Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1881

Anmärkning

{1881 den 9 Juni.}

{§.1.}
Föredrogs revisorernas berättelse om föregående årets
räkenskap och förvaltning, med dervid fogade tvenne
bilagor, deraf N:o 1 rörde Drätselkammaren och
N:o 2 Fattigvården.

Uti N:o 1 var först anmärkt: "Verifikationer å uppburne
räntor för insatta medel i Södermanlands banken
saknas, hvadan desamma ej kunnat kontrolleras",
hvarpå kassaförvaltaren afgifvit för-
klaring: "Verifikation å upp- och afskrifningsräntan
finnes vid räkenskapen i form af bankbesked. Veri-
fikation å depositions räntan bilägges;" och blef denna
förklaring godkänd.

Widare anfördes i anmärkningsmemorialet: "I sam-
manhang härmed få revisorerna framställa önskvärd-
heten deraf, att en dagkassabok för alla in- och utgå-
ende kassaposter, upptagande jemväl banktransak-
tioner, upplägges och vid blifvande revisioner tillhan-
dahålles", derom kassaförvaltaren yttrat: "Dagskassa-
bok och särskild bankräkning finnas, och hafva före-
visats revisorerne. Ingendera tillhöra dock årsredo-
visningen, sedan posterna i {sjelfva hufvudräkningen}
både specificerats och cerificerats, för vinnande af
större åskådlighet; men deremot tjenar kassaboken för
den kontroll {under löpande året}, hvilken Drätselkammaren
utöfvar. Emedan Drätselkammaren, efter sitt regle-
mente, har att bestämma kontrolleringssättet å Stads-
kassemedlen, förmodas att förevarande fråga öfver-
lemnas till Drätselkammarens ompröfning."

Denna fråga, om dagkassabokens beskaffenhet,
bordlades tills Drätselkammaren, i enlighet med
reglementet, fått bestämma kontrolleringssättet.

Slutligen anförde revisorerne: "Uti en af Stadens
förrådsbodar finnes den på sin tid dyrbara
rådhustorgspumpen inlagd, der densammas värde
genom förrostning alltmer minskas. Kan nämnde
pump ej lämpligen användas t.ex. vid den å stadens
numera egande gård N:o 137 belägna s.k. fabriks-
brunnen eller annorstädes, få revisorerna föreslå,
att densamma med tillhörande atteralj jemte 2:ne ännu
i godt stånd varande pumpstockar, liggande på platsen
utanför förrådsbodarne, på fördelaktigaste sätt
afyttras"; i anledning hvaraf Drätselkammaren upplyst,
att ett anbud på pumpen å 50 kr. varit under pröfning
den 30 Juni 1880, men ansetts för lågt, hvadan pumpen- hvars
behöflighet på annat ställe ej heller för tillfället kun-
nat pröfvas-intagits till förvar i en af stadens förrådsbodar.

Med godkännande af Drätselkammarens handlingssätt under
dåvarande förhållanden, beslöts nu att pumpen
skulle genom Drätselkammarens försorg försäljas.

-

Uti anmärkningsmaterialet N:o 2, om fattigvården,
anfördes: {att} fattigvårdsföreståndaren till last låge
3 kronor, hvilka i kassakladden upptagits 2:ne gånger
såsom utbetalning till C. A. Dahlberg,- hvilket ock
föreståndaren erkänt-; {att} för felaktigt utförd
summa för en post matportioner borde motentre-
prenören godtgöras 1 Krona,- hvarå den förklaring
lemnats att denna 1 Krona skulle tillfalla räken-
skapsföraren vid fattigvården, men ej entreprenören-,
samt {att} "gravations- och brandförsäkringsbevis torde
anskaffas och biläggas den inteckning i Eskilstuna
bryggeriaktiebolags gård, hvilken, jemte betryggande
borgen, blifvit stäld såsom säkerhet för 5000 kronors
lån ur Gust. Olssons testamentsfond",-hvara förkla-
rats, att detta skulle efterkommas.

Förklaringarne godkändes.

-

I slutbetänkandet anfördes: "revisorerne hafva inven-
terat och funnit Stadens tillhörigheter väl vårdade,
värdehandlingarne i behörigt skick, innehörande full-
komligt god säkerhet, och samtelige räkenskaper med utmärkt
reda och noggranhet förda. På grund af så-
lunda verkställd inventering, granskning af räkenskaperna
och tagen öfversigt af Stadens ställning kunna revisorerne
ej annat än vitsorda så väl särskilda förvaltnings-
afdelningarnes nit och omsorg om Stadens bästa som ock
den redbarhet, skicklighet och goda ordning, som utmärkt
dess tjensteman, hvarföre revisorerne så tillstyrka full
ansvarsfrihet för Stadens förvaltning under år 1880."

Ansvarsfrihet beviljades på sätt revisorerne föreslagit.

[MARG: 42.]

{§.2.}
Ledamoten E. G. Åbergh erhöll permission från återstående
delen af sammanträdet på grund af embetsförrättning.

{§.3.}
Som af stadens landstingsmän Herrar Fil. Doktorn
Theofron Munktell och Provisialläkaren Victor
Mossberg äro i tur att afgå, samt stadens innevå-
nareantal ökats utöfver 7500, hvadan staden
skall hafva fyra landstingsmän och således en ytter-
ligare sådan skall utses; så företogs nu val af
tre landstingsmän; och utsågos dertill:

{vid första omröstningen}:
Fil. doktoren Theofron Munktell med 22 röster och
Provinsialläkaren Victor Mossberg med 20 röster;

{vid andra omröstningen}:
t.f. Borgmästaren Sixten Alm med 13 röster,
- af 23 röstande.

{§.4.}
Som, bland stadens landstingsmäns suppleanter, en ledig-
het uppkommit efter Fabriksidkaren Johan Walén, hvil-
ken varit i tur att afgå och sedermera aflidit, och
en ledighet uppstått efter Kamreraren C. A. Ström,
hvilken äfven är i tur att afgå, såsom förlidet år
vald att inträda såsom suppleant efter då till lands-
tingsman valde förre suppleanten Winhandlanden E. A.
Lundblad; hvarjemte en ytterligare suppleant skall
utses i anseende till ökningen af stadens innevånare-
antal utöfver 7500; så företogs nu val af tre
landstingsmäns suppleanter med två års tjenstgöringstid,
och utsågos dertill:

{Wid första omröstningen}:
Fabriksidkaren Erik Augustinus Naesman med 19 röster;

{wid andra omröstningen}:
Telegrafkommissarien Hjalmar Åkerstein med 15 röster och
Direktören och Riddaren Johan Svengren med 14 röster -
- af 23 röstande.

[MARG: omvald 1882]
[MARG: 3:dje, 4:dje]

{§.5.}
Då den förlidet år valde landstingsmans suppleanten
Fabriksidkaren Sven Palmgren aflidit, ansågo Stads-
fullmäktige att suppleant nu skulle efter Palmgren
väljas för den tid som han skolat vara suppleant, om
han lefvat, och företogo alltså val; dervid till
landstingsmans suppleant efter Palmgren och på ett år,

{wid andra omröstningen},
valdes Fabriksidkaren och Riddaren Johan Christoffer
Heljestrand med
17 röster - af 23 röster.

{§.6.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets i
Södermanlands län utslag den 6 Maj 1881, på besvär
af Kamreraren C. A. Ström, hvarigenom, med undan-
rödjande af Stadsfullmäktiges beslut den 10 Mars 1881,
angående utfärdande af gåfvobref på viss del af
stadens tomt N:o 108 D, ärendet återförvisats till ny
behandling.

Stadsfullmäktige beslutade att hos Kongl. Maj:t anföra
underdåniga besvär öfver detta utslag, på den grund, att
ifrågavarande ärende - hvilket af Landshöfdinge Embetet
ansetts icke blifvit, innan det till slutligt afgörande före-
togs, vederbörligen beredt - likväl, efter Stadsfullmäktiges
åsigt, varit beredt, till bevis hvarom skulle bifogas
utskrift af Stadsfullmäktiges protokoll: §.8 för den 8 Januari
1877, §.4 för 22 Februari 1877 och §.9 för den 6 Mars 1879;
och emedan den af Landshöfdinge Embetet åberopade 36§. i
Kongl. Förordningens om Kommunalstyrelsen i stad icke
hade tillämplighet å den framställning, hvilken föranledde
beslutet den 6 Maj 1881, då densamma icke vore stadsfull-
mäktigeledamots motion, utan inkommit från Ordens-
sällskapet B7 till Stadsfullmäktige med Magistratens remiss.

Emot beslutet att anföra besvär reserverade sig Herr
Carl Andberg.

{§.7.}
Genom votering, och med 13 röster mot 10, afslogs, i enlighet
med Drätselkammarens utlåtande, Herr Carl Andbergs motion,
om anbringande af glasdörrar vid rådhustrappan.

[MARG: 29.]

{§.8.}
I anledning af Herr E. A. Lundblads motion om förändrad
sammansättning af direktionen för härvarande Tekniska
söndags- och aftonskola, hade Utskottet afgifvit ett
tillstyrkande utlåtande med någon redaktions förändring,
så att den afhandlade 22§. i skolans stadgar komme
att lyda:

"Den närmare tillsynen å och ledningen af skolans
verksamhet, äfvensom förvaltningen af de till densamma
anslagna medel, besörjes af en Direktion, bestående
af en af Kongl. Maj:t utsedd ordförande och fyra
ledamöter. Skolans föreståndare är sjelfskrifven
ledamot af styrelsen. De öfriga utses för en
tid af tre, en af Kongl. Maj:t och två af
Stadsfullmäktige."

Med godkännande af detta förslag, beslutade
Stadsfullmäktige ingå till Kongl. Maj:t med underd.
anhållan att 22§. i skolans stadgar måtte erhålla ofvan-
stående lydelse.

[MARG: 43.]

{§.9.}
Uti en den 12 sistlidne Maj ingifven motion hade Herr
E. A. Lundblad anfört sig hafva förnummit att Hjelmar-
Kanalbolag egde en qvarn i närheten af kanalen, men
att det vore outredt om bolaget egde laglig rätt att be-
gagna vattnet till qvarndrift eller åtminstone i så stor
skala, som nu skedde; och då det vore antagligt att
qvarnen ombyggdes sedan Hjelmaren sänkts, hvilket åter
kunde invevrka på vattentillgången för vattenverken
vid Eskilstuna ström, så hemstäldes att Stadsfullmäktige
måtte uppdraga åt tvenne personer att å stadens
vägnar sätta sig i beröring med öfriga vattenmarksegare
vid Eskilstuna ström för att gemensamt med dem utreda
frågan.

I anledning häraf hade Utskottet, med motionens
tillstyrkande, hemställt:

att Stadsfullmäktige må utse tvenne ombud i det
syfte motionen innehåller;

{att} dessa ombud måtte få beslutanderätt å stadens
vägnar vid de sammanträden med öfriga vattenverks-
ombud, som komma till stånd, samt att denna
beslutanderätt må omfatta:

a.) om och hvilka åtgärder böra i saken vidtagas;
b.) grunden för fördelning mellan de intresserade
af de kostnader, hvilka åtgärderna med-
föra;
c.) utseende af juridiskt ombud för ärendets
utredning och för att å allas vägnar föra
rättegång, derest sådan, efter åstadkommen
utredning, varder beslutad;

och under förutsättning af bifall härtill, hade Utskottet
vidare föreslagit:

{att} till ombud för staden må utses ordförandene
hos Stadsfullmäktige och i Drätselkammaren
hvad sålunda föreslagits och hemstälts blef af
Stadsfullmäktige bifallet.

[MARG: 42.]

{§.10.}
Uti föredraget utlåtande hade Utskottet hemställt
om afslag å den af Eskilstuna arbetare förenings Sjuk-
och Begrafningskassas styrelse gjorda anhållan om
400 kronors årligt anslag från staden till samma kassa,
och efter redogörelse för innehållet af den af sökande-
styrelsen öfverlemnade tabell å kassans verksamhet
åren 1865-1880, deraf inhemtats att för åren 1876 och
1879 uppkommit brist men för alla öfriga behållning
och att kassans behållning i allt vid 1880 års slut utgjorde
12387 Kr. 53 öre, ville Utskottet, utan att ingå å frågan,
huruvida denna kassa verkligen behöfde fremmande
hjelp, framhålla dess speciella egenskap och sjelfhjelps-
kassa, och att dess gagneliga verksamhet och synbara fram-
gång måste anses härleda just ur samma egenskap, samt
att öfvergifvandet af denna princip vore måhända
farligt för kassan sjelf, då det ju vore antagligt,
att, med vissheten om anslag utifrån, skulle med-
lemmarnes egna bemödanden för den gagneliga
saken i samma mån slappas; hvarjemte fram-
hölls anstaltens {enskildta} beskaffenhet och grund-
karakter.

På grund af hvad Utskottet sålunda och i öfrigt
anfört, afslogs den för ifrågavarande kassa gjorda
framställning.

[MARG: 41.]

{§.11.}
Då den af Stadsfullmäktiges ordförande väckta
motion, att för stadens behof skulle exproprieras
en del af den mark inom Fors' socken, som till-
hörde kyrkoherdebostället Tuna, icke upplyste
till hvad ändamål jorden skulle användas; och
Utskottet icke heller fann behofvet deraf vara
för handen, hade Utskottet hemställt:

att motionen ej måtte till någon Stadsfull-
mäktiges åtgärd för det närvarande föran-
leda;

och blef äfven detta Stadsfullmäktiges beslut.

[MARG: 45.]

{§.12.}
Bifölls Brandchefen Herr A. F. Dahlströms fram-
ställning att till Brandväsen i årets utgiftsstat
för oförutsedda behof afsatta medel få använda
högst 75 Kronor såsom bidrag till betalning af en för
staden inköpt Mekanisk brandstege; och anmälte
Brandchefen att öfriga medlen dertill voro tillsläppta
af enskilda personer.

{§.13.}
Herr E. A. Lundblad väckte muntligen motion att af
stadskassans medel skulle bekostas:

1:o fyllning af diket mellan Bruksegaren Schjåltz' gård
N:o 124 och tomten till Elementar Skolan för flickor,
hvilken fyllning blifvit ålagd af Helsovårdsnämnden;

2:o stensättning af rännsten och iordningsställande af
gångbana utanför sistnämnda tomt mot Kyrkgatan,
hvilket blifvit ålagdt af Byggnadsnämnden.

Motionen remitterades, för beredning, till Utskottet.

{§.14.}
Med skrifvelse från Magistraten af den 7 i denne
månad öfverlemnades ett utdrag af dess protokoll
för samma dag, hvaraf inhemtades att t.f. Borg-
mästaren Olof Sixten Alm, anmält, att han ämnade
hos Kongl. Maj:ts och Rikets SveaHofRätt söka ledig-
het från uppehållandet af Borgmästarebefattningen
härstädes från den 5:te till den 28:de nästkommande
Juli månad med rätt att dessförinnan återinträda
i tjenstgöring om omständigheterna sådant medgåfne,
samt att Magistraten förenat sig derom att till t.f.
t.f. biträde Rådmannen härstädes, vice Härads-
Borgmästarens vikarie under ledigheten föreslå
höfdingen Ernst August Carlberg; och skulle Stads-
fullmäktiges yttrande inhemtas, huruvida de hade
något emot vice Häradshöfdingen Carlbergs lämp-
lighet såsom vikarierande Borgmästare att erinra.

Stadsfullmäktige förklarade sig i detta fall icke
hafva någon erinran att göra.

[MARG: 46.]

{§.15.}
Föredrogs en med Magistratens remiss inkommen
framställning af Fabriksidkaren S. J. Thelin om be-
frielse från honom påförda Kommunalutskylder
för år 1880, till belopp 23 Kr. 16 öre; hvilken motion
remitterades till Drätselkammaren för beredning.

[MARG: 47.]

{§.16.}
Med skrifvelse denne dag öfverlemnade Helsovårds Nämnden
ett utdrag af sitt protokoll för den 3 sistlidne Maj,
innefattande förslag till stadganden angående för-
säljning af hästkött inom staden Eskilstuna, med
begäran att Stadsfullmäktige ville samma förslag
godkänna och antaga.

Wid läsning af handlingarne befanns proto-
kollsutdraget innehålla dels afskrift af Konungens
Befallningshafvandes i Södermanlands län Resolution
den 12 Juni 1880 med fastställelse å "Ordnings Stad-
ganden för Nyköpings stad med afseende å för-
säljning af hästkött, {dels} nämndens beslut att be-
gära hos Stadsfullmäktige antagande af en dylik
ordningsstadga jemväl för Eskilstuna stad, dervid
Nämnden dock ansett, att tiden, inom hvilken djuret
skulle af veterinär besigtigas före nedslagtandet, borde
bestämmas till högst åtta dagar.

Stadsfullmäktige godkände och antogo enahanda
Ordningsstadganden för staden Eskilstuna med afseende
å försäljning af hästkött, som enligt ofvannämnda
resolution gälla för staden Nyköping, dock att §.1.
deri erhåller följande lydelse:

"Ej må hästkött inom staden eller å dess område
till salu hållas, med mindre Säljaren kan visa, att
djuret, som köttet tillhört, blifvit inom åtta dagar
före nedslagtandet besigtigadt af behörig veterinär
och såsom dugligt till menniskoföda godkändt."

Och skulle detta beslut underställas Kongl.
Maj:ts Befallningshafvandes pröfning.

{§.17.}
Herr F. A. Stenman pliktar 2 Kr. för förfallolöst uteblif-
vande från dagens sammanträde.

{§.18.}
Att jemte ordföranden justera dagens protokoll utsågos
Herrar Engström och Koraen, med Herrar Naesman
och Hellstedt till suppleanter; skolande justeringen verk-
stellas Onsdagen den 15 i denne månad, klockan
5 eftermiddagen, på Uppbördskontoret.

{§.19.}
De i föregående §. nämnda Stadsfullmäktigeledamö-
ter, jemte t.f. Borgmästaren S. Alm, erhöllo uppdrag
att justera de i dag beslutade underdåniga besvär
och framställning till Kongl. Maj:t.

Justeradt d. 16 Juni 1881.

/Theofr Munktell jr/
/T. Engström/
/E A Naesman/

1881. den 20 Juni 1881 offentligen uppläst å Rådhuset
intygar:

/C. W. Dahlgren/
/Fr. Leonh. Kinander/

1881. den 27 Juni offentligen uppläst å Rådhuset betyga:

/Carl [J] Almberg/
/C, M, Swedin/

[MARG: 48.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juni 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107473.

Personrelationer