Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juli 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juli 1885

Anmärkning

{1885 den 9 Juli}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr Joh. Engström
E. Andersson
F. Grönberg
C. W. Dahlgren
T. Engström
med anmäldta och godkända förfall

samt herr E. A. Naesman, hvilken med kallelse ej anträffats.

{§. 1.}
Wid granskning af kallelselistan till sammanträdet den
22 sislidne Juni i och för pröfning af de frånva-
rande ledamöternes förfall, befanns att för Herrar
Emil Andersson och O. F. Larsson antecknats att de voro
bortresta, hvilka förfall godkändes. Herr Theodor
Engström hade ej med kallelse anträffats, och hans från-
varo kunde således ej föranleda plikt.

Herrar Doktor Munktell och Handlanden A F.
Dahström, af hvilka den förre anmäldte förhinder
som ej godkändes och den senare ej anförde något
förhinder, fäldes att hvardera plikta 2 Kronor.

{§. 2.}
Sedan Ingeniören Theofron Boberg anfört besvär
öfver det af Stadsfullmäktige den 11 sistlidne Juni
verkstälda landstingsmannaval, hvarvid blifvit utsedda
3 ledamöter och 3 suppleanter; samt Landshöfdinge Embetet
i Södermanlands län, genom utslag den 29 i samma
månad, - enär af de fyra landstingsmän och fyra
suppleanter, hvilka vid förlidet års utgång varit för Eskils-
tuna stad utsedde, endast två landstingsmän och två
suppleanter från sina befattningar afgått, samt vid
sådant förhållande och då stadens folkmängd ej upp-
ginge till tiotusen personer,stadsfullmäktige ej
egt att utse flere än två landstingsmän och
lika många suppleanter -, förklarat valförätt-
ningen olaglig och föreskrifvit nytt val; så
företogs nu detta.

Härvid utsågos för Eskilstuna stad:
a.) {till Landstingsmän}:
Herr Borgmästaren Sixten Alm med 21 röster,
och Herr Provinsialläkaren Victor Mossberg med 19 röster;

b.) {till Landstingsmanssuppleanter}:
Herr TelegrafKommissarien H. Åkerstein med 19 röster
vid första omröstning, dervid 22 röster afgåfvos, [MARG: 1:a]
och Herr Ingeniören Knut Söderblom med 17 röster
vid andra omröstning af 22 röstande; [MARG: 4:de]

sedan på omröstningsförteckningen uppsatts Herrar
Direktören J. Svengren och Söderblom, af hvilka den
förre vid första omröstningen erhöll 8 och den senare
dervid erhöll 5 röster. (I valet till Landstingsmän nedlades 1
röst
och i Suppleantvalen nedlades 2 röster.)

[MARG: {61.}]

{§. 3.}
Med godkännande af Utskottets utlåtande, anslogos
150 kronor äfven för innevarande år åt de utsedda
ombuden till Städernas Allmänna brandstodsbolags
stämma.

[MARG: 62.]

{§. 4.}
Wid beredning af Herr A. Hellstedts motion om
kanalisering och fyllning af Ruddammen hade Utskottet
funnit hufvudsaklig pröfning deraf ej kunna ske
utan tillgång till förslagsberäkningar och undersökning
af fullt sakkunnig person, hvadan Utskottet hemställt
att Stadsfullmäktige måtte besluta undersökning af
platsen jemte kostnadsförslags upprättande af sak-
kunnig person på stadens bekostnad, hvarefter
Utskottet kunde sättas i tillfälle att med utlåtande
inkomma.

Denna hemställan bifölls, och lemnades upp-
drag åt Drätselkammaren att anmoda sakkunnig
person om denna undersökning jemte kostnads förslags upp-
rättande.

[MARG: 55.]

{§. 5.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
i ämnet beviljade Stadsfullmäktige åt Goodtemplar-
orden upplåtelse af en pil-udde intill kanalen
i stadsträdgården samt ej långt från dess Wattenkiosk
derstädes, på det vilkor, att upplåtelsen upphörer
då staden der till finner anledning, samt att, om
innehafvaren önskade der uppföra en musikpa-
viljong, sådant endast finge ske efter ritning, som
ByggnadsNämnden godkände.

[MARG: 63.]

{§. 6.}
På Drätselkammarens framställning beslutades upp-
skof till ett annat år med anbringandet af de
de beslutade 2:ne gaslyktorna vid Rinmanstorg i
mynningarna till Nedre Nybrogatan och Nedre Gymna-
stikgatan.

[MARG: 64.]

{§. 7.}
Till Utskottet remitterades för beredning en ansökning
af Enkan Maria Engström om efterskänkande af
kommunalutskylder.

[MARG: 65.]

{§. 8.}
Föredrogs ett denne dag inkommet utdrag af
HelsovårdsNämndens i Eskilstuna Protokoll för
den 7 i denne månad, innehållande föreläggande
för staden att snarast möjligt och sist innan den
1:sta April 1887 "igenfylla" Ruddammen, dock att
arbetet med fyllningen icke finge ega rum under
Juni, Juli och Augusti månader.

Remitterades till Utskottet för afgifvande
af utlåtande huruvida detta föreläggande borde
öfverklagas, i anledning af den behandling detta
ärende redan undergår hos Stadsfullmäktige.

[MARG: 66.]

{§. 9.}
Föredrogs en framställning från Skolrådet, angående af
Gymnastikläraren begärd
anskaffning af materiel till Gymnastikhuset.

Remitterades till Utskottet för beredning

[MARG: 67.]

{§. 10.}
Till Utskottet remitterades för beredning muntliga motioner:

1:o {af Herr Albin Hellstedt} om anskaffande af marki-
ser till Rådhussalens fyra fönster mot Rådhus-
torget, för värmans afhållande sommartiden;

2:o {af Herr K. Söderblom}, att för samma ändamål
måtte istället anskaffas inre persienner till Råd-
hussalens alla fönster.

Samma dag uppläst och justeradt

/TheofrMunktell jr/
/G, E, Svahnbäck/
/Albin, Hellstedt/

1885 den 13 Juli å Rådhuset offentligen uppläst, betyga:

/C, W, Swedin/
/Aug Eriksson/

[MARG: {68}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juli 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107471.

Personrelationer