Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juli 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juli 1891

Anmärkning

{1891 den 9 Juli}
Närvarande: samtliga herrar Stadsfullmäktige med undantag
af:
Herr A.W. Koraen med godkända förfall.
Herr A. Aulin med godkända förfall.
Herr H. Åkerstein med godkända förfall.
Herr E. Frieman med godkända förfall.
Herr Th. Boberg med godkända förfall.
Herr Th. Engström, som ej med kallelse anträffats.-
Herr E.A. Lundblad utan anmäldt förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll utsågos Herrar
Carl Olsson och Herm Lundberg.

{§ 2.}
I nu föredraget utlåtande hade Utskottet hemstält om
bifall till Herr K. Söderbloms motion att Stadsfull-
mäktige måtte till Poliskammaren ingå med förfrågan
om och på hvilka vilkor Poliskammaren ville medgifva
att Djurgården i polishänseende lägges under staden
samt tillika föreslagit att för Poliskammaren måtte till-
kännagifvas att framställningen afsåge Djurgårdens för-
läggande i polishänseende under staden uti samma
omfattning som med Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori
egt rum.

Stadsfullmäktige biföllo detta utlåtande.

[MARG: {35.}]

{§ 3.}
I enlighet med Drätselkammarens utlåtande
afslogo Stadsfullmäktige Herr E.A. Bergs
motion om fortsatt utabonnerande till
motionären af vattenverket Stampen.

[MARG: {34.}]

{§ 4.}
Föredrogs en genom Magistraten ankommen
så lydande ansökan:

"Till Stadsfullmäktige i Eskilstuan.
I och för helsans vårdande anhålles härmed
vördsamt om tjenstledighet från den 13 Juli
till och med den 15 Augusti. Ingeniören
Åke Carlsson härstädes föreslås att under
tiden uppehålla tjensten läkarebetyg bifogas.
Eskilstuna den 1 Juli 1891.

/C.F. Virgin./"

till hvilken ansökan fogades betyg af stadsläkaren
E.V. Pallin att Stadsingeniören Virgin vore i behof
af tjenstledighet under begärda tiden.

Ansökningen bifölls och förordnades Ingeni-
ören Åke Casrlsson att uppehålla tjensten under
tiden; dock skulle där åligga Stadsingeniören Virgin sjelf
med vikarien uppgöra beträffande betalnings vilkoren för
tjenstens uppehållande.

[MARG: {36.}]

{§ 5.}
Genom Magistraten öfverlemnades i styrkt
af skrift K. Maj:ts Bref den 29 sislidne
Maj, deri Kongl. Majt, med bifall till Stads-
fullmäktiges derom gjorda framställning medgifvit
att vattenveket Liehammaren må från den
i nu instundande Oktober utarrenderas och använ-
das till någon annan inrättning inom smides-
manufakturens område än liesmide.

Handlingen skulle till Drätselkammaren
öfverlemnas.

[MARG: {37:}, {res}]

{§ 6.}
Till Utskottets beredning remitterades.
1:o af Herr E.A. Lundblad i egenskap af
Bevillningsberedningens Ordförande gjord framställning
om utanordnande ur Stadskassan af en Krona 50 öre
annonskostnader till Eskilstuna Kuriren.

[MARG:{38.}, res]

2:o Herr Arvid Nilssons motion om framställning
hos Konungens Befallningshafvande om
Apotekaren T. Wirells mantalsskrifning här i staden.

[MARG:{39}, {res}]

{§ 7.}
Stadsfullmäktiges Sekreterare v. Häradshöfdingen
G. Brakel erhöll tjenstledighet från och med den
15 i denna månad till den 1 innestundande September
och intogs e.o. Hofrättsnotarien E. Modigh att
under tiden uppehålla Sekreterare befattningen hos
Stadsfullmäktige.

{§ 8.}
Herr E.A. Lundblad, som blifvit till sammanträdet
kallad men såsom till Rådman utsedd ansett sig
icke böra infinna sig i sammanterädet, befriades från
plikt från utevaron.

Samma dag justeradt

/TheofrMunktell/
/Carl Olsson./
/Herm, Lundberg/

År 1891 den 13 Juli å Rådhuset offentligen uppläst betyga.

/Gust, Carlsson/
/A.E.Enquist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 juli 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107470.

Personrelationer