Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1894

Anmärkning

{1894, den 9 Augusti.}

Frånvarande: Ordföranden,
H:rr Koraen,
C. Olsson,
E. Frieman,
P. A. Pettersson,
Alb. Hellstedt,
Dahlgren,
Landström och
Mossberg, samtliga med anmälda och god-
kända förfall, samt
H:r F. O. Nilsson utan anmäldt förfall.

{§1.}
I Ordförandens ställe leddes förhandlingarne af vice
Ordföranden.

{§2.}
Att jemte v. Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar Emil Andersson och Grönberg.

{§3.}
Sedan Stadsfullmäktige för beredning och utlåtande
till såväl Helsovårdsnämnden som Beredningsutskottet
remitterat en af Herr Aug Stålberg vid Stadsfullmäk-
tiges sammanträde den 12 Juli väckt motion att, då
Eskilstuna stad med de i dess omedel-
bara närhet belägna delarne af Kloster och Fors socknar
numera egde en fast befolkning af cirka 16000 personer, hvilken
befolkning i likhet med hvad som skett
under hvarje af de senaste åren, med all sannolikhet
komme att ytterligare ökas, och enär staden, såsom
belägen i en af de allra tätast bebyggda delar af mel-
lersta Sverige och såsom varande en synnerligen god afsättningsort
för landtmannaprodukter m.m., besöktes icke blott af en mycken-
het folk från närbelägna och aflägsnare delar af Södermanland, utan
utan äfven från närbelägna delar af Vestmanland och Nerike, hvil-
ket förhållande torde än ytterligare tilltaga, sedan un-
der byggnad varande Norra Södermanlands jern-
väg blifvit färdig, samt det förty icke kunde anses tids-
enligt att endast ett apotek här i staden funnes, hvil-
ket icke torde kunna tillgodose samhällets och dertill-
gränsande områdens växande behof, Stadsfullmäktige
ville hos KM:t anhålla att ytterligare ett apotek måtte
i staden inrättas och förläggas å den till Ny-
fors municipalsamhälle i Fors socken angränsande
stadsdelen Vester, helst vid Drottninggatan men i alla
händelser inom det område som begränsas af Drott-
ning-, Kungs-, Gymnastik- och Vestermarksgatorna, till
stöd för hvilken framställning motionären ytterligare
framhållit ej mindre den fördel en konkurrens äfven å
detta område borde kunna medföra, än äfven stadens
stora utsträckning och det förhållande att flere af Sve-
riges städer, såväl dem som i rörelse, storlek och folk-
mängd vore med Eskilstuna jemförliga, som äfven mindre
städer hade två apotek, så hade Helsovårdsnämnden och
Beredningsutskottet i nu föredragna utlåtanden sam-
fäldt tillstyrkt bifall till motionen, dervid, beträffande
platsen för det nya apoteket
såväl Beredningsutskottet som Helsovårdsnämnden föreslagit det
område, som begränsas af Vestermarksgatan, Kriebsensga-
tan, Kungsgatan och Bruksgatan eller invid dessa så-
som gränser omförmälda gatudelar, framhållan-
de Helsovårdsnämnden den särskildt såsom lämpligaste platsen
den inom detta område belägna delen af Drottning-
gatan
varande det föreslagna området
utmärkt med blåa linier å en utlåtandet bilagd karta
öfver Eskilstuna stad.

Efter föredragning af de till ärendet hörande handlin-
garne beslöto Stadsfullmäktige att hos Kungl. Maj:t
göra underdånig framställning att
på de skäl och grunder motionären anfört,
ytterligare ett apotek härstädes måtte inrättas, samt för-
läggas å stadsdelen Vester å lämplig plats inom
det område Helsovårdsnämnden föreslagit.

[MARG: 33.]

{§4.}
Föredrogs utskottets utlåtande öfver den af Magistra-
ten väckta motionen, om tillägg till §23 i det för
Drätselkammaren gällande reglemente i syfte att uttryck-
ligen stadga, det Hamnens inventarier och penningeme-
del äro undantagna från Drätselkammarens vård och
förvaltas af en Hamndirektion; varande detta tillägg
af Magistraten och Utskottet samfäldt föreslaget och
tillstyrkt i form af ett nytt mom., "f", till samma §
som derigenom skulle erhålla följan-
de lydelse:

"Från Drätselkammarens vård undantages:
a) - . - . - . - . - . - . - . - .
b) - . - . - . - . - . - . - . - .
c) - . - . - . - . - . - . - .
d) - . - . - . - . - . - . - .
e) - . - . - . - . - . - . - .
(förestående mom. oförändrade)
f) af Hamndirektionen förvaltade och handhafda inventarier
och penningemedel."

Då redaktionen af ofvannämnda tillägg syntes mindre
lyckad samt en revision af Drätselkammarens reglemente
i dess helhet vore behöflig och lämpligen kunde ske i sammanhang
med ändringen af §23 i samma reglemente återremitterade Stadsfullmäk-
tige ärendet till Utskottet för ofvan angifna ändamål,
dervid utskottet skulle inhemta jemväl Drätselkammarens
yttrande.

[MARG: {18.}]

{§5.}
Då slutligt utslag ännu icke fallit öfver de af Stads-
fullmäktige anförda besvär öfver sistlidet års upptaxe-
ring af stadens Vestermark, samt Fors socken äfven för
detta år åsatt taxeringsvärdet å nämnda staden tillhöran-
de fastighet till samma höga belopp som det, hvaröfver
staden klagat, beslöto Stadsfullmäktige, på yrkan-
de af Herr Stålberg, att äfven detta år anföra besvär
öfver taxeringsåtgärden, och uppdrogo åt Ordföranden
och sekreteraren att å Stadsfullmäktiges vägnar upp-
sätta och afsända besvären.

[MARG: 34.]

{§6.}
Herr Joh. Engström
meddela-
de, att han, som numera icke bodde inom
staden, afsade sig sin plats som ledamot af Stadsfull-
mäktige från nästa års början.

{§7.}
Då Eskilstuna stad, såsom egare af mark, hvaröfver
Norra Södermanlands jernväg framdragits, blifvit instämd
till Vester och Öster Rekarne Häradsrätt för val af expropria-
tionsnämnd, men Stadsfullmäktige icke
utsett ombud att vid Häradsrättens sammanträde närvara
, hade
Herr Stålberg, med begagnande af den honom förut med-
delade generella fullmakt att föra stadens talan, instält
sig vid Häradsrätten och dervid för stadens räkning
valt till expropriationsnämnd samma personer, hvar-
om öfriga jordegare sig förenat; och godkände stads-
fullmäktige denna åtgärd.

{§8.}
För utevaro utan anmäldt laga förfall bötade Herr
F. O. Nilsson två kronor.

Justeradt d. 10 Aug. 1894

/Axel Karlsson/
/Emil Anderson/
/Fredrik Grönberg/

År 1894 den 13 Augusti å Rådhuset offentligen uppläst
betygar

/Aug; Winbom/
/Gustaf Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 9 augusti 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107460.

Personrelationer