Föredrogs revisorernas berättelse om föregående årets
Kommunala räkenskap och förvaltning, äfvensom de öfver
förekomna anmärkningar afgifna förklaringarne; och
fattades följande beslut:

1:o {angående Drätselkammaren:}
Stadsfullmäktige godkände Drätselkammarens förklaring
att den anmärkta felande underskriften å en intecknings-
förnyelse på 600 kronor, - vidkommande Rådhusbrofonden -
blifvit af Rättens ordförande lemnad den 3 i denne månad.

2:o {angående Fattigvårdskassan.}
Stadsfullmäktige godkände de afgifna förklaringarne; och
skulle således i anledning af:

Anm. 1: kassaförvaltaren godtgöras 92 öre;
Anm. 2: kassaförvaltaren godtgöras 60 öre;
Anm. 6: fattigvårdsföreståndaren ega att lyfta sitt
tillgodohafvande
4 kr 50 öre, enligt revisionsbeslutet för år 1885.

3:o {angående Hamndirektionen:}
Stadsfullmäktige godkände förklaringen att en felaktigt ut-
förd intressepost å 33,68 blifvit ändrad till 23,68., i
följd hvaraf Hamnkassans kontanta behållning vid årets
slut blefve 430,52 kr, istället för 440 kr. 52 öre.

4:o {angående samteliga förvaltningarne:}
Full ansvarsfrihet beviljades för förvaltningen under
år 1886.

[MARG: 37.]

{§. 3.}
Herrar TelegrafKommissarien Hjalmar Åkerstein
och Läroverkskollega Ade Falk utsågos till Lands-
tingsmän för Eskilstuna stad, den förre med 15
och den senare med 14 röster - båda vid första
omröstningen - af 25 röstande.

I det härefter företagna valet af två landstings-
manssuppleanter deltogo 24 röstande och dervid
afgåfvos de flesta rösterna med 12 å Fabriks-
idkaren C. W. Dahlgren och med 9 å Direktören
och Riddaren Johan Svengren. Som dock ingendera
uppnått föreskrifven röstpluralitet eller mera än
hälften af de afgifna rösterna, samt vid sådant fall
ny omröstning måste företagas mellan de fyra
hvilka erhållit de fleste rösterna; men dervid
befanns att förutom å Herrar Dahlgren och Sven-
gren de fleste rösterna med 5 tillfallit trenne,
nemligen Herrar Borgmästaren S. Alm, Provinsial-
läkaren V. Mossberg och Fabriksidkaren Joh. Engström;
så företogs först lottning mellan dessa tre om för-
slagsrum, hvarvid lotterna föllo på Herr Borgmä-
staren Alm och Fabriksidkaren Engström. Då likväl,
Herr Borgmästaren Alm, nu vid sammanträdet när-
varande, afsade sig förslagsrummet och denna
afsägelse af Stadsfullmäktige godkändes; så uppsat-
tes följaktligen Herrar Dahlgren, Svengren, Moss-
berg och Engström på omröstningsförteckningen;
Wid härefter företagen Andra omröstning- hvari
23 deltogo - utsågos till Landstingsmanssuppleanter
för Eskilstuna stad:
Herr Direktören och Riddaren Johan Svengren med 20 röster
[MARG: 1:sta]
Herr Fabriksidkaren C. W. Dahlgren med 16 röster. [MARG:
3:dje]

{§. 4.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets i Södermanlands län
resolution den 28 Mars 1887 med fastställelse å
stadga för mjölkförsäljningen i Eskilstuna; och skulle
bevis öfver delgifningen
lemnas till Magistraten.

{§. 5.}
Med skrifvelser af den 6 och 9 November 1886
har Magistraten begärt Stadsfullmäktiges yttrande
angående framställning om införlifvande med Eskils-
tuna stad i judicielt, administrativt och ecklisia-
stikt hänseende af åtskilliga lägenheter i Fors' och
Klosters socknar.

Detta ärende föredrogs nu till behandling sedan
Utskottet numera inkommit med infordradt utlå-
tande, uti hvilket först omförmäldes att, - ehuru
handlingarnes jemförande med de kartor och dertill
hörande beskrifningar, som Magistraten öfverlemnat, gaf
vid handen att dessa senare upptogo lägenheter, hvilka ej
särskildt voro i öfriga handlingar omnämnda -, Utskottet
dock antagit att Magistraten afsett en sådan omfattning
af ärendet, som bestämdes af kartorna och beskrifnin-
garne, då ju derförutan frågan synbarligen skulle för-
lora i fullständighet och sammanhang; hvarefter bered-
ningen omfattat följande lägenheter:

A.) {I Fors' socken:}

a.) {Enligt Kartan N:o 1:}
1.) fig. a. åker af hemmanet Gredby, belägen mellan staden
och Carl Gustafs Stad, samt innehållande 2,0450 hektar eller
4 tunnland 4,6. kappland.

b.) {Enligt särskild karta med C. A. Åkersteins beskrifningar
af den 19 Oktober 1886.}
2.) Kronoskattelägenheten Grindstugan och torpet Knoptorp
af Krononatur, på kartan betecknade med A och tomt-
numren 1 - 70.

3.) Samma lägenhet och torp jemte Kjellfrisvreten, beteck-
nade med B och tomtnummer 1 och 2.

4.) Äldre afsöndringar från Grindstugan och Knoptorp,
nemligen: {a} Sommarro och {i} Tegelbruket;
- {utgörande punkterna 2-4 sammanlagdt 14,6368 hektar.}

5.) Oskattlagda lägenheten Drakensköldska vreten, betecknad
med A och tomtnumren 71, 72, 73.

6.) samma lägenhet, betecknad med C och tomtnumren 74-88.

7.) Drakensköldska vretens äldre afsöndrade delar, utgörande:
{b.} Johanneberg, {c.} Carlsberg, d Carl Johanstorp, {e.}
Brädgård,
f. Ingestorp eller Carlsro och {k.} Tegelbruket;
- {utgörande punkterna 5-7 sammanlagdt 3,9851 hektar.}

8.) D. Eskilstuna Jernvägsstations område.

9.) E. Fridhem, från Sommarro afsöndrad lägenhet

10.) F. Lindtorp, afsöndring från Jernvägsområdet.

11.) G. Upplagsplats, afsöndring från Jernvägsområdet.

12) H. Fors hemman 1/4 mantal kronoskatte, med derå
utmärkta i g. fabriken Tunafors, h. Ingeniörsboställe
samt {dels} byggnadstomter norr om Albrovägen N:ris
1-25 och stugorna 34, 35, 36, {dels} tomtnummer 1-65 söder
om Albrovägen.

13.) Fabriken Stålfors, äldre afsöndring från Fors hemman,
samt betecknad med I.

14) Oskattlagda torpet Wakten eller Marielund, betecknadt
med K.

15.) Lägenheten Eriksdal, betecknad med L. (af gammalt
kallad Stora Ekvallsvreten).

16.) Utmarken Westermarken, betecknad med M samt
bostadsnummer 1-51.

17.) Lägenheten Lilla Ekvallsvreten, betecknad med N.

18.) Lägenheten Forsbomska vreten, betecknad med O., och
tomtnummer 1-9.

19.) Lägenheten Björktorp, betecknad med P.

20.) En vret, betecknad med Q., till Pastorsbostället Tuna
utbytt från Fors hemman.

21.) Lägenheten Forshem, äfven kallad Öbergska filtomten,
samt betecknad med R. (afsöndring från kronohemmanet Gredby);
- {utgörande punkterna 8-21 = 69,5875 hektar,
samt samtlige under punkterna 2-21 upptagna områden
88,2094 hektar eller 178 tunnland 22,5 kpl [kappland].}

22.) Pastorsbostället Tuna, betecknadt med S och num-
ris 1-5.

23). Länslasarettstomten, betecknad med l.

24.) Eskilstuna stads samt Klosters och Fors landsförsam-
lingars kyrkogård, betecknad med T;
- {utgörande punkterna 22-24 sammanlagdt 6,74 hektar
eller l3 tunnland 20,8 kpl.}

dock anmärktes att allmänna vägar, nemligen Lasa-
rettsvägen, vägen till Jernvägsstationen och till Tuna, äfven-
som blifvande Westermarksgatan icke blifvit beräknade.


B.) {I Klosters socken:}

a) {Enligt kartan N:o 2:}
1.) Lägenheten Laduvreten eller Stensborg, innehållande
2,6286.
hektar eller 5 tunnland 10,4 kpl.

b.) {Enligt Magistratens protokoll för den 8 November 1886
jemte anteckning å C. A. Åkersteins karta:}

2.) Lägenheten Bryggaretorp, hvars område angifvits till
50 tunnland, och med beteckning W.

3.) Tunafors bruk, betecknadt med Y.

4.) Stadens Wattenledningsområde, inköpt af Hvilsta
mark, betecknadt X.

Efter läsning af Utskottets betänkande, innefattadt
i dess protokoll för åtskilliga dagar från och med
den 18 November 1886 till och med 23 Maj 1887,
och hvaraf inhemtades att Utskottet - med afseende å
Stadsfullmäktiges den 8 Mars 1883 gjorda uttalande i
ämnet - tillstyrkt framställningen beträffande här ofvan
upptagna punkterna 1. både i Fors och Klosters socknar,
men, på anförda skäl, gifvit afstyrkande å fram-
ställningen i öfrigt, uppträdde {Herr Borgmästaren S. Alm}
och först förklarade att Utskottets uppfattning om
ärendets vidd vore riktig, samt meddelade Stadsfull-
mäktige innehållet i en af Konungens Befallningshaf-
vande i länet till Magistraten den 14 December 1886
aflåten skrifvelse, berörande detta ämne, och hvari
meddelades att anledning förekommit dertill att, för åstad-
kommande af ändamålsenlig reglering af stadens gränser
mot den närmast omgifvande landsbygden, Eskilstuna
jernmanufakturbolags och Stålfors' fabrikers inom
Fors socken belägna områden, äfvensom lasarettstomten,
kyrkoherdebostället, kyrkans område och klockaregården
samt tilläfventyrs andra till staden gränsande lägenheter
jemväl borde öfverflyttas till Eskilstuna stad, och hvilket
-med undantag af klockaregården som förut tillhörde stadens
om-
råde - äfven iakttagits i det af Utskottet sammanfattade
Magistratsförslaget. Herr Borgmästaren bemötte derefter
de af Utskottet för afstyrkandet anförda skäl och
yrkade bifall till den hos Utskottet anförda reser-
vation, hvari hemställts om samteliga lägenheters
införlifvande med staden på vissa vilkor, dock
med den af Herr Borgmästaren i dessa senare nu
yrkade förändring, att endast de s. k. Nyforslägen-
heterna måtte förläggas inom stadens planlagda
område.

{Herr E. A. Lundblad} framstälde derefter yrkande
om bifall till reservanternas förslag oförändradt.

{Herr Hj. Åkerstein} yrkade bifall till Utskottets
utlåtande; hvari {Herr C. A. Lundberg} instämde:

{Herr A. Nilsson} yrkade bifall till reservanternas
förslag med den förändring i de angifna vilkoren,
att endast Fors-lägenheterna komma inom stadens
planlagda område.

{Herr A. Falk} hemstälde om uppskof med ärendet.

{Herr A. Stålberg} yrkade uppskof med återremiss, på
det Utskottet må taga i öfvervägande, hvilka förde-
lar kunde erhållas af Westermarkens förläggande till staden.

Efter det öfverläggningen
förklarats slutad bifölls Herr Stålbergs
yrkande, om uppskof med återremiss, med 14 röster
mot 11, hvilka senare afgåfvos för enbart uppskof.

[MARG: {194.}]

{§. 6.}
Herr O. Aspelin erhöll permission från sammanträdet.

{§. 7.}
I frågan om Fors fattigvårdsstyrelses förslag, om
öfverenskommelse för erläggande af särskild fattig-
skatt i form af matlagsafgift för stadens utmark
Westermarken, hade Utskottet hemställt:

1:o att tvenne ombud - hvartill stadens fattigvårdsstyrelses
ordförande och vice ordförande föreslogos - måtte
utses att i saken träda i underhandling med Fors
fattigvårdsstyrelse eller vissa dess delegerade
och att med förslag till Stadsfullmäktige inkomma;

2:o att ärendet derefter må af Stadsfullmäktige
till afgörande företagas.

Detta utlåtande bifölls.

[MARG: 208.]

{§. 8.}
Föredrogs Utskottets utlåtande i anledning deraf att
- sedan Stadsfullmäktige den 12 sistlidne Maj fattat
beslut {enligt §. 3 i protokollet}, om sättet för Gymnastik-
husets uthyrande eller upplåtande till fremmande
ändamål och, {enligt §. 13}, om bemyndigande för Drätsel-
kammaren äfven för framtiden att söka vräknings-
domar å Westermarksstugor, derest Drätselkamma-
ren funne anledning dertill - Herr C. W. Dahlgren
vid samma sammanträde väckt motioner om beslu-
tens upphäfvande; och hade Utskottet på anförda
skäl samt jemväl under åberopande af hvad 76 §.
i Kongl. Förordningen om kommunalstyrelse i stad
stadgade om sättet för ändrings vinnande af den,
som ej med Stadsfullmäktiges beslut åtnöjdes, hem-
ställt att ifrågavarande två motioner om ändring
i beslut, hvarå besvärstid ej tilländalupit, icke
måtte af Stadsfullmäktige till pröfning upptagas.

Utskottets utlåtande bifölls.

[MARG: 38.]

{§. 8.}
Hamndirektionens förslag till underdåning förklaring i
anledning af de anmärkningar, som framkommit
mot Stadsfullmäktiges förslag till hamnområde
för staden upplästes jemte de nämnda an-
märkningarne, hvarefter Hamndirektionens
ifrågavarande förslag godkändes.

[MARG: 39.]

{§. 9.}
Herr J. Engström beviljades permission från
sammanträdet, hvarefter äfven Herr E. A.
Lundblad erhöll begärd permission.

{§. 10.}
Drätselkammarens framställning om afskrifning
af kommunalutskylder enligt företedda längder
bifölls; och omfattade denna afskrifning utskylder:

1:o enligt Stadsfogdens längd den 16 Mars 1887:
för år 1882 - Kr. 16:23.
för år 1883 - 61:16.
för år 1884 - 208:55.
då 6 särskildt utmärkta poster strukits
å 189:07. - 285:94.

2:o enligt Stadsfogdens längd af den 18 Mars 1887:
för år 1885 - 591:34.
efter afdrag för N:o [1953] - 40:92. 550:42

3:o Enligt Stadskamrerarnes längd den 26 Mars 1887:
för år 1885 - 257:32.

4:o Enligt Stadskamrerarnes längd af 9 April 1887:
för år 1883 - 7:74.
1884 - 17:11 24:85.

5:o Enligt Stadsfogdens längd 23 April 1887:
för år 1885 - 589:57.
efter avdrag för 14 poster - 155:96. 433.61.
tillsammans kr. - 1552:14

[MARG: 40.]

{§. 11.}
Till Utskottets beredning remitterades tvenne särskilda
framställningar af gårdsegare om eganderätt till den
mark, som vunnits genom utfyllning till den fast-
ställda strandlinien för ån, neml
af Herr Carl Silén för gården N:o 52
af Herr A. Th. Broms för gården N:o 61.

[MARG: 41. 42.]

{§. 12.}
Stadsfullmäktige godkände Wattenledningskomi-
tens, på uppdrag, afgifna förslag till för-
klaring i anledning af Herr Styresmannens
vid Carl Gustafs Stad hos Konungens Befall-
ningshafvande anförda besvär öfver Stads-
fullmäktiges beslut om utmynningen af Watten-
afloppsledningen för staden.

[MARG: 43.]

{§. 13.}
Herr vice Ordföranden tillkännagaf, i anledning
af uppdrag i ämnet vid förra sammanträdet,
att Herr K. Söderblom hos H:r GeneralPostdirek-
tören inhemtat upplysning om ståndpunkten
å den fråga, som Stadsfullmäktige hos
General PostStyrelsen petionerat - nemligen
erhållande af förbättrade postgångar -,
samt att Herr General Postdirektören der-
vid förklarat sig ej ega rätt att medgifva
framställningen emedan kostnaden skulle ökas
med mera än 20% - hvaröfver han ej finge
gå.

{§. 14.}
Till Utskottets beredning remitterades:

1:o Herr T. Engströms nu ingifna motion om hyres-
fritt upplåtande i borgmästarebostället af
köket och tvänne angränsande rum för tiden
1 Okt - 31 Dec. 1887 åt "Föreningen för Eskils-
tuna Barnkrubba."

2:o Herr A. Stålbergs muntligen gjorda motion
om utseende af 2 suppleanter i Berednings-
Utskottet.

[MARG: 44.]

{§. 15.}
muntliga motion att Komitén må träda i underhandling med
vattenledningsentr-
prenören till utrönande af Kostnaden för
dubbel rörläggning för
vattenledningen i ån till Wester.

Samma dag uppläst och justeradt

/Axel Karlsson/

År 1887 den 13 Juni å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.

/Aug Eriksson/
/L, Gust., Rydh/

[MARG: 44]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107474.

Personrelationer