Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1890

Anmärkning

{1890 den 9 Januari}

Närvarande samtliga Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af:

Herr A. F. Dahlström
Herr P. Liljeqvist
Herr C. A. Lundberg d. y. med godkända förfall.

{§ 1.}
Herr Filosofie Doktorn och Riddaren Theofr. Munktell, såsom
äldste
närvarande Stadsfullmäktigeledamoten öppnade detta första
sammanträde
för året och intog på updrag Ordförandeplatsen intill dess
ordförandeval försiggått.

{§ 2.}
Herr Filosofie Doktorn och Riddaren Theofr. Munktell valdes
med slutna sedlar till ordförande hos Stadsfullmäktige för
innevarande
år med 22 röster.

{§ 3.}
Herr Doktor Munktell intog ordförandeplatsen.

{§ 4.}
Till vice ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande år
valdes med slutna sedlar Herr Rektorn Axel Karlsson med
22 röster.

{§ 5.}
Till ledamöter i Stadsfullmäktiges Beredningsutskott för
innevarande år valdes:

Herr Arvid Nilsson med 26 röster
Herr E. A. Lundblad med 26 röster
Herr Ordföranden Theofr. Munktell med 25 röster
Herr vice Ordföranden A. Karlsson med 25 röster
Herr K. Söderblom med 22 röster
Herr Hj. Åkerstein med 22 röster
Herr A. W. Koraen med 21 röster

hvarefter till Suppleanter i utskottet valdes

Herr A. Falk med 15 röster
Herr Aug. Stålberg med 14 röster.

{§ 6}.
Drätselkammaren meddelade att Fabriksidkaren Aug.
Stålberg blifver vald till ordförande och Ingeniören Knut
Söderblom till vice Ordförande i Drätselkammaren för inneva-
rande år.

[MARG: 81]

{§ 7.}
På framställning af Drätselkammaren beviljades afskrif-
ning af 1888 års kommunalutskylder enligt stadsfogdens
afkortningslängd af den 14 December 1889 med 71 Kronor
85 öre.

{§ 8.}
Enligt Drätselkammarens framställning godkände Stadsfull-
mäktige Drätselkammarens åtgärd att tilldela smidesgesällsenkan
Brita Elisabeth Ryman i gården N:o 176 räntemedel från C. O.
Nysellsfonden i aflidna enkan Carolina Augusta Anderssons
ställe.

[MARG: 82]

{§ 9.}
Föredrogs Kongl. Kammarrättens utslag den 4 November 1889
hvarigenom förordnats att Rektorn G. Elmqvist
och hans hustru samt deras barn och tjenstepiga skola ur
Eskils-
tuna Stads mantalslängd för år 1889 uteslutas.

Stadsfullmäktige beslutade sig skola med detta utslag
åtnöjas och [updrogs] åt Herr ordföranden att af stadens
medel utanordna tio kronor utslaget [åsatt]
stämpladt papper.

[MARG: [oläsligt]]

{§ 10}.
Till Utskottet remitterades för beredning af Herr Ade Falk
väckt motion om att Stadsfull-
mäktige måtte lemna förord till Källaremästaren Axel Karlssons
härstädes till Konungens Befallningshafvande i länet [stälda]
ansökan
angående utskänkning å Djurgården för innevarande år.

[MARG: 83, [oläsligt]]

{§ 11}.
På framställning af Fattigvårdsstyrelsen beslutade Stadsfull-
mäktige bemyndiga Fattigvårdsstyrelsen att, å Stadens vägnar,
vidtaga åtgärd att Skådespelaren Johan Efraim
Nordström och hans familj, hvilka ega hem-
ortsrätt inom Hedvig Eleonora församling i Stockholm men
vid sist förättad mantalsskrifning låtit här i staden föra
sig i mantal, måtte [varda] mantalsskrifna, der de ega
försörjningsrätt.

[MARG: 84]

{§ 12.}
På Wattenledningsstyrelsens tillstyrkan lemnade
Stadsfullmäktige bifall till Fabrikören W. Wiklunds
i Stockholm framställning att till honom måtte nu
utlemnas utaf honom såsom säkerhet under
[ansvarstiden] för härvarande vattenledningsanläggning
aflemnade
skuldebref å tillsammans 22,000 Kronor, intecknade i gårdarne
N:ris 14 och 18 i qvarteret Roddaren, Kungsholms församling,
af Stockholms stad, med hvilken anordning
Wiklunds löftesmän för berörda anläggnings utförande
enligt framställningen bifogadt bevis förklarat sig ej
hafva något att erinra.

[MARG: 85]

{§ 13.}
Att jemte Herr Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar C. J. Andberg och A. W. Koraen.

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr, Munktell/
/C. J. Andberg/
/A; W; Koraen/

År 1890, den 13 Jan. å Rådhuset offentligen upp-
läst betyga:
/Ant. Anderson/
/Gust Carlsson/

[MARG: 86]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 januari 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107469.

Personrelationer