Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 december 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 december 1875

Anmärkning

{1875 den 9 December.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr C. F. Sjöberg med godkändt förfall, samt
Herrar G. Nilson utan anmälda förfall.

{§.1.}
Följande ärenden remitterades till Utskottet för
beredning:

1:o Utgifts- och Inkomstförslaget för år 1875.

[MARG: 260]

2:o Drätselkammarens utlåtande i anledning af
Herrar Joh. Waléns och E A. Lundblads, hvar för
sig väckta motioner om användandet af Stadens
andel i Utskänkningsbolagets vinstmedel för
innevarande år; hvilket ärende stode i sam-
manhang med utgifts- och inkomstförslaget
för år 1876.

[MARG: 158]

3:o Frågan om aflöning af Magistratens
sportelinkomster för bouppteckningar, arfskiften
och af Auktionsverket, hvari Magistraten
sig ånyo yttrat och framställt ett från Stads-
fullmäktiges erbjudande afvikande förslag.

[MARG: 140]

4:o Frågan om verkställighet af muddring i ån,
hvarom Drätselkammaren sig yttrat.

[MARG: 159]

5:o Framställd begäran om besluts fattande i af-
seende å sidospårs utdragande från jern-
vägen till endera af stadens hamnar.

[MARG: 161]

6:o Herr C A. Ströms motion om antagande
af ny ordning rörande antalet af
ledamöter i Magistraten här i
staden.

[MARG: 162]

{§.2.}
En från Herr L. F. Ståhlberg, såsom ledamot i Oxelö-
sund-Flen-Westmanlands Jernvägs aktiebolag,
aflemnad planritning öfver Eskilstuna
Jernvägs Station, remitterades till Byggnads-
nämnden för granskning och tillsyn i af-
seende å den inom Eskilstuna stadsplan
inskjutande stationens utrymme och läge.

[MARG: 161]

{§.3.}
Då af förenämnda
planritning funne ledning för upprättande
af erforderlig karta å jernvägsstatio-
nens omfång och läge, återremitterades
en i detta ämne från Drätselkammaren
ingifven skrift.

{§.4.}
Föredrogs Kongl. Maj:ts Nåd. Bref den
5 sistlidne November, angående fastställelse
å öfverenskommelse om reglering af
fastighetsonera här i staden;- hvarefter
handlingar remitterades till Drätselkam-
maren för behörig verkställighet.

{§.5.}
Till, Fattigvårds Styrelsen remitterades en från
Fors Sockens kommunalstyrelse ingifven
framställning om ny öfverenskommelse
för fattigskatt utgörande för matlag
på stadens utmark Westermarken, med
10 kronor för hvarje matlag; skolande
Fattigvårds Styrelsen afgifva sitt utlåtande,
hvarefter ärendet åter behandlas.

[MARG: 163]

{§.6}
Herr C A. Ströms framställning om val af
ledamöter i Hamn Direktionen för hvarje år
i likhet med valen för stadens drätsel, jemte
ansökning att sjelf för återval befrias,
förklarades hvilande till nästa samman-
träde, då allmänna valen komma att
försiggå.

{§.7.}
Herr C A Ströms ansökning om befrielse
från 2:dre Bergnings Chefs befattningen uppskjöts
till nästa sammanträde, då val förekomme
till ledamöter i Brandkårsbefälet.

{§.8.}
Herr C. A. Ström hade begärt befrielse från
ledamotskapet i Komitén för byggandet af gångbro
vid Kyrkan, i anseende till bristande tid.

Med godkännande af afsägelsen befriades herr
Ström och invaldes istället hrn A. Norrman
till ledamot i ifrågavarande komité.

{§.9.}
Herr v. ordförande J. Svengren väckte mundtlig
motion om anbringande på stadens bekost-
nad af en lykta i Postkontorets för-
stuga, utan skyldighet för staden att draga
försorg om dess tändning och släckning.

Remitterades för beredning till Drät-
selkammaren.

{§.10}
Herr G. Nilson pliktar för uteblifvande
2 Kronor.

Samma dag uppläst och justeradt.

/Theofr Munktell/
/Joh. Walén/
/Carl Andberg./

1876 den 3 Januari å rådhussalen offentligen
uppläst, betyga

/G. A. Lundin/
/John Törnblom/

[MARG: 167]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 december 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107461.

Personrelationer